Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Методика аудиту валютних операцій підприємстваЗміст

Вступ 3
1. Теоретичні основи аудиту валютних операцій 5
1.1. Мета і завдання аудиту валютних операцій 5
1.2. Характеристика нормативної бази, що характеризує облік і аудит валютних операцій 8
1.3. Предметна галузь досліджень при аудиті валютних операцій 14
2. Аудит валютних операцій на підприємстві 18
2.1. Планування аудиту валютних операцій 18
2.2. Збір аудиторських доказів та формування робочих документів 25
2.3. Типові помилки, що виявляються при аудиті валютних операцій 30
3. Оцінка та оформлення результатів аудиту 31
3.1. Рекомендації щодо усунення виявлених порушень 31
3.2. Аудиторський висновок за результатами перевірки 32
Висновки 37
Список використаних джерел 40

ВСТУП

Бытовые и полупромышленные кондиционеры. Кондиционер Дайкин. Создай по настоящему оздания комфортную атмосферу в квартире, загородном доме, небольшом офисе...

Досвід становлення України як незалежної держави свідчить про те, що стан її економіки та позиції на світогосподарській арені значною мірою залежать від структури, динаміки і ефективності зовнішньоекономічних відносин та торгівлі.
Питання оптимізації зовнішньоекономічної діяльності - невід’ємний суттєвий елемент розвитку господарства України сьогодні. Для розв’язання цих проблем необхідний комплексний підхід до зовнішньої торгівлі як сфери діяльності, результати якої визначаються економічною політикою держави, обраною моделлю зовнішньоекономічних зв’язків та впливом численних внутрішніх і зовнішніх чинників. І оскільки перелічені фактори впливу на результати зовнішньоекономічної діяльності регулюються державними законодавчими актами, пріоритетним постає як бездоганне дотримання цих законів на всіх етапах ЗЕД, так і рівень відповідності нормативної вітчизняної бази принципам міжнародної облікової практики.
Для підприємств України, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, основними нормативними документами з питань обліку операцій в іноземній валюті є Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року №15-93 (із останніми змінами згідно Закону України 23 лютого 2006 року №3509-IV), Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України від 17.11.2004 року №555 (118 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 21.07.2009 року №416) та деякі інші Постанови Правління НБУ. Названі нормативні акти регламентують методологію облікового процесу, можливість здійснення перевірок з боку суб’єктів зовнішнього та внутрішнього контролю. Разом з тим, інтеграція України в світовий ринок капіталу, розвиток видів ЗЕД засвідчують гостру необхідність їх розширення та вдосконалення.
Організації і методиці обліку та аудиту операцій в іноземній валюті присвячені праці В.В. Бабича, С.Ф. Голова, В.П. Завгороднього, З.В. Задорожного, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, Л.П. Кулаковської, Ю.Я. Литвина, І.І. Павлюка, В.М. Пархоменка, В.В. Сопка, М.М. Ткаченка та інших. Ці праці містять багато цінних пропозицій та рекомендацій щодо ведення обліку згідно чинного законодавства, є багато пропозицій стосовно методик проведення аудиту різних сторін діяльності сучасного підприємства, але практично ніхто з них не визначив методику аудиту валютних операцій. У працях Л.П. Кулаковської є згадування про аудит цих операцій, але тільки у сукупності із методикою проведення аудиту безготівкових розрахунків. Саме тому актуальність цієї роботи є очевидною. Усе це зумовило вибір теми курсової роботи, визначили мету, завдання і структуру роботи.
Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі існуючої нормативної бази, наукової інформації та діючої практики організації аудиту операцій в іноземній валюті, виявити діючий стан організації аудиту валютних операцій на сучасному підприємстві.
Досягнення поставленої мети передбачається шляхом вирішення наступних завдань: 1) вивчити нормативну базу, що характеризує облік і аудит валютних операцій; 2) визначити предметну галузь досліджень при аудиті валютних операцій; 3) дослідити методологію і організацію зовнішнього та внутрішнього аудиту операцій в іноземній валюті.
Об'єктом дослідження є процедури аудиту валютних операцій.
Предметом дослідження є методологія і організація зовнішнього та внутрішнього аудиту валютних операцій на сучасному підприємстві України.
Теоретичною та методичною основою досліджень є праці відомих економістів розробки у галузі обліку та аудиту валютних операцій, основні положення нормативних документів стосовно обліку розрахунків у валюті при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності.
Інформаційною базою даного курсового дослідження є наукові джерела, законодавчі та нормативно-правові документи стосовно об’єкта дослідження, матеріали періодичних видань та електронних ресурсів мережі Інтернет.

ВИСНОВКИ

Метою аудита валютних операцій є вираження думки аудитора про вірогідність фінансової (бухгалтерської) звітності підприємства, на якому здійснюється аудит цих операцій, чинному законодавству України, і відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку на підприємстві законодавству країни.
Основним завданням аудиту валютних операцій є встановлення об'єктивної істини щодо інформації про валютні операції, які здійснювало підприємство протягом певного часу, складання думки аудитором про достовірність, законність, повноту та об'єктивність відображених у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності цих операцій, донесення цієї думки через аудиторський висновок до користувачів інформації.
Під час аудиту валютних операцій на підприємстві основними нормативними документами, якими керується аудитор, є:
- Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р №185/94-ВР (в останній редакції Закону від 20 січня 2010 року №.1814-VI);
- Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ (в редакції Закону від вiд 27.07.2010 року за №2388-VI)
- Міжнародний стандарт аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”
- Міжнародний стандарт аудиту 800 “Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення”
- Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року №15-93 (із останніми змінами згідно Закону України 23 лютого 2006 року №3509-IV);
- Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях” від 26.03.98 року №118 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 06.08.2009 року №467);
- Постанова Правління Національного банку України “Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” від 31.03.2005 року №101 (без змін);
- Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 30.05.2007 року №200 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 12.08.2008 року №241);
- Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року №291 (із останніми змінами згідно наказу МФУ від 25.09.2009 року №1125)
Планування аудиту валютних операцій - це досить складний процес, який допомагає аудитору сконцентрувати увагу на найважливіших напрямках перевірки, найкращим чином організувати свою роботу та роботу асистентів, а також дає можливість здійснювати контроль виконання аудиторських процедур у період перевірки з метою вчасного коригування планових завдань.
Ha ознайомчому етапі аудиту валютних операцій перевіряється наявність зовнішньоекономічних операцій, розрахунків по них. Аудитор встановлює, якими формами розрахунків користується підприємство. Необхідно встановити, які рахунки відкриті суб'єкту господарювання і в яких банках, ознайомитись із договорами на банківське обслуговування, з депозитними договорами, встановити наявність грошових коштів на момент перевірки.
Щоб повніше визначити характер, обсяг і зміст аудиторських процедур на етапі планування аудиту валютних операцій, аудитор повинен дати оцінку системі бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю у клієнта. В процесі такої оцінки встановлюється імовірність помилок у бухгалтерському обліку, які впливають на достовірність фінансової інформації. При низькому рівні ризику невиявлення аудитор може покластися на результати роботи суб'єктів внутрішнього контролю і зменшити кількість аудиторських процедур, при високому - кількість аудиторських процедур планується за максимумом, і при необхідності, може плануватися суцільна перевірка.
При підготовці загального плану і програми перевірки слід встановити рівень суттєвості (ступінь точності підготовленої бухгалтерської звітності клієнта, в межах якої її можна вважати достовірною).
Типовими помилками, що виявляються в ході аудиторської перевірки валютних операцій, є:
- неповне зарахування валютного виторгу на транзитні валютні рахунки;
- неправильне застосування курсів іноземної валюти при відображенні в обліку валютних операцій і розрахунку курсової різниці;
- некоректні кореспонденції бухгалтерських рахунків;
- несвоєчасне і невірне відображення курсових різниць.
Складання аудиторського висновку є одним із найвідповідальніших моментів аудиту, оскільки підбиваються підсумки виконаних аудиторських процедур, узагальнюються виявлені помилки, визначається їх сукупний вплив на фінансову звітність i висловлюється думка аудитора щодо її достовірності, повноти відповідності чинному законодавству. Аудиторський звіт i висновок - це “продукт” праці аудитора.
Згідно з МСА 700, висновок аудитора може бути безумовно-позитивним та модифікованим (безумовно-позитивний з пояснювальним параграфом, умовно-позитивний, негативний, відмова від надання висновку про звітність підприємства).

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23 вересня 1994 р №185/94-ВР (в останній редакції Закону від 20 січня 2010 року №.1814-VI)
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року №3125-ХІІ (в редакції Закону від вiд 27.07.2010 року за №2388-VI)
3. Міжнародний стандарт аудиту 700 “Аудиторський висновок про фінансову звітність”
4. Міжнародний стандарт аудиту 800 “Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення”
5. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 року №15-93 (із останніми змінами згідно Закону України 23 лютого 2006 року №3509-IV)
6. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях” від 26.03.98 року №118 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 06.08.2009 року №467);
7. Постанова Правління Національного банку України “Про скасування обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів” від 31.03.2005 року №101 (без змін);
8. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України” від 30.05.2007 року №200 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 12.08.2008 року №241);
9. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про валютний контроль” від 08.02.2000 року №49 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 05.11.2009 року №654);
10. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам” від 17.06.2004 року №270 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 30.04.2009 року №265);
11. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України” від 17.11.2004 року №555 (118 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 21.07.2009 року №416);
12. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб” від 14.10.2004 року №496 (без змін);
13. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України” від 12.12.2002 року №502 (із останніми змінами згідно Постанові Правління НБУ від 09.09.2009 року №538).
14. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 року №291 (із останніми змінами згідно наказу МФУ від 25.09.2009 року №1125)
15. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 628 с.
16. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. – 4-те вид., перероб. та доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 512 с.
17. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.
18. Пантелеев В.П., Корінько М.Д. Внутрішній аудит: Навч. посіб. / За ред. В.О. Шевчука. - К.: Державна академія статистики обліку та аудиту Державного комітету статистики України, 2006. - 247 с.
19. Пилипенко I.I., Редько О.Ю. П 32 Стандарти аудиту та етики / Навч. посіб. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2007. - 277 с.
20. Пилипенко І.І. Аудит: Застосування міжнародних стандартів аудиту в аудиторській практиці України: Навч. посібник – К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2005. – 172 с.
21. Усач Б.Ф., Душко З.О. Організація і методика аудиту: Підручник. – К.: “Знання”, 2006. – 295 с.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Методика аудиту валютних операцій підприємства" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:51. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2820 та скачано 188 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали