Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Психологія та педагогіка

Основні напрями консультативної психологіїЗміст

Вступ
1. Психоаналітичний напрям у консультуванні
2. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні
3. Біхевіористичний напрям у консультуванні
4. Когнітивний напрям у психологічному консультуванні
5. Екзистенційний напрям у психологічному консультуванні
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

Термін «консультування» у практиці надання психологічної допомоги професіоналами також застосовується в декількох випадках. Наприклад, консультування можна розглядати як особливий вид допомоги, як деякий репертуар можливих дій і як психологічний процес. Роджерс і прихильники теорії і практики особистісно-центрованого консультування вважають, що надання допомоги психологом не тільки необхідна, а й достатня умова того, щоб із клієнтами відбулися конструктивні зміни (Rogers, 1957).
Фактично всі консультанти погоджуються з тим, що гарні відносини допомоги необхідні для ефективної роботи з клієнтами, але більшість консультантів не вважають використання відносин допомоги досить ефективним для того, щоб у клієнта відбулися конструктивні зміни. Тому багато фахівців змушені використовувати, як правило, визначений репертуар специфічних впливів, що відбивають їхню теоретичну орієнтацію (психоаналітичні впливи, раціонально-емотивні поведінкові впливи, гештальтвпливи). Консультанти, що мають репертуари впливів, повинні визначити, які впливи варто застосовувати стосовно різних клієнтів і яка ймовірність успіху. Р. Нельсон-Джоунс вказує на фундаментальний зв’язок між психологією і консультуванням.
Традиційно психологічне консультування розглядається як процес, спрямований на допомогу людині у вирішенні (в пошуку шляхів вирішення) проблем і труднощів психологічного характеру, що виникають у неї.
Існують три основних підходи до психологічного консультування: а) проблемно-орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх і зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її вирішення; б) особистісно-орієнтоване консультування спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних і конфліктних ситуацій і шляхів запобігання їх у майбутньому; в) консультування орієнтоване на рішення, спрямоване на виявлення ресурсів для розв’язання проблеми.

Висновки

В контрольній роботі було розглянуто основні напрями психологічного консультування. З’ясовано, що існують три основних підходи до психологічного консультування: проблемно-орієнтоване консультування, особистісно-орієнтоване консультування і консультування орієнтоване на рішення, спрямоване на виявлення ресурсів для розв’язання проблеми.
Психоаналітичний напрям у консультуванні представлений підходами З.Фрейда (психоаналіз), А. Адлера (індивідуальна психологія), К. Юнга (аналітична психологія), К. Хорні, Е. Фромма, Г. Саллівана (соціально-психологічні теорії).
Важливо відзначити, що в консультуванні використання психоаналітичного підходу обмежене, оскільки вимагає тривалого спостереження, зосередженості на проявах глибинних структур та використанні раннього досвіду, що суперечить одному з принципів консультування «тут і тепер».
Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні представлений особистісно-центрованим підходом, гештальт консультуванням, трансактним аналізом, діалогічним консультуванням. Основоположниками та теоретиками гуманістичного напряму є Карл Роджерс, Абрахам Маслоу, Фріц Перлз, Ерік Берн та ін.
Особистісно-центрованое консультування використовується у груповій роботі, аудиторному навчанні, навчанні спеціалістів із менеджменту, вирішенні конфліктів.
Теоретичним підґрунтям біхевіористичного напряму у консультуванні виступили вчення І.П. Павлова та Д. Уотсона. Цей напрям включає такі підходи, як поведінкове консультування, теорія оперантного обумовлення, консультування реалізмом. Використовуються ці підходи у сімейному та груповому консультуванні, роботі зі шкільними адміністраторами та викладачами.
Когнітивний напрям у психологічному консультуванні представлений соціально-когнітивним моделюванням А. Бандури (передбачає моделювання через участь), раціонально-емотивним консультуванням (А. Елліс), когнітивним консультуванням А. Бека, в якому спосіб і процес обробки інформації виступають як основні положення терапії.
Використання такого методу можливе в різні вікові періоди. Ефективність використання методу помічено також в процесі лікування людей похилого віку (зокрема, депресій). Когнітивний метод має хороші результати і в груповій роботі з сім’ями. Спостерігається популярність нетривалих курсів з когнітивного консультування для страхових компаній та у незаможних клієнтів.
Екзистенційний напрям представлений динамічною теорією консультування (І. Ялом і Р. Мей), логотерапією (В. Франкл) та ін.
У ході екзистенційного консультування враховують сформованість певних видів захистів (від тривоги, пов’язаної зі смертю, свободою, ізоляцією, в ситуації відсутності смислів). Підхід використовується також і в груповому консультуванні.

Список використаної літератури

1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Academia, 2000.
2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое кон-сультирование. — М.: Класс, 2000.
3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: Теория и практика:Учеб. пособие для студ. ст. курсов психол. фак. и отд-ний ун-тов. — М.: Класс, 2001.
4. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практ. руководство. — М.: Генезис, 2001.
5. Горностай П.П. Теория и практика психологического консультирования: Пробл. подход. — К.: Наук. думка, 1995.
6. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. — СПб.: Речь, 2001.
7. Джордж Р., Кристиани Т. Консультирование: Теория и практика / Пер. с англ. А. Шадура. — М.: «Эксмо», 2002.
8. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование. — М.: Смысл, 2000.
9. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа скризисными и проблемными ситуациями. — М.: Смысл, 2002.
10. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Как давать и обретать душевное здоровье / Пер. с англ. М. Будыниной, Г. Пимочкиной. — М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002.
11. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Пер. сангл. Е. Волков и др. — СПб.: Питер, 2000.
12. Немов Р. С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студ. вузов. — М.: Владос, 1999.
13. Роджерс К. Р. Клиент-центрированная психотерапия: Теория, со-врем. практика и применение / Пер. с англ. Т. Рожковой и др. —М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002.
14. Техники консультирования и психотерапии: Тексты / Под ред.У. С. Сахакиан; Пер. с англ. М. Будыниной и др. — М.: АпрельПресс: ЭКСМО-Пресс, 2000.
15. Фрейд З. Я и Оно / Пер. с нем. — Тбилиси: Мерани, 1991.
16. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — СПб.: Питер. Ком., 1998.
17. Шостром Э. Терапевтическая психология. Основы консультиро-вания и психотерапии / Пер. с англ. В. Абабкова, В. Гаврилова. — М.: ЭКСМО-Пресс: Сова, 2002.
18. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2004. — 152 с

Повна інформація про роботу

реферат "Основні напрями консультативної психології" з предмету "Психологія та педагогіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 22:08. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2393 та скачано 66 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали