Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності (підприємницька діяльність)Зміст

Вступ……..3
І. Поняття та суб’єкти підприємницької діяльності………..4
ІІ. Процес державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності………7
2.1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи…...7
2.2. Державна реєстрація юридичних осіб….8
ІІІ. Проблеми державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності….13
IV. Скасування держаної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності....14
Висновки……….16
Список літератури………..18

Вступ

Законодавча база України, сформована протягом останніх років дозволяє підприємцю створити (заснувати) підприємство з будь-якою формою власності. Створення нових підприємств у перехідний до ринку період, як правило, здійснюється через заснування малих орга¬нізаційних утворень підприємницької діяльності — малих підпри¬ємств. У зв'язку з цим стає зрозумілим і виправданим намагання розглядати технологію організації нового підприємства на прикладі заснування малих підприємств.
Малі підприємства (організаційні утворення малого бізнесу) можуть створюватися на основі будь-якої форми власності фізичними і юридичними особами (державними, орендними, коо¬перативними, спільними, акціонерними підприємствами, госпо¬дарськими асоціаціями, громадськими організаціями та їх підприємствами, державними органами, вповноваженими управ¬ляти державним майном). Перелічені фізичні й юридичні особи можуть бути засновниками малого підприємства, тобто тими, хто приймає рішення про його створення.
Малі підприємства можуть створюватись на базі структурних під¬розділів діючих підприємств, а також шляхом заснування нових організаційно-господарських утворень.
Статус підприємця в Україні здобувається за допомогою державної реєстрації в порядку, передбаченому законодавством. Здійснення підприємницької діяльності без реєстрації забороняється. При реєстрації кожен суб'єкт підприємницької діяльності вноситься в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) і йому привласнюється ідентифікаційний код.

Висновки

Порядок державної реєстрації та перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від їхніх організаційних форм і форм власності, за винятком окре¬мих видів суб'єктів підприємництва (банки, засоби масової інформації, фондові біржі), для яких законодав¬чими актами України встановлено спеціальні правила державної реєстрації, визначаються Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльнос¬ті.
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяль¬ності здійснюється у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів.
Місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи вважають місцезнаходження (роз¬міщення) його постійно діючого керівного органу (прав¬ління, дирекції тощо).
Місцем проживання громадянина-підприємця є заре¬єстроване в установленому порядку постійне місце його проживання.
Для державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності-юридичної особи власник або уповноважена ним особа (заявник) подав до органу державної ре¬єстрації:
а) засновницькі документи,
6) реєстраційну картку,
в) документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору.
Якщо власником (одним з власників) суб'єкта підприємницької діяльності є юридична особа, додатково подають нотаріально завірену копію свідоцтва про дер¬жавну реєстрацію цієї юридичної особи.
Свідоцтво про державну реєстрацію є єдиним докумен¬том, що дає суб'єктові підприємницької діяльності право на відкриття розрахункового, валютного та інших рахун¬ків в установах банків, виготовлення печаток і штампів.
На печатках і штампах має зазначатися номер сві¬доцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємниць¬кої діяльності.
Орган державної реєстрації зобов'язаний у 10-денннй термін з дня державної реєстрації суб'єкта підприєм¬ницької діяльності подати по одному примірнику реєстраційної картки до відповідної державної податкової інспекції та до органу державної статистики.
Філії (відділення}, представництва, створені суб'єктом підприємницької діяльності, не потребують державної реєстрації. Суб'єкт підприємницької діяльності повідом¬ляє орган державної реєстрації про створення зазначених підрозділів, вносячи відповідну інформацію до своєї реєстраційної картки.
Орган державної реєстрації веде облік суб'єктів підприємницької діяльності починаючи з дати реєстрації або звернення до органу державної реєстрації за новим місцезнаходженням.

Список літератури

1. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. По кропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.
2. Курс єкономики: Учебник. Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА, 1999.
3. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
4. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. – К.: Вікар, 1999.
5. Шевеленко С.Д., Федів І.І. Підприємництво і підприємницька діяльність: Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. – К.: Вища шк., 1997.
6. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
7. Экономика предприятия: Учебник. Под ред. Проф. О. И. Волкова. – М.: Инфра, 1999.
8. Ковалльськая Л. Регистрация (перегистрация)...//Бізнес – 1998. - №23 – 8 июня – с. 41-42. О “Положении о государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности”
9. Хом’як С. Створення і реєстрація підприємства//Баланс. – 1999 - №36 – с. 58-62.
10. Фрідмо І. Реєстрація представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні//Юрид. Вісник України. – 1999 – 17-23 червня. – с. 6
11. Шершень Л. Як зареєструвати підприємство//Праця і зарплата. – 1999. - №2 (січ.). – с. 28.

Повна інформація про роботу

реферат "Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності (підприємницька діяльність)" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.04.2011 в 07:10. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1860 та скачано 74 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали