Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Системні методи прийняття рішеньЗміст

Вступ 3
Розділ 1. Проблеми використання системних методів прийняття рішень 5
1.1. Сутність, зміст та основні положення системних методів прийняття рішень 5
1.2. Критичний аналіз стану впровадження системних методів прийняття рішень на ДП «Отава» 12
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика ДП «Отава» 14
2.1. Географічне розміщення та природнокліматичні умови господарювання 14
2.2 Характеристика показників господарської діяльності агроформування 15
Розділ 3. Операційне планування процесу вирощування озимого жита 22
3.1 Визначення планових обсягів виробництва озимого жита 22
3.2 Короткий опис технології вирощування озимого жита 23
3.3 Побудова сітьового графіка виконання робіт при вирощуванні озимого жита 27
Висновки і пропозиції 28
Список використаної літератури 30
Додатки 32

Вступ

Підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) — одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуску продукції в результаті переробки сировини. Операційні (виробничі) системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги клієнтам (замовникам).
Уявлення операційної системи підприємства як складної управлінської системи, в якій техніко-економічні процеси відображаються в виді руху і перетворення інформації є найбільш перспективними для отримання ефективних результатів в рамках підходу до економічного обґрунтувань управлінських рішень, пов’язаних з менеджментом операційної системи підприємства. [1]
Менеджмент операційної системи підприємства є центральною ланкою управління, яка відноситься до виробництва товарів та послуг шляхом переробки необхідних ресурсів усіх видів (вхідні системи) і виробництво товарів та послуг (вихідні системи). Прийняття рішень та певна методика цього процесу є вирішальною ланкою операційної системи щодо того, наскільки ефективно підприємство реагуватиме на зовнішні та внутрішні подразники та забезпечуватиме свою господарську діяльність за будь-яких умов.
Саме в цьому полягає актуальність даної курсової роботи, яка має визначити системні методи прийняття рішеньи в загальному та на аналізованому підприємстві зокрема, а також провести критичний аналіз їх функціонування на ДП «Отава» та визначити шляхи подолання неефективності методів прийняття рішень в даній компанії.
Метою мого дослідження є аналіз методів прийняття рішень, практичне застосування даних можливостей на досліджуваному підприємстві.
Завдання даної курсової роботи полягають у наступному:
1) Визначити суть, мету та цілі системних методів прийняття рішень;
2) Виділити основні можливі варіанти удосконалень системи прийняття рішень;
3) Провести організаційно-економічне дослідження підприємства;
4) Провести операційне планування процесу вирощування озимого жита в об’єкті дослідження;
5) Зробити раціональні висновки щодо стану досліджуваного сільськогосподарського підприємства, проблематики прийняття рішень керівними органами та ефективності планування технології вирощування озимого жита в ньому;
Об’єктом дослідження є сільськогосподарське підприємство ДП «Отава» Шполянського району Черкаської області.
Предметом мого дослідження є системні методи прийняття рішень в умовах операційної системи в ДП «Отава».
В основу дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення економічних та управлінських явищ, який передбачає виявлення закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей, що постійно змінюються і розвиваються. У роботі використовувались методи: аналізу і синтезу - для виявлення перспектив розвитку управління виробничим процесом, порівняльного аналізу – під час дослідження економічної діяльності підприємства, а також метод графічного зображення. Витримано системний підхід, що становить теоретичне і методологічне підґрунтя функціонально-статистичного моделювання досліджуваних процесів.
Для освітлення даної теми курсової роботи нами були використані праці з менеджменту, організації виробництва, управління персоналу таких авторів, як: Бланк І.А., Гаєвського Б.А., Кальченко І.І., Коробова М.Я., Осовської Г.В. і багатьох інших, а також Закон України: "Про власність", "Про господарські товариства".

Висновки та пропозиції

Розуміння та застосування керівниками системного підходу до прийняття управлінських рішень в апараті управління організації сприятиме їх оптимальній підготовці та реалізації, економії часу (в кінцевому підсумку), мінімізації можливих упущених вигод, а, отже, отриманню локальних та стратегічних переваг над конкурентами на ринку.
Слід відмітити тенденцію до збільшення товарної продукції у звітному році у порівнянні із базисним відповідно загалом по підприємстві. Обсяг товарної продукції рослинництва у 2010 році у порівнянні із 2008 роком збільшився на 1158,58 пункти, щодо товарної продукції у галузі тваринництва то показники у звітному році у порівнянні із базисним зменшились на 923,6 пунктів. У структурі товарної продукції найбільшу питому вагу за всі досліджувані роки займає кукурудза на зерно, хоча прослідковуючи тенденцію можна побачити ,що з кожним роком її частина зменшується. Що стосується галузі тваринництва,то слід відмітити, що найбільшу питому вагу відносно товарної продукції по господарству займає свинарство. Також аналізуючи напрям спеціалізації підприємства, слід відмітити ,що підприємство переорієнтовується на виробництво продуктів рослинництва і скорочує виробництво продуктів тваринництва, що є прийнятним та прибутковим для даного підприємства. У структурі рослинництва найбільшу питому вагу за всі досліджувані роки займає кукурудза та соняшник, хоча прослідковуючи тенденцію можна побачити ,що з кожним роком її частина зменшується.
У 2009 році показники чистого прибутку та валового прибутку у розрахунку на 100 га с. – г. угідь значно поліпшилися відповідно на 62,6 та на 50,4 пункти внаслідок раціонального внесення добрив та дотримання строків сівозміни. Характеризуючи загалом показники ефективності використання землі по підприємстві, потрібно відмітити тенденцію до покращення раціонального використання земельних ресурсів на підприємстві, про що свідчать зміна даних ,яка описана вище. Щодо показників ефективності використання основних виробничих фондів, то слід відмітити, що фондоозброєність та фондовіддача у порівнянні із базисним періодом у звітному періоді зросли на 15,5, та на 120,2 пункти, фондомісткість залишилась без змін, а фондозабезпеченість збільшилась на 0,2 пункти. Говорячи про виробництво валової продукції у розрахунку на 1 середньорічного працівника, потрібно зауважити, що у порівнянні із 2007 роком у 2009 році цей показник значно зріс відповідно в галузі рослинництва на 47,2 та в галузі тваринництва на 22,1 пункти, це пов’язано перш за все із зменшенням кількості робітників на підприємстві на 70 пунктів, а також збільшення урожайності сільськогосподарських культур.
Що стосується пропозицій , потрібно відмітити, що для того щоб здійснювати ефективне виробництво продуктів рослинництва та тваринництва підприємству ДП «Отава» необхідно раціонально використовувати наявні ресурси, цим повинен безпосередньо займатися менеджмент, дотримуватися технологій вирощування продукції, залучати інвестиції, також піклуватися про кваліфікацію своїх працівників. Одна із головних проблем являться відсутність підтримки та захисту з боку держави, оскільки продукція скуповується за заниженими цінами ,відповідно підприємству не вистачає виробничих потужностей та якості продукції за для виходу на міжнародний ринок.

Cписок використаної літератури

1. Ільчук М. М., Зрібняк Л. Я., Мельник С. І. та ін. Організація і планування сільськогосподарського виробництва / За ред.. М. М. Ільчука, Л. Я. Зрібняка. Підручник. - Вінниця: Нова Книга, 2008 .
2. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
3. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. пос.. К: ЦУЛ, 2003.
4. Сімков М.М., Колосова Л.Я., Хрипун С.І. та ін. Організація і планування сільськогосподарського виробництва / За ред.. М. М. Ільчука, Л. Я. Зрібняка. Підручник. - Вінниця: Нова Книга, 2008 .
5. Дем’яненко С.І. Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві: Навч. пос. – К.: 1998.
6. Завадський Й.С. Менеджмент, І том. Підручник. К.: УФІМБ, 2000.
7. Петрович Й. М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. – Львів: «Магнолія плюс», 2004.
8. Лісовець В.Т., Царюк А.П. Секрети менеджера. – Умань: 2000 р.
9. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства: Підручник. – К.: Вища шк.., 1994.
10. Зінченко О. І. Салатенко В. Н. , Білоножко М. А. ; Рослинництво: Підручник / , — К.: Аграрна освіта, 2001.
11. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. – СП.: Специальная література, 1998.
12. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пос. -К.: МАУП, 2000. – 256 с.
13. Королев Ю.Б., Коротнев В.Д. и др. Менеджмент в АПК. – М.: «Колос», 2000.
14. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пос. – К.: 2000.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

курсова робота "Системні методи прийняття рішень" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.03.2011 в 00:33. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1427 та скачано 75 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали