Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Аварії на авіаційному транспорті. Статистика подійЗміст

ВСТУП 3
Причини загибелі літаків 5
Заходи по рятуванню людей в нашій країні 6
Правила поведінки людей 6
Деякі рекомендації щодо правил поведінки при пожежах 7
Авіакатастрофи нашого часу 8
Загальний стан безпеки польотів у першому півріччі 2010 року 10
Статистичний аналіз авіаційних подій та інцидентів 12
Безпека польотів на авіаційному транспорті: категоріально - правовий аналіз 15
ВИСНОВКИ 23
ЛІТЕРАТУРА 25

ВИСНОВКИ

Ищешь аккорды к песням? Посмотри на gitarin.ru, в частности песня феллини аккорды, озвученная группой Би-2 и Сплин. Кроме того, на сайте можно найти табы в GTP текст с аккордами и скачать их совершенно бесплатно.

Аналіз поточного законодавства та практики його застосування дає змогу говорити, що, незважаючи на значну законодавчу активність в галузі правового регулювання питань забезпечення названої безпеки, правовий ме-ханізм, покликаний забезпечувати відповідний рівень безпеки польотів, не тільки має суттєві недоліки, але й не регулює значну кількість відносин щодо визначеної категорії. З цього приводу доречно згадати Повітряний кодекс України. Будучи основним правовим актом, що регулює діяльність користувачів повітряного простору України з метою задоволення інтересів України та її громадян і забезпечення безпеки авіації, в ньому лише пе-редбачено розділ (XIII), присвячений захисту авіації від актів незаконного втручання (авіаційній безпеці), і взагалі проігноровано питання забезпечення безпеки польотів. Зрозуміло, що згаданий кодекс за своїм змістом є законодавчим актом непрямої дії. Так, багато статей, які формують організаційно-правовий механізм та забезпечують реалізацію цього закону на практиці, є відсильними і потребують цілого ряду законодавчих та підзаконних нормативних актів, що деталізують та конкретизують положення кодексу, особливо в частині забезпечення безпеки польотів. Спе-ціально цьому питанню присвячено Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затверджене навіть не Постановою Кабінету Міністрів України, а наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 25.11.2005 року № 895, хоча це питання з огляду на важливість заходів щодо забезпечення безпеки польотів на авіаційному транспорті, на нашу думку, має бути урегу-льований щонайменше у правовому акті вищого органу виконавчої влади.
Тим часом реальна ситуація вимагає дійових процедур та специфічних функцій щодо забезпечення безпеки польотів на рівні різних органів управління з позиції реалізації та захисту права громадян на безпечне середовище, регулювання транспортної безпеки у системі національної безпеки, гарантування безпечності пасажирських та вантажних перевезень авіаційним транспортом, виконання вимог міжнародно-правових принципів і норм.
Отже, логічно, щоб ці та інші питання були конкретизовані у спеціальному законодавчому акті - Законі України «Про безпеку польотів на авіаційному транспорті». За юридичною формою пропонується саме закон, беручи до уваги, що в ньому бажано зосередити правові норми, які були б спрямовані на забезпечення основної мети національної транспортної по-літики України в авіаційній сфері - гарантування безпеки польотів на різних рівнях; вжиття належних матеріальних, процедурних, інституційних та інших забезпечувальних заходів щодо її регулювання та створення організаційно-юридичних умов для реалізації і захисту конституційного права людини на безпечні та комфортні авіаційні перевезення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аналіз рівня безпеки польотів та виявлення потенційних факторів аварійності з цивільними повітряними суднами України за 9 місяців 2010 року. - К. : Державна авіаційна адміністрація, Управління незалежного роз-слідування авіаційних подій. - К., 2010. - 38 с.
2. Безопасность полетов мировой гражданской авиации. Итоги 2010 г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://aviasafety. ru/indicator/ibp2010itogi.
3. Белов П. Г. Методологические основы обеспечения транспортной безопасности / Белов П. Г. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://transafety.ru.
4. Бесчастний В. М. Державна політика транспортної безпеки України: актуальні питання реалізації / В. М. Бесчастний, А. О. Со- бакарь // Віче. - 2010. - № 4. - С. 2-5.
5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка / Даль В. Т. 1-4. - М., 1994. - 740 с.
6. ДСТУ 2156-93. Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення основних понять. - К. : Держстандарт України, 1993. - 32 с.
7. Закон України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» : від 20.02.2003 р. // ВВР України. - 2003. - № 17. - Ст. 140.
8. Линьков А. В. Программа по оценке рисков в отношении безопасности полетов / Линьков А. В., Кармызов М. В. // Научный вестник МГТУ ГА (серия: Эксплуатация воздушного транспорта и ремонт авиацион-ной техники. Безопасность полетов). - 2006. - № 108. - С. 85-90.
9. Наказ Державної служби України з на- гляду за забезпеченням безпеки авіації «Про затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті» : від 25.11.2005 р., № 895 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://search. ligazakon.ual_doc2.nsf/link1/RE11783.html.
10. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України «Про затвердження Положення про державного інспектора з авіаційного нагляду у Державній авіаційній адміністрації» : від 09.02.2010 р., № 68 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0307-10.
11. Новий тлумачний словник української мови. - Т. 3. - К. : Акапіт, 1999. - 380 с.
12. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. чл.-кор. АН СССР Н. Ю. Шведовой. - 18-е изд., стереотип. - М. : Рус. яз., 1987. - 797 с.
13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Концепції розвитку цивільної авіації України» : від 28.12.1996 р., № 1587 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=1587-96-%EF.
14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасових правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації» : від 02.08.1995 р., № 592 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=592-95- %EF.
15. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми безпеки польотів на період до 2015 року» : від 05.03.2009 р., № 273-р [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=273-2009-%F0.
16. Серийный штопор. В странах СНГ увеличилось число авиакатастроф [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rg.ru/2010/04/13/aviakatastrofy. html.
17. Туманов Г. А. Общественная безопасность и ее обеспечение в екстремальных условиях / Туманов Г. А., Фризко В. И. // Советское госу-дарство и право. - 1989. - № 8. - С. 21-25.
18. Юридична енциклопедія. - К. : Українська енциклопедія імені М. П. Бажана, 1998. - Т. 1. - 800 с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аварії на авіаційному транспорті. Статистика подій" з предмету "Цивільний захист". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.02.2012 в 16:39. Автором даного матеріалу є Діма. З моменту опублікування роботи її переглянуто 640 та скачано 34 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Діма...

відмінна робота про аварії на авіатранспорті