Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Управління ресурсами підприємстваЗміст

ВСТУП 4
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1 Економічний зміст та види ресурсів підприємства 6
1.2 Методика аналізу ефективності управління ресурсами підприємства.. 16
2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНІСТЮ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ НА ПП "БУДІНДУСТРІЯ – К" 18
2.1 Загальна характеристика ПП "Будіндустрія – К". 18
2.2 Аналіз показників ефективності управління ресурсами на ПП "Будіндустрія –К". 22
2.3 Аналіз системи управління на ПП "Будіндустрія – К" 24
3 РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПП "БУДІНДУСТРІЯ – К". 27
3.1 Розробка шляхів покращення діяльності ПП "Будіндустрія–К". 27
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37
ДОДАТКИ 38

Вступ

На сучасному етапі розвитку України зменшення дефіциту деяких видів ресурсів за рахунок суттєвого нарощування власного їх виробництва ускладнюється тим, що природні ресурси (і в першу чергу мінерально-сировинні) мають природну обмеженість. Забезпеченість країни природними ресурсами залежить не тільки від розміру наявного потенціалу ресурсів, але і від ефективності їх використання на всьому шляху їхнього руху в суспільному виробництві. Найбільше джерело економії природних ресурсів існує на мікрорівні – за рахунок раціонального споживання їх у промисловості. Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства промисловості також вимушені шукати шляхи зниження витрат на виробництво продукції. Основним резервом при цьому є підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів (МР).
Важливий фактор розвитку та інтенсифікації виробний, стабільна забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами, також їх раціональне використання. З переходом до ринку докорінно змінюється система постачання підприємствам сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, енергоносіїв. Суттєво розширюється зона вибору контрагентів сировинного ринку, актуальнішою стає проблема раціонального використання мате них ресурсів. Матеріальні ресурси підприємство шукає на товарно-сировинні біржі, оцінюючи структуру попиту і пропозиції їхню динаміку за окремими групами матеріалів за цей період тою, враховує можливості та доцільність створення різних запасів, коректуючи їх на зміну умов виробництва та на інфляції.
У процесі споживання матеріальні ресурси трансформуються в матеріальні витрати. У загальній сукупності витрат витрати на виробництво займають, як правило, найбільшу частку, що свідчить про високу матеріаломісткість продукції. Відповідно виробнича діяльність підприємства та її результати залежать від ефективної організації постачання і раціонального та економного використання матеріальних ресурсів.
Мета аналізу використання матеріальних ресурсів полягає у визначенні забезпеченості підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошуку резервів більш раціонального їх використання і зниження матеріаломісткості продукції, що в свою чергу призведе до підвищення ефективності виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів.
Дослідження місця та ролі, цілей і напрямів комплексного економічного аналізу використання матеріалів, оцінка внутрішніх і зовнішніх зв'язків аналізу в управлінні виробничими системами загалом в умовах товарно-сировинного ринку дають змогу виділити його загальну модель. Сукупність завдань кожного аналітичного блоку може змінюватися зі зміною цілей управління і з виникненням нестандартних ситуацій у діяльності бірж. У внутрігосподарському аналізі суттєво зростає значення оцінки нормативної бази матеріальних витрат.
Для того щоб визначити, наскільки підприємство забезпечене матеріальними ресурсами, потрібно:
• вивчити порядок розрахунку й обґрунтованості договорів на поставку матеріальних ресурсів, умови поставок;
• визначити характер виробничих матеріальних запасів і зміну їх структури;
• перевірити обґрунтованість норм виробничих запасів і потребу в матеріальних ресурсах;
• виявити можливості зниження виробничих запасів і потреби в матеріальних ресурсах;
• накреслити заходи щодо зниження понаднормативних і зайвих запасів матеріалів.
Перевіряючи розрахунки потреби, треба з'ясувати, чи враховані зміни у номенклатурі та асортименті призначеної до випуску продукції, чи враховані зміни питомих норм витрат на одиницю продукції, чи враховані заходи, спрямовані на підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва.

