Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Формування амортизаційної політики підприємстваЗміст

Вступ
1. Теоретичні основи амортизаційної політики
1.1. Роль амортизації у відновленні основних засобів
1.2. Сутність і методи амортизації
1.3. Функції амортизації у господарській діяльності підприємства
1.4. Методика планування амортизаційних відрахувань підприємства
2. Розрахункова частина
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників
2.2. Аналіз амортизаційної політики на підприємстві Коломийський держлісгосп
2.3. Оцінка використання основних фондів підприємства
3. Удосконалення амортизаційної політики
3.1. Зарубіжний досвід нарахування амортизації
3.2. Вдосконалення амортизаційної політики підприємства
Висновки
Література

Вступ

Зміна типу економічного господарювання в Україні в умовах ринкової трансформації спричиняє необхідність уточнень і розвитку всього спектра теоретичних і практичних питань, у тому числі пов’язаних з процесом відтворення основного капіталу. Від вирішення проблеми відтворення і підвищення ефективності використання основного капіталу залежить фінансовий стан підприємства та конкурентоспроможність його продукції на ринку. Тому в контексті сучасних економічних і політичних процесів провідне місце посідає активізація відтворення основного капіталу, зокрема забезпечення ефективної реновації – своєчасного й повноцінного відшкодування та оновлення елементів основного капіталу на новій техніко-технологічній основі.
Однією з умов поступального економічного розвитку держави є здійснення прогресивної амортизаційної політики. Саме амортизаційна політика як діючий інструмент державного регулювання процесу відтворення основного капіталу, як складова частина інвестиційної і загальної фінансово-економічної політики повинна створювати сприятливі умови для стимулювання процесу оновлення основного капіталу, сприяти зміцненню фінансової бази підприємств, їх інноваційній орієнтації і бути інструментом поєднання підприємницьких і загальнодержавних економічних інтересів у сфері науково-технічного прогресу.
Сучасний аналіз відтворення основного капіталу і амортизаційної політики в Україні свідчить про те, що оновлення основного капіталу не здійснюється на належному рівні. Причинами цього є відсутність стимулів до оновлення основного капіталу та недосконалість економічного механізму амортизації, що не сприяє налагодженню нормального процесу відтворення.
Все це свідчить, що сьогодні досить актуальною є проблема щодо формування такої амортизаційної політики в Україні, яка б в межах загальнодержавного регламенту дала змогу кожному підприємству обирати найбільш сприятливий режим відтворення основного капіталу і успішно розвиватися всім галузям національної економіки.
Проблеми амортизаційної політики, її роль у процесі відтворення основного капіталу активно досліджують провідні вітчизняні економісти: Н.Д. Баб’як, А.А.Безуглий, І.А. Бланк, О.Ю. Болховітінова, З.М. Борисенко, М.А. Борисенко, Н.Г. Виговська, І.О.Галиця, М.С. Герасимчук, Л.В. Городянська, О.М. Горошко, І.О.Губарєва, О.І.Губенко, П.Є. Житний, О.Н. Короткевич, І.Д. Косова, І.І. Лукінов, О.О. Лук’янченко, Л.В. Лях, П.А. Орлов, С.П. Орлов, В.М. Пархоменко, Т.Л. Саган, Ю.І.Стадницький, А.Е. Фукс, М.Г.Чумаченко, А.А.Чухно та ін., а також російські економісти: А.А. Аракелян, В.В. Александров, Д.А. Баранов, А.М. Бірман, В.Ю. Будавей, Л.М. Кантор, Ю.В. Куренков, Ю.І.Любимцев, А.С.Павлов, Д.М.Палтерович, В.К. Сенчагов та інші науковці. Актуальність проблеми обумовила вибір теми курсової роботи.
Об"єктом дослідження є Коломийське державне лісогосподарське підприємство.
Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Висновки

Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці в натурі є поступове від шкодування їхньої вартості, яке здійснюється через амортизаційні відрахування (амортизацію). Амортизація основних фондів - це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного від шкодування. Ефективність відтворювальних процесів певною мірою залежить від строків експлуатації передовсім активної частини основних фондів, тобто від періоду їхнього функціонування у виробництві відповідно до первісного технологічного призначення. При цьому як скорочення, так і збільшення періоду експлуатації по-різному впливають на ефективність відтворення та використання знарядь праці.
Амортизаційна політика – це сукупність заходів, що здійснюються державою і спрямовані на забезпечення нормального режиму відтворення основних фондів. Найважливішою умовою ефективного функціонування підприємств у ринковому середовищі є забезпечення принципу самофінансування, який передбачає здійснення господарської та інвестиційної діяльності за рахунок власних джерел (амортизації та нерозподіленого прибутку). Серед джерел самофінансування амортизаційні відрахування посідають головне місце тому, що завдяки синхронності між кругооборотом основних фондів і формуванням амортизаційного фонду, меншій їх схильності до кон’юнктурних коливань пов’язаних з результатом господарської діяльності, вони більшою мірою, ніж прибуток, можуть бути фінансовою базою самостійності підприємств у відтворенні основних фондів.
Крім того, амортизація в певній мірі виконує і стимулюючу функцію, передбачаючи найбільш повне використання основних фондів: чим довший період функціонування обладнання, тим більше виробляється продукції і тим швидше буде перенесена вартість основних фондів. Це дозволить зменшити їх недоамортизації внаслідок морального зносу і знизити втрати підприємства, що дуже важливо в умовах ринку.
Складність виконуваних функцій визначає роль амортизації у господарській діяльності підприємства, яка зводиться до наступного: стаття умовно-змінних та умовно-постійних витрат, джерело коштів для фінансування процесів оновлення основних засобів, частина коштів для сплати відсотків та повернення кредитів, метод і інструмент для отримання пільг у сплаті податку на прибуток, як частина грошового потоку вона є засобом окупності інвестицій у основні засоби та частиною прибутку, що генерується основними засоби протягом терміну їх корисного використання. Амортизація в умовах фінансово-економічної кризи, що охопила Україну, залишається чи не єдиним механізмом для розвитку економіки підприємств, який дає можливість протягом часу корисного використання основних засобів повертати кошти, що були спрямовані на придбання цих засобів та застосовувати їх для подальшого внеску у розвиток виробництва або оновлення основних засобів.
На підприємстві Коломийський держлісгосп нараховують амортизацію, використовуючи прямолінійний метод.
В таблиці 2.2 " Розрахунок амортизації ОФ" вказано суму нарахованої амортизації на підприємстві за останні три роки.
До показників, які характеризують забезпеченість підприємства основними фондами, належать: фондомісткість, фондоозброєність.
Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість – до зменшення.
На підприємстві поки що цього не досягнуто.
Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами визначається рівнем фондоозброєності праці. Збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором і це має місце на підприємстві.
До показників, які характеризують ефективність використання основних фондів відносяться: фондовіддача, рентабельність основних фондів, сума прибутку на одну гривню основних фондів.
Відносним показником ефективності використання основних фондів є рентабельність. Найвищий показник рентабельності був у 2009 році, тому що в цьому році було зароблено найбільшу суму прибутку.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Формування амортизаційної політики підприємства" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.11.2011 в 16:57. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1566 та скачано 68 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали