Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Організація проведення аудиту необоротних активів підприємстваЗміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні питання аудиту необоротних активів підприємства 5
1.1. Економічна сутність необоротних матеріальних активів підприємства 5
1.2. Критичний огляд нормативно-правової інформації з питань аудиту необоротних активів підприємства 10
1.3. Критичний огляд спеціальної літератури з питань аудиту необоротних активів підприємства 14
1.4. Організаційно-економічна характеристика діяльності підприємства – ЗАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15" 17
Розділ 2. Організація проведення аудиту необоротних активів підприємства на прикладі ЗАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15" 29
2.1. Оцінка надійності внутрішнього контролю необоротних активів на даному підприємстві 29
2.2. Організація планування аудиту необоротних активів підприємства 31
2.3. Організація проведення аудиту необоротних активів аналізуємого підприємства 36
Розділ 3. Удосконалення аудиту з використанням комп'ютерної техніки 45
3.1. Постанова задачі 45
3.2. Технологія обробки інформації 49
3.3. Вхідна та вихідна інформація 51
Висновки та пропозиції 53
Список використаної літератури 55
Додатки 56

ВСТУП

В умовах ринку підприємства, кредитні установи, інші об'єкти, що хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів, проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації підтверджується незалежним аудитором.
Власники, і насамперед колективні власники - акціонери, пайовики, а також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до облікових записів, у них нема відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття рішень в області економіки й оподатковування.
Аудиторські перевірки необхідні державним органам, судам, прокурорам і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової звітності.
Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними обставинами:
- можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками, інвесторами, кредиторами);
- залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже значні) від якості інформації;
- необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;
- часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її якості.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги - це послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідку різних економічних рішень.
У даній курсовій роботі мені потрібно розібратися як проводиться аудит необоротних активів підприємства. Як звісно, необоротні активи – це матеріальні ресурси підприємства, які необхідні для виробництва продукції. До них (згідно форми №1 “Баланс”) відносять: основні засоби виробництва; нематеріальні активи; довгострокові фінансові інвестиції; незавершене будівництво.
Як бачимо, основну частину необоротних активів займають саме основні засоби та нематеріальні активи. Саме тому основну увагу будемо звертати саме на ці складові необоротних активів.
При розгляді питань цієї курсової мені потрібно визначитися з метою й завданням аудиту, особливістю нормативної бази, об’єктами аудиту необоротних активів, організацією проведення власне аудиту цих активів. Як приклад, мною будуть використовувані дані фінансової звітності за 2003 рік ЗАТ "СБМУ-15".
Об'єкт дослідження - ЗАТ "СБМУ-15".
Предмет дослідження - необоротні активи даного товариства.
Інформаційними джерелами (базою) написання даної курсової роботи були наукові публікації відомих вітчизняних та зарубіжних вчених з цієї проблеми, таких як А. М. Кузьминський, Л.С. Шатковська, Ф.Ф. Бутинець, М.Т. Білуха, Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча (список можливо подивитися у списку використаної літератури наприкінці роботи).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Метою аудиту основних засобів є об'єктивний збір і оцінка свідчень про економічні дії і події з основними засобами з метою встановлення ступеня відповідності цих тверджень прийнятим нормам податкового і бухгалтерського обліку та надання результатів перевірки зацікавленим користувачам.
На балансі Товариства станом на 31.12.2005 р. обліковуються основні засоби, залишкова вартість яких складає - 2336,8 тис. грн., первинна вартість 1917,6 тис. грн., знос - 823,1 грн.
Орендованих основних засобів Товариство не має. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані за групами передбаченими П(С)БО - 7.
Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку.
Перевіркою правильності відображення в обліку та звітності надходжень, реалізації та іншого вибуття основних засобів, порушень не встановлено. Витрати, що здійснювалися для підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісне визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (всі види ремонтів), включаються Товариством до складу витрат.
Згідно обраної Товариством облікової політики, застосування норм і методів нарахування амортизації основних засобів проводилось у відповідності з вимогами передбаченими податковим законодавством. Товариство нараховувало амортизацію основних засобів згідно норм амортизації, встановлених в процентах до балансової вартості 3-х груп основних засобів - п. 8.6. ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" за № 283/97-ВР від 22.051997р.
Порушень у веденні податкового обліку основних засобів та їх амортизації за період, що перевірявся, перевіркою не встановлено.
Показник фондовіддачі у 2005 році зменшився по зрівнянню з 2004 роком на 1,3 або на 12,8%, що є негативним в діяльності підприємства.
Частка основних засобів в активах у 2005 році зменшилася на 0,02 або на 10%, що є позитивним за умов зростаючих обсягів реалізації.
Коефіцієнт зносу основних засобів у 2005 році по зрівнянню з 2004 роком мав тенденцію росту на 0,04 або на 11,5%, що також є негативним в діяльності підприємства.
Коефіцієнт оновлення основних засобів також значно зменшився у 2004 році на 0,16 або на 37,2%, це вже є сигналом керівництву товариства, що на підприємстві оновленню основних засобів приділяється мало уваги.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України від 28 грудня 1994р. № 34/94-ВР "Про оподаткування підприємств у редакції Закону України від 22 травня 1997 р. № 293/9 7-ВР (зі змінами і доповненнями) // Бібліотека "Все про бухгалтерський облік". - № 4. - С. 476-507.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV // Нове діло. 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня.
3. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.
4. Международные нормативы аудита: Сб. с коммент. - Вып. 5. - М.: Аудит-трейнинг, 1992.
5. Білуха М.Т. Курс аудиту. - К.: Вища школа: Т-во "Знання", 2000. - 573 с.
6. Бутинецъ Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
7. Гуцайлюк 3. Аудит фінансових результатів// Бухгалтерський облік і аудит. - 20044. - № 8. - С. 13-16.
8. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998. - 96с.
9. Завгородній В.П. Організація АРМ бухгалтера з обліку і аудиту готової продукції, відвантаження і реалізації // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - №5. - С. 21-24.
10. Кузьминский А.Н. и др. Аудит: Практ. пособие. - К.: Учет-информ, 2000. - 283 с.
11. Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча, Організація і методика аудиту: навч. посібник – Київ, “Каравела”, 2004
12. П(с)БО 2 "Баланс".
13. П(с)БО 7 "Основні засоби".

Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація проведення аудиту необоротних активів підприємства" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:44. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 860 та скачано 53 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали