Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Особливості бухгалтерського обліку в страховій компаніїЗміст

Вступ
1. Теоретичні основи
1.1. Економічна сутність та завдання організації бухгалтерського бухгалтерського обліку страхових компаній 6
1.2 Нормативно-правове регулювання обліку страхової діяльності....8
1.3 Організаційно-економічна характеристика діяльності ЛФ ВАТ Українська страхова компанія «Дженералі Гарант» 11
2. Бухгалтерський облік в страховій компанії «Дженералі Гарант»
2.1. Первинний облік операцій…..23
2.2.Синтетичний та аналітичний облік у страхових компаніях.25
3.Використання автоматизованих інформаційних систем обліку в ЛФ ВАТ «Українська страхова компанія «Дженералі Гарант»…46
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

ВСТУП

Актуальність теми. Ринкові перетворення в Україні призвели до розвитку такого виду підприємницької діяльності як страхування на комерційній основі. Рівень розвитку страхування в країні характеризується співвідношенням між обсягом страхових премій та валовим внутрішнім продуктом. В Україні цей показник складає 0,76%. І хоча він значно менший, ніж в країнах з розвинутою економікою (8-10%), постсоціалістичних країнах (3-5,5%) та Росії (1,5%), темпи розвитку страхового ринку України залишаються високими. В 1998 році страховиками України було отримано 789,2 млн. грн. страхових платежів, що на 52% більше, ніж в попередньому році, та в 2,5 рази більше, ніж в 1996 році. Страхування є однією з небагатьох галузей економіки України, де в останні роки спостерігається постійне зростання обсягів наданих послуг. На сьогодні в Україні налічується близько 270 страхових компаній.
Водночас фактором, що стримує розвиток страхового ринку в Україні, залишається неналежний рівень нормативно-правового забезпечення страхової діяльності. Потребують першочергового вирішення такі питання, як узгодження законодавчих актів зі страхування, упорядкування механізму державного регулювання страхового ринку, підвищення платоспроможності страховиків, розробка системи поступової адаптації національного законодавства до вимог міжнародного права в галузі страхування.
Вдосконалення страхового законодавства і забезпечення суворого його дотримання – одні з головних завдань Програми розвитку вітчизняного страхового ринку, затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 14 вересня 1998 року №1428. Пріоритетним її напрямком є удосконалення нормативної бази з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в страхуванні.
З переходом страхування на комерційні засади бухгалтери страхових компаній, за відсутності законодавчого забезпечення бухгалтерського обліку страхових операцій, здійснювали облік за методикою колишнього Держстраху або виходячи з власного практичного досвіду. Але в будь-якому випадку застосовувався єдиний підхід - пристосування діючої методології та плану рахунків, прийнятого за часів Радянського Союзу, до потреб страхової діяльності.
В такому ж напрямку органом державного нагляду за страховою діяльністю періодично розроблялись рекомендації та інструкції з бухгалтерського обліку операцій страхування. Це в певній мірі сприяло врегулюванню порядку ведення бухгалтерського обліку в страховій діяльності. Однак єдина методологія обліку страхових операцій була відсутня. Не враховувалися особливості страхової діяльності, пов’язані з операціями з перестрахування, формуванням технічних резервів.
Важлива роль в теоретичних розробках проблем методології, методики та організації обліку в страхових компаніях належить російським вченим, зокрема Харитонову С.В., Дубровіній Т.А., Рябікіну В.І., Вещуновій Н.Л., Фоміній Л.Ф. та іншим.
Проблеми методології та організації обліку страхових операцій залишалися поза увагою і були предметом досліджень лише окремих вітчизняних економістів, зокрема Приходька В.С., Гаманкової О. О. та інших, що вивчали їх, виходячи з практичних потреб ведення обліку в страхуванні відповідно до чинного законодавства.
Рівень теоретичної розробки зазначених проблем сьогодні не в повній мірі відповідає вимогам практики проведення страхових операцій, умовам, пов’язаним з переходом національної системи обліку та звітності на міжнародні стандарти. Потребують наукового обгрунтування теоретичні питання визначення структури активів, капіталу та зобов’язань страховика, процесів страхової діяльності, що впливають на методологію бухгалтерського обліку та порядок формування показників фінансової звітності в страхуванні.
Теоретико-методологічне та практичне значення проблеми, недостатня її наукова розробка обумовили вибір теми курсової, її логіко-структурну побудову, мету, завдання та напрямки дослідження.
Мета та задачі курсової роботи. Метою дослідження є наукове обгрунтування концептуальних засад побудови бухгалтерського обліку страхової діяльності, методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо вдосконалення діючої методики обліку страхових операцій та реалізації функцій фінансового контролю за діяльністю суб’єктів страхового ринку України на основі спеціалізованої фінансової звітності страховиків.
Для досягнення мети поставлені та розв’язані наступні завдання:
- проаналізувати процес становлення страхування в Україні на комерційній основі, визначити причини та проблеми, що перешкоджають його динамічному розвитку;
- з’ясувати особливості страхової діяльності, що впливають на побудову обліку, та уточнити об’єкти бухгалтерського обліку в страхуванні;
- розглянути порядок використання автоматизованих інформаційних систем обліку в досліджуваній компанії;
- здійснити оцінку діючої методології обліку страхових операцій та обґрунтувати необхідність її удосконалення;
Предметом роботи є теоретичні, методологічні, методичні й організаційний аспекти обліку, контролю і аналізу в страхових компаніях.
Об'єктом дослідження є організація обліку, контролю і аналізу в страховій компанії Луганської філії відкритого акціонерного товариства «Українська страхова компанія «Дженералі Гарант».

ВИСНОВКИ

Аналізуючи курсову роботу можна зробити наступні висновки. В Україні страховий ринок створюється на початку 90-х. Разом із новими українськими компаніями на ринок приходять іноземні страховики. Декретом Кабінету Міністрів України “Про страхування” та Законом України “Про страхування” було закладено основи регулювання ринку страхових послуг та нагляду за діяльністю страхових компаній.
Незважаючи на позитивні зрушення, що відбулися в галузі страхування з початку її створення, існує багато проблем, що заважають її нормальному функціонуванню та розвитку. Серед головних можна виділити: відсутність кодексу про страхову діяльність; наявність великої кількості вимог та бар’єрів, що обмежують конкуренцію на ринку; низький рівень капіталізації підприємств; недостатній розвиток брокерських послуг на ринку; низька довіра суспільства до страхових компаній; крім того, проблеми, які існують в українській економіці в цілому і впливають, зокрема, і на страхову галузь.
Бухгалтерський облік страховика включає облік господарських операцій, характерних для кожного суб’єкта підприємництва, та облік операцій, пов’язаних зі страхуванням, перестрахуванням, інвестиційною діяльністю. Саме операції, пов’язані зі страховою діяльністю, складають основу діяльності страховика, формують його доходи і витрати, а тому є важливим елементом його облікової політики. Діюча система обліку страховика, пристосована до вимог чинного законодавства, не в повній мірі враховує особливості сучасного розвитку даного виду підприємницької діяльності. Відсутність єдиної методології ведення обліку в страхуванні не забезпечує виконання завдань, покладених на нього, знижує ефективність нагляду за страховою діяльністю.
Для автоматизації різних ділянок економічної діяльності ЛФ ВАТ «Українська страхова компанія «Дженералі Гарант», в тому числі бухгалтерського обліку, використовується система 1С: Підприємство.
Проте система 1С: Підприємство не є адаптованою для страхової компанії, не враховує всю специфіку страхування і тому головним напрямком удосконалення обробки інформації у страховій компанії ЛФ ВАТ «Українська страхова компанія «Дженералі Гарант» нині є створення автоматизованої інформаційної системи (АІС), що базується на застосуванні економіко-математичних методів, засобів обчислювальної техніки і розвиненої мережі передавання даних.
Призначення АІС «Страхування» полягає в забезпеченні збору, зберігання, обробки і передавання інформації на базі використання засобів обчислювальної техніки й зв’язку з урахуванням взаємодії рівнів управління та підрозділів страхової компанії між собою, з клієнтами, організаціями та автоматизованими інформаційними системами інших міністерств і відомств, Державним комітетом України з нагляду за страховою діяльністю.
Дана програма значно спрощує організацію обліку в страховій компанії, тому найближчим часом керівництво ЛФ ВАТ «Українська страхова компанія «Дженералі Гарант» сподівається запровадити даний програмний комплекс. Так, одним із важливих рішень стане можливість організувати роботу обласних дирекцій та філій в компанії в єдиному інформаційному просторі. Територіально віддалені користувачі (працівники відділів, страхові агенти) матимуть доступ до корпоративної інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України” Про внесення змін до Закону України “Про страхування”// України – business.-2005.- 6-13 листопада, №44.
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»// Україна - business. . - 2005. - 21-28 січня, № 3
3. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом //Офіційний вісник України. - 2002.- № 15. - С. 792.
4. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг. Закон України від 12 липня 2001 р. (Зі змінами та доповненнями)
5. Граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян. // Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. -К.: Атіка, 2005.-С.131.
6. Методика формування резервів із страхування життя. Затверджена наказом Укрстрахнагляду 23.06.97.
7. Напрями інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів. Затверджені постановою КМУ від 17.08.2002 № 1211// Офіційний вісник України. - 2002. - № 34. - С. 197.
8. Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2005.-С.427-428.
9. Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг. , Затверджено Указом Президента України 4 квітня 2003 р. № 292/2008 (Зі змінами та доповненнями).
10. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками//Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. -К.: Атіка, 2005.- С.431-433.
11. Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів // Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2005.- С.436-439.
12. Положення про Моторне (Транспортне) страхове бюро// Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2005.- С.442-445.
13. Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків// Законодавство .України про страхування: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2005.- С.266-268.
14. Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя // Законодавство України про страхування: Збірник нормативних актів. - К.: Атіка, 2005.- С. 398- 400.
15. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.- К.: ЦУЛ, 2002-208с.
16. Акименко А.В. Развитие отечественного страхового рынка - шаг к укреплению национальной безопасности Украины // Финансовые услуги. - 2003. - № 5-6. - С. 58-60.
17. Архипов А.П. Управление страховой компанией в условиях кризиса платежеспособности // Финансы. - 2004. - № 11. - С. 40-43.
18. Архипов А.П. Структура региональных страховых рынков // Финансы. - 2004. - № 3. - С. 44-48.
19. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К.: Товариство «Знання», КОО. - 2003. - 374 с.
20. Белоусов С. Страховой рынок нуждается в поддержке // Финансы. - 2002. - № 3. - С. 54.
21. Базилевич В.Д., Базилевич С.С. Страхова справа. - К.: Т-во «Знання», КОО,2002.-203с.
22. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. - Тернопіль: Економічна думка, 2001.-238с.
23. Зальотов О. Проблеми інтеграції на страховому ринку України. // Финансовые услуги №1-2, 2004, 10-13 с.
24. Заруба О.Д. Страхова справа. - К.: Знання, 2003. - 321 с.
25. Замков О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко – К.: Міжнародна агенція «Bee Zonc», 2003-320с.
26. Залєтов О.М., Мюллер П., Шевченко В.І. Довідник страхового агента. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 256 с.
27. Залєтов О.М., Слісаренко О.О. Основи страхового права України. Навчальний посібник з комп’ютерним довідником “Дінай: Страхування”. Під редакцією д.е.н. Б.М. Данилишина. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 384 с.
28. Залєтов О.М. Соболєв А.М., Бондар О.В. Страхування від нещасних випадків. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція “BeeZone”, 2003. – 352 с.
29. Клапкив М.С. Формы и сферы сочетания рынков //Финансовые услуги. -2004. - № 1. - С. 12-15.
30. Кащенко О.Л., Борисова В.А. Соціально-економічні основи страхування: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво “Універсальна книга”, 2003.
31. Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві // Фінанси України. - 2002. - № 11. - С. 103-111.
32. 28. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.
33. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
34. Криворучко А.В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві // Економіка АПК. — 2004. - № 6. - С. 66-70.
35. Кривошпик Т.Д. Страхування майна громадян. Розділ в книзі “Страхування”: К., КНЕУ, 2003. – С. 303-326..
36. Кредисов А.І., Панченко Є.Г., Кредисов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.
37. Лутак Н.Д. Пути интегрирования украинского страхового рынка в мировой // Финансовые услуги. - 2004. - № 1. - С. 20-24.
38. Прандецкий И. Интеграция страхового рынка Украины в глобальный рынок страхования — путь к развитию // Финансовые услуги. -2003. - № 3. -С. 8-12.
39. Страховий ринок України.1993-2001. Спеціальний випуск журналу фінансові послуги”, -К., 2001.-340с.
40. Страховий ринок України 2002, Альманах.-К.: Поліграфічні послуги, 2002.-333с.
41. Показники діяльності страхових компаній та страхових (перестрахових) брокерів за 2002р. // Insurance Top -2003.-№1.- 2-27с.
42. Страхування. Підручник (Керівник авт. кол. і наук. ред. Осадець, д-р екон. наук, проф. - К.: КНЕУ, 2002. - 528 с.
43. Субтеля М. Страховая индустрия Израиля: Клиенту предоставляется все. Украина-Business, № 5 от 11.02.2003 г., 3 с.
44. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол.і наук.ред.СС.Осадець.Вид.2-у, переробл. і доп.-К.: КЕНУ,2002.-599с.
45. Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник / Під керівн. і наук. ред. В.Г. Федоренка / - К.: МАУП, 2002. – 344 с.
46. Управление организацией: Учебник /под ред. Проф. А.Г.Поршнева и др. – М.: ИНФРА, 2003.
47. Таркуляк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. Посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 253 с.
48. Шумелда Я. Страхування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: 2003-260с.
49. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002-616с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Особливості бухгалтерського обліку в страховій компанії" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 15.05.2011 в 22:40. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1203 та скачано 70 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали