Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Облік, контроль і аналіз діяльності центру прибутку підприємстваЗміст

Анотація
Вступ
1. Теоретична частина
1.1 Концепція центрів відповідальності. Центр прибутку як центр відповідальності підприємства
1.2 Облік діяльності центру прибутку підприємства
1.3 Бюджетування і звітність центру прибутку
1.4 Контроль і аналіз діяльності центру прибутку підприємства
2. Практична частина
Висновки
Список використаних джерел

АНОТАЦІЯ

Курсової роботи «Облік, контроль і аналіз діяльності центру прибутку підприємства»
студентки групи Еко-51з Сельвесюк А.В.
Ключові слова: структура підприємства, відповідальність, центр прибутку, облік, бюджет, звітність, контроль, аналіз діяльності.
В курсовій роботі досліджується організаційна структура підприємства, розкривається суть центру прибутку, описується облік діяльності центру, процес бюджетування і подання звітності, контроль і аналіз діяльності центру прибутку.
Сторінок: 41 Таблиць: 7 Джерела літератури: 12

ВСТУП

Кожне підприємство має власну органі¬заційну структуру, яка визначається наяв¬ністю та взаємодією його підрозділів.
У невеличких підприємствах нерідко од¬на й та сама особа (власник або головний менеджер) здійснює управління господарсь¬кою діяльністю і приймає важливі рішення.
Але здатність людини керувати має певні обмеження. Тому в разі зростання масшта¬бів бізнесу й ускладнення його структури ви¬никає необхідність розподілити повноважен¬ня з прийняття рішеннь між різними рівня¬ми управління.
Наприклад, власник невеличкої крамнич¬ки може самостійно управляти її роботою. Од¬нак ставши власником кількох магазинів, роз-ташованих у різних районах, він буде змуше¬ний призначити менеджерів і надати їм пра¬во самостійно приймати певні рішення.
Делегування повноважень з прийняття рішень означає децентралізацію управління.
Децентралізацію системи управління можна визначити як об’єктивний процес розподілу відповідальності між менеджерами в частині управління, планування і контролю витрат та результатів діяльності.
Децентралізація управління визначає місце кожного підрозділу в інформаційному просторі, делегуючи йому певні повноваження і відповідальність.
Отримання менеджером права самостійно приймати рішення означає вод¬ночас і відповідальність за його наслідки. Тому підрозділ, очолюваний керів¬ником, який несе відповідальність за результати його діяльності, дістав назву "центр відповідальності".
Центр відповідальності — сфера (сегмент) діяльності, в межах якої встановлено персональну відповідальність менеджера за показники діяльності, які він контролює.
У системі управління виший керівник має контролювати й оцінювати роботу менеджерів нижчого рівня, а вони, своєю чергою, повинні здійснювати самоконт¬роль та інформувати вище керівництво про результати діяльності.
Для здійснення такого контролю та забезпечення підзвітності менеджерів необхідна відповідна система обліку, яка б забезпечувала збирання, обробку і передання інформації про результати діяльності кожного центру відповідальнос¬ті. Такою системою обліку є облік за центрами відповідальності.
Облік відповідальності — система обліку, що забез¬печує контроль і оцінку діяльності кожного центру відповідальності.
Ефективна система обліку за центрами відповідальності грунтується на таких принципах:
- менеджери відповідають тільки за ту діяльність, що перебуває під їхнім контролем;
- менеджери беруть участь у визначенні цілей, за якими оцінюватиметься їхня діяльність;
- менеджери намагаються досягти поставленої перед ними та їхніми підроз¬ділами мети;
- чітка визначеність ролі обліку в системі заохочення працівників;
- звіти про виконання бюджетів складаються регулярно і використовуються практично для оцінки діяльності центрів відповідальності.
Отже, мета курсової роботи – ознайомитися з організаційною структурою підприємства, з діяльністю такого центру відповідальності як центр прибутку. Вивчити облік, контроль і оцінку його діяльності. На основі практичної чатини навчитися складати кошториси виробничих накладних витрат за статтями калькