Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Зовнішня торгівля послугамиЗміст

Вступ....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти зовнішньої торгівлі послугами
1.1. Сутність послуг та їх особливості...5
1.2. Класифікація видів послуг при здійснені зовнішньоекономічної
діяльності.......7
Розділ 2.Аналіз включення України до світового ринку послуг
2.1. Динаміка здійснення експортно-імпортних операцій з надання послуг України....12
2.2. Аналіз транспортних послуг України………………………………..18
Розділ 3. Напрями активізації участі України на світовому ринку послуг
3.1. Перспективні напрями розвитку світового ринку послуг........27
3.2. Шляхи вдосконалення державной політики у сфері послуг....31
Висновок.....36
Список літературних джерел........37

Вступ

Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг набуває найдинамічнішого розвитку та стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності країни на світових ринках, покращення добробуту населення.
Актуальність теми обраної для написання курсової роботи зумовлена тим фактом, що становлення економіки України як цілісної системи відбувається за умов розвинутого ринку послуг. Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, об'єктивно вимагають узгодження національної економічної політики, ринкових перетворень зі світовою системою економічних координат у сфері послуг, а тому дослідження цієї проблематики носить практичний і актуальний характер. У країні є потенціал для розвитку сфери послуг. Так, розвиток науки, технологій і висококваліфікована робоча сила є необхідними передумовами для динамічного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, програмного забезпечення, електронної і мобільної торгівлі, які базуються на основі глобальної мережі Інтернет, що може простимулювати розвиток всієї національної економіки, забезпечити міцні конкурентні переваги на світових ринках. Слід також використати вигідне географічне положення країни для розвитку транспортної інфраструктури та туризму.
Основна мета написання курсової роботи є вивчення особливостей та пріоритетних напрямів розвитку світового ринку послуг в умовах глобалізації.
Задачі роботи:
- визначити теоретичні аспекти зовнішньої торгівлі послугами;
- проаналізувати сучасний стан розвитку світового ринку послуг;
- розглянути напрями активізації участі України на світовому ринку послуг;
Об’єктом роботи виступає система зовнішньоторговельних відносин в сфері послуг.
Предметом роботи є механізм здійснення зовнішньої торгівлі послугами України.
При написанні курсової роботи використовувалися нормативно-правові документи, статистика, інтернет, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
Структура роботи: вступ, 3 розділи плану, висновок, перелік літератури з 12 джерел.

Висновок

Работаете в области учета и продажи номенклатуры? Управление торговлей курсы 1с - Ваш шанс стать опытным пользователем наиболее распространенный программы для ведения учета на предприятии. Программа курса очень насыщенна, что позволит Вам комплексно освоить программу 1с.
Український ринок послуг ще не набув достатнього розвитку.
Розвиток сфери послуг потребує активізації залучення в цю сферу інвестицій. Залучення іноземного капіталу в українську економіку буде сприяти надходженню не тільки необхідних фінансових ресурсів, але й передових, технічно ефективних методів реалізації послуг, що сприятиме підвищенню їх якості й доступності, культури обслуговування та підвищить конкурентоспроможність вітчизняних виробників послуг та значно зміцнить позиції України в міжнародному обміні послугами.
На динаміку розвитку ринків послуг суттєво впливає активність приватного сектору. Тому державна політика має бути спрямована на створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього бізнесу у цій сфері, як це має місце в багатьох країнах світу.
Для подальшого розвитку сектору послуг в Україні першочергового зна-чення набуває розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, і насамперед Інтернет та електронної і мобільної торгівлі, які набувають все більшого впливу не лише на організацію діяльності окремо взятих підприємств шляхом скорочення витрат, підвищення мобільності та конкурентоспроможності, але й значною мірою визначають напрямки та подальші темпи розвитку як інших видів послуг, так і інших галузей економіки країни.
Необхідне вдосконалення статистичної бази національного експорту та імпорту послуг. Доцільною в цьому зв'язку є співпраця між Держкомстатом України та статистичними відомствами зарубіжних країн.
Перспективним сьогодні є розгляд проблеми включення України у світовий ринок послуг. Наша країна має всі передумови для розвитку, модифікації і розширення національного ринку послуг та участі у світовій торгівлі ними. Це буде значно сприяти розвитку національної економіки та стане суттєвим чинником зростання добробуту населення нашої країни.

Перелік літературних джерел

1. Гребельник О.П. Основи зовнішньоєкономічної діяльності: [підручник 3-тє видання перероблене та доповнене] / О.П. Гребельник.- К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с
2. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: [підручник] / Р.О. Заблоцька. – К.: Знання України, 2004. -280 с
3. Козак Ю.Г. Основи міжнародної торгівлі: [навчальний посібник 2-ге вид., перероб. та доп.] / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінової, К.І. Ржепішевського. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656 с
4. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: [навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп.] / В.В.Козик, Л.А. Панкова , Н.В Даниленко. – К.: Знання – Прес, 2002. – 406 с
5. Мазаракі А.А.Світовий ринок товарів та послуг: [підруч. У 2 ч. – Ч. 2]/ А.А. Мазаракі, Є.М. Воронова, І.В. Чаус – Х.: Вид-во «Ранок», 2008. - 240 с
6. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підручник]/ В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с
7. Румянцев А.П. Міжнародна торгівля послугами: [навч. посібник] / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 112 с
8. Румянцев А.П. Міжнародна торгівля: навч. посібник / А.П. Румянцев, А.І. Башинська, І.М. Корнілова, Ю.В. Коваленко – К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 376 с
9. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: [навчальний посібник]/ А.П. Рум’янцев. –К.:Вища Школа, 2004.- 326 c
10. Балабанов К.В. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір: [підручник] / К.В. Балабанов.- Донецьк: Вебер, 2007. – 234 с
11. Багрова І.В. Міжнародна економічна діяльність України: [навч.пос.] /
І.В. Багрова, О.О. Гетьман, В.Є. Власюк. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с
12. . http://www.ukrstat.gov.ua/
Повна інформація про роботу

курсова робота "Зовнішня торгівля послугами" з предмету "Зовнішньо-економічна діяльність (ЗЕД)". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.11.2011 в 21:56. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1097 та скачано 143 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...