Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Аналіз фінансового стану підприємстваЗміст

Вступ 5
Розділ 1. Оцінка фінансового стану підприємства 7
1.1. Вертикальний та горизонтальний аналіз форми 1 «Баланс» 7
1.2. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства 9
1.2.2.Аналіл рентабельності продукції 12
1.2.3.Аналіз інтенсивності використання активів підприємства 13
1.2.4. Аналіз пасивів підприємства 16
1.2.5.Аналіз платоспроможності підприємства 20
Розділ 2. Аналіз ефективності виробництва 25
2.1. Вихідні дані 25
2.2. Аналіз ємнісних показників 25
2.4. Кількісний аналіз 29
Розділ 3. Аналіз рівня фінансової безпеки підприємства 31
3.1. CVP (Cost Volume Profit) аналіз. Визначення запасу безпеки. 31
3.1.1. Класична точка беззбитковості 32
3.1.2. Мінімальна точка беззбитковості 33
3.1.3. Фінансова точка беззбитковості 34
3.1.4. Фінансова точка беззбитковості з урахуванням оподаткування 35
3.2. Розрахунок ступеня операційного важеля 38
Розділ 4. Аналіз грошових потоків 39
Висновок 42
Список використаних джерел 47
Додатки 48

Уривки

Вертикальний та горизонтальний аналіз

Відповідно до проведеного аналізу відносно активів (майна) підприємства можна зробити наступні висновки (Додаток Б, В):
• у звітному році в порівнянні із звітним вартість майна збільшилась на 2580 тис. грн. або 6,26%, що свідчить про нарощування майнового потенціалу підприємства. Необоротні активи зросли на 2000 тис. грн. або 10%, а оборотні на 580 тис. грн. або 2,73%. Отже, в структурі загальної абсолютної зміни майна 77% припадає на збільшення необоротних активів, а 23% - оборотних;
• темп приросту необоротних активів (10%) майже 5 разів перевищив темп зростання оборотних (2,7%), в результаті чого частка необоротних активів у складі майна зросла з 48,52% до 50,23 % на 1,71%, а оборотних зменшилась на відповідний відсоток. Така динаміка вказує на зменшення коефіцієнта співвідношення оборотних і необоротних активів, а також погіршення умов для прискорення оборотності активів;
• зменшення оборотних активів пояснюється зменшенням як оборотних виробничих фондів (на 2000тис. грн., або 22%), так і фондів обігу (на 1000 тис. грн. або 50%). Темпи зниження виробничих запасів (на 37,5%) перевищив рівень зниження оборотних активів в цілому (23%), що зумовило зниження питомої ваги виробничих запасів у майні з 19,4% до 11,4 %. Таку тенденцію не можна назвати позитивною для виробничого потенціалу підприємства;
• частка готової продукції і товарів у майні підприємства зменшилася з 14,5 % до 9,1%, що свідчить про неефективність маркетингової політики підприємства;
• негативною тенденцією можна також вважати погіршення стану розрахунків з дебіторами, оскільки відносна зміна дебіторської заборгованості становить 800% за даний період;
• зміна високоліквідних активів (грошових коштів) в абсолютному вимірі становить +2,15%, але відносно змін в питомій вазі частка грошових коштів у майні підприємства зменшилась на 0,35%. Це свідчить про незадовільну оцінку ліквідності балансу та платоспроможності підприємства, хоча таке мізерна динаміка не є критичною.

Ищите надежное, универсальное и неприхотливое в обращении средство для транспортировки и хранения грузов? Вы его нашли - это контейнер 10 футов. На Бирже морских контейнеров Вы с легкостью подберете контейнер, удовлетворяющих Ваши условия.
Таким чином, більшість висновків демонструють негативні тенденції у динаміці та структурі майна підприємства.
За рівнем і динамікою показників структури джерел формування капіталу (пасивів) можна зробити наступні висновки (Додаток Б, В):
• підвищення частки статутного капіталу в джерелах формування капіталу з 43,7% до 61,58 % відсотка є, безперечно, позитивною тенденцію. Але, разом з тим, зросла питома вага зобов’язань за звітний період на 6%, що, навпаки, є неприємним фактом, оскільки підприємство у звітному періоді отримало значний збиток;
• незважаючи на абсолютне зростання суми довгострокових кредитів, їх частка у балансі дещо зменшилась на 0,14%, але, разом з тим, значно збільшилась сума поточних зобов’язань на 5,56%;
• значення рівня кредиторської заборгованості теж не є дуже приємним: відхилення питомої ваги становить +3,42%, а в абсолютних одиницях сума кредиторської заборгованості зросла з 472тис. грн. до 2000тис. грн., що може стати причиною напруженості у стосунках з кредиторами;
• найбільш неприємним фактом для підприємства стало зниження питомої ваги нерозподіленого прибутку на 26,75% через отримання збитку у звітному періоді на суму 10900 тис. грн. Варто зазначити, що близько 80% цього збитку було покрито за рахунок збільшення статутного капіталу, а інші 20% за рахунок зростання поточної заборгованості і кредиторської за товари, роботи, послуги.
Таким чином, найбільші структурні зміні у джерелах формування капіталу відбулися у частині власного капіталу, де за рахунок власних коштів довелося покривати суттєвий збиток, отриманий в результаті функціонування підприємства.

Висновок (частина)

За результатами проведеного аналізу даних фінансової звітності підприємства, було надано оцінку його фінансового стану, використовуючи підходи, прийняті у світовій і вітчизняній практиці. В роботі проаналізовані основні результати господарської діяльності підприємства, та висунуто пропозиції щодо покращення фінансового стану.
В звітному періоді загальний підсумок балансу збільшився на 2580 грн, або на 6%, що свідчить про позитивну тенденцію розвитку процесу виробництва. В структурі сукупних активів підприємства найбільшу питому вагу займає залишкова вартість (50%). В свою чергу питома вага оборотних активів складає 49%. Це говорить про те, що підприємство має “помірковану” структуру активів, але з низькою мобільністю майна підприємства, значні накладні витрати і низьку чутливість до зміни виручки.
Що стосується Пасиву балансу підприємства, то головним джерелом формування майна є власний капітал. Питома вага власного капіталу у підсумку балансу на кінець звітного періоду зросла на 18 відсоткових пунктів (з 44% до 62%). Оскільки їх частка достатньо висока у звітному, то така структура джерел формування майна підприємства є ознакою помірної фінансової стійкості підприємства. А частка залученого капіталу є відносно незначною. В попередньому періоді вона складала 25%, в звітному збільшилась до 34%. Отже, підприємство здійснює свою діяльність переважно на власні кошти.
Провівши аналіз впливу факторів на норму прибутку на власний капітал за системою показників Дюпонівського розкладання, ми встановили його значне зниження на 189%. На зміну норми прибутку власного капіталу підприємства повністю 100%-во вплинула зміна норма рентабельності продукції, яка скоротилася на 24 пункти.
Коефіцієнт заборгованості підприємства знаходиться в межах нормативу 1 ≥ Кз ≥ 2, за базовий та звітний періоди. Тим не менш, зростання коефіцієнта заборгованості на 13% показує зростання залежності підприємства від позикових коштів.
Аналізуючи витратоємність продукції, було визначено, що на виробництво 1 гривні продукції підприємство витрачає 84 коп. у звітному періоді, що більше на 22 коп., ніж за попередній період. Це зменшення спричинено одночасно підвищенням собівартості і зменшенням виручки у періоді, що аналізується. Цілком очевидно, що дана тенденція є негативною, оскільки отримувати додаткову гривню виручки стало складніше у звітному періоді.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз фінансового стану підприємства" з предмету "Фінансовий аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.12.2012 в 04:03. Автором даного матеріалу є Сергій Хорольський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 109 та скачано 0 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій Хорольський...

якісна курсова на 55 сторінок. Одні розрахунки, мінімум теорії, максимум висновків по обчисленням


Подібні матеріали