Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Діяльність банків на валютному ринкуЗміст

1. Сутність валютного ринку та методи регулювання курсу валют.
2. Міжнародний кредит, класифікація його форм.
3. Валютний контроль.
Список використаної літератури

Уривки

За економічним змістом: валютний ринок - це сектор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар, як валюта. За своїм призначенням і організаційною формою валютний ринок - це сукупність спеціальних інститутів та механізмів, які у взаємодії забезпечують можливість вільно продати-купити національну і іноземну валюту.
Об’єктом купівлі-продажу на цьому ринку є валютні цінності.
Суб’єктами - будь-які економічні агенти та посередники (банки, валютні біржі).
Ціною на валютному ринку є валютний курс - ціна грошової одиниці даної валюти в грошових одиницях іншої валюти.
Валютний ринок має свою структуру, яка включає національні (місцеві) ринки, міжнародні ринки та світовий ринок. Національні валютні ринки існують у більшості країн світу, вони обмежуються економічним простором конкретної країни і регулюються її національним валютним законодавством. Міжнародні валютні ринки сформувалися у країнах, в яких до мінімуму зведені обмеження на валютні операції. Розвиток новітніх засобів телекомунікацій та інформаційних технологій дає можливість поєднати окремі міжнародні ринки в єдиний світовий валютний ринок, який здатний функціонувати практично цілодобово.
Валютний ринок можна класифікувати і за іншими критеріями:
- за характером операцій: ринок конверсійних операцій, ринок депозитно-кредитних операцій;
- за територіальним розміщенням: європейський, північно-американський, азіатський;
- за видами конверсійних операцій: ринок ф’ючерсів, ринок опціонів тощо;
- за формою валюти: ринок безготівкових операцій, ринок готівки.

Чинники, що визначають кон’юктуру валютного ринку можна розділити на такі три групи:
1) Курсоутворюючі чинники:
- стан платіжного балансу країни,
- обсяги ВНП, які виробляються в країніні,
- внутрішня і зовнішня пропозиція грошей,
- процентні ставки в країнахх, валюти яких порівнюються,
- співвідношення внутрішніх цін країни з зовнішніми.
Ці чинники - базові, оскільки визначають такий стан співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, який схильний до стабільності чи поступової, внутрішньо зумовленої та передбачуваної зміни.
2) Регулюючи чинники:
- заходи прямого державного регулювання (фінансово-бюджетна політика, квотування та ліцензування, грошово-кредитна політика, регулювання цін, інтервенційна політика, розподіл валюти тощо),
- структурні чинники - впливають на кон’юнктуру ринку через зміну курсоутворюючих чинників. Вводяться державою свідомо для досягнення певних цілей в її економічній політиці і можуть давати значний ефект в умовах, коли економіка країни перебуває у стані тривалої рівноваги.
3) Чинники кризового характеру:
- дефіцит державного бюджету,
- безконтрольна емісія та інфляція, - штучне і надмірне регулювання цін, - висока монополізація виробництва.
Ці чинники виникають при порушенні динамічної рівноваги економіки, послаблюють дію курсоутворюючих чинників та знижують результативність регулятивних заходів держави. У всій цій сукупності вирішальною (базовою) є перша група (курсоутворююча). У свою чергу, у базовій групі ключове місце займає платіжний баланс, його стан та динаміка..
Валютний ринок виконує певні функції, в яких виявляється його призначення й економічна роль. Основними його функціями є:
- забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави;
- створення суб’єктами валютних відносин передумов для своєчасного здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками та сприяння завдяки цьому розвитку зовнішньої торгівлі;
- забезпечення прибутку учасникам валютних відносин;
- формування та урівноваження попиту та пропозиції валюти і регулювання валютного курсу;
- страхування валютних ризиків;
- диверсифікація валютних резервів.
Названі функції реалізуються через виконання суб’єктами ринку широкого кола валютних операцій.
Під валютними операціями розуміють будь-які платежі, пов’язані з переміщенням валютних цінностей між суб’єктами валютного ринку. Ці операції класифікуються за кількома критеріями:
1) За терміном здійснення платежу з купівлі продажу валюти:
- касові або операції з негайною поставкою;
- строкові.
2) За механізмом здійснення операції:
- операції СПОТ;
- форвардні операції;
- ф’ючерсні операції;
- опціоннні операції.
3) За цільовим призначенням:
- операції з метою одержання валюти для здійснення платежів за міжнародними розрахунками;
- операції з метою страхування від валютних ризиків (операції хеджування);
- операції з метою одержання прибутку або спекулятивні операції.
4) За формою здійснення:
- безготівкові;
- готівкові.
5) За масштабами операцій:
- оптові (здійснюються між банками);
- роздрібні (здійснюються між банками та їх клієнтами).

Список використаної літератури

1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15-93.
2. Законі України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР.
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України №2121 ІІІ від 07.12.2000. // Відомості Верховної Ради України, 2003.- №5- 6. 2
4. Положення про порядок видачі банком ліцензії на здійснення банківських операций. Затв. Постановою Правління НБУ від 06.05.98р. №181 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. –1998. -№6. –С. 84.
5. «Юридичний журнал» № #2/2004, видавництво « Юстініан».
6. Фінансове право. Орлюк О. П.
7. Жан — Поль Бландіьєр. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці.// Фінанси України, 2000, - №8.
8. Остапець А. І. Остапець Л. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку.// Фінанси України, 2000 - №8.
9. Гроші та кредит (Савлук М.).
10. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. — К.: Т-во Знання, КОО, 2003. — 255 с.
11. Вахненко Т. Визначальні фактори формування обмінних курсів // Вісник НБУ. – 2004. - №8. – С.31-33.
12. Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г., Боришкевич О.В., Гордон В.Б.Бровков С. М., Руденко Л. В. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі: світовий досвід і українська практика. — К.:Агентство «Україна», 2003. — 380 с.
13. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2003. — 390 с.
14. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках:Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2003. –376 с.
Повна інформація про роботу

лекція "Діяльність банків на валютному ринку" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 09.08.2011 в 17:43. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 809 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...