Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Формування фінансових ресурсів підприємстваЗміст

Вступ 3
1. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємств 5
1.1 Суть і значення фінансових ресурсів у господарській діяльності суб’єктів господарювання 5
1.2 Механізм формування фінансових ресурсів підприємства 9
1.3 Інформаційно-правове забезпечення політики управління фінансовими ресурсами 29
2. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства „Сосницький хлібкомбінат райспоживспілки” 36
2.1 Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства „Сосницький хлібкомбінат райспоживспілки” 36
2.2 Аналіз складу та структури фінансових ресурсів підприємства 38
2.3 Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів 46
3. Напрямки підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства „Сосницький хлібкомбінат райспоживспілки” 58
3.1 Прогнозування основних показників діяльності підприємства 58
3.2 Шляхи удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства 73
Висновки 77
Список використаної літератури 80
Додатки 85

Вступ

Велике значення при виході економіки країни з економічної кризи має управління діяльністю підприємств, спрямоване, передусім, на організацію безпосередньо самого процесу виробництва, що можливе при умові здійснення щоденного ретельного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання, а відтак – аналізу формування і використання фінансових ресурсів, який є одним із визначальних з огляду на основні фактори виробництва. Проведення згаданого аналізу можливе за умови застосування чітко визначеної його методики та організації.
Розвиткові теорії та практики аналізу формування власних фінансових ресурсів, забезпеченню його інформаційної бази сприяли праці таких відомих вітчизняних вчених як: О.Д.Василика, М.І.Горбатка, З.В.Гуцайлюка, О.М.Загородної, В.М.Івахненка, К.В.Ізмайлової, М.Я.Коробова, М.В.Кужельного, Л.А.Лахтіонової, В.О.Мец, Є.В.Мниха, В.М.Опаріна, П.Я.Поповича, В.І.Самборського, І.Д.Фаріона, Р.В.Федоровича, М.Г.Чумаченка, С.І.Шкарабана та інших.
Серед зарубіжних авторів згадані питання розглядались у наукових працях М.І.Баканова, І.Т.Балабанова, В.В.Бочарова, В.В.Ковальова, М.Н.Крейніної, Є.В.Негашева, Р.С.Сайфуліна, А.Д.Шеремета та інших.
Незважаючи на значні здобутки у дослідженні вказаних проблем, ряд питань щодо методики аналізу формування та використання фінансових ресурсів підприємств вимагає подальших досліджень та наукових розробок.
Проведені дослідження показали, що на даний час відсутня єдина чітка методика аналізу власних фінансових ресурсів підприємства із встановленим набором аналітичних показників та коефіцієнтів. Окрім того, немає єдиного підходу щодо порядку розрахунку тих чи інших коефіцієнтів, їх нормативних значень.
Мета дипломної роботи полягає в аналізі методики формування фінансових ресурсів для підприємств України та визначенні резервів їх збільшення.
Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання:
 уточнити зміст економічної категорії “фінансові ресурси підприємства”;
 проаналізувати існуючу класифікацію власних фінансових ресурсів;
 визначити джерела нормативно-правової інформації для проведення аналізу формування власних фінансових ресурсів підприємств;
 дослідити сучасні механізми формування фінансових ресурсів підприємства з метою спрощення прийняття рішення із залучення коштів для максимальної реалізації потенціалу підприємств;
 визначити шляхи підвищення ефективності формування фінансових ресурсів.
Об’єктом дослідження є фінансові ресурси підприємств.
Предметом дослідження є методичні та організаційні підходи до проведення аналізу формування фінансових ресурсів.
Інформаційною базою дослідження виступали роботи вітчизняних та зарубіжних учених-економістів з питань фінансового аналізу, спеціальна економічна література, нормативно-законодавчі акти України, матеріали наукових конференцій, дані бухгалтерського обліку, фінансової та статистичної звітності підприємств.

Висновки

Дослідження теоретичних основ основи формування фінансових ресурсів виявили, що раціональна структура джерел фінансових ресурсів будь-якого підприємства для фінансування необхідного обсягу затрат та бажаного рівня доходів є одним з найважливіших завдань фінансів цього підприємства.
Структура фінансових ресурсів підприємства залежить від багатьох факторів, серед яких: темпи росту обороту підприємства, умови оподаткування, загроза поглинання підприємства, стан сучасного ринку капіталу, структура активів підприємства та його прибутковість.
Особливості складових частин структури капіталу є вирішальним моментом для прийняття рішення про використання того чи іншого джерела коштів, оскільки їм притаманний ряд позитивних та негативних ознак. Власний капітал характеризується простотою залучення, більш високою здатністю генерування прибутку у всіх сферах діяльності, забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможності в довгостроковому періоді, а відповідно і зниженням банкрутства. Разом з тим йому властиві обмеженість обсягу залучення, а отже і можливостей істотного розширення операційної та інвестиційної діяльності в періоди сприятливої кон’юнктури ринку, висока вартість у порівнянні з альтернативними позиковими джерелами формування капіталу, невикористана можливість приросту коефіцієнта рентабельності власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів. Таким чином, підприємство, що використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість (його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці), але обмежує темпи свого розвитку (тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон’юнктури ринку) і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал.
Позиковому капіталу притаманні досить широкі можливості залучення, забезпечення росту фінансового потенціалу підприємства, низька вартість в порівнянні з власним капіталом за рахунок забезпечення ефекту “податкового щита” (вилучення витрат по його обслуговуванню з оподатковуваної бази при сплаті податку на прибуток), генерування приросту фінансової рентабельності.
Але використання цього капіталу супроводжується найбільш небезпечними фінансовими ризиками – зниження фінансової стійкості та втрати платоспроможності, а також існує висока залежність вартості позикового капіталу від коливань кон’юнктури фінансового ринку та складність процедури залучення. Тобто підприємство, що використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал свого розвитку (за рахунок формування додаткового обсягу активів) і можливості приросту фінансової рентабельності, однак у більшій мірі генерує фінансовий ризик і погрозу банкрутства.
На підприємствах проводиться оптимізація структури фінансових ресурсів, що здійснюється в декілька етапів:
1. аналіз капіталу підприємства;
2. оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу;
3. оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності;
4. оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації фінансових ризиків;
5. оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації середньозваженої його вартості;
6. формування показника цільової структури капіталу.
Оцінка ряду законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання формування власного та позикового капіталу підприємств, показала недосконалість законодавчої бази, оскільки далеко не всі аспекти в ній освітлюються.
Аналіз фінансово-економічних показників на базі матеріалів підприємства «Сосницький хлібкомбінат райспоживспілки» засвідчив, що діяльність даного підприємства ефективно проводилась протягом 2009-го року, оскільки відбувалося найбільше зростання обсягів реалізації (23,56%) та прибутку (146,8 %); рентабельність в цьому році також найбільша (19,5%).
Розрахунок показників ефективності використання капіталу підприємства «Сосницький хлібкомбінат райспоживспілки». З розрахунків можна стверджувати, що діяльність підприємства проводиться достатньо ефективно, показники знаходяться в межах норми. Єдиним негативним явищем є перевищення банківського відсотка по кредитах (28 %) над економічною рентабельністю активів (в середньому за 3 роки вона дорівнює 13,4 %), що призводить до негативного ефекту фінансового важеля.
Пропозиції щодо оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства «Сосницький хлібкомбінат райспоживспілки» за двома критеріями: максимізації фінансової рентабельності та мінімізації середньозваженої вартості капіталу можливо реально застосувати на підприємстві «Сосницький хлібкомбінат райспоживспілки».
Прогноз обсягів капіталу на 2011-2012 роки свідчить про збільшення питомої ваги власного та скорочення позикового. Для проведення ефективної діяльності підприємству необхідно скористатися прогнозом, щоб запобігти появі небажаних тенденцій в співвідношенні джерел фінансування діяльності, які негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

Список використаної літератури

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами і доповненнями від 04.02.2011.
2. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 року №697-12 // Голос України . – 1991. – 7 лютого
3. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року №1576-12 // Голос України. - 1991. – 19 вересня
4. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 440 с.
5. Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В. Фінансова діяльність підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. -К.: Професіонал, 2006. – 240 с.
6. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 2007.
7. Бланк И.А. Управление прибылью. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Ника-Центр, 2007. – 768 с.
8. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2007. – 487 с.
9. Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П., Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.:КНЕУ, 2005. – 526 с.
10. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Інжек, 2004. – 431 с.
11. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 228 с.
12. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007.- 550 с.
13. Зоріна В.Н., Осадча Т.С., Зорін Г.Г. Фінансова звітність підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. Закладів / За ред. В.І.Покотилової. - К.: ЦНЛ, 2005. – 200 с.
14. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності: Економіко-правовий аспект: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2005. – 431 с.
15. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2007.
16. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: Пресса, 2008.
17. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 2008.
18. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 2005.
19. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 2007.
20. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 2006.
21. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 398 с.
22. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навч. літератури, 2007. – 192 с.
23. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 2007.
24. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2007.
25. Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. – 122 с.
26. Олейник О.В., Бойко С.В. Аналитико-контрольное значение калькулирования в системе экономической информации хозяйствующего субъекта //Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции: Монография. – Житомир- Краматорск: ЧП «Рута». – 2005. – 588 с.
27. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.
28. Панасюк В.М. Витрати виробництва: управлінський аспект. – Тернопіль: Астон, 2005.- 228 с.
29. Петряєва З.Ф. Фінансовий аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х.: ХДЕУ, 2007. — 164 с.
30. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. кол. авт. А.М.Поддєрьогін. - 6 вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2006. – 546 с.
31. Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу /І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганин. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 430 с.
32. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 662 с.
33. Самсонов Н.Ф., Баранникова Н.П., Володин А.А. и др. Финансовый менеджмент. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 2009.
34. Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: ЦНЛ, 2005. – 324 с.
35. Соболева Е.А., Соболева И.И. Финансово-экономический анализ деятельности турфирмы: Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы статистика, 2003. – 128 с.
36. Софіщенко І.Я. Фінансування зовнішньоторговельної діяльності підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2007. – 137 с.
37. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. - Херсон: Олді-плюс, 2004. – 480 с.
38. Сук П.Л. Облік виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції в умовах ринку: методологія і практика. – К.: 2007. –330 с.
39. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. – 268 с.
40. Турило А.М., Кравчук Ю.Б., Турило А.А. Управління витратами підприємства: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 120 с.
41. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навч. посіб. Львів, Магнолія Плюс. 2007. – 344 с.
42. Уманців Ю., Швед Ю. Офшорне підприємництво у сучасній економіці: Монографія. - К.: Атіка, 2004. – 144 с.
43. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зерцало, 2008.
44. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: Кондор, 2005. – 397 с.
45. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / за заг. ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара. – К.: ВД "Професіонал", 2007. – 520 с.
46. Финансовый менеджмент / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: Финансы, 2007.
47. Хрипач В.Я.Экономика предприятия. – Минск: Лата, 2004. – 254 с.
48. Христофорова І.В. Управління собівартістю продукції як передумова ефективної діяльності підприємства. – Доповідь на Сьому Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію „Україна наукова” - http://intkonf.org/
49. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Мозіль О.І. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2004. – 123 с.
50. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання. Ч. І: Монографія. – 2-ге вид. - Х.: ВД «ІНЖЕК». – 2007. – 368 с.
51. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Каравела, 2004. – 564 с.
52. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА – М, 2006.
53. Афанасьєв А. Планування структури капіталу.// Банківська справа.- 2009 р.- № 2.
54. Афанасьєв А., Кравченко С. Управління структурою капіталу.// Економіка, фінанси, право 2005р. №1.
55. Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємства.// Економіст 2008р. №11.
56. Буцкая И. Выбор систем и показателей оценки финансового состояния предприятия.// Бизнес-информ. 2009р. №1.
57. Зарук Н. Оптимизация финансовой структуры капитала.// Бизнес-информ. 2008р. №7.
58. Свердан М. Прибыль акционерных обществ // Экономика Украины, – 2007, – №2, – с. 81-83.
59. Сидун В. Оптимізація фінансової структури капіталу // Бізнес-інформ, – 2008, - № 7, – с. 70.
60. Скударь Г. Управление крупным акционерным обществом // Экономика Украины, – 2008, – №2, – с 14 – 19.
61. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – Луцьк: Ред. – вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2001. – 456 с.
62. Третяк О. Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси України, – 2008, - №12, – с. 95-102.
63. Чуй І. Р. Фінансовий стан підприємства і механізм його стабілізації // Фінанси України, – 2009, - №11, – с. 31-35.
64. Шатило Н. В. Формування статутного фонду (капіталу) на підприємствах різних форм власності // Вісник ЖІТІ, - 2009, - №7, - с. 115-122.
Повна інформація про роботу

дипломна робота "Формування фінансових ресурсів підприємства" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.06.2011 в 22:55. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1608 та скачано 126 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали