Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Управління залученими ресурсами у банку (банківський менеджмент)Зміст

ВСТУП....
РОЗДІЛ 1 Формування залучених коштів банку
1.1. Формування залучених коштів банку.
1.2. Особливості залучення вкладів на строкові депозитні
рахунки і випуску ощадних (депозитних) сертифікатів
банків, які регулюються внутрішніми положеннями...
1.3. Депозитна політика банку
РОЗДІЛ 2 Аналіз залучених ресурсів на прикладі АБ «Південний»
2.1. Загальна характеристика діяльності АБ «Південний»....
2.2. Управління залученими ресурсами
2.3. Бухгалтерський облік залучених ресурсів....
2.4. Аналіз залучених ресурсів у АБ «Південний»..
РОЗДІЛ 3 Модель залучених ресурсів
3.1. Модель залучених ресурсів на прикладі АБ «Південний»...
3.2.Шляхи удосконалення практики управління залучених
ресурсів у банках України та міжнародний досвід..
3.3. Шляхи поліпшення залучення ресурсів у АБ «Південний»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..
Список використаних джерел.
Додатки

Вступ

Економічний розвиток будь-якої країни залежить не лише від рівня розвитку сучасних технологій і техніки, а значною мірою визначається ступенем розвитку банківської системи. Надійна банківська система є однією з важливих умов подальшого розвитку вітчизняної ринкової економіки, оскільки, мобілізуючи тимчасово вільні кошти, перетворює їх на капітал, що працює.
В умовах дефіциту фінансових ресурсів особливої актуальності набувають питання формування фінансових ресурсів банків, оптимізація їх структури та вибору стратегії управління ними.
Банківські ресурси – це основа основ діяльності будь-якого банку, оскільки процеси утворення ресурсів і надання позик перебувають у тісному взаємозв’язку. Тому розуміння економічного змісту банківських ресурсів, значення проблем, пов’язаних із їх ефективним формуванням і доцільним використанням, надзвичайно важливе, особливо для українських банків, бо більшість банків України не має належного досвіду роботи і внаслідок неефективного управління ресурсами значна їх частина зазнає фінансових труднощів, а деякі з них стають банкрутами.
Актуальність теми дослідження. Найважливішою характеристикою банку, як специфічного інституту, є робота переважно з залученими ресурсами. Банк напряму залежить від залучених ресурсів, їх кількісні і якісні характеристики визначають потенціал банку, впливають на його ліквідність і стійкість. Грамотна і зважена політика в області управління залученими ресурсами є не тільки атрибутом якісного банківського менеджменту успішно функціонуючого банку, але і неодмінною умовою його конкурентоспроможності, стабільної і прибуткової діяльності. У зв'язку з цим особливу актуальність набувають методи управління, що використовуються банківською діяльністю, зокрема, методи управління залученими ресурсами і пошук шляхів їх розвитку.
Історично склалося так, що роль залучених ресурсів недооцінювалася. Залучені ресурси завжди перебували в тіні, тоді як більша увага приділялася капіталу і активам. Ця ситуація зберігається і сьогодні: серед банківських ресурсів основним об'єктом дослідження залишається власний капітал.
Слід підкреслити відсутність загальноприйнятого поняття «залучені ресурси» і єдиного підходу до виділення видів залучених ресурсів.
У вітчизняній банківській літературі простежуються дві точки зору. Згідно першої з них, залучені ресурси слід розглядати як всі не належні банку засоби, залучені ним в тимчасове користування. А з точки зору другої - залучені ресурси знаходяться в тимчасовому користуванні банку як засоби фізичних і юридичних осіб, що підрозділяються на дві групи: залучені і позикові ресурси.
Проблеми ресурсної політики банків досліджувалися в теоретичних і практичних розробках провідних учених-економістів як України, так і світу. Належне місце в розробленні цієї проблеми займають праці західних вчених: Г.Айленберга, Г.Асхауера, Бартроп Кріса, Ж.Вігуру, І.Гаумерта, У.Гюде, Мак Нотон Діани, Ж.Матука, Ф.Мишкіна, Роланд Еллера, П.Роуза, Д.Сінкі, Тімоті У. Коха та інших. Але дослідження зарубіжних учених не завжди можливо або важко пристосовувати до сучасного стану банківської системи країни, оскільки переважна більшість висновків цих економістів не відповідає умовам діяльності банків в Україні [20, 45, 59, 60, 61, 62].
Серед російських вчених варто виділити роботи Колесникова В.І., Кроливецької Л.П., Лаврушина О.І., .Панової Г.С, .Ширінської Є.Б, та інших [44, 45, 51].
У наукових колах України дослідженню окремих питань формування банківських ресурсів та управління ними присвячені праці Васюренка О.В., Кириленка В., Мещерякова А.А., Лобанової А.Л., Василика О.Д., Дзюблюка О.В., Гальчинського А.С., Заруби О.Д., Мороза А.М., Раєвського К.Є., Савлука М.І., Ющенка В.А. В їх роботах досить глибоко проаналізовані основні проблеми ресурсної політики, проаналізовані сучасні методи управління ресурсами банку [19, 26, 32, 45, 47 ].
Проте наявні наукові роботи не дають повної відповіді на всі питання, пов'язані з формуванням досконалої ресурсної політики вітчизняних банків, і не дають шляхів вирішення проблем на практиці.
Існує ряд робіт, присвячених вивченню банківських ресурсів в цілому, оскільки важливою складовою банківських ресурсів є власний капітал і йому історично звикли відводити головну роль, то залучені ресурси і проблеми управління ними залишаються не до кінця розкритими.
Недостатня теоретична і практична розробленість проблем управління залученими ресурсами сучасних банків, необхідність уточнення понять «залучені ресурси», «управління залученими ресурсами», оцінки тенденцій і перспектив їх розвитку і вдосконалення зумовили вибір теми, ціль, задачі і основні напрями дослідження.
Ціль і задачі дослідження. Ціль дослідження полягає в розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій по удосконаленню методів управління залученими ресурсами банку.
Для досягнення вказаної мети поставлені наступні задачі:
- вивчити теоретичні передумови формування залучених ресурсів банку: розглянути сучасні уявлення про зміст понять «банківські ресурси», «залучені ресурси», проаналізувати основні види залучених ресурсів, їх якісні і кількісні характеристики;
- розкрити зміст управління залученими ресурсами банку з позицій системи, процесу і механізму управління;
- вивчити роль залучених ресурсів в забезпеченні ліквідності банку;
- визначити основні тенденції і перспективи розвитку методів управління залученими ресурсами банку.
Предметом дослідження є економічні відносини з приводу формування залучених ресурсів банків.
Об'єктом дослідження є банки, зокрема в даній роботі Акціонерний банк «Південний».
Методи дослідження. Методологічною базою дослідження є діалектичний метод пізнання реалій банківської діяльності, системний підхід, який виражається у вивченні стану та проблем розширення ресурсної бази банку. Методика дослідження грунтується на спостереженні, характеристиці економічних явищ, аналізі, узагальненні та порівнянні одержаних результатів. Під час обчислення та опрацьовування інформації використані такі методи дослідження як структурні та аналітичні групування, порівняння, балансовий, методи графічного зображення даних.
Нормативно-правову базу дослідження склали законодавчі документи і нормативні акти НБУ, регулюючі банківську діяльність.
В процесі дослідження широко використані статистичні, інформаційні і методичні матеріали, матеріали, публіковані в періодичних виданнях, фінансова звітність банків.

Висновки

Пасивні операції відіграють в банках першочергову роль по відношенню до активних. Саме за їх рахунок відбувається залучення коштів для подальшої інвестиційної діяльності банку.
В той же час треба зазначити, що такому джерелу формування банківських коштів, як депозити притаманні й деякі недоліки. Мова йде про значні матеріальні та грошові витрати банка при залучені коштів во вклади, обмеженості вільних грошових коштів в межах окремого регіону. Крім того, мобілізація коштів во вклади залежить в значній мірі від клієнтів, а не від самого банку. Тому конкурентна боротьба між банками на ринку кредитних ресурсів заставляє їх вживати заходів до розвитку послуг, сприяючих залученню депозитів. Укріплення депозитної бази досить важливо для банків. За рахунок збільшення загального об’єму вкладів та розширення кола вкладників юридичних та фізичних осіб, можна поліпшити організацію депозитних операцій та систему стимулювання залучення вкладів.
В дипломній роботі розглянуті теоретичні передумови формування залучених ресурсів банку: сучасні уявлення про зміст понять «банківські ресурси», «залучені ресурси»; проаналізовані основні види залучених ресурсів, їх якісні і кількісні характеристики.
Практична цінність дипломної роботи складається з розгляду методів управління залученими ресурсами банку з позицій системи, процесу і механізму управління на прикладі АБ «Південний», запропоновані шляхи поліпшення залучення ресурсів та розглянутий зарубіжний досвід удосконалення практики залучення ресурсів в банки.
Об’єктом дослідження є Акціонерний Банк «Південний».
За даними АБ «Південний» на 1.03.2007 г.: статутний капітал склав 353,5 млн. грн., чисті активи - 4,015 млрд. грн., регулятивний капітал - 425,545 млн. грн., кредитно-інвестиціний портфель - 3,162 млрд. грн., фінансовий результат за 2007 рік (з 1.01.07 по 1.03.07) - 9 млн. грн. (за 2006 рік фінансовий результат склав 45,9 млн.грн.), депозитний портфель - 2,787 млрд. грн.
На протязі 2005 року в АБ «Південний» було відкрито 16 відділень та філія в м. Севастополь. В 2006 році відкрита філія в м. Львів та м. Кіровограді, та ряд відділень в різноманітних місцях України.
Національна мережа банківського обслуговування включає більш ніж 100 філіалів та відділень на всій території України.
У таблиці 2.1.2. представлені лідери зросту в Одеському регіоні на 01.01.2007 року. З таблиці 2.1.2. можна зробити висновок, що за підсумками результатів 2006 року, АБ «Південний» став лідером № 1 в Одеській області за об’ємами приросту кредитів, наданих юридичним особам та приросту коштів фізичних та юридичних осіб. Тобто в Південному регіоні за обсягом залучених коштів фізичних та юридичних осіб АБ «Південний» є абсолютним лідером.
Кількість працівників на 01.04.2007 р. в АБ «Південний» складає більш ніж 1800 висококваліфікованих працівників.
Наведені в таблиці 2.1.3. дані свідчать про зміни у складі активів, їх обсязі й структурі.
Обсяг активів за третій квартал 2006 року, збільшився на 85,75%, головним чином через збільшення вкладень у вигляді кредитів, наданих фізичним і юридичним особам, через збільшення резервів під заборгованість за нарахованими доходами, основних засобів та інших активів. При цьому зменшилися цінні папери в портфелі на продаж, резерви під заборгованість за кредитами, нематеріальні активи, нараховані доходи до отримання, у тому числі прострочені нараховані доходи та сумнівні нараховані доходи. У зв`язку з цим змінилася і структура активів. Питома вага кредитів, виданих юридичним особам, зменшилась на 0,1%, а кредитів, виданих фізичним особам, збільшилась на 2,82%. Зменшилась питома вага цінних паперів на продаж, а саме на 1,88%, коштів НБУ та готівкових коштів банку на 3,76%, основних засобів на 1,6%, нематеріальних активів на 0,03%.
У таблиці 2.1.4. наведено джерела коштів формування фінансових ресурсів АБ «Південний», що за третій квартал 2006 рік, збільшилась на 46,40%. Зміни зазнав не тільки обсяг фінансових ресурсів, а їх склад та структура.

В таблиці 2.1.6. представлений аналіз динаміки зобов’язань за 2005-2006 роки. Слід зазначити, що зобов’язання (пасиви) АБ «Південний» за 2005-2006рр. мали тенденцію до стабільного зростання, в даному випадку збільшилась на 70,62% та склали 1413368 тис.грн Це відбувалося внаслідок збільшення розмірів банку, а саме, заборгованість перед іншими банками, коштів на вимогу клієнтів (без бюджетних).
В АБ «Південний» взаємовідносини між банком та вкладником регламентуються на підставі депозитних договорів, що укладаються в письмовій формі та визначаються права, обов’язки та відповідальність сторін, а також інші умови. Всі зміни, які вносяться за взаємною згодою сторін, оформляються додатковими угодами.
В АБ «Південний» використовуються наступні методи залучення клієнтів:
1) Акція до 13-річчя АБ «Південний», яка діяла з 03.12.2006р. до 03.03.2007р.
2) Вклад „Подарунок для Жінок» спільно з фітнес-клубом «Стрекоза», яка діє з 05.03.2007 до 05.06.2007р., присвячена Міжнародному жіночому дню 8 березня.
3) Вклад „Весняна пропозиція”, яка діє з 05.03.2007 до 05.06.2007р.
4) Вклад „Ексклюзив” , який діє з 05.03.2007 до 05.06.2007р.
5) Вклад „Військовий”, який діє з 23.02.2007 по 23.05.2007р , присвячений Дню захисника Вітчизни.
