Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Дослідження фінансового стану підприємстваЗміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5
1.1. Вертикальний та горизонтальний аналіз форми 1 “Баланс” 5
1.2. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства 7
1.2.1. Фінансовый аналіз за методом “DU PONT” 7
1.2.2. Аналіз рентабельності продукції 12
1.2.3. Аналіз інтенсивності використання активів підприємства 16
1.2.4. Аналіз пасивів підприємства 20
1.2.5. Аналіз платоспроможності підприємства 26
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 34
2.1. CVP-аналіз. Визначення запасу безпеки 34
2.1.1. Класична точка беззбитковості 34
2.2.2Розрахунок ступеня операційного важеля 36
РОЗДIЛ 3 АНАЛIЗ ЯКОСТI УПРАВЛIННЯ 38
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
ДОДАТКИ 47

Вступ

Відмова суспільства від системи планової економіки і перехід до ринкової докорінно змінили умови функціонування підприємств. Вони стали реально управляти своєю господарською діяльністю за повної самостійності, одночасно забезпечуючи виживання та стабільність. Засадою виживання та основою стабільного стану є фінансова стійкість. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, спроможне шляхом ефек¬тивного їх використання забезпечити безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати на його розвиток.
Це потребує вибору такої моделі управління, яка б відповідала меті підвищення ефективності діяльності й водночас давала б змогу зберегти його стабільність та фінансову незалежність в умовах конкуренції. Основою такої управлінської моделі є систематичне здійснення якісного аналізу, завдяки якому можна приймати відповідні рішення. Якість рішень, що приймаються, залежить від якості їх аналітичного обґрунтування, інформаційною основою для якого є фінансова звітність.

Вы из числа любителей настоящей пиццы? А пробовали ли Вы когда-нибудь приготовить свою собственную пиццу? На Pizzarium это можно сделать за несколько минут. Просто выберите ее размер, добавьте желаемые ингредиенты, и закажите доставку.
Перехід до ринкової економіки обумовив реформування бухгалтерського обліку в Україні з виділенням фінансового та управлінського, введення нового плану рахунків та формування фінансової звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів. Це, у свою чергу, викликало необхідність здійснення фінансового аналізу за методичними підходами, властивими ринковій економіці.
На основі фінансового аналізу оцінюють ступінь фінансової стійкості підприємства, ділову активність, ефективність підприємницької діяль¬ності, як підприємства, так і його партнерів.
Усі, хто залучений до ділового життя підприємства, мають використовувати методи, прийоми, моделі фінансового аналізу для прийняття рішень, спрямованих на реалізацію своїх інтересів. Власникам уміння застосовувати аналітичні інструменти необхідне для збільшення рентабельності капіталу, своєчасної реалізації заходів щодо управління фінансовою стійкістю, визначення резервів рентабельності, поліпшення платоспроможності та ліквідності; кредиторам та інвесторам — для ліквідації ризиків за позиками і вкладами, вибору оптимальних інвестиційних проектів.

Висновок (уривки)

Значення коефіцієнта покриття у звітному періоді є меншим за 1, але більшим ніж 0,5, отже можна зробити висновки про залучення довгострокових позик і кредитів у звітному періоді в значно менших розмірах ніж базовому для формування частини необоротних активів. Динаміка коефіцієнта є спадаючою, що є позитивною тенденцією. Збільшується частка власного капіталу, використана на придбання малоліквідних активів. Спостерігається тенденція до формування необоротних активів за рахунок власного капіталу. Зменшення коефіцієнта маневреності та коефіцієнта покриття свідчить про фінансову нестійкість та в потребі залучення зовнішніх запозичень.
Підприємство має абсолютно не стійку фінансову політику у попередньому та звітному періодах, так як велика частка активів сформована за рахунок залучених коштів. Це означає, що підприємство не використовує в повному обсязі можливості власних оборотних коштів. Тому підприємство повинно намагатися досягти бажаної ситуації шляхом більш раціонального використання ресурсів та можливої зміни структури балансу підприємства.
Коефіцієнти ліквідності у звітному періоді збільшились, але знаходяться в поблизу нормативних значень. Коефіцієнт швидкої ліквідності – на 17%, абсолютної ліквідності зріс на 18%. При аналізі коефіцієнтів ліквідності підприємства було визначено, що вони зросли за рахунок зниження дебіторської заборгованості і запасів.
Класична точка беззбитковості має позитивне значення (ТБкл>0). У базовому періоді вона складала тис. грн. В цьому ж періоді ЗФБ склав 13%. Це свідчить про можливість підприємства витримати зниження обсягів виробництва і реалізувати продукцію на 13 % і не понести при цьому збитків. Точка беззбитковості на кінець року зросла на 15% і склала тис. грн. Запас фінансової безпеки при цьому склав 11%. ЗФБ знизився на 2%, що є негативною тенденцією і свідчить про погіршення ефективності виробництва. Така тенденція спричинена збільшенням змінних витрат при відносно незначному зростанні виручки.
Ступінь операційного важелю на підприємстві у звітному періоді знизився на 35%. Підприємство почало віддалятися від точки беззбитковості, відповідно збільшуючи запас фінансової безпеки. Менше іде залежність зміни прибутку від виручки. Показник має значення нижче нормативного та має тенденцію до зменшення. Це говорить про те, що підприємство використовує операційний важіль в незначній мірі. При низькому операційному важелі менший ризик, однак менша і винагорода в формі прибутку.
У підсумку аналізу грошових потоків підприємства ми дійшли до висновку, що якість управління критична, оскільки за рахунок надходжень від фінансової і операційної діяльності підприємство не в змозі фінансувати видатки інвестиційної діяльності, і чистий рух грошових коштів у результаті операційної та фінансової діяльності має від’ємне значення.
Основними рекомендаціями з фінансової стратегії підприємства можуть стати наступні:
1. Підприємству необхідно звернути увагу на вкладення грошових коштів в виробництво (його активну частину), тобто раціоналізувати структуру активів, адже зниження коефіцієнта оборотності активів – негативна тенденція, що говорить про нераціональну структуру активів підприємства.
2. Для покращення ситуації щодо політики товарного кредиту відповідні відділи підприємства повинні провести ефективну роботу з постачальниками та покупцями, зменшити строки розрахунків за поставлені товари та ввести штрафні санкції за недотримання термінів доставки.
3. Підприємству слід зменшити обсяги довгострокових кредитів, оскільки норма прибутку на власний капітал вище, ніж норма прибутку на вкладений капітал. Це підтверджує, що підприємству не вигідно брати кредит під 12%. Як наслідок треба нейтралізувати вплив зазначених чинників і забезпечити більший приріст чистого прибутку у наступному періоді.
4. На підприємстві необхідно встановити оптимальний розмір запасів та переглянути структуру активів. Оскільки перевищення коефіцієнтів ліквідності їх нормативного значення дає змогу зробити висновки, що підприємство володіє значним обсягом вільних ресурсів, які формуються з власних джерел. З позиції кредиторів така ситуація є більш прийнятною, оскільки посилює їх упевненість у погашенні боргів. Однак з погляду ефективності діяльності підприємства, значне накопичення запасів, відволікання коштів у дебіторську заборгованість спричиняє уповільнення оборотності його коштів, а отже, призводить до зменшення маси прибутку.
На підставі проаналізованих показників та аналізу фінансового стану даного підприємства, можна зробити висновок про те, що воно відноситься до підприємств другого класу. Підприємство має ознаки фінансової напруженості, але разом з тим й потенційні можливості для їх подолання. Але підприємство за якістю управління є критичним, тому необхідно застосувати певні заходи в галузі менеджменту.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Дослідження фінансового стану підприємства" з предмету "Фінансовий аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 09.12.2012 в 16:29. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 87 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

відмінна курсова з фінансового аналізу на 68 сторінок, багато додатків....


Подібні матеріали