Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Економічний аналіз

Методика визначення резервів збільшення суми прибутку й рентабельностіЗміст

Вступ………….3
1.Теоретичні і методичні аспекти дослідження витрат підприємства торгівлі……………..4
1.1 Поняття, суть, склад витрат торгового підприємства…………………4
1.2 Характеристика витрат від основної діяльності торгового підприємства та інших витрат…………7
1.3 Склад і структура інших витрат торгового підприємства………...…14
2. Факторний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми………16
3. Аналіз фінансової звітності підприємства………..37
Висновки……46
Додатки……..48
Список використаних джерел…..51

Вступ

На сучасному етапі розвитку народного господарства, що характеризується корінними перетвореннями в економіці, важливого значення набувають питання удосконалення системи управління виробничо-господарською діяльністю господарюючих суб’єктів, що ґрунтується на аналізі та оцінці показників роботи підприємства.
Формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першу чергу на мікро рівні - на рівні окремих підприємств і їх внутрішніх структурних підрозділів(при будь-якій формі власності), оскільки ці низові ланки становлять основу ринкової економіки.
При сучасних формах ведення господарства підприємствам з метою зменшення ступеня ризику, підвищення конкурентоспроможності, стабільності слід постійно мати зведену картину результатів усіх видів діяльності, що виражається у вигляді набору одиничних, узагальнюючих (блочних) та комплексних оцінок показників роботи підприємства та його структурних підрозділів, а також проводити аналіз причин зміни цих показників. Така інформація є базою для удосконалення господарського механізму та системи управління.
Формування комплексної оцінки базується на дослідженні системи показників, що відбивають результати господарської діяльності, передбачає певну послідовність виконання аналітичної роботи. Даним питанням приділяють увагу багато вчених. . Серед них Савицька Г.В., А.І. Ковальов, В.П.Привалов, Стражев В.І., Русак Н.А.
На підставі вище викладеного можна сказати про актуальність теми її теоретичне і практичнее значення.
Метою курсової роботи є комплексна оцінка параметрів підприємства, які об’єктивно характеризують рівень його платоспроможності (ліквідності), фінансово-економічне становище.
Відповідно до мети постають такі завдання курсової роботи:
1. Дослідити питання «Комплексна оцінка ефективності діяльності підприємств».
2. Навчитися розраховувати факторний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми.
3. Дослідити підприємство на підставі даних форми №1 і форми №2.
4. Зробити висновки.
При вивченні даної теми використовувались такі методи наукового дослідження: конкретизація, моделювання, узагальнення, статистичні, теоретичного аналізу літературних джерел та інші.
В даній курсовій роботі міститься 22 таблиці, 40 сторінок та 11 літературних джерел які використовувались при написанні курсової роботи.

Объявления категории учёба, обучение, курсы на доске бесплатных частных и коммерческих объявлений SLANET. Добавить объявления о предоставлении образовательных услуг. Подать частное или коммерческое объявление на SLANET.

Висновки

По першому розділу можна зробити висновок, що комплексна оцінка ефективності діяльності підприємств проводиться за допомогою багатьох показників діяльності. Крім розглянутих підходів до економічного аналізу (фінансового аналізу й аналізу господарської діяльності) існує також думка інших вчених з даного питання. При цьому думка всіх фахівців в галузі аналізу зводиться до того, що економічний аналіз складається з двох складових: фінансовий аналіз і аналіз господарської діяльності. Для оцінки підсумкового результату діяльності економічного суб'єкта розглядається комплекс показників. У світовій практиці розроблені комплексні системи оцінки ефективності діяльності економічного суб'єкта.
В другому розділі проводилась розрахункова робота за своїми варіантами. Зробивши факторний аналіз виробничо-господарський діяльності підприємства, прийшли до висновку що підприємство знаходиться в задовільному стані.
По третьому розділу можна зробити висновок, що підприємство працює нормально. Показники фінансового стану та показники ліквідності дуже сприятливі. Вертикальний та горизонтальний аналіз проведений на підставі форми №1 та форми №2, показав, що підприємство дуже добре розвивається, і є перспективи розвитку в майбутньому.

Список використаної літератури

1. Економічний аналіз господарської діяльності./Іващенко В.І., Болюх М.А.., - К.:ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001.-204с.
2. Економічний аналіз діяльності підприємств в агропромислового комплексу: Навч.посіб.- К.:Вища шк.., 1998.- 256с.:іл..
3. Економічний аналіз (модульний варіант). Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007 -408с.
4. Лясковская Е.А. Экономический анализ: Курсовое проектирование. Учебно-методическое пособие / Е.А.Лясковская / Челябинск. – 2007.–34с.
5. Національні стандарти бухгалтерського обліку: Нормативна база. – Харків: Фактор, 1999. - 136с.
6. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник. – Тернопіль: економічна думка, 2001.- 454с.
7. Про бухгалтерський облік, фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. із змінами і доповненнями.
8. Савицкая Г. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 6-е изд., пер. и доп.—Минск: ООО "Новое знание", 2002. - 693с.
9. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств:навч.посіб.-2-е вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2001.-378с.
10. Чумаченко М. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2002. -586с
11. Хелферт Э. Техника финансового анализа. / Пер.с англ. - М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996. - 663с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Методика визначення резервів збільшення суми прибутку й рентабельності" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.03.2011 в 22:26. Автором даного матеріалу є Дорошенко Дмитро (www.dimaboys1234@rambler.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 624 та скачано 39 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Дорошенко Дмитро...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали