Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі

Законом України про державну контрольно-ревізійну службу передбачено створення її при Міністерстві фінансів України в складі Головного контрольно-ревізійного управлін¬ня України, контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, кон¬трольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) у районах, містах і районах у містах.
Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністер¬ствах, відомствах, державних комітетах і державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в органі¬заціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів та дер¬жавних валютних фондів, подання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень нормативних актін та запобігання їм у подальшій діяльності.
Державна контрольно-ревізійна служба має централізо¬вану організаційну структуру. Головне контрольно-ревізій¬не управління України очолює заступник міністра фінансін України, який призначається Кабінетом Міністрів України. Керівників регіональних контрольно-ревізійних управлінь і підрозділів призначають вищі керівники за підпорядкова¬ністю. Структурні підрозділи контрольно-ревізійної служби є юридичними особами, мають самостійні кошториси, роз¬рахункові та інші рахунки в банках.
Функції державної контрольно-ревізійної служби поляга¬ють у проведенні ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, досто¬вірності обліку і звітності у міністерствах, відомствах, під¬приємствах і організаціях, які утримуються за рахунок дер¬жавного бюджету. До її функції також належить проведення ревізій та перевірок правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінан¬суються із державного бюджету, контролюють повноту опри¬буткування, використання і збереження валютних коштів, перевіряють виконання рішень за результатами проведених ревізій.
Важливою функцією державної контрольно-ревізійної служби є складання нормативно-методичних документів щодо проведення контрольно-ревізійної роботи, узагальнення досві¬ду цієї роботи та поширення його у контрольно-ревізійних підрозділах.
Головне контрольно-ревізійне управління України та його підрозділи мають право:
проводити в процесі ревізії інвентаризацію фактичної наявності грошей, цінних паперів, сировини, матеріалів, гото¬вої продукції та ін.;
безперешкодного доступу на склади, у сховища, вироб¬ничі й інші приміщення для обстеження їх з питань, пов'яза¬них із ревізією;
припиняти операції на рахунках у банках та інших фі¬нансово-кредитних установах у випадках, коли керівництво об'єкта, який ревізують, перешкоджає виконанню контроль¬но-ревізійних процедур;
залучати на договірних засадах кваліфікованих фахівців для контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонт¬них та інших робіт, контрольних запусків сировини, мате¬ріалів у виробництво, готової продукції, інших контроль¬но-ревізійних процедур з оплатою за рахунок спеціально передбачених для цього коштів;
вимагати від керівників об'єктів, які ревізують, проведен¬ня інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цін¬ностей, коштів і розрахунків, у необхідних випадках опеча¬тувати каси та касові приміщення, склади, архіви', а в разі виявлення підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, за¬лишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри ви¬лучених документів;
одержувати від Національного банку України та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необ¬хідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, які ревізують або пе¬ревіряють, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавних форм власності, — довідки і копії документів про операції та розрахунки з об'єктом, який ревізують;
одержувати від посадових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, які провадять ревізію, письмові пояснення з питань, що виникають у ході ревізії;
висувати керівникам та іншим посадовим особам об'єктів, які провадять ревізію, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використан¬ня державної власності та фінансів, вилучати у бюджет вияв¬лені ревізіями приховані і занижені валютні та інші плате¬жі, ставити перед відповідними органами питання про припи¬нення бюджетного фінансування і кредитування, якщо от¬римані підприємствами кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
стягувати у доход кошти, одержані за незаконними уго¬дами, без встановлених законом підстав;
накладати у випадках, передбачених законодавством, на керівників та інших посадових осіб підприємств адміністра¬тивні стягнення;
застосовувати до підприємств та суб'єктів підприємницької Діяльності фінансові санкції, передбачені законодавством з оподаткування.
Ревізії, контрольні перевірки здійснюють на підставі роз¬порядчого документа, підписаного начальником служби, управління, керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної контрольно-ревізійної служби ре¬візія підприємства, установи, організації провадиться не час¬тіше від одного разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізію провадять у будь-який час.
Скарги на дії ревізорів розглядаються і вирішуються керів¬никами підрозділів державної контрольно-ревізійної служби. Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії посадових осіб державної контрольно-ревізійної служби.
Органи державної контрольно-ревізійної служби прова¬дять ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяль¬ності незалежно від форм власності за постановою право¬охоронних органів. Ці самі органи надають допомогу ревізо¬рам у виконанні ними службових обов'язків.
Посадові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади. За¬конні вимоги ревізорів є обов'язковими для виконання поса¬довими особами об'єктів, які ревізують. Ці особи при вико¬нанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.
Викладені функції державної контрольно-ревізійної служ¬би в Україні, права і обов'язки посадових осіб цієї служби не поширюються на контроль місцевих Рад народних депу¬татів (муніципальний контроль), аудиторський і відомчий контроль.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Державна контрольно-ревізійна служба та її функції у фінансовому контролі" з предмету "Аудит" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: контролі, функції, державна, фінансовому, контрольно-ревізійна, служба. Робота опублікована 23.09.2010 в 22:56 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 384 та скачано 12 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?