Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Зовнішньо-економічна діяльність Харківського заводу шампанських винРЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 63 с., 9 рис., 10 табл., 22 джерела.
Об’єкт дослідження: діяльність Харківського заводу шампанських вин, що пов’язана з виробництвом і зберіганням вин та безалкогольних напоїв та поставками виробленої продукції на зовнішні ринки.
Мета курсової роботи: аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та розробка шляхів практичної реалізації резервів підвищення прибутковості діяльності підприємства на зовнішніх ринках.
Методи дослідження: науково-аналітичний, розрахунково-аналітичний, статистичних угрупувань, експериментальній, узагальнення виробничого досвіду, тощо.
Категорія "ефективність зовнішньоекономічної діяльності" посідає значне місце серед економічних категорій, які характеризують стан та розвиток зовнішньої торгівлі підприємства. Ефективність загалом і ефективність зовнішньоекономічної діяльності зокрема розглядаються в теорії і практиці у площині як держави, регіону, галузі, так і первинної ланки національного господарства. Але в умовах розвитку нових стратегій економічної і соціальної політики України особливу увагу доцільно приділити завданням вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності окремих господарюючих суб'єктів.
В курсовій роботі були розглянуті суть, види і принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств у вітчизняній економіці, проведений порівняльний аналіз визначення категорії "ефективність зовнішньоекономічної діяльності", охарактеризовано показники зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх розрахунок; проаналізовано господарську діяльність Харківського заводу шампанських вин, здійснено оцінку ефективності експортних операцій та окреслені основні шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Ключові слова: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕКСПОРТ, ІМПОРТ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ЗМІСТ

ВСТУП………… 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ… 7
1.1. Суть, види і принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств.. 7
1.2. Визначення категорії "ефективність зовнішньоекономічної діяльності".… 12
1.3. Характеристика показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства........ 16
1.4. Оцінювання ефективних напрямів діяльності підприємства у сфері зовнішньоекономічної діяльності 18
1.5. Розрахунок економічної ефективності зовнішньоекономічних угод… 21
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ЗАВОДУ ШАМПАНСЬКИХ ВИН.... 27
2.1. Характеристика діяльності Харківського заводу шампанських вин…. 27
2.2. Стан фінансово-господарської діяльності Харківського заводу шампанських вин … 32
2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності Харківського заводу шампанських вин … 40
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 48
3.1. Формування підприємствами ефективної зовнішньоекономічної діяльності 48
3.2. Удосконалення організаційної структури управління ЗЕД на підприємстві ……….....… 53
ВИСНОВКИ………. 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ… 62

ВСТУП

Україна знаходиться на важливому етапі входження в систему світових господарських зв’язків, від успішної реалізації якого залежить не тільки динаміка зовнішньої торгівлі, але й можливість розвитку держави як органічної підсистеми світового господарства. Важливою умовою успішного функціонування системи зовнішньоекономічної діяльності України в комплексі міжнародного обміну є вдосконалення системи оцінки її результатів.
Характерною ознакою становлення України як незалежної держави зі світовим рівнем розвитку національної економіки є загальна зосередженість на дослідженні проблематики ефективного входження вітчизняного господарського комплексу до глобального ринку та посідання ним гідного місця у міжнародній системі. Близько 60% валового внутрішнього продукту України формується за рахунок зовнішньоторговельного обороту, тому проблема підвищення ефективності зовнішньоторговельних операцій набуває подальшої значущості.
Головною ланкою даного процесу стає підприємство як господарюючий суб’єкт. Формування асортименту високо-технологічної конкурентноспроможної продукції з урахуванням вимог не тільки внутрішнього, а й зовнішніх ринків для забезпечення ефективності збуту зумовлює необхідність розробки нових підходів щодо обґрунтування організаційно-економічного механізму визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
Наукового переосмислення потребують як базові підходи до визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, так і її методологічне забезпечення. Одним з підходів могла б стати побудова організаційно-економічного механізму визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, який би врахував особливості функціонування господарюючого суб’єкта на сучасному етапі. Тому наукове дослідження цієї проблеми є актуальним, оскільки відпрацювання теоретичних положень і методичних підходів здійснення аналізу й оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, виявлення резервів її підвищення в комплексі майже відсутні.
Критичний аналіз наукових праць з окресленої проблематики показав, що у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі існує певний доробок щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності як на макро-, так і на мікрорівні. У ширшому контексті проблематика визначення категорії “ефективність зовнішньоекономічної діяльності” на макрорівні представлена в роботах таких українських науковців, як І.В. Бураковський, В.Р. Сіденко, В.І. Чужиков, А.С. Філіпенко, О.І. Кредісов, А.П. Румянцев, а також зарубіжних вчених: В.Парето, П.Х. Ліндерт, П. Хейне, Е. Дж. Долан, Г. Менкью, Д. Сальваторе, Р.С. Хеймані, Д.М. Шапіро, і, зокрема, російських вчених - С.М. Захарова, Г.Л. Шагалова, Ю.О. Григор’єва, В.М. Шаститко, В.Є. Рибалкіна, О.П. Кірєєва, А.С. Бугрова, І.П. Фамінського та ін. Слід зазначити, що для цього рівня господарювання достатньо відпрацьовано як категорійний апарат, так і методологічні засади.
Водночас на мікрорівні визначенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності приділяється недостатня увага. В роботах вітчизняних вчених: А.А. Мазаракі, Н.М. Ушакової, Л.О. Лігоненко, О.І. Кириченка, і зарубіжних, зокрема російських науковців - І.О. Муравйова, Л.Є. Стровського, В.В Бокова, О.В. Буреніної, С.М. Попова, Ю.О. Огороднікової та ін. досліджено певні підходи щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності на рівні окремого господарюючого суб’єкта або окремої зовнішньоторговельної операції. Власне категорія “ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств” недостатньо теоретично обґрунтована і вимагає конкретизації. Не систематизовано методичні підходи щодо визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств та резервів її підвищення. У роботах зазначених авторів не висвітлено механізм визначення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, методична та методологічна база його формування та реалізації. Потребує уточнення методика проведення всебічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств з метою визначення впливу чинників на її результати як на рівні підприємства, так і на рівні галузі, на підставі якої доцільно розробити інструментарій виявлення резервів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

ВИСНОВКИ

Повноцінне функціонування економіки жодної країни не може відбуватися без розвиненої системи зовнішньоекономічної діяльності. Включення національної економіки в систему світових господарських процесів позитивно впливає на розвиток економіки країни, сприяє підвищенню технічного рівня виробництва, раціональному використанню природно-сировинних ресурсів, ліквідації дефіциту окремих товарів і, тим самим, підвищенню рівня життя населення.
Під зовнішньоекономічною діяльністю розуміють діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Головною умовою проведення зовнішньоекономічних операцій є їх ефективність. Підприємства нерідко зазнають значних збитків унаслідок недостатнього техніко-економічного обґрунтування ефективності зовнішньоекономічної операції, відсутності в ньому оцінок вибору валюти ціни, валюти платежу та інших валютно-фінансових умов угоди.
Категорія "ефективність зовнішньоекономічної діяльності" в економічній літературі зазвичай ототожнюється з ефективністю експорту. Цей підхід є універсальним для визначення ефективності цієї діяльності на різних рівнях господарювання. Виходячи з різниці між цілями, які переслідує підприємство і держава в процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності, доцільно відокремити поняття ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства і держави. Ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства характеризується отриманням максимально можливого розміру прибутку від зовнішньоекономічних операцій за рахунок оптимізації існуючих сукупних витрат на внутрішньому і зовнішньому ринку.
Розрахунок економічної ефективності проводиться шляхом зіставлення досягнутого економічного результату (ефекту) з витратами ресурсів на отримання цього ефекту. Під результатами розуміють грошове, вартісне оцінювання отриманого прибутку для підприємства: грошові надходження за відправлену продукцію, виконані роботи та послуги, вартість отриманого товару, робіт, послуг та ін. Під витратами розуміють грошове вартісне оцінювання виробничих ресурсів, які залучилися у господарський обіг: вартість сировини, матеріалів, енергії, трудових ресурсів, послуг сторонніх організацій, обов'язкові відрахування в різноманітні державні фонди та інші витрати, без яких торгова угода не може бути здійснена. Економічні результати та витрати ресурсів мають кількісний вимір. А тому й економічна ефективність може вимірюватися кількістю, тобто мати критерій ефективності.
В роботі ми дослідили зовнішньоекономічну діяльність Харківського заводу шампанських вин за 2008-2009 роки. Завод є одним з найбільших підприємств виноробної промисловості в Україні, що понад 60 років випускає шампанські та ігристі вина. Завдяки новітнім технологіям якість продукції підприємства сьогодні не поступається кращим світовим зразкам класичної шампанізації.
Проаналізувавши фінансові результати діяльності підприємства за 2008-2009 роки, можна зробити наступні висновки:
а) чистий доход (виручка) від реалізації продукції збільшилася на 16.3 %;
б) виробнича собівартість продукції зросла на 20.9%;
в) валовий прибуток збільшився на 1.7 %;
г) прибуток від реалізації продукції зменшився на 10.6 %;
д) чистий прибуток зменшився на 61.1 %.
Проаналізувавши ліквідність підприємства, можна зробити наступні висновки:
а) коефіцієнт покриття та чистий оборотний капітал відповідають нормативним значенням, спостерігається зростання цих показників у 2009 році порівняно з 2008 роком;
б) коефіцієнт швидкої ліквідності набагато перевищує нормативне значення.
Це свідчить про те, що підприємство в цілому ліквідне, може сплачувати свої зобов’язання та розширювати подальшу діяльність.
Проаналізувавши платоспроможність (фінансову стійкість) підприємства, можна зробити висновок про те, що всі коефіцієнти відповідають нормативним значенням, що свідчить про фінансову стійкість і незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності, але спостерігається негативна тенденція в динаміці коефіцієнту маневреності власного капіталу. Динаміка коефіцієнту фінансування є позитивною для підприємства.
Проаналізувавши ділову активність підприємства, можна зробити висновок про те, що всі показники відповідають нормативним значенням. Деякі показники мають позитивну тенденцію до змін: коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, строк погашення кредиторської заборгованості, коефіцієнт оборотності матеріальних запасів. Але термін погашення дебіторської заборгованості збільшується, що свідчить про відвантаження продукції без поперед оплати і затримки в розрахунках за неї. А також знижується ефективність використання власного капіталу підприємства.
Як показує аналіз показників рентабельності, всі показники 2008р. відповідають нормативним значенням, що свідчить про загальну рентабельність підприємства. Але за період, що розглядається, на підприємстві погіршилися показники рентабельності активів, власного капіталу та показник рентабельності продукції. Отже, загальна рентабельність підприємства за 2009 рік знизилась.
Анлізуючи ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, ми обчислили показник абсолютного ефекту від експорту та коефіцієнт ефективності експорту товару; ми дійшли висновку, що експорт був ефективним як в 2008 році, так і в 2009. Щоправда в 2009 році коефіцієнт ефективності був дещо вищим.
Розглянувши теоретичні основи організації експортних операцій і застосовувані на підприємстві засоби їх здійснення був розроблений комплекс заходів щодо поліпшення організації і підвищенню ефективності експортних операцій.
В цілому здійснення експортних операцій на Харківському заводі шампанських вин є ефективним і прибутковим, але деяких недоліків в організації експортних операцій можна уникнути за допомогою приведеного комплексу заходів щодо поліпшення організації і підвищенню ефективності експортних операцій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України від 16.04.91 № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Галицькі контракти. Додаток “Дебет-кредит”. – 2000. – № 16. – С. 40-56.
2. Алексеев И.С. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учебное пособие / Под ред. проф. В.А. Грайнева. – М.: ИТК “Дашков и Ко”, 2002. – 304 с.
3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – Москва: Финансы и статистика, 1997. – 385с.
4. Бахрамов Ю.М., Глухов В.В. Организация внешнеэкономической деятельности. Особенности менеджмента: Уч. пособие. – СПб: Издательство “Лань”, 2001. – 448с.
5. Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Внешнеэкономическая деятельность – К.: Сирин, 2000. – 448 с.
6. Бубенко С. П. Організаційно економічний механізм експортної діяльності підприємства // Фінінси України. - 2002. - №10. – С.25-31.
7. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ С.Е. Стровский, С.Я. Казанцев и др.; По ред. Проф. Л.Э. Стровского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., ЮНИТИ, 2001. – 823с.
8. Господарський кодекс України: вiд 16.01.2003 № 436-IV. Зі змінами та доповненнями документа: станом на 24.02.2010. Системний номер: 436-15. // www.zakon.rada.gov.ua
9. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 199с.
10. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А., Основи внешнеэкономической деятельности. – С-П.: Питер, 2002. – 208.с.
11. Гринкевич С.С. Сало О.Ю. Підходи до визначення сутності економічної категорії "ефективність зовнішньоекономічної діяльності" підприємств //Науковий вісник, 2008. – вип. 18.2. – С.170-174.
12. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2006. – 462с.
13. Дроздова Т.Н. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Навч.посіб. – К.: ПУЛ, 2002. – 172 с.
14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. і доп. / За ред. Ю.Г. Козака – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 792с.
15. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів /І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. – Київ, Центр навчальної літератури, 2004. – 580 с.
16. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 384 с
17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Т-во «Знання», КОО, 2002. – 294 с.
18. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия»: Учеб. пособие для вузов: – Москва: ЮНИТА-ДАНА, 2001. – 471 с.
19. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К., 2003 – 948 с.
20. Румянцева А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посіб. – К.: ЦНЛ, 2004. – 377 с.
21. Управление внешнеэкономической деятельностью: уч. пос. /под общ. ред. А.И.Кредисова. – К: ВИРА-Р, 2001. – 640с.
22. Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика: Навчальний посібник. – Киів: МАУП, 2002. – 345с.
23. Янковский Н.А. Структура управления внешнеэкономической деятельностью предприятия // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецк: ДонГУ, 1998. – 254с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Зовнішньо-економічна діяльність Харківського заводу шампанських вин" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.06.2011 в 15:50. Автором даного матеріалу є yana_777_89 (yana_777_89@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1519 та скачано 71 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

yana_777_89...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали