Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дисертації

Реалізація права на підприємництвоЗміст

Вступ
1. Починаємо нове життя, або хто такий підприємець
2. Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності.
2.1 Реєстрація суб'єктів господарювання.
2.2 Реєстрація фізичної особи - підприємця
2.3 Реєстрація юридичної особи
2.4 Отримання дозволу на виготовлення печаток
2.5 Дозвільна система в сфері підприємницької діяльності
2.6 Ліцензування господарської діяльності.
2.7 Патентування окремих видів підприємницької діяльності.
2.7.1. Яка дiяльнiсть пiдпадає пiд патентування
2.7.2. Торговельна дiяльнiсть
2.7.3. Надання побутових послуг
2.7.4. Торгiвля готiвковими валютними цiнностями
2.7.5. Надання послуг у сферi грального бiзнесу
2.7.6 Дiяльнiсть, яка не пiдпадає пiд патентування
2.7.7. Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi — юридичнi особи, що можуть працювати без патенту
2.7.8. Суб’єкти пiдприємницької дiяльностi — фiзичнi особи, якi не повинні одержувати патент
3. Що таке патент? Види патентiв.
3.1. Торгівельнi патенти: види та сфери застосування
3.2. Спецiальний торгівельний патент: переваги й недолiки
3.3. Змiст i форма торгівельного патенту та вимоги до його заповнення
3.4 Що потрiбно знати пiдприємцям, якi вирiшили придбати торгівельний патент
3.4.1 Скiльки патентiв i якi саме патенти потрiбно придбати
3.4.2. Вартiсть торгівельних патентiв .
3.4.3 Термiн дiї торгівельних патентiв
3.4.4 Процедура придбання торгівельних патентiв
3.4.5 Деяка корисна інформація для власникiв торгівельногу патенту
3.4.6 Внесення змiн до торгівельного патенту та отримання дублiкату торгівельного патенту
3.4.7 Порядок використання торгівельного патенту
3.4.8. Права й обов’язки власника торгівельного патенту в разi припинення дiяльностi, що пiдлягає патентуванню
3.4.9 Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про патентування
3.4.10 Додаткова iнформацiя для охочих отримати спецiальний торгівельний патент
3.4.11 Вартiсть спецiального торгівельного патенту
3.4.12. Особливостi використання спецiального торгівельного патенту
4. Оподаткування та облік підприємницької діяльності.
4.1. Поняття податку, збору( обов’язкового платежу) та системи оподаткування.
4.1.1 Загальнодержавні податки і збори ( обов’язкові платежі).
4.2 Місцеві податки і збори.
4.3. Спрощена система оподаткування та оподаткування за фіксованим податком.
5. Підприємець і контролюючі органи
5.1 Види контролюючих органів
5.2 Повноваження контролюючих органів
5.2.1 Державні податкові органи
5.2.2. Державна пожежна охорона
5.2.3. Санітарно-епідеміологічна служба (СЕС)
5.2.4. Державна інспекція з контролю за цінами
5.2.5. Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю
5.2.6. Пенсійний фонд України
5.2.7.Фонд соціального страхування з тимчасовоївтра ти працездатності
5.2.8. Фонд соціального страхування на випадок безробіття
5.2.9. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
5.2.10 Служба захисту прав споживачів
5.2.11 Контрольно-ревізійне управління (КРУ)
5.2.12 Прокуратура
5.2.13 Служба безпеки України (СБУ)
5.2.14 Органи МВС
5.2.15 Журнал реєстрації перевірок
6. Правовий всеобуч підприємця.
Використана література

Вступ

Кожному громадяниновi України дозволено провадити пiдприємницьку дiяльнiсть, якої не забороняє закон. Цього права, що його гарантує Конституцiя України, не можна анi скасувати, анi звузити.
Для того щоб реалiзувати конституцiйне право на пiдприємницьку дiяльнiсть, не досить мати тiльки бажання та потрiбнi ресурси. Ви не можете стати пiдприємцем вiдразу пiсля того, як вирiшили це зробити. Щоб започаткувати пiдприємницьку дiяльнiсть, належить пройти довгий i складний шлях, а саме: виконати низку процедур i от¬римати пакет документiв дозвiльного характеру, без яких Вашу пiдприємницьку дiяльнiсть вважатимуть протизаконною.
Вільний розвиток підприємництва є одним із атрибутів громадянського суспільства, що дає право кожному громадянинові власними силами покращувати свій добробут та добробут своєї сім’ї.
Однак, не кожен громадянин має стартові можливості для започаткування власної справи, а тим більше достатньої правової інформації про юридичні та організаційні умови здійснення підприємництва.
На даний момент в Україні прийнятий Закон “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ, в якому окремою статтею передбачена державна підтримка підприємницьких ініціатив молоді та молодіжного підприємництва загалом. На практиці ж в Україні не існує розмежування підприємців за віковими категоріями і тим більше достатньої підтримки здійснення підприємництва новим поколінням українських бізнесменів. Адже сучасна молодь не є типовою категорією у “дорослому” підприємництві, більше того, молодим громадянам часто важко подолати адміністративні та юридичні перепони, що стають на їх шляху, з огляду на вік та бізнесовий досвід.
Як реалізувати гарантоване державою право на підприємництво та де можна отримати необхідну інформацію і відповіді на багато актуальних питань, пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, і буде надана відповідь в цій роботі.

Використана література

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р.
2. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991.
3. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16.06.1992.
4. Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ «Про підприємництво»//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.
5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991.
6. Закон України “Про власність” від 26.03.1991.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х/Кодекси України. - К.: Юрінком Інтер, 1998. - Кн. 1.
8. Закон України від 1 березня 1991 р. № 803-ХІІ «Про зайнятість населен-ня»//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 170.
9. Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність»//Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.
10. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІН «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»//Відомості Верховної Ради України. — 2000. - № 36. - Ст. 299.
11. Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96-ВР «Про патентування де¬яких видів підприємницької діяльності»//Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. - 1996. - № 20. - Ст. 82.
12. Про запровадження єдиної регуляторної політики у сфері підприємництва: Указ Президента України від 22.01.2000 р.
13. Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприєм¬ницької діяльності: Указ Президента України від 03.02.98 р.
14. Про деякі заходи з урегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України Від 23.07 98 р. № 817/98.
15. Про підтримку малого підприємництва: Указ Президента Ук¬раїни від 12.05.98 р.
16. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 03.07.98р.
17. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 "Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва": Указ Президента України від 28.06.99 р. № 746/99.
18. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. - Затв. Постановлю КМУ від 29.01. .99 р. № 112.
19. Про ціноутворення в умовах реформування економіки: Поста¬нова КМУ від11.10.94-.p. №733.
20. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на про¬дукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень. Затв. Постановою, КМУ від 2,2.02.95 р. №135.
21. Декрет Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 р. № 24-93 «Про податок на промисел»//Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 19. - Ст. 208.
22. Цивільний кодекс України. К., 1988 із змінами і доповненнями на 1.04.1994.
23. Буряк Л.Д., Гапонюк М.А. Проблеми фінансового забезпечення розвитку малого бізнесу. // Фінанси України ст.102-105
24. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник. Основной курс. – Учеб. для вузов. – М.: Инфра-М, 1998. – с. 94
25. Вінник О. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 2008. - №2. – с. 242
26. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. // СПб: Экономическая школа, 1997.
27. Герасимчук З.В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. // Фінанси України ст.110-115.
28. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право. – М.: Юриспруденция, 1994. – с. 36-37
29. Ионова Ж.А. Правовые проблемы легитимации предпринимательства // Государство и право. – 1997. - №5. – с. 46
30. Коммерческое право. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. – с.67
31. Кравчук В. Правові ознаки юридичної особи//Предпринимательство, хо¬зяйство и право. — 1999. — № 9. — С. 11.
32. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право. – Т.1. – Общие положения. Курс лекций. – М., 1994. – с. 55
33. Олейник О. Правовые основы лицензирования хозяйственной деятельности: (Росийская федерация) // Закон . – 1994 - №6. – с.15-18
34. Основы предпринимательства / Под ред. А.С.Пелиха. – М.: Гардарика, 1996. – с. 192
35. Піддубний Ф. “Хочете стати бізнесменом ?”.- К. : Молодь , 1992.
36. Підприємницьке право України/За заг. ред. Шишки Р.Б. — Харків: Еспа¬да, 2000.
37. Підприємницьке право: Навч. посібник / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук П.М., Іваненко Л.М. – К.: Істина, 2001. – 480 с.
38. Правові основи підприємницької діяльності/За ред. Шакуна В.1., Мельни¬ка П.В, Поповича В.М. — К.: Правові джерела, 1997.
39. Предпринимательское право: курс лекций / Под ред. Н.И.Клейн. – М., 1993.
40. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. – Х.: Одиссей, 1999. – 464 с. – Раздел І
41. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібник. – К.: А.С.К., 2001. – 704 с.
42. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 336 с. – Розділ І.
43. Селіванов В. Правові передумови політики державної підтримки підприємництва в Україні//Право України. — 1994. — № 10. — С. 11.
44. Ткачук Р. Пора стреножить министерства // Бизнес. – 1999. - №16. – с.42
45. Фролов Ю. Некоторые проблемы правовой характеристики юридического лица//Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 5. — С. 34.
46. Хойер В. “ Как делать бизнес в Европе”. –М: Прогресс, 1980.

Повна інформація про роботу

дисертація "Реалізація права на підприємництво" з предмету "Дисертації". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 11:25. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 699 та скачано 39 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...