Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Цивільне право і процес

Перелік питань

1. Поняття і предмет цивільного права, метод цивільно-правового регулювання.
2. Принципи і функції цивільного права.
3. Поняття і види джерел цивільного права, дія цивільного законодавства в просторі, часі, за колом осіб.
4. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин.
5. Поняття і види дієздатності фізичних осіб
6. Підстави, порядок і правові наслідки визнання фомадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим.
7. Юридичні особи, їх ознаки і види.
8. Державна реєстрація юридичних осіб. Правовий статус філій, представництв, дочірніх підприємств.
9. Припинення юридичних осіб.
10. Держава і територіальні громади як суб'єкти цивільних прав
11. Об'єкти цивільних прав
12. Поняття і види правочинів.
13. Юридичні факти: поняття і види
14. Нікчемні та оспорювані правочини, правові наслідки визнання правочинів недійсними.
15. Поняття та види представництва у цивільному праві
16. Строки і терміни у здійсненні та захисті цивільних прав.
17. Поняття і види позовної давності, її зупинення і переривання, вимоги, на які позовна давність не поширюється
18. Відповідальність у цивільному праві
19. Власність і право власності. Підстави виникнення права власності.
20. Право власності фізичних осіб. Обмеження права власності фізичних осіб.
21. Право власності юридичних осіб.
22. Право державної власності. Специфічні підстави виникнення права державної власності.
23. Право комунальної власності. Підстави виникнення права комунальної власності.
24. Спільна власність: право спільної часткової власності і право спільної сумісної власності.
25. Речові права на чуже майно.
26. Поняття, види та зміст права інтелектуальної власності.
27. Авторське право: його суб'єкти, об'єкти та особливості реалізації
28. Поняття та зміст суміжних прав.
29. Право промислової власності (патентне право)
30. Поняття і види зобов'язань у цивільному праві, виконання зобов'язання та умови належного виконання зобов'язання
31. Співвідношення поруки і гарантії як способів забезпечення виконання зобов'язань
32. Поняття і види застави. Співвідношення застави і притримання.
33. Поняття та способи припинення зобов'язань
34. Поняття та види договорів, принцип свободи договору.
35. Порядок укладення, зміни та розірвання договору.
Особлива частина
36. Поняття, умови та види договору купівлі-продажу
37. Поняття та особливості договору роздрібної купівлі-продажу
38. Поняття та зміст договору поставки, відмінність договору поставки від договору контрактації
39. Поняття та характеристика договору дарування
40. Поняття та загальна характеристика договору ренти
41. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання
42. Поняття, зміст, та порядок укладення і реєстрації договору оренди земельної ділянки
43. Поняття, особливості та види договору лізингу
44. Поняття та зміст договору найму житла, особливості короткострокового договору найму житла
45. Поняття та особливості договору позички
46. Поняття, умови та види договору підряду
47. Поняття та зміст договору будівельного підряду
48. Поняття та умови договору підряду на проектні та пошукові роботи
49. Поняття та зміст договору доручення, відмінність договору доручення від договору комісії
50. Поняття та правова характеристика договору управління майном
51. Поняття та зміст договору транспортного експедирування
52. Поняття та види договору зберігання
53. Поняття та види страхування, зміст договору страхування
54. Відмінність договору позики від договору кредиту
55. Авторські договори та договори про передачу суміжних прав
56. Поняття та види патентно-ліцензійних договорів, особливості договорів про передачу ноу-хау
57. Поняття та характеристика договору комерційної концесії
58. Порядок здійснення та правові наслідки публічної обіцянка винагороди
59. Правові наслідки вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
60. Правові наслідки рятування життя, здоров'я та майна фізичної особи, майна юридичної особи
61. Деліктні зобов'язання. Співвідношення договірної та позадоговірної відповідальності.
62. Умови та порядок відшкодування шкоди, заподіяної органами дізнання, попереднього (досудового)
слідства, прокуратури та суду.
63. Умови та порядок відшкодування шкоди, заподіяної малолітніми, неповнолітніми, недієздатними та обмежено дієздатними особами.
64. Поняття і види джерел підвищеної небезпеки, умови та порядок відшкодування шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки.
65. Умови і порядок відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю фізичної особи.
66. Поняття спадкування, склад, час та місце відкриття спадщини
67. Суб'єкти спадкування, позбавлення права на спадкування, право на обов'язкову частку у спадщині
68. Спадкування за законом: черговість, зміна черговості, спадкування за правом представлення
69. Спадкування за заповітом: поняття і види заповітів, особливі умови заповіту, порядок складення, зміни та скасування заповіту
70. Порядок прийняття спадщини та оформлення права на спадкування

ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

71. Цивільне судочинство і його стадії
72. Види проваджень у цивільному процесі
73. Поняття і класифікація принципів цивільного процесу
74. Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин та їх класифікація
75. Поняття, ознаки та процесуальне становище сторін у цивільному процесі
76. Процесуальна співучасть сторін у цивільному процесі
77. Поняття та заміна неналежного відповідача у цивільному процесі
78. Процесуальне правонаступництво у цивільному процесі
79. Поняття, види та процесуальне становище третіх осіб у цивільному процесі
80. Процесуальні форми, види участі та процесуальна правосуб'єктність прокурора та органів державної влади, місцевого самоврядування та осіб, яким законом надано^ право захищати інтереси інших осіб у цивільному процесі
81. Поняття, види та повноваження процесуального представника у цивільному процесі
82. Поняття, види та обчислення процесуальних строків у цизільному процесі
83. Поняття і види підвідомчості у цивільному процесі
84. Поняття і види підсудності
85. Витрати по провадженню цивільної справи та їх види
86. Поняття та розмір судового збору. Підстави звільнення від сплати судового збору
87. Ціна позову та порядок її визначення
88. Поняття та стадії судового доказування
89. Предмет судового доказування. Обставини, що не потребують доказування в цивільному судочинстві
90. Поняття та класифікація доказів у цивільному процесі
91. Загальна характеристика видів засобів доказування у цивільному процесі
92. Загальна характеристика наказного провадження
93. Поняття, види та елементи позову
94. Реалізація права на пред'явлення позову
95. Провадження в справі до судового розгляду
96. Судовий розгляд цивільної справи
97. Фіксація судового розгляду у цивільному процесі
98. Загальна характеристика апеляційного оскарження у цивільному процесі
99. Загальна характеристика касаційного оскарження у цивільному процесі
100. Перегляд рішень за новознявленями та вннятгозими обставинами у цивільному процесі

Уривки

№ 1

Цивільне право - це сукупність цивільно-правових норм, які регулюють на принципах юридичної рівності відносини власності в її різних формах, товарно-грошові відносини і деякі особисті немайнові відносини при участі громадян, організацій і інших соціальних утворень з метою більш повного задоволення матеріальних і духовних потреб громадян.
Цивільне право як самостійна галузь права регулює певну частину суспільних відносин, яка у своїй сукупності становить предмет Цивільного права. Предметом цивільно-правового регулювання є: майнові відносини; особисті немайнові відносини. Важливо встановити не лише що регулює цивільне право, а й як це здійснюється, якими засобами воно впливає на ці відносини, тобто який метод впливу закладається в цивільно-правове регулювання численних майнових та немайнових відносин.
Існує тісний взаємозв’язок між предметом правового регулювання і його методом.
Знання методу правового-регулювання має не лише теоретично-пізнавальне, а й практичне значення. У процесі законотворення послідовне застосування правового методу дає змогу уникати неадекватного врегулювання суспільних відносин, будувати струнку і послідовну законодавчу систему. Ігнорування методу призведе до розбалансування правового механізму того чи іншого законодавчого акта.

№ 2

Функції Цивільного права – це відповідні напрями впливу цивільно – правових норм на врегульовані ними майнові та особисті немайнові відносини. Цивільному праву притаманні регулятивна, охоронна та превентивна функції. Регулятивна полягає у врегулюванні цивільно-правових відносин. Охоронна покликана оберігати суб’єктивні майнові та особисті немайнові права особи від посягань усіх інших осіб та забезпечувати примусовий захист від їх порушення. Превентивна покликана стимулювати позитивні відносини і не допускати виникнення негативних відносин.
Принципи цивільного права: загально соціальні, обумовлені економічною системою, та юридичні, які в свою чергу поділяються на загальноправові і галузево-правові, які виражаються у правових нормах окремих галузей права та інших правових систем.
1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;
2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом;
3) свобода договору;
4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;
5) судовий захист цивільного права та інтересу;
6) справедливість, добросовісність та розумність.

№ 3

Людина, як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Для потенційної можливості брати участь у цивільних правовідносинах фізична особа повинна бути наділена цивільною правоздатністю (це здатність мати цивільні права й обов'язки), дієздатнісю (це здатність суб'єкта своїми діями набувати цивільні права і створювати для себе цивільні обов'язки), деліктоздатнісю та правочиноздатністю. Види дієздатності: повна (це здатність особи власними діями набувати і здійснювати будь-які майнові та особисті немайнові права), часткова (особи які мають невеликий обсяг дієздатності (малолітні, неповнолітні від 15-18р.)), неповна (громадяни мають право вчиняти не всі, а лише деякі дії передбачені законом (до 14р.)), обмежена і недієздатна. Суд може обмежити дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій (і) або кревати ними. Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набрання законної сили рішенням суду. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати лими.

№ 4

Джерело цивільного права — це форма вираження цивільно-правових норм, що мають загальнообов'язковий характер. У цивільно-правовій системі України основним джерелом цивільного права є нормативно-правовий акт, а в окремих випадках — також звичай та договір. Найважливішими нормативними актами є закони: КУ, ЦКУ та інші закони. Джерелом є укази Президента Укр. Значну роль у регулюванні майнових відносин відіграють постанови і розпорядження Кабінету Міністрів Укр. Наступною частиною структури законодавства є відомчі нормативні акти. Основним актом ЦЗУ є ЦКУ, прийнятий у 2003 році. Цей Кодекс складається з 5 книг, які у своїй сукупності становлять цивільно-правову базу для подальшого розвитку цивільного права в Укр.
Цивільне законодавство - це сукупність цивільно-правових законів і інших цивільно-правових нормативних актів, розташованих у визначеному порядку відповідно до їхньої юридичної чинності. Дія ЦЗ поділяється на : дію ЦЗ у часі і дію ЦЗ у просторі і за колом осіб. Дія ЦЗ у часі. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Норми ЦК застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати на основі цих відносин після набрання ним чинності. Нормативні акти набирають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності. Дія ЦЗ у просторі і за колом осіб. Укази Президента, постанови і розпорядження Кабміну, нормативні акти міністерств і відомств поширюють свою дію на всю територію Укр. Дія ЦЗ поширюється на всіх осіб, що перебувають на її території. ЦЗ відомий інститут аналогії. Права та обов’язки виникають із дії осіб, що передбачені актами ЦЗ, а також їз дій осіб, не передбачених цими актами, але за аналогією продовжують цивільні права та обов’язки. Засіб заповнення прогалин закону називається аналогією права. Поряд з тим застосовується і аналогія закону – поширення на відносини, які не врегульовані в законі. Аналогія права і закону в ЦП знаходить нове обґрунтування в принципі: дозволено все, що не заборонено законом.

№ 5

Цивільні правовідносини – це форма, завдяки якій норми цивільного права реалізується в житті. Цивільне право є певна сфера вольових суспільних контактів між суб’єктами, які врегульовуються нормами. Особливості цивільно-правових відносин: 1)це майнові і особисті не майнові відносини, врегульовані нормами цивільного права; 2)Їхні учасники характеризуться майновою відокремленістю і юридичною рівністю; 3)Суб’єктивні права і обов’язки учасників цивільно-правових відносин виникають, змінюються і припиняються на підставі юридичних фактів. Зміст цивільних правовідносин – це конкретизоване коло суб’єктивних прав та обов’зків, якими наділений кожен з учасників. Зміст може бути простим і складним. До елементів цивільного права належать: суб’єкти (особи, які є учасниками цивільно-правових відносин) і об’єкти (це те, на що спрямовано суб’єктивне право і суб’єктивний обов’язок з метою задоволення інтересів фізичних і юридичних осіб), суб’єктивне цивільне право (це вид і міра можливої (дозволеної) поведінки уповноваженої особи, які забезпечується виконанням обов'язків іншими суб'єктами і можливістю застосування до них державного примусу) та суб’єктивний цивільний обов’язок (це міра необхідної поведінки зобов’язаної особи для задоволення інтересів уповноваженої особи). Види: 1)Залежно від економічного змісту: майнові та немайнові; 2)За юридичним змістом: абсолютні, відносні; 3)За характером здійснення: речеві та зобов’язальні; 4)За своїм призначенням: регулятивні, охоронні; 5)За іншими озанками: активні, пасивні, типові, не типові.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

шпоргалка "Цивільне право і процес" з предмету "Юриструденція, цивільне право і процес" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: процес, право, Цивільне. Робота опублікована 05.12.2011 в 17:31 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 446 та скачано 4 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...