Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна економіка

Міжнародні розрахункиЗміст

Вступ 3
1. Сутність та призначення міжнародних банківських розрахунків 5
2. Види міжнародних розрахунків: 10
- Відкритий рахунок 10
- Документарне інкасо 10
- Документарний акредитив 12
- Авансовий платіж 17
- Банківський переказ 17
- Розрахунки з використанням векселів і чеків 18
- Розрахунки кредитними картками 19
- Валютний кліринг 19
3. Недоліки та переваги окремих видів міжнародних розрахунків 23
Заключення 30
Список літератури 31

Вступ

Зовнішня торгівля є одним із найважливіших показників економічного становища держави. Досвід перших років незалежності України не тільки показав, але і дав можливість відчути всьому населенню, наскільки важлива зовнішня торгівля для процвітання держави і благополуччя її громадян. Тому розвитку зовнішньої торгівлі придається дуже важливе значення з боку керів-ництва країни. Про це свідчить політика, що змінилася за останні роки у від-ношенні до Росії і інших країн СНД, активні візити голови держави в розви-нені країни і країни, що розвиваються з метою встановлення сприятливих економічних відносин і поширення ринків збуту для українських товарів.
Проте для успішної інтеграції України в світову економічну співдруж-ність необхідно добре знання фінансового механізму і особливостей зовні-шньої торгівлі. В іншому разі зустрічі у верхах залишаться тільки зустрічами.
Нажаль, Україна з точки зору зовнішньої торгівлі опинилася в недобро-му становищі після проголошення незалежності через відсутність націона-льних кадрів, що прекрасно знають фінанси зовнішньої торгівлі. Раніше фак-тично вся зовнішня торгівля – Радянський експорт і імпорт – була сконцен-трована в руках невеликого числа радянських зовнішньоторгових об'єднань, в рамках яких одна фірма чи практично дві-три людини, вирішували всі питання продажу і закупки певної номенклатури товарної продукції. Основна частина фахівців з зовнішньої торгівлі була сконцентрована в Москві.
Проголошення України незалежною державою привело до того, що українські підприємства одержали право безпосереднього виходу на зовніш-ній ринок. Деякі з них вже раніше мали контакти з західними покупцями чи поставщиками, проте, майже завжди ці контакти не здійснювалися прямо, а при участі зовнішньоторгових об'єднань і галузевих міністерств. Більшість українських підприємств не мала ніяких зв'язків з західними фірмами.
Необхідною передумовою і обов'язковою умовою зовнішньоторгових угод є виконання цілого ряду операцій, пов'язаних із просуванням товару від продавця до покупця, а саме, транспортних, транспортно-експедиторських, страхових, а також операцій, пов'язаних з проведенням міжнародних розра-хунків. Таким чином, зовнішньоторгові операції охоплюють широкий ком-плекс взаємовідносин економічного, валютно-фінансового і правового харак-теру. Інтенсивний розвиток зовнішньої торгівлі пред'являє цілком нові вимо-ги до роботи українських банків, рівня знань і кваліфікації їх фахівців. Банки все більше повинні виступати в ролі не тільки виконавця фінансових плате-жів, але і в ролі експертів, що допомагають своїм клієнтам правильно визна-чити країну збуту, обрати надійного партнера і найбільш сприятливі умови платежу за товари. Нажаль, послуги, що надаються українськими банками ще недостатньо розвинені в сфері зовнішньої торгівлі, а кваліфікація банків-ських фахівців, особливо в регіональних відділеннях банків, недостатня для проведення розрахунків світового рівня. Українські банки чи взагалі не нада-ють своїм клієнтам інформаційних послуг, чи надають надто епізодичні послуги інформаційного характеру, а саме, надання звіту про економічний і політичний стан країни імпорту, особливості імпортного і валютного регулю-вання, одержання для клієнта інформації про стан потенційного зарубіжного партнера, що допомогло б національним експортерам уникнути багато проб-лем й запобігти можливим фінансовим втратам.
Саме тому доцільно звернутися до вивчення досвіду і практики фінансування зовнішньої торгівлі, здійснюваної зарубіжними банками.
Заслуговує уваги також політика розвинених капіталістичних держав, спрямована на підтримку національних компаній в сфері зовнішньо-торгових операцій. Унікальними для українського експортера є послуги державних і приватних страхових організацій, що пропонують цілий спектр послуг по покриттю ризиків в сфері зовнішньої торгівлі.
Солідні зарубіжні банки мають свої власні відпрацьовані схеми стисло, середньо- і довгострокового фінансування експорту і імпорту. Цей досвід особливо корисний для використання українськими банками для підтримки підприємств машинобудування, що просувають на зовнішній ринок верстати, устаткування, машини і інші високотехнологічні продукти, вимагаючи для утворення і успішного експорту серйозної кредитної підтримки зі сторони банків.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Міжнародні розрахунки" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.02.2011 в 16:38. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 745 та скачано 67 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...