Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Запорізький рекреаційний ринок для дітей і підлітківЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИТЯЧОЇ РЕКРЕАЦІЇ
1.1 Сутність і поняття дитячої рекреації та склад її послуг
1.2 Діти як специфічний сегмент ринку рекреаційних послуг
1.3 Структурні складові дитячої рекреації та їх змістовне наповнення
РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ
2.1. Основний набір послуг та їх характеристики
2.2. Основні цикли рекреаційних занять
2.3. Процес організації послуги
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОЇ РЕКРЕАЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
3.1 Основні фактори розвитку галузі
3.2 Загальна характеристика природних ресурсів Запорозької області
3.3 Сучасна оцінка функціонування курортно-оздоровчих закладів області
ВИСНОВКИ
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТОК

РЕФЕРАТ

Курсова робота містить: 52 с, 4 табл., 6 рис., 18 джерел, 1 дод.
Об'єкт дослідження - рекреаційна сфера Запорізької області.
Мета роботи - Розробити заходи щодо вдосконалення рекреаційних послуг Запорізької області для дитячої категорії відпочиваючих.
Предмет дослідження - ринок рекреаційних послуг для дитячої категорії відпочиваючих.
Задачі роботи:
1) оцінити перспективи розвитку даної галузі;
2) виявити особливості її структури;
3) обґрунтувати напрями її вдосконалення;
4) запропонувати нові послуги для ринку дитячої рекреації на основі проведеного аналізу.
Методи дослідження - системний підхід, аналітичний метод, метод порівняння і прогнозування.

РЕКРЕАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ КАТЕГОРІЯ ДІТИ ТА ПІДЛІТКИ, ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.

ВСТУП

Актуальність теми. У дитячому році закладаються основні людські фізичні і психічні якості, і тому слід особливо турбуватися про підростаюче покоління, адже саме воно у майбутньому вступає на ринок праці і бере безпосередню участь у створенні суспільного продукту. Сьогодні питання зростання здорового підростаючого покоління стоїть особливо гостро, адже погана екологія, недостатній рівень медицини і економічної забезпеченості впливають на вирішення цієї задачі не найкращим чином. Саме для цього необхідний розвиток дитячої рекреації, яка дозволяє вирішити ці питання.
Держава зацікавлена у розвитку і вдосконаленні цієї галузі, не лише зі сторони виховання здорової нації, а й з економічної точки зору. Адже здорові працівники вимагають менше відшкодувань на лікування, профілактику, а, отже, мають більшу продуктивність праці, що дуже необхідно в умовах конкурентоспроможності ринку.
Ступінь розробленості проблеми. Зазначену проблему досліджували К.Абульханова-Славська, А.Асмолова, Б.Лихачов, Б.Ломов (вільний час дітей та його організація), А.А. Бесєдіна, Н.М. Колотій, А.Царенко (охорона здоров’я), Васильєв В.З.(фізкультура та спорт), С.Коновець, Л.Виготський, Н.П.Волкова, І.Дмитрієва (естетичний та духовний розвиток). Аналіз досліджень свідчить про недостатній рівень вивченості ринку рекреаційних послуг для дітей, зокрема із позицій рекреаційної діяльності та юридичної бази. У зв'язку з цим набули актуальності аналіз структури організації рекреаційних послуг в Україні, розробка вдало функціонуючої моделі і розвитку цього сегмента туристської галузі. Незважаючи на те, що гіпотеза про територіальну рекреаційну систему існує вже давно, лишаються не дослідженими теоретичні та методичні основи формування, розвитку і функціонування такої її важливої складової як дитяча рекреація, що має свої специфічні особливості.
Мета дослідження. Розробити заходи щодо вдосконалення рекреаційних послуг Запорізької області для дитячої категорії відпочиваючих.
Відповідно до поставленої мети в курсовій роботі вирішуються наступні задачі:
1) оцінити перспективи розвитку даної галузі;
2) виявити особливості її структури;
3) обґрунтувати напрями її вдосконалення;
4) запропонувати нові послуги для ринку дитячої рекреації на основі проведеного аналізу.
Об’єктом дослідження є рекреаційна сфера Запорізької області.
Предметом дослідження – ринок рекреаційних послуг для дитячої категорії відпочиваючих.
Методологічною і теоретичною основою дослідження є визначення сутності і поняття рекреації, взаємодія структурних елементів рекреації,основи діяльності викладені у нормативно-правових документах України з проблем розвитку туристичної галузі (Закони України „Про туризм", «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Державна програма розвитку туризму в Україні на 2002 - 2010 pp.).
Методи дослідження. На протязі дослідження були використані такі методи, як системний підхід, аналітичний метод, метод порівняння і прогнозування.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені пропозиції розвитку послуг дитячої рекреації можуть бути використані на регіональному рівні.
РЕФЕРАТ
Курсова робота містить: 52 с, 4 табл., 6 рис., 18 джерел, 1 дод.
Об'єкт дослідження - рекреаційна сфера Запорізької області.
Мета роботи - Розробити заходи щодо вдосконалення рекреаційних послуг Запорізької області для дитячої категорії відпочиваючих.
Предмет дослідження - ринок рекреаційних послуг для дитячої категорії відпочиваючих.
Задачі роботи:
1) оцінити перспективи розвитку даної галузі;
2) виявити особливості її структури;
3) обґрунтувати напрями її вдосконалення;
4) запропонувати нові послуги для ринку дитячої рекреації на основі проведеного аналізу.
Методи дослідження - системний підхід, аналітичний метод, метод порівняння і прогнозування.

РЕКРЕАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ КАТЕГОРІЯ ДІТИ ТА ПІДЛІТКИ, ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.

ВИСНОВКИ

Купить ноутбук. Notis - первый запорожский интернет-магазин ноутбуков. Ноутбуки в Запорожье по низким ценам

У проведеному дослідженні були розглянуті і теоретично обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення дитячої рекреації в Україні. Отримані результати повністю відповідають поставленій меті, що дозволяє зробити наступні висновки:
- Дитяча рекреація є однією з найбільш важливих галузей відновлення сил людини, адже безпосередньо відповідає за виховання здорового майбутнього покоління.
- Так як даний вид направлений на оздоровлення і виховання дітей, необхідно враховувати їх вікові психофізіологічні особливості, які обумовлюють специфіку даної галузі. Врахування цих особливостей дозволяє досягнути максимального рекреаційного рівня.
- Дитяча рекреація в першу чергу здійснюється завдяки взаємодії її структурних елементів, які дозволяють повноцінно різносторонньо розвиватися дітям, а також розкрити їх можливості і нові потенціали.
- Сучасний стан дитячої рекреації переживає не найкращі часи і знаходиться більшою мірою на стадії розвитку, незважаючи на те, що цього року значно збільшилося фінансування цієї галузі, є значним зрушенням, що може свідчити про позитивну динаміку розвитку цієї галузі.
- Державна політика в галузі дитячої рекреації здійснюється на основі таких нормативно-правових актів, як Конституція України, Сімейний кодекс України, закон «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту» та на основі інших документів.
- Порівнюючи зарубіжний і вітчизняний досвід можна сказати, що розвиток дитячої рекреації в Україні знаходиться у стадії розвитку і має багато перспектив, які можна перейняти у західних країн, що є більш «освіченими» у плані організації дитячої рекреації, що підтверджується різноманітними різноплановими заходами.
На основі даного дослідження можна виділити основні напрямки удосконалення рекреаційних послуг і розробити нові. Новим напрямком можна вважати створення санаторно-курортного комплексу для дітей-інвалідів, як для найбільш соціально незахищеної ланки суспільства.
Вдале географічне розташування Запорізької області, природнокліматичні умови, наявність теплого Азовського моря, лікувальних грязей, мінеральних вод, зумовили унікальність природних і лікувальних факторів курортів, основною метою яких є зміцнення здоров’я населення, збереження його працездатності та поліпшення демографічної ситуації в Україні.
Так визначимо, що найбільшого розвитку в Запорізькій області набула лікувальна оздоровча рекреація. Як свідчать статистичні дані серед оздоровчих закладів переважають заклади відпочинку та санаторно-курортні заклади. Саме вони концентрують найбільшу кількість відпочиваючих.
В Запорізькій області знаходиться 6,4% санаторно-курортних (оздоровчих) закладів України, хоча рекреаційний потенціал реалізовано не в повній мірі. Номенклатура послуг санаторіїв доповнена лікувальними послугами: загальне обстеження, кліматотерапія, дієти, грязьові та солові ванни тощо. Практично всі заклади курортного типу орієнтовані на середній клас споживача. В останні роки кількість закладів відпочинку зменшилась, і кількість відпочиваючих зменшилась майже втричі. Це пов’язано не тільки з недоступністю цін на путівки, зменшенням середнього життєвого рівня населення, а й низькою конкурентноздатністю галузі на фоні різноманіття та доступності вибору курортно-оздоровчих послуг в інших рекреаційних комплексах України, або за кордоном.
Крім того в Запорізької області ми прийшли до висновків, що дитяча рекреація в області не отримала свого належного розвитку, на її долю припадає лише 17,6% загального показника. При цьому в області існують дуже вагомі показники природних та історичних рекреаційних ресурсів, на базі яких дитяча рекреація може належного свого належного розвитку. Кризи в галузі надає ще й те, що зменшення чисельності оздоровлених дітей відбувається за рахунок пільгових категорій, зокрема, дітей - сиріт, малозабезпечених дітей, хворих на туберкульоз, постраждалих від аварій на ЧАЕС.
Зробивши просторово-часовий аналіз функціонування дитячих закладів оздоровлення, можемо визначити, що найбільш перспективними для подальшого розвитку галузі є Якимівський район, м. Запоріжжя, м. Бердянськ, також дитяча рекреація, за певних умов, може отримати певний розвиток в Приазовському та Приморському районах.
Тому проаналізувавши функціонування цієї галузі та її перспективні плани, можна зробити висновки, що найбільш реальним в умовах Запорізької області є втілення наступних заходів:
1. Покращення екологічної ситуації в області:
- охорона водних рекреаційних ресурсів, очищення водойм від мулу, водоростей, сміття;
- проблема образії берегів;
- заходи для покращення атмосферного повітря в області.
- штучне облисіння територій, насадження полізалесних лісосмуг
2. Забезпечити раціональне використання природних, соціально-економічних та культурно-історичних рекреаційних ресурсів. Для вирішення багатьох проблем потрібна підтримка держави та бюджетні кошти.
3. Покласти відповідальність (практичну) за рекреаційні заклади належним організаціям, відомствам.
4. Створення спеціалізованих дитячих рекреаційних закладів:
- активного відпочинку та фізкультури (спортивні табори);
- впровадження нових закладів розваг (відеосалони, гральні автомати, комп’ютерні зали, дитячі майданчики, клуби, тренажерні зали та інше);
- табори для творчих дітей (від гуртків, домів дітей та юнацтва, музичних, художніх шкіл);
- оздоровчі табори з елементами навчання (розмовляють тільки іноземною мовою).
5. Розвиток дитячого туризму в області:
- розробка нових туристичних маршрутів для широкого загалу дітей та юнацтва;
- організація та відновлення існуючих дитячих туристичних клубів.
6. Модернізація та реконструкція діючих оздоровчих закладів підприємствами, яким вони належать (до 2010 року).
-транспортне забезпечення — підтримання автошляхів у належному стані, створення обладнаних автостоянок, будівництво і ремонт існуючих
7. Втілення в дію цінової політики, особливо для пільгових категорій дітей.
8. Вдосконалення інвестиційної політики.
9. Перспектива розвитку охорони здоров’я людини передбачає реалізацію наступних вимог: організацію управління діяльністю в системі нормативно-правового забезпечення (лікувальні програми, перелік методик, обладнань, технологій, форм надання оздоровчих послуг): кадрове забезпечення охорони здоров’я; нормативно-технологічне забезпечення; інформаційне забезпечення; наукове забезпечення, впровадження системи охорони і укріплення здоров’я.
10. Проведення належних рекламних кампаній, як в Запорізькій області, так і за її межами.
Враховуючи потенціал рекреаційного комплексу, доцільно створити фонд розвитку рекреації в Запорізькій області. Регіональні, місцеві державні органи управління повинні проводити ліцензування закладів оздоровлення, рекреаційної діяльності та сертифікацію рекреаційних послуг.
Аналізуючи аспекти стратегічної програми розвитку Запорізького рекреаційного комплексу, можна відокремити, що більшість положень спрямоване на забезпечення доступності та ефективності санаторно-курортного лікування дітей, реабілітацію хворих, профілактику захворювань, тобто формування повноцінної здорової нації країни.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України
2. Закон України «Про туризм»
3. Закон України «Про охорону дитинства»
4. Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
5. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 368 с.
6. Як виростити дитину здоровою / Т. Бойченко, Н. Колотій, А. Царенко, Ю. Жеребецький. – К.: Прем’єр-Медіа, 2001 р. – 204 с.
7. Н. П. Волкова «Педагогіка». Посібник, Київ. - Видавничий центр «Академія», 2001 г.
8. В.Й.Бочелюк «Дозвіллєзнавство»
9. О.В. Колотуха. Культура народов Причерноморья. - 2002. - №36. - С.283-288.
Дитячо-юнацький туризм в Україні як специфічна територіальна рекреаційна система
10.Колотуха О.В. Рекреаційно-спортивні заняття, їх особливості та класифікація // Ма-тер. Міжн. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавс-тва в закладах освіти" (18-19. 04.2002 р., м. Переяслав-Хмельницький). - К.: Обрії, 2002. - С. 145-148.
11. Колотуха О.В. Регіональні рекреаційні дослідження проблем літнього відпочинку учнівської молоді // Географічна освіта і наука в Україні. Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27.03.2003 р.) - К.: Обрії, 2003. - С. 350-352.
12. Бадіон О.П., Дігтяр Ю.М. Стежками Північного Приазов'я: путівник/Асоціація "Екологічна освіта"; Дитяче екологічне об'єднання "Ехо". - Запоріжжя: Поліграф, 2002. - 254 с.
13. Ветинеев А.М., Журавлёва Л.Б. Куротное дело: Учебное пособие – Москва: Кнорус, 2006 – 650 с.
14. Войнаренко М. Локальні виробничі системи та мережі підприємств // Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів. -К.: Логос, 2002. -С.87-95.
15. Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. -М.: Финансы и статистика, 2003. - 304 с.
16. Енциклопедія Запорізької області - Запоріжжя: Дике поле, 2004 р. – 738 с.
17. Оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих таборах (закладах) влітку 2010 року. Статистичний збірник. – Запоріжжя: Головне управління статистики. - 2010 р. - 33 с.
18. Оздоровлення та відпочинок населення влітку 2010 року. Економічна доповідь. – Запоріжжя: Головне управління статистики. - 2010 р.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Запорізький рекреаційний ринок для дітей і підлітків" з предмету "Організація рекреаційних послуг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.11.2011 в 12:49. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 604 та скачано 27 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...