Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна економіка

Міжнародна економічна діяльність України, В.Є. НовицькийЗміст

Про книгу 11
Вступ 13

Частина 1. ПРИРОДА, ЗМІСТ ТА ЦІЛІ МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 19

Розділ 1.1. Міжнародна економічна діяльність:
сутність, особливості та суб’єкти 20
1.1.1. Предмет курсу: природа та визначення міжнародної економічної діяльності 20
1.1.2. Відкрита економіка 27
1.1.3. Платіжний баланс: показник та фактор міжнародної економічної діяльності 37
1.1.4. Світове господарство та міжнародний ринок 47

Розділ 1.2. Інтернаціональне співробітництво: форми та рівні 56
1.2.1. Класифікація форм міжнародної економічної діяль-
ності 56
1.2.2. Міжнародна торгівля товарами та послугами 59
1.2.3. Транскордонний рух капіталів та міжнародний кредит 62
1.2.4. Міжнародні валютно-фінансові відносини 65
1.2.5. Міжнародна міграція робочої сили 67
1.2.6. Участь у діяльності міжнародних економічних організацій 68
1.2.7. Міжнародне співробітництво у виробничих,
науково-технічних сферах 70
1.2.8. Спільне розв’язання економічними засобами глобаль-
них проблем розвитку 71

Розділ 1.3. Суб’єкти міжнародної економічної діяльності
України 76
1.3.1. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної еконо-
мічної діяльності 76
1.3.2. Мікроекономічний рівень 77
1.3.3. Макроекономічний рівень 80
1.3.4. Між- або наддержавний рівень 96
Частина 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ 107

Розділ 2.1. Україна в міжнародній торгівлі товарами:
загальний режим 108
2.1.1. Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності 108
2.1.2. Україна та міжнародні інститути регулювання
торгівлі 117
2.1.3. Факторні передумови міжнародної торгівлі України 127
2.1.4. Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі 132

Розділ 2.2. Експортно-імпортна діяльність: види та українська специфіка 146
2.2.1. Міжнародна купівля-продаж товарів 146
2.2.2. Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах 150
2.2.3. Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проб-
леми України 157
2.2.4. Реекспорт та реімпорт 162
2.2.5. Прямі та опосередковані експортно-імпортні операції 165

Розділ 2.3. Україна в товарообмінних операціях 171
2.3.1. Поняття та форми товарообмінних операцій 171
2.3.2. Бартерні операції (бартерні угоди, бартер) 175
2.3.3. Торговельні компенсаційні операції 177
2.3.4. Промислові компенсаційні операції 181

Розділ 2.4. Міжнародний контракт 189
2.4.1. Поняття міжнародного контракту 189
2.4.2. Ціна міжнародного контракту 199
2.4.3. Умови платежів та розрахунків за експортно-імпорт-
ними операціями 204
2.4.4. Нормативна регламентація комерційної діяльності 210

Розділ 2.5. Інкотермс — інструмент міжнародної торгівлі 216
2.5.1. Поняття Інкотермс (базисних умов контрактів) 216
2.5.2. Класифікація умов Інкотермс 220
2.5.3. Вибір транспорту міжнародних перевезень згідно
з умовами Інкотермс—2000 227

Розділ 2.6. Міжнародна торгівля послугами: критерії
та українська специфіка 234
2.6.1. Поняття міжнародної торгівлі послугами 234
2.6.2. Види міжнародних послуг та їх класифікація 240
2.6.3. Міжнародний ринок послуг 242
2.6.4. Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України 247
2.6.5. Науково-технічний прогрес як структуроутворюючий чинник розвитку сфери міжнародних послуг 253
2.6.6. Інформаційні та електронні послуги як динамізуючий чинник міжнародної економічної діяльності 255
2.6.7. Страхові послуги в міжнародній економічній
діяльності 258

Розділ 2.7. Послуги посередників у міжнародній торгівлі 264
2.7.1. Поняття торговельно-посередницької діяльності 264
2.7.2. Юридичне забезпечення торговельного посередництва 265
2.7.3. Класифікація суб’єктів міжнародного посередництва 266

Розділ 2.8. Міжнародні послуги у сфері виробництва,
кооперування та реклами: специфіка транзитивної економіки 276
2.8.1. Поняття міжнародних технологічних послуг 276
2.8.2. Інжиніринг 277
2.8.3. Консалтинг 279
2.8.4. Франчайзинг 280
2.8.5. Реклама в міжнародній економічній діяльності 282

Розділ 2.9. Лізинг та інші орендні операції в міжнародному співробітництві 288
2.9.1. Поняття лізингу 288
2.9.2. Класифікація лізингових угод 290
2.9.3. Правове регулювання лізингу в Україні 296

Розділ 2.10. Міжнародні транспортні послуги 304
2.10.1. Сучасні тенденції розвитку транспорту в контексті світової динаміки 304
2.10.2. Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій 307
2.10.3. Геостратегічні перспективи транспортного забезпе-
чення міжнародного співробітництва України 311
2.10.4. Морський та річковий транспорт: світові тенденції
та українські реалії 313
2.10.5. Залізничний транспорт: сучасні тенденції та роль
у міжнародній економічній діяльності 318
2.10.6. Міжнародні автоперевезення 321
2.10.7. Авіатранспортні сполучення: стан та перспективи розвитку 324
2.10.8. Трубопровідний транспорт України 326
2.10.9. Роль транспорту для міжнародної комерційної діяльності 328
Розділ 2.11. Міжнародний туризм 334
2.11.1. Поняття та тенденції розвитку міжнародного туризму 334
2.11.2. Класифікація різновидів міжнародного туризму 337
2.11.3. Суб’єкти міжнародного туризму, специфіка їх цілей
та діяльності 339
2.11.4. Інститути та інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні 342
2.11.5. Україна в міжнародних туристичних операціях: національна специфіка та завдання 349

Розділ 2.12. Міжнародне кооперування виробництва:
природа, форми та сучасні особливості 360
2.12.1. Поняття кооперування виробництва в системі категоріального апарату 360
2.12.2. Практичні завдання міжнародної кооперації
в сучасних умовах 365

Розділ 2.13. Відкрита економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин 374
2.13.1. Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки 374
2.13.2. Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери 377
2.13.3. Ситуація із зовнішньою заборгованістю України 381

Розділ 2.14. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів
та господарської транснаціоналізації 390
2.14.1. Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу 390
2.14.2. Інвестиційні інтереси — рушійна сила руху
капіталів 393
2.14.3. Трансформаційна специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів 398
2.14.4. Приватизація як інструмент залучення інвестицій
до трансформаційної економіки 406

Розділ 2.15. Комерційні структури в процесах транснаціо-
налізації 418
2.15.1. Транснаціоналізація в підприємницькій сфері:
суб’єкти та функціональна специфіка 418
2.15.2. Геостратегічні фактори розвитку інвестиційних тенденцій 422
2.15.3. Акціонерні форми та засоби транснаціоналізації комерційної діяльності 425
2.15.4. Неакціонерні форми транснаціоналізації госпо-
дарської діяльності 427
Розділ 2.16. ТНК у системі міжнародного інвестування:
особливості та новітні тенденції для України 434
2.16.1. ТНК у системі сучасних міжнародних економічних відносин 434
2.16.2. Передумови поширення міжнародних корпорацій
як форми господарювання: історичний контекст 437
2.16.3. Міжнародна природа господарської діяльності ТНК 439
2.16.4. Об’єктивні конкурентні переваги ТНК 441
2.16.5. Типи та структура корпорацій в економічній діяль-
ності міжнародного й національного рівнів 444
2.16.6. Специфічні форми підприємницької транснаціона-
лізації в умовах ринкових перетворень 449
2.16.7. Наслідки господарсько-інвестиційної
діяльності ТНК 454
2.16.8. Обмеження монополізації 456

Розділ 2.17. Спільні підприємства як форма міжнародної господарської діяльності України 465
2.17.1. Природа спільного підприємництва 465
2.17.2. Спільні підприємства: поняття та специфіка 467
2.17.3. Мотивація створення СП 470
2.17.4. Процес створення СП 475
2.17.5. Специфіка розвитку спільних підприємств
в Україні 477

Розділ 2.18. Україна в процесах міжнародної міграції
робочої сили 484
2.18.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили: міграція
в долі українського та інших народів 484
2.18.2. Класифікація складових, факторів і видів міжнарод-
ної міграції 487
2.18.3. Аналіз наслідків міграції на ринку праці 489

Частина 3. ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 497

Розділ 3.1. Регулювання міжнародної економічної діяльності
в державі 498
3.1.1. Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки 498
3.1.2. Моделі відкритої економічної політики 502
3.1.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки 505
3.1.4. Традиційні засоби підтримки національного товаровиробника у сфері міжнародної торгівлі:
тарифно-нетарифне регулювання 510
3.1.5. Застосування митного тарифу: міжнародна практика
та транзитивні реалії 512
3.1.6. Застосування нетарифних інструментів та інтереси України 518
3.1.7. Сучасні форми протекціонізму: поняття антиімпорт-
них адміністративних процедур 521
3.1.8. Добровільні обмеження експорту в контексті антиімпортної політики 523
3.1.9. Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі 524
3.1.10. Оптимізація податкової системи 531

Розділ 3.2. Науково-технічна та інформаційна політика
в системі пріоритетів міжнародної економічної
діяльності 540
3.2.1. Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні
тенденції 540
3.2.2. Інструменти науково-технічного регулювання у від-
критій економіці 543
3.2.3. Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва 548
3.2.4. Технополіси в стратегії розвитку відкритої
економіки 552
3.2.5. Макроекономічна політика України в контексті
сучасного НТП 565
3.2.6. Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва 570

Розділ 3.3. Економічна безпека за умов відкритої економіки 578
3.3.1. Поняття економічної безпеки держави в міжнарод-
ному конкурентному середовищі 578
3.3.2. Складові економічної безпеки 580
3.3.3. Економічна безпека в контексті сучасної
геополітики 582
3.3.4. Актуальні проблеми економічної безпеки України 586
3.3.5. НАТО як економічний партнер України 591

Частина 4. УКРАЇНА В ПРОЦЕСАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ: ІНТЕГРАЦІЙНІ ФОРМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ 601

Розділ 4.1. Міжнародні економічні зв’язки в українській історії: ретроспектива та сучасність 602
4.1.1. Основи періодизації міжнародної економічної
діяльності України 602
4.1.2. Докиївський період торгівлі 603
4.1.3. Торгова модель Київської Русі 605
4.1.4. Зовнішні зв’язки колоніального періоду 607
4.1.5. Радянський період розвитку національної спеціалі-
зації та міжнародної торгівлі 612
4.1.6. Початок нової історії 613

Розділ 4.2. Специфіка процесів інтернаціоналізації
на сучасному етапі 621
4.2.1. Практичні цілі міжнародного співробітництва
в контексті системного аналізу 621
4.2.2. Сутність та особливості процесів інтернаціоналізації: українська специфіка 624
4.2.3. Сучасна національна геоекономічна модель: складові елементи та функціональні риси 628
4.2.4. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті 631
4.2.5. Економічна інтеграція 636
4.2.6. Глобалізація та регіоналізація — форми соціально-економічної інтернаціоналізації 639
4.2.7. Регіональна інтеграція як фактор нових реалій міжнародної економічної діяльності України 649
4.2.8. Прикордонне співробітництво в Україні 650

Розділ 4.3. Торгово-коопераційні відносини та інтеграційний
режим України з країнами СНД 659
4.3.1. Інтеграційно-дезінтеграційні контроверсії СНД:
на шляху від «розлучення» до співіснування 659
4.3.2. Режими співробітництва з країнами СНД 660
4.3.3. Зона вільної торгівлі в рамках СНД 669
4.3.4. Проблема участі України в Митному союзі держав
СНД: оцінка доцільності 671

Розділ 4.4. Європейський вектор зовнішньоекономічної
діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі 678
4.4.1. Завдання та умови європейської інтеграції України 678
4.4.2. Розвиток торговельно-економічних зв’язків з краї-
нами Європи 682
4.4.3. Правові засади співробітництва України з ЄС 692
4.4.4. Україна в системі єврорегіонів 695

Розділ 4.5. Чорноморський вектор міжнародної економічної діяльності 704
4.5.1. Чорноморське економічне співробітництво: сутність проекту 704
4.5.2. Напрями співробітництва в рамках ЧЕС у контексті геополітичних альтернатив 709
4.5.3. ЧЕС у вимірах глобальних стратегій 711
4.5.4. Особливості та завдання участі України в ЧЕС 713
Частина 5. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНА СПЕЦИФІКА ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ 719

Розділ 5.1. Сировинні ресурси в міжнародній економічній
діяльності України 720
5.1.1. Сировинні ресурси в національному та світовому господарстві 720
5.1.2. Природні ресурси в системі міжнародних ринків 724
5.1.3. Види ресурсів 727
5.1.4. Україна у світовій торгівлі сировиною 730

Розділ 5.2. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій
економіці 739
5.2.1. Паливний баланс у системі відкритої економіки
України 739
5.2.2. Особливості національного енергоспоживання
в контексті глобальних тенденцій 751

Розділ 5.3. Екологічні обмеження зростання відкритої
економіки в контексті сучасної глобалістики 762
5.3.1. Стан навколишнього середовища як фактор глобаль-
ного та національного розвитку 762
5.3.2. Екологічні пріоритети розвитку сучасної відкритої економіки України 770
5.3.3. Утилізація відходів — ознака сучасної відкритої
економіки 776
5.3.4. Продовольчий потенціал: українські реалії у світлі міжнародних проблем 777

Додатки 787

Повна інформація про роботу

електронна книга "Міжнародна економічна діяльність України, В.Є. Новицький" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.07.2010 в 17:07. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2368 та скачано 78 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали