Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

М.І. Туган-Барановський і його внесок в розвиток теорії менеджменту



Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ 5
1.1. НОПівський рух 5
1.2. Розвиток теорії кооперації 13
РОЗДІЛ 2. М.І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ ТА СИСТЕМАЙОГО ПОГЛЯДІВ НА РОЗВИТОК УПРАВЛІННЯ 20
2.1. Обґрунтування соціальних основ кооперації 20
2.2. Синтез теорії граничної корисності та теорії трудової вартості 27
2.3. Соціальна теорія розподілу, заробітної плати та прибутку 31
2.4. Вчення про мотивацію та потреби людей 36
РОЗДІЛ 3. НАУКОВА СПАДЩИНА М.І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 38
3.1. Аналіз наукової творчості Туган-Барановського 38
3.2. Значення ідей Туган-Барановського для сучасного управління 43
ВИСНОВОК 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТОК

ВСТУП

В Україні система управління почала своє формування з початку XX століття і продовжує формуватися та вдосконалюватися дотепер.
Система управління складається і функціонує не тільки у відповідності зі змістом функції управління й характером відносин, які лежать в основі управлінських взаємозв'язків, а й у відповідності з умовами, в яких формується система управління, а також у відповідності з іманентно належними системі управління принципами її побудови, функціонування й перетворення.
Розвиток менеджменту як науки не є ланцюгом послідовних кроків уперед. Швидше його можна охарактеризувати як розвиток паралельно-послідовних підходів до управління, які в чомусь збігалися, а в чомусь відрізнялися. Крім того, розвиток управління — це не одноразове перетворення управління з метою досягнення «найкращого» стану управління, а безперервний у часі процес.
На різних етапах розвитку управлінської науки суттєвий вклад в неї внесли такі відомі українські вчені — О.Терлецький, М.Павлик, М.Драгоманов, М.Зібер, С.Подолинський, І.Вернадський, М.Вольський, Г.Цехановецький, К.Воблий, Т.Войнаровський, В.Бандера, І.Коронецький та ін.
Однак, батьком української управлінської науки вважається всесвітньо відомий економіст Михайло Іванович Туган-Барановський, який поєднав у собі вченого-економіста і соціального філософа, стурбованого проблемою побудови нового суспільства, яке б відповідало кантіанському принципу верховної цінності людської особистості.
Широкий діапазон знань з природничих та суспільних дисциплін дав змогу вченому за коротке творче життя написати низку фундаментальних наукових праць, які збагатили світову економічну науку новими концепціями й теоріями та позначились на розвитку управлінської думки у XX ст.
Ціль даної роботи – ознайомитись з основними теоріями М.І. Туган-Барановського, проаналізувати його вклад в розвиток управлінської науки та визначити, який вплив його ідеї мають на сучасне управління. Для досягнення цієї мети в роботі вирішуються наступні завдання:
1. Ознайомитися з становленням та розвитком менеджменту в Україні на початку ХХ століття.
2. Проаналізувати систему поглядів Туган-Барановського на управління.
3. Визначити актуальність наукової спадщини Туган-Барановького в наш час.
Всесвітньо відомий український економіст Михайло Іванович Туган-Барановський є найпомітнішою постаттю серед тих, хто стояв біля витоків української управлінської науки. Його наукові уподобання, що охоплювали макро- і мікроекономічну проблематику, економічну психологію, соціальну економіку безпосередньо позначилися на розвитку управлінської думки в Україні.

ВИСНОВОК

Ім’я видатного вченого економіста Михайла Івановича Туган-Барановського занесене до галереї славетних вчених, економістів світової слави. В історії світової економічної думки постать видатного науковця та його доробок вважається невід’ємною складовою поступу історії до сучасних досягнень в галузі економічних знань. Але Михайло Іванович Туган-Барановський відомий не лише як видатний економіст, а й як «батько» науки управління в Україні. Він через призму своїх економічних знань розглядав основні питання науки управління. Тому й не дивно, що в історії вітчизняної наукової думки з теорії управління він займає провідне місце.
Перш за все Михайло Іванович Туган-Барановський являвся прибічником соціального напряму розвитку суспільства. Він вважав, що мета соціалізму полягає в облаштуванні життя на засадах свободи, правди і справедливості. Він вважав, що в основі соціалізму як вчення про справедливе суспільство повинна лежати етична ідея - ідея про рівноцінність людської особистості. При соціалізмі, на його думку, розвиток кожної окремої особистості стає головною громадської метою. Нажаль, соціалізм, про який говорив вчений так і не відбувся.
Як соціальний, захисний рух Туган-Барановський представляє кооперацію. Він вважав кооперацію формою громадського господарства, яка може мати успіх лише за умови морального підйому учасників цього господарства, який можна досягти за правильного керівництва. Керівництво в свою чергу не повинно ґрунтуватися на примусі, його потрібно побудувати таким чином, щоб вказівки керівника виконувалися на добровільній згоді. Саме ця умова являється характерною ознакою управління кооперативами.
Михайло Іванович Туган-Барановський був першим серед українських та російський вчених, який здійснив синтез теорії граничної корисності і теорії трудової вартості. Це стало видатним досягненням, яке зробив вчений. Більше того, це була перша праця Туган-Барановського, якою він заявив про свій оригінальний шлях в економічній науці.
Значний вклад Туган-Барановський здійснив в теорію розподілу. З точки зору прихильників соціального напряму, розподіл являє собою соціальний феномен, що передбачає спільну діяльність багаточисленних груп. Розподіл Туган-Барановський зображав у вигляді боротьби різних соціальних груп за свою частку в суспільному продукті. А найважливішою розподільчою категорією він вважав заробітну плату, розмір якої регулюється, з однієї сторони, продуктивністю праці, а з іншої – соціальною силою робітничого класу.
Михайло Іванович Туган-Барановський говорив, що мотиви й інтереси негосподарського роду мають особливо великий вплив на розвиток господарства. Серед мотивів негосподарського роду він особливого значення надавав релігії та патріотизму. Крім того, він виділив п’ять груп потреб, до яких відніс: фізіологічні; статеві; симптоматичні інстинкти й потреби; альтруїстичні; потреби, що ґрунтуються на практичних інтересах. Таким чином, можна без сумніву сказати, що вчений зробив вагомий крок до визначення суті науки менеджменту та його головних функцій. Більше того, саме Михайло Іванович започаткував механізм стимулювання людей до діяльності.
За радянських часів, тобто до кінця 80-х років ХХ століття, у Радянському Союзі праці М. І. Туган-Барановського не видавалися, його теоретичний доробок не вивчався й не досліджувався. У виданнях закордонних Туган-Барановський вважався визначним економістом , одним з найкращих знавців кон’юнктурних економічних циклів , автором численних праць про теорію вартості , розподілу суспільного доходу , історію господарського розвитку та кооперативних основ господарської діяльності , ‘’фундатором теорії економічної кон’юктури’’ і ‘’економістом світового рівня’’.
На щастя нині наші сучасники збагнули велич цієї постаті й намагаються віддати вченому належну шану. Це проявляється у виданні монографій і наукових статей, у перекладах праць ученого українською мовою, у появі нових довідкових та енциклопедичних видань, підручників і навчальних посібників, де роль і доробок нашого славного земляка оцінюється неупереджено й об'єктивно.
Проведена за більш ніж десятилітній період науково-дослідна робота з об'єктивного вивчення праць М. І. Туган-Барановського створила передумови для висвітлення його реального внеску в розвиток економічної теорії в підручниках і навчальних посібниках для освіти покоління, що у майбутньому покликано продовжити розбудову незалежної демократичної України. А це свідчить про те, що його ідеї мають теоретичне і практичне значення і в наш час.




Повна інформація про роботу

курсова робота "М.І. Туган-Барановський і його внесок в розвиток теорії менеджменту" з предмету "Основи менеджменту". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.11.2011 в 16:55. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1717 та скачано 38 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали