Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна торгівля

Міжнародна торгівля та теорії міжнародної торгівліЗміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ….5
1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її види. 5
1.2. Специфічні риси міжнародної торгівлі ... 8
РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ …13
2.1. Теорія меркантилізму 13
2.2. Теорія абсолютних переваг ….. 16
2.3. Теорія порівняльних переваг … 21
2.4. Інші теорії міжнародної торгівлі …. 31
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ ….40
3.1. Потенційні переваги України для розвитку міжнародної торгівлі …...40
3.2. Членство України у СОТ .. 43
3.3. Сучасні економічні відносини між Україною та ЄС ….. 48
ВИСНОВКИ …. 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …. 56

ВСТУП

Україна, як і будь-яка країна світу не забезпечена усіма факторами виробництва, тому їй необхідно деякі товари і послуги купувати у інших країн для забезпечення внутрішнього попиту, а також для розвитку своєї економіки.
Міжнародна торгівля - основна форма міжнародних економічних відносин, оскільки включає торгівлю не тільки товарами в речовинному розумінні цієї категорії, але і найрізноманітнішими послугами.
Сьогодні жодна з країн не може успішно розвиватися без налагодження зовнішньоекономічних зв'язків. А для нових індустріальних країн зовнішня торгівля стала визначальним фактором економічного зростання. В сучасних умовах її значення для кожної з країн світового співтовариства важко переоцінити, адже економічний успіх в сучасному високоінтегрованому світі не мислимий без активної участі в міжнародних торгових зв'язках. Практика показує, що ще жодній країні не вдалося створити здорову у всіх аспектах економіку, ізолювавшись від світової економічної системи. Саме міжнародна торгівля є основною формою зв'язку між національними товаровиробниками різних країн, формуючи їх економічну взаємозалежність.
Країни-учасниці торговельно-економічних блоків, розуміючи складність і суперечливість сучасної ситуації на світовому ринку, прагнуть відшукати шляхи для позитивного вирішення наявних проблем і протиріч.
На підставі цього можна зробити висновок про те, що вивчення міжнародної торгівлі у системі світового господарства є дуже важливою та актуальною темою дослідження.
Світова торгівля знаходиться в центрі уваги економічної науки з часів Адама Сміта та Давида Рікардо, які розробили перші теорії міжнародної торгівлі. Проте ще й сьогодні тривають гострі дискусії щодо ефективного управління участю країни у світовій торгівлі.
Метою дослідження є визначення шляхів вдосконалення та перспектив розвитку міжнародної торгівлі України.
Для досягнення заданої мети дослідження потрібно визначити ряд завдань:
- вивчити сутність міжнародної торгівлі та її види;
- вказати специфічні риси міжнародної торгівлі;
- дослідити еволюцію поглядів на міжнародну торгівлю;
- розглянути потенційні можливості України у міжнародній торгівлі;
- позначити перспективи розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах.
Об’єктом дослідження є міжнародна торгівля та її теорії, а предметом – є сучасний стан та перспективи міжнародної торгівлі в Україні.
При дослідженні роботи використовувалися наступні методи:
аналітичний;
статистичний;
графічний;
пошуковий.

ВИСНОВКИ

Нині жодна країна світу не може обійтись без зовнішньої торгівлі. За допомогою зовнішньої торгівлі національна економіка взаємодіє з господарствами інших країн. Водночас вона є основним каналом, за допомогою якого світовий ринок через посередництво інтернаціональної вартості, світових цін впливає на національне виробництво, диктуючи конкурентні техніко-економічні параметри виробництва, рівень витрат, стандарти якості, критерії ефективності тощо.
Отже, в результаті виконання курсової роботи можна зробити такі висновки.
Міжнародна торгівля є засобом, який країни світу застосовують для розвитку і поглиблення спеціалізації своїх економік, підвищення продуктивності праці та ефективного використання своїх ресурсів. Вона є взаємною економічною залежністю виробників товарів і послуг та споживачів з різних країн і відображає міжнародний поділ праці.
Розвиток і ускладнення міжнародної торгівлі знайшло своє відображення в еволюції теорій, що пояснюють рушійні сили цього процесу. Концепції міжнародної торгівлі були основою зовнішньоторговельних політик як спроби теоретичного осмислення та пояснення причини міжнародного товарного обміну, його динаміки, структури, ефективності та перспектив розвитку.
Існують два типи теорії торгівлі, які розрізняються за втручанням/не втручанням держави у структуру торгівлі. До теорій «невтручання» належать: теорії абсолютних переваг, відносних переваг, розміру країни, співвідношення факторів виробництва, життєвого циклу продукту, подібності країн тощо. До другого типу теорій відносяться теорії меркантилізму, неомеркантилізму, залежності та інші.
Міжнародна торгівля слугує важливим засобом збалансованості між виробничими можливостями та перевагами споживачів, дозволяє отримувати продукти, в яких відчувається дефіцит, і реалізувати надлишок, котрий не поглинається внутрішнім ринком. Оптимізувати відносини міжнародної торгівлі покликані нині, насамперед, міжнародні економічні інститути, такі як СОТ, ЄС і інші міжнародні організації з урегулювання світових товарних ринків.
Наша держава має дуже великий потенціал для розвитку міжнародних торгівельних відносин. Важливим кроком щодо інтеграції України до світового економічного простору з’явився вступ до Світової організації торгівлі, який став стимулом для подальшого поширення режиму вільної торгівлі на зовнішньоторговельні операції із західними країнами-сусідами та країнами дальнього зарубіжжя. Незважаючи на певні ризики та фінансову кризу, членство у СОТ має чіткі позитивні тенденції щодо покращення умов соціально-економічного розвитку України.
Після того, як Україна завершила процес приєднання до СОТ, почались переговори між Україною і ЄС про створення зони вільної торгівлі. Сучасні угоди про вільну торгівлю йдуть значно далі традиційних механізмів лібералізації обміну товарами. Сьогодні такі угоди передбачають вільний обмін послугами, визначають засади руху капіталу, містять правила захисту конкуренції, положення щодо дотримання певних стандартів праці, тощо.
Протягом останнього десятиліття ЄС залишається одним з основних торговельних партнерів України. Дослідження показали, що угода про зону вільної торгівлі з ЄС матиме позитивний вплив на економічний розвиток України. Україна та ЄС мають сприятливий режим торгівлі, проте подальші поліпшення, безумовно, необхідні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України. Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі. - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 23, ст.213.
2. Звіт робочої групи з питань вступу України до СОТ від 25 січня 2008 року WT/ACC/UKR/152. – www.wto.org
3. Рішення Ради національної безпеки і оборони України про Звіт Кабінету Міністрів України щодо результатів членства України в Світовій організації торгівлі. - Офіційний вісник України, 2009 р. - № 69. - С. 11.
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ» від 30 жовтня 2008 р. N 1381-р (із змінами). - zakon1.rada.gov.ua
5. Бураковський І., Куценко К., Кобилянська А. та ін.. Оцінка витрат та вигод від укладання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. – К.: К.И.С., – 2010. – 96 с.
6. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі: Навч. посібник. – 2-ге вид – К.: Основи, 2000. – 240 с.
7. Гришко Л. Вступ України до СОТ – переваги і прорахунки два роки опісля. – 2010. - http://www.dw-world.de
8. Дахно І.І. Міжнародна торгівля. Видання 2-ге, доповнене. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.
9. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник / К.: Знання, 2008. - 406 c.
10. Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України // Бізнес & Економіка. – 2003. - №5.- с.9-11
11. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення. Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004 – 288 с.
12. Корецький М.Х., Дацій О.І., Кульнєва Г.М., Вініченко І.І. Економічна теорія. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 256 с.
13. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України.: Підручник. – К.: Центр учбової літератури. 2007. – 296 с.
14. Один рік України у СОТ. За ред.. М. Свєнчицкі. – К.: Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2009. – 44 с.
15. Осика С.Г., Пятницький В.Т. Світова організація торгівлі. - К: К.І.С., 2001.- 491с.
16. Основи економічної теорії: Підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін.; За ред. А.А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — 606 с.
17. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 479 с.
18. Румянцев А.П., Коваленко Ю.О. Міжнародна економіка: Навч. посібник. -:К.: Центр учбової літератури. 2007. - 296с.
19. Савельєв Є.В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: Підручник магістрантів з міжнародної економіки і державної служби. – Тернопіль.: Економічна думка, 2005. – 542 с.
20. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.
21. Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. Світова економіка. Навч. посібник. - К.: Либідь. 2007. - 640 с.
22. Фролова Т.А. Мировая экономика: конспект лекцій. - Таганрог: ТРТУ, 2006. - 180с.
23. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: підручник для студ. вищих навч. закл. / Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. — Вид. 2., переробл. і доп. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 544с.
24. Юхименко П.І., Леоненко П.М. Історія економічних учень: Навч. посіб. – 3-є вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2002. - 514с.
Повна інформація про роботу

реферат "Міжнародна торгівля та теорії міжнародної торгівлі" з предмету "Міжнародна торгівля". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 23.06.2011 в 11:31. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2532 та скачано 100 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...