Більш детальна інформація про проведені акції банку знаходиться у пункті 2.2 даної дипломної роботи.
Аналіз залучених коштів клієнтів представлений в таблиці 2.4.2. Кошти клієнтів в 2006 році у відношенні до 2005 року збільшились на 165,37%, або на 2 763 632 тис. грн. Факторами росту були строкові депозити фізичних осіб на 48,95%, поточні рахунки на 8,13% та строкової вклади юридичних осіб на 47,76%. В цілому динаміка залучених коштів клієнтів за 2005-2006рр. є позитивною, що говорить про зростання стабільності АБ «Південний».
Структура коштів клієнтів за 2005-2006 рр. представлена в таблиці 2.4.3. В 2005 році найбільшу питому вагу займають кошти з терміном розміщення від 3 до 12 місяців - 44,48%, до запитання та до 1 місяця - 24,30%. В 2006 році структура коштів значно змінюється. Найбільшу питому вагу займають кошти з терміном розміщення до 1 року -34,52% та терміном розміщення 1-3 місяця -30,43%.
Витрати по обслуговуванню поточних рахунків, як правило, найменші. Це найдешевший вид ресурсів. Збільшення його частки в ресурсній базі скорочує процентні витрати і знижує витратність ресурсів у цілому. Проте зміну залишків депозитів до запитання важко спрогнозувати, і цей вид ресурсів є найнестабільнішим елементом. Висока їх частка значно знижує ліквідність банку. Оптимальний рівень депозитів до запитання в ресурсній базі має бути в межах 30%.
Аналіз зобов'язань АБ «Південний» в динаміці представлений в таблиці 2.4.4. За останні три роки зобов’язання банків виросли на 26,25%. Це сталося внаслідок підвищення коштів інших банків на 15,88%, при цьому в звітному році банк відмовився від кредитів НБУ. Також росту зобов’язань банків сприяло підвищення коштів клієнтів на 8,77%, підвищення розміру ощадних сертифікатів на 0,95%, нарахованих витрат до сплати на 1,51. Зменшились в загальному складі інші зобов’язання, а саме на 0,43%.
Треба зазначити, що зростання частки строкових депозитів (незважаючи на те, що це дорожчий ресурс) позитивно впливає на ліквідність балансу, сприяє стійкості і надійності ресурсної бази.
Для підвищення фінансової стійкості в АБ «Південний» потрібно гармонізувати структуру ресурсної бази, тобто збільшити частку розрахункових і вкладних рахунків. Для цього потрібно створити в банку спеціальний підрозділ, який би цілеспрямовано займався тільки ресурсами. Для удосконалення управління залученими ресурсами в АБ «Південний» запропоновані такі заходи:
1. Створення підрозділу управління ресурсами;
2. Застосування моделі управління ресурсами „Банки усередині банку", яка дозволить перерозподілити ресурси таким чином, щоб їх перерозподіл був максимально доцільним;
3. Впровадження меморандуму депозитної політики, який полягає у встановленні граничних розмірів депозитної бази, її місця в ресурсному потенціалі банку та засобах його реалізації. По суті, це визначення стратегії банку щодо цільових ринків та клієнтів, обсягів, структури депозитів юридичних і фізичних осіб, методів та пріоритетів депозитної діяльності.
4. Розробка стратегії розвитку залучення коштів, а саме:
• Розширення клієнтурної бази. Воно дає банкові ряд переваг, основні з яких: наявність залишків на розрахункових рахунках, можливість використання стабільної частини засобів клієнтів для проведення активних операцій, надходження готівки в касу банку, одержання комісійного доходу за розрахунково-касове обслуговування;
• Розвиток ефективної діючої філіальної мережі. Філіальна мережа повинна відповідати усім вимогам банку з погляду управління господарським портфелем, реалізації стратегічних цілей і інших поставлених задач.
• Універсалізація банку, підвищення якості обслуговування. Розвиток усіх традиційних видів банківських послуг, а також розробка власних, з урахуванням специфіки роботи в Україні і вимог клієнтів, поліпшення якості наданих операцій і послуг.
• Збільшення обсягів і прибутковості активів. Збільшення обсягів і прибутковості активів АБ «Південний» шляхом додаткового залучення й оптимального розподілу грошових ресурсів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел (безстрокові і термінові депозити).
• Розвиток інформаційних технологій і процедур. Успіх банку багато в чому залежить від швидкості, якості і рівня автоматизації операцій і послуг.

Список використаних джерел

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Гражданський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 року № 435 IV.
3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р. №2121-Ш // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30.
4. Закон України „Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2001 року за №2740-ІІІ.
5. Указ Президента України "Про заходи по захисту прав фізичних осіб - вкладників банків України" від 10.09.1998 р. № 996/98 .
6. Національний банк України Положення «Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”, затверджене Постановою Правління від 30.12.1998 №566.
7. Національний банк України Внесення змін до Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України, затвердженого Постановою Правління від 14 жовтня 2003 р. № 455.
8. Національний банк України Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України», затверджена Постановою Правління від 17.06.2004р. № 280.
9. Національний банк України Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України”, затвердженою Постановою Правління 15.09.2004 року №435
10. Національний банк України Інструкція «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена Постановою Правління від 12 листопада 2003 року № 492.
11. Національний банк України Зміни до Інструкції «Про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою Постановою Правління від 19 березня 2003 р. № 118.
12. Алексєєнко МД. Капітал банку: питання теорії і практики. Монографія. — К.: КНЕУ. — 2002. – 244 с. 6.
13. Аналіз діяльності комерційного банку / за ред. Ф.Ф.Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: П.П. «Рута», 2001.
14. Бакун Олег. Гарантування вкладів – складова фінансової стабільності // Вісник НБУ. – липень 2004 року. – С.48-50.
15. Банківська справа: Навч. посібн. / Ред. Тиркала Р.І.- Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – С.160.
16. Банківське право України / За заг. редакщею А. О. Селіванова. - К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2000.
17. Банківські операції: Підручник. — 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.
18. Банківський менеджмент / О.А.Кириченко, І.В. Гіленко, С.Л. Роголь та ін. Ред. Кириченко О.А.К.: Знання-прес, 2002.- С.395.
19. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання-Прес, 2002. – 438 с.
20. Бицька Н.З. Проблеми формування та використання банківських ресурсів // Банківська справа. – 2000. - №5. - с.50-52.
21. Бицька Н.З. Кошти населення у формуванні ресурсної бази банків // Вісник НБУ. -2004. №12 с.26-28
22. Васик Н.К. Проблеми формування банківських ресурсів / Галицькі контракти. - №2. – 2002.
23. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. – Харків: ХФУАБС, 2003. – 88 с.
24. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Нач.посібник. — К.: Академія, 2001. — 320 с.
25. Васюренко О.В. Банківські операції .–К.: Т-во“Знання”,КОО, 2002. – С.63.
26. Васюренко О.В. Управління залученням ресурсів у комерційних банках.//Фінанси України. – 1999. - №11. – С. 88-92.
27. Вожжов А.П. Формування ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2003. - №1. – С.116 – 129.
28. Дмитренко М. Управління фінансами банку// Вісник НБУ. –2000.№11. – С.28- 29.
29. Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку // Фінанси України.- 2004. - №5. – С.138-144.
30. Завадська Д. Оптимізація кредитно-депозитної стратегії комерційного банку // Банківська справа — 2004. — № 3. С.87-91.
31. Івасів Б.С. Операції комерційних банків: навч. Посібник. – К.:НМКВО – 1999. 84 с.
32. Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку // Банківська справа. – 2005. - №2. – С.28-35.
33. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник. доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — 636 с.
34. Клименко Д.Б. Інструменти залучення коштів комерційним банком // Фінанси України.- 2000.-№6. - С.126-129.
35. Клименко Д.Б. Аналіз залишків коштів до запитання на поточних рахунках у портфелі залучень комерційного банку // Науковий вісник АДПСУ. – Ірпінь. – 2001.- №4(14). – С. 49-55.
36. Клименко Д.Б. Ринкова вартість залучених коштів //Фінанси України. – 2001.- №06 (67). – С.141-144.
37. Клименко Д.Б. Ресурсне забезпечення комерційних банків // Науковий вісник АДПСУ. – Ірпінь. – 2000. - №2(8). – С.92-97.
38. Коваль С.Л. Формування фінансових ресурсів комерційних банків // Фінанси України. – 2004. - №7. – С.110-115.
39. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків. – К.: Знання. – 2001. 89 с .
40. Кожель Наталія. Основні тенденції змін у структурі вкладів на українському депозитному ринку як свідчення зміцнення довіри до банків // Вісник НБУ. – листопад 2004 року. – С.43-45.
41. Костірка Л.А., Пащеко Т.В., Агеев М.М. Управління ресурсною базою коммерційного банку. – Луганск: ВУГУ – 1999.-С.22.
42. Коцовська P., Ричаківська В., Табачук Г., Грудзевич Я., Вознюк М. Операції комерційних банків. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500с
43. Кочетков В.Н. Аналіз банківської діяльності: теоретико-прикладной аспект: Монографія. – К.:МАУП, 1999. – 192 с.
44. Лаврушин О.І. Банківська справа.- М.: Фінанси та статистика, 1998. – 576с. – С.125.
45. Лобанова А.Л. Ресурсна політика комерційних банків України // Фінанси України. – 2005. - №1. – С.88-95.
46. Мельникова І.М. Маркетингова політика на депозитному ринку.- К.2002. – 197 с.
47. Мещеряков А.А. Формування та використання ресурсної бази банку // Фінанси України. – 2006. - №3. – С.89-93.
48. Назаренко И.. Правила відкриття та закриття банківських рахунків // Все про бухгалтерський облік. – 2006.- №36 (1193). Спецвипуск №165. С. 5-8.
49. Опарін В. М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення // Вісник НБУ. — 2000.-№ 5.-С. 11.
50. Павлюк С.М. Сутність ресурсів комерційного банку // Фінанси України. – 2004. - №12. – С.108-114.
51. Панова Г.С. Кредитна політика комерційного банку. М.: ІКЦ «ДІС», 1997. – 464 с.
52. Парасій- Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності.–К.:КНЕУ-2003. 127с.
53. Пєсочний Сергій. Навіщо потрібен Фонд гарантування вкладів. // Все про бухгалтерський облік. – 2006.- №36 (1193). Спецвипуск №165. С. 13-14.
54. Петрук О.М. Банківська справа: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖДТУ, 2003. - 456 с.
55. Потійко Ю. Особливості формування і розрахунку капіталу українських банків. // Вісник НБУ. - 2002.-№ 5. - С. 17-19.
56. Примостка Л. Управління активами і пасивами комерційного банку // Вісник НБУ. — 2001. - № 2. - С. 39-43.
57. Примостка Л. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібн.- К.:КНЕУ, 1999. –456 с.
58. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків // Фінанси України.- 2003.-№4. –С. 97 – 101.
59. Роуз П. С. Банковский менеджмент / Пер. с англ.. — М : Дело Лтд, — 1995. — 780с.
60. Роуз П.С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг/ Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 574 с.
61. Синки Дж. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ.- М.:Catallaxy,1994. – 820 с. 33.
62. Синки Дж.(младший) Управление финансами в коммерческих банках.- М: 2000 г.
63. Стойко О.Я. Банківські операції. –К.: Лібра, 2000. – 258 с.
64. Тарнай Є.А. Особливості управління залученими коштами комерційного банку //Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Випуск 3 (34).- Київ: Наука і освіта, 2004. – С. 28-34.
65. Тарнай Є.А. Механізм формування оптимальної ресурсної бази комерційного банку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Випуск 15. – Ужгород : Наука і освіта, 2004. – С.133-142.
66. Тигіпко Сергій. Система гарантування вкладів в Україні: сучасний стан і перспективні напрямки розвитку // Вісник НБУ. – серпень 2004. – С.4-5.
67. Тиркало Р., Щибоволок З. Страхування депозитів: Досвід Канади // Вісник НБУ. 1998. - №9.
68. Федоровський Євген. Банківські депозити: бережи та примножуй // Все про бухгалтерський облік. – 2006.- №36 (1193). Спецвипуск №165. С. 11-12.
69. Ходачук О. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб // Фондовий ринок. - 2001. - № 12.
70. Шиллер Р.І. Оптимізація обсягів і структури залучених і запозичених коштів для досягнення фінансової стійкості банку // Фінанси України.–1997.- №12.
71. Шляхи поліпшення ролі грошових коштів населення у формуванні ресурсної бази комерційних банків України: Наукова доповідь / Авт. Колектив: З.Г. Ватаманюк, Н.В. Дорофеєва, А.М. Мороз.- Львів: Вид. ЛБІ НБУ, 2001. -67с.
72. Шульков С.А. Депозитна політика та її роль в забезпеченні стійкості комерційного банку. – Саратов, 2001. – 178 с. – С.17.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

дипломна робота "Управління залученими ресурсами у банку (банківський менеджмент)" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 14:05. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2539 та скачано 109 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали