Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Поняття соціального конфлікту та передумови його виникненняЗміст

Вступ…….3
1. Соціологічна теорія конфлікту…….4
2. Функції соціального конфлікту та його класифікація …9
3. Головні причини й наслідки соціальних конфліктів та методи управління ними……13
Висновки18
Список літератури.19

Вступ

1. Виокремлення соціологічної теорії конфлікту обумовлене, насамперед, актуалізацією і складністю такого суспільного явища, як соціальний конфлікт. Унаслідок цього проблема соціального конфлікту є однією із
найактуальніших проблем сучасної соціології. Вона охоплює широке коло питань, серед яких визначення поняття "соціальний конфлікт", його природи як суспільного явища, причин виникнення та можливостей його розв'язання,
а також типології, класифікації конфліктів, виявлення їх ролі у суспільному житті та ін.
З огляду на ці обставини соціологічна теорія конфлікту вивчає закономірності і природу виникнення та протікання конфлікту як суспільного явища, типологію конфліктів, а також принципи і методи запобігання та
розв'язання соціальних конфліктів, технологічні засади управління ними.
Об'єктом соціологічної теорії конфлікту є різноманітні конфлікти між соціальними суб'єктами (індивідами, соціальними групами, класами, націями, державами тощо), що розглядаються як фактори розвитку соціальних систем.
Предметом цієї соціологічної теорії, у свою чергу, є закономірності та процеси виникнення, протікання і розв'язання соціальних конфліктів, їх соціальні ознаки, а також різноманітні конфліктні відносини, що виникають між людьми і групами людей у процесі їхньої взаємодії та суспільної життєдіяльності.
Перш ніж перейти до безпосереднього викладення основних проблем цієї соціологічної теорії, дамо визначення власне самого поняття "соціальний конфлікт". Загалом під конфліктом розуміється зіткнення протилежних
інтересів, цілей, позицій або поглядів суб'єктів соціальної взаємодії (індивідів, соціальних груп, суспільств тощо). Соціальний конфлікт завжди пов'язаний з усвідомленням людьми протиріч своїх інтересів як членів тих чи інших соціальних груп з інтересами інших суб'єктів. Загострення цих протиріч часто-густо породжують соціальні конфлікти, які протікають у відкритій або закритій формі.

Уривки

Аналіз показує, що соціальні протиріччя пронизують усі сфери суспільного життя — економічну, політичну, соціальну, духовну тощо. Загострення тих чи інших соціальних протиріч створює певні "зони кризи". Криза
виявляється у різкому посиленні соціальної напруженості, яка нерідко переростає у конфлікт. Соціологи марксистської та й немарксистської орієнтації відзначають, що конфлікт є тимчасовим станом суспільства, який
можна перебороти за допомогою раціональних засобів. Більшість соціологів схильні вважати, що існування сучасного суспільства без конфліктів неможливо, оскільки конфлікт є невід'ємною частиною життєдіяльності людей, а також важливим джерелом соціальних змін, що відбуваються в суспільстві. Конфлікт, у свою чергу, робить соціальні відносини більш динамічними і мобільними. Адже звичні норми поведінки і діяльності індивідів, що раніше задовольняли їх, з дивною рішучістю часто-густо відкидаються ними без усякого жалю. Під впливом конфліктів суспільство може перетворюватися. Чим сильніше соціальний конфлікт, тим помітніше його вплив на протікання соціальних процесів і темпи їх здійснення.

Список літератури

1. Акофф Р., Змери Ф. О целеустремленных системах: Пер. с англ. - М., 1974.
2. Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, зволюция и управление. - М., 1986.
3.Афанасьев В. Г. Системность и общество. — М., 1982.
4. Беккер Д. В обществе — об обществе //Социология .— М., 1991.
5. Белл Д. Постиндустриальное общество //Америка. — 1977. — № 9.
6. Бородин Е. Т. Современная социология общества в контексте истории //Социально-полит. журн. — 1992.
7. Веблен Т. Теория праздного класса. — М., 1984.
8. Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология: Учеб. для вузов /Под ред.
В. И. Добренькова. — М., 1998.
10.ГелбрейтД. Новое индустриальное общество. — М., 1969.
11.Дюркгейм 3. Социология. Ее предмет, метод, предназначение: Пер. с фр. — М., 1995.
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

реферат "Поняття соціального конфлікту та передумови його виникнення" з предмету "конфліктологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2011 в 19:36. Автором даного матеріалу є Наталія. З моменту опублікування роботи її переглянуто 809 та скачано 26 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Наталія...

реферат написано якісно і, разом з тим, на доступній мові


Подібні матеріали