Висновки

В результаті аналізу теоретичних основ управління ресурсами підприємства вияснили, що ресурси підприємства діляться на матеріальні та нематеріальні.
Матеріальні ресурси — це ресурси в натурально-речовій формі, які використовуються у виробничій (господарськй) діяльності підприємства. До їх складу входять основні фонди та частка обігових фондів:
Основні фонди — це матеріально-речові цінності підприємства, які використовуються або призначені як засоби праці.
Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Нематеріальні ресурси – це немонетарні ресурси, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік У для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам.
Крім цього, в І розділі була розглянута методика оцінки ефективності управління ресурсами підприємства.
В результаті аналізу фінансово-господарської діяльності ПП "Будіндустрія–К" можна зробити висновки про неефективність функціонування даного підприємства через зниження показників фінансової діяльності у 2009 р.
Так, протягом 2009 р. порівняно з 2008 р. скорочуються усі показники, що характеризують основну діяльність підприємства.
Дохід (виручка) від реалізації продукції скоротилась на 61%, чистий дохід — на 61,9%, відповідно собівартість реалізованої продукції — на 61,3%.
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування у 2007р. характеризуються збитковою величиною –22,5 тис.грн. У 2008 р. даний показник виріс на 353,5 тис.грн. або на 1624%. Це пояснюється скороченням інших операційних витрат майже в 4 рази. Зниження показника у 2009 р.до –26 тис.грн. відбулося за рахунок скорочення інших операційних доходів.
Щодо показників ефективності упраівління ресурсами підприємства, то 2009 р. також характеризуються зниженням.
Фонд оплати праці у 2007 р. склав 450 тис.грн, у 2008 р. — 531 тис.грн., що більше на 18%. А в 2009 р. порівняно з попереднім досліджуваний показник скоротився на 131 тис.грн. або на 24,7%. Таке скорочення фонду оплати праці викликане скороченням обсягів виробництва продукції, про що свідчить також і зменшення собівартості реалізованої продукції.
Більше, ніж на 50% скоротилися показники фондовіддачі та ресурсовіддачі, що свідчить про неефективне використання основних фондів та основних засобів.
В результаті аналізу організаційної структури підприємства вияснили, що вона є лінійно-функціональною, а стиль керівництва підприємством — демократичний.
В ІІІ розділі подані рекомендації щодо покращення фінансового стану підприємства та удосконалення організаційної структури.

Список використаної літератури

1. Галкін І.Г. Економіка будівництва. -.: Стройиздат. 1989.
2. Економічний аналіз. Навчальний посбуник. /За ред.д.е.н., проф..Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП. „Рута”, 2003.
3. Економічний аналіз. Навчальний посбуник. /За ред.д.е.н., академіка НАН України, проф.М.Г.Чумаченка. – Київ, 2001.
4. Литвин Б.М., Скочиляс С.М., Штефан З.Б. Аналіз господарської діяльності в будівництві. (Методичні аспекти). – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 75с.
5. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – Кихв: Центр навчальної літератури, 2003.
6. Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). –2002. –24 липня.
7. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. –Тернопіль: Карт-бланш, 2002. –288 с.
8. Облік по-новому: вчимося працювати // Все про бухгалтерський облік. –2001 р. –7 червня.
9. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. –К.: Знання, 2002. –245 с.
10. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. –Тернопіль: Лілея, 2002. –100 с.
11. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. –К., 2002. 578с.
12. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аудиту. Підручник. –К.: КНЕУ, 2002. –260с.
13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. –К.: А.С.К., 2001. –784 с.
14. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. –Тернопіль: Астон, 2002. –288 с

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Управління ресурсами підприємства" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 27.02.2011 в 13:22. Автором даного матеріалу є Наташа1212 (Tarasyukn@yandex.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 5690 та скачано 294 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Наташа1212...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали