Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Грошові реформи: історія та сучасністьЗміст

Вступ …..3
Розділ 1. Cутність, необхідність проведення та класифікація грошових реформ
1.1 Сутність, класифікація грошових реформ ....5
1.2 Методи проведення стабілізаційних заходів …...15
1.3 Необхідність та мета проведення грошових реформ ..19
Розділ 2. Історичні аспекти здійснення грошових реформ …..21
Розділ 3. Грошова реформа в Україні
3.1 Впровадження в структуру купоно-карбованця ..25
3.2 Введення гривні …..27
3.3 Підсумки грошової реформи .28
Висновки …...30
Список використаних джерел …..33

Вступ

Беспокоят боли в шее? Вашу проблему решит эргономичная массажная подушка, которую Вы можете приобрести в интернет магазине @-net. Массажная подушка для дома активирует циркуляцию крови и снимет напряжение в мышцах.
Серед комплексу заходів щодо оздоровлення та впорядкування грошового обороту особливе місце займають грошові реформи. Вони представляють собою повну чи часткову перебудову грошової системи, яку проводить держава з метою оздоровлення чи поліпшення механізму регулювання грошового обороту відповідно до нових соціально-економічних умов.
Важливість грошових реформ виявляється в тому, що без них майже неможливо б було подолати наслідки інфляції, стабілізувати грошовий обіг в країнах, відновити механізм регулювання грошового обороту, вдосконалити грошову систему, змінити її кількісні і якісні характеристики.
Саме зараз ця тема актуальна в Україні тим, що у важкому становищі нашої країни постраждав і валютний ринок. Через коливання світової валюти, долара, українська гривня втрачає свою цінність, також інфляційні процеси, які тривали досить довго, порушили механізм регулювання грошового обігу. Якщо в найближчі пару років ситуація в Україні не зміниться нашій країні знову буде потрібна грошова реформа, яка змогла б впорядкувати грошову системи та грошовий обіг в країні.
Одним з видатних економістів які вивчали грошові реформи був Джон Мейнард Кейнс. В своїй книзі «Трактат про грошову реформу» (1923) він не тільки спирався на напрацювання своїх попередників, а й пішов значно далі в напрямі завершення теорії "регульованих грошей", "керованої інфляції", дослідження монетарного впливу на економічний цикл, на розвиток виробництва тощо. Через процент та інвестиції він визначав прямий шлях впливу кількості грошей на процес відтворення, а в процентній політиці вбачав основний важіль монетарної політики держави. Спираючись на дослідження економічних криз, які періодично потрясали світову економіку протягом 50-ти років, Дж. М. Кейнс дійшов висновку, що в нових умовах ринковий механізм суспільного відтворення не спроможний самостійно, на засадах саморегулювання забезпечити достатню ринкову рівновагу і рівномірність економічного розвитку. Тому виникла об'єктивна необхідність доповнити цей механізм державним регулюванням економіки – грошовими реформами.
Як зауважила Михайловська І. М. в своїй книжці «Гроші та кредит: Навчальний посібник» - головною функцією монетарної реформи є надання національній валюті характеру справді єдиного законного платіжного засобу, який би характеризувався стабільністю і конвертованістю.
Загалом, такий елемент антиінфляційної політики використовується державою тільки в тих випадках, коли інші відомі способи стабілізації грошей себе повністю вичерпали і не дають бажаного ефекту.
В свою чергу, Гриньова В. М. в своїй книжці «Гроші та кредит» визначала, що для того щоб грошова реформа була вдалою необхідне також і систематичне здійснення певних заходів щодо збереження досягнутих результатів. Значну роль в цьому відіграє обґрунтована грошово-кредитна політика держави.
Основна мета цієї курсової роботи – розкрити сутність, необхідність проведення та основну класифікацію грошових реформ, а також де, чому і як проводилися грошові реформи та основні аспекти грошової реформи в незалежній Україні. Курсова робота складається з трьох частин, в яких поступово аналізується ця проблема.

Висновки

Грошова реформа є складовим елементом антиінфляційної політики і спрямовується на усунення наслідків інфляції в грошовій сфері. Також грошова реформа сприяє оздоровленню та стабілізації грошового обігу в країні.
Кожна реформа відрізняється від іншої за своїм змістом, характеристикою та специфічністю. Тому при виборі виду реформи та методу її здійсння необхідно враховувати нові соціально-економічні умови.
Самі ж грошові реформи можна класифікувати по-різному:
• Залежно від мети проведення та глибини перебудови державою наявної грошової системи реформи;
• Враховуючи мету проведення та глибину перебудови державною наявної грошової реформи (за глибиною реформаційних заходів);
• За характером обміну старих грошей на нові;
• За повнотою здійснення змін у грошовій системі;
• За порядком введення в обіг нових грошей;
• За характером впливу на курс національної валюти порівняно з іноземною чи міжнародними валютно-рахунковими одиницями.
Також світовий досвід виділяє 2 основних методи проведення грошових реформ:
• метод блокування банківських рахунків на заздалегідь визначений строк або навіть на невизначений термін (заблоковані кошти можна конвертувати у цінні папери, що не будуть знецінюватися і одночасно приноситимуть їх власникам дохід);
• метод списання готівки та коштів населення на банківських рахунках з одночасною заміною їх на нову грошову одиницю за єдиним чи диференційованим співвідношенням.
Саме через все це грошові реформи, що проводились в різні часи в багатьох країнах, значно відрізнялися за своїми цілями, глибиною реформування діючих грошових систем, методами стабілізації валют, підготовчими заходами тощо.
Також для успішного здійснення грошової реформи важливе значення має вибір метода стабілізації грошового обігу. Що й є головною функцією грошових реформ. Всього методів стабілізації виділяють п’ять : деномінація, нуліфікація, дефляція, девальвація, ревальвація. Деномінація - зміна (збільшення) номінальної вартості грошових знаків з метою стабілізації валюти чи спрощення розрахунків, нуліфікація - метод стабілізації валюти, за якого держава скасовує знецінені грошові знаки й замінює їх новими, дефляція – це штучне вилучення з обігу чистини надлишкової грошової маси порівняно з потребами грошового обігу паперових грошей, девальвація – офіційне зниження державного металевого вмісту та курсу (або тільки курсу) національних грошей щодо іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць, ревальвація – підвищення курсу вартості національної валюти щодо іноземних чи міжнародних валют.
Для самого проведення грошової реформи не достатньо просто прийняти певний закон, для цього необхідно підготувати відповідні економічні передумови, такі як: оздоровлення державних фінансів, припинення чи значне зменшення темпів зростання грошової маси в обігу та інше. Саме це й сприятиме успішному проведенню грошової реформи.
Грошові реформи здійснюють у випадках: глибоких економічних криз фінансової системи, економічних потрясінь, падіння ролі грошей, розрахунків кредиту, зміни державних устроїв.
Світова практика, на прикладі численних країн в яких проводилися реформи, показує, що завдяки проведенню глибоких грошових реформ в обмежені строки вдавалося досягти значної стабілізації грошового обігу, отже і загального оздоровлення економічного розвитку.
Та все ж в деяких країнах реформи були затяжними та важкими для сприйняття, тому грошова реформа в кожній країні має свої соціально-економічні передумови та насліди.
Але все ж не варто на прикладі інших країн шукати готові відповіді, адже, в кожній країні своя економічна ситуація та свої певні особливості. Від так, допоки країна сама не пережила грошову реформу вона не може бути остаточно впевнена у виборі методів її проведення та наслідків, до яких вона може призвести.
Так само і грошова реформа в Україні ( 01.01.1992 р – 16.09.1996 р.)Її особливість була в тому, що вона була багатоцільового спрямування, мала тривалий період проведення, а також багаточинникова її зумовленість полягала не лише в економічних, а й в досить могутніх політичних причинах її проведення.
Грошова реформа в Україні  це надзвичайна подія для нашої держави, в результаті якої створено один з невід’ємних атрибутів державності, а саме грошову одиницю – гривню. Ця реформа була першою в історії теперішньої України.
Грошова реформа в Україні за своїм характером належить до повних, або структурних, реформ. Вона тривала близько п'яти років (січень 1992 - вересень 1996р.) і забезпечила створення національної грошової системи, формування нового механізму підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.
В результаті проведення грошової реформи вдалося забезпечити певне покращення стану фінансово-грошової системи, але не на довгий час. Адже в умовах сучасної фінансової кризи цінність гривні знизилася, а грошовий обіг збільшився. Але завдяки іноземним інвестиціям (та інвестиціям в країні взагалі) та політиці яку проводить наша держава гривня потрохи повертає собі цінність та стабільність.

Список використаних джерел

1. Аранчій В.І Гроші та кредит : Навчальний посібник - Полтава 2009. – 308 с.
2. Артус М. Гроші та кредит : Навчальний посібник/ Мирослав Артус, Європейський ун-т. -К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2005. -166 с.
3. Афанасьєв А.О Гроші та кредит: Конспект лекцій – Харків 2006. – 179 с.
4. Глущенко С. Гроші та кредит: Конспект лекцій / Національний ун-т Києво-Могилянська академія . — К. : Видавничий дім Києво-Могилянська академія , 2007. — 186c.
5. Гриньова В.М. Гроші та кредит: Підручник - Харків 2008. – 312 с.
6. Гроші та кредит : Підручник/ За заг. ред. М.І. Савлука, М-во освіти України. Київський нац. економ. ун-т. -К.: КНЕУ, 2006
7. Гроші та кредит: Навч. посібник/ І.В.Алєксєєв, М.К.Колісник, О.Й.Вівчар, П.Г.Ільчук.- Львів: Львівська політехніка, 2004.- 168с
8. Гроші, банки та кредит у схемах і коментарях/ за ред. Б.Л Луціва – Тернопіль 2000. – 225 с.
9. Колесніченко В.Ф Гроші та кредит: Навчальний посібник у схемах та таблицях - Харків 2008 – 160 с.
10. Колесніченко В.Ф. Гроші та кредит: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун- т. — Х. : Видавництво ХНЕУ, 2007. — 208с.
11. Колодізєв О.М. Гроші та кредит: Начальний посібник - Харків 2006. – 156 с.
12. Михайленко В. Гроші та кредит: Навч. посібник для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини Україна / Анатолій Андрійович Чухно (наук.ред.). — К. : Ун-т Україна , 2006. — 372с
13. Михайловська І. М. Гроші та кредит: Навчальний посібник / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. - Львів : Новий Світ-2000, 2007. - 431 с.
14. Ющенко В., Лисицький. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні. – Київ 1998. – 285 с.
15. http://ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet06-09/5802.htm
16. http://www.djerelo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5927&Itemid=375
Повна інформація про роботу

курсова робота "Грошові реформи: історія та сучасність" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.06.2011 в 11:45. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1563 та скачано 53 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали