Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Проблеми мотивації працівників на підприємствах УкраїниЗміст

Вступ... 3
1. Проблеми мотивації працівників на підприємствах України 5
2. Етапи і елементи процесу мотивації. 9
3. На прикладі Вашого підприємства проаналізуйте діяльність менеджерів з мотивації колективу на основі використання елементів організаційної культури. Розробіть пропозиції щодо її удосконалення 17
Висновки. 20
Список використаних джерел... 21

Вступ

Вивчення проблем мотивації має як теоретичне, так і безпосереднє практичне значення. Від того, як розуміє та чи інша людина свою трудову діяльність і якими мотивами вона керується, залежить її ставлення до роботи. Тому вивчення, розуміння внутрішніх механізмів мотивації трудової діяльності дає змогу виробити ефективну політику в галузі праці і соціально-трудових відносин, створити «режим найбільшого сприяння» для тих, хто дійсно прагне продуктивної праці.
Мотивація персоналу як галузь науково-практичної діяльності потребує не тільки опрацювання загальної методології цієї діяльності, а й розроблення конкретних методів, засобів, механізмів, інструментів, за допомогою яких активізується трудова діяльність, досягається максимально можливе використання трудового потенціалу. Складність як наукового опрацювання, так і практичних рекомендацій у цій сфері полягає в багатоплановості проблеми, її пов'язанні з багатьма іншими науками і дисциплінами. Що вищим є інтелект людини та рівень її професійної підготовки, повнішим уявлення про навколишнє середовище, то різноманітнішими є потреби цієї людини, її інтереси та мотиваційні настанови.
Вітчизняна та світова практика знає безліч способів впливу на мотивацію конкретної людини, до того ж кількість їх постійно збільшується. Варто зауважити, що способи забезпечення ефективного впливу на мотивацію трудової діяльності не є сталими. Більше того, той самий чинник, який сьогодні мотивує конкретну людину до інтенсивної ефективної праці, завтра може сприяти зниженню мотиваційних настанов. Це ще один доказ принципової важливості вивчення потреб людини, її настанов, бажань, пріоритетів для розробки дійових заходів впливу на поведінку кожного працівника.
Мотивація трудової діяльності не може бути дійовою без застосування сучасних форм і методів матеріального стимулювання персоналу. Підвищення значення трудових і статусних мотивів, що спостерігається нині, не означає абсолютного зниження ролі матеріальних стимулів. Вони, як і раніше, залишаються важливим каталізатором, здатним суттєво підвищити трудову активність та сприяти досягненню високих результатів індивідуальної та колективної діяльності.

Висновки

Мотивація відіграє найважливішу роль у структурі організації. Вона пронизує всі сфери організаційних взаємодій, її можна представити як кровоносну систему організації, що дозволять всім іншим органам нормально функціонувати, знімаючи протиріччя між суспільними й індивідуальними потребами в організації, вона виконує такі значимі функції в організації, як інтеграційна, навчальна і що адаптує.
Сучасний стан теоретичних розробок у сфері мотивації праці вимагає якнайшвидшого і найбільш ефективного вирішення проблем практичного мотивування, що мають місце в сучасній українській економіці. До таких проблем можна віднести: зведення мотивування працівників до «голого» матеріального стимулювання, яке найчастіше неефективне через перетворення мотиваційних спонукань працівників у постійну економічну необхідність.
Таким чином, можна зробити висновок, що сучасний стан у сфері мотивації українських підприємств знаходиться на рівні Західної Європи 19 століття. Можна констатувати істотний розрив між теорією мотивації, визнанням необхідності введення більш сучасних мотиваційних схем і їхньою практичною реалізацією. Проблематичним також стало внутрішнє прагнення людей до роботи, що істотно знижує ефективність праці. У цілому проблема мотивації діяльності може сприйматися вже не як локально галузева проблема, а як неефективність функціонування суспільства в цілому.

Список використаних джерел

1. Абрамов В. М., Данюк В. М., Колот А. М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. - О.: ОКФА, 1995. - 96с.
2. Донець Л. І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк: Джерела, 1999. - 343с.
3. Жилін О. І. Мотивація персоналу: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. - Х.: ХНЕУ, 2005. - 132с.
4. Капустянський П. З. Мотивація праці персоналу сучасних організацій (організаційно- управлінський аспект) / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. - К., 2007. - 156с.
5. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 240 с.
6. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка: Учеб. Пособие. - 3-е изд. Перераб. и доп. - К: МАУП, 2001. - 312 с.
7. Нестерчук Б.П. Організація і мотивація праці. Навч. посібник. - К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 1999. - 88 с.
8. Семикіна М. В. Мотивація конкурентоспроможної праці: теорія і практика регулювання / Інститут економіки НАН України. - Кіровоград: ПіК, 2003. - 426с.
9. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. - К.: МАУП, 2001. - 168 с.
10. Соболєва В. М. Мотивація трудової діяльності в умовах переходу до ринкової економіки. - К.: Товариство «Знання» України, 2004. - 77с.
11. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999. - 256 с.
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Проблеми мотивації працівників на підприємствах України" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.06.2011 в 19:28. Автором даного матеріалу є Татьяна (total2388@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1500 та скачано 100 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Татьяна...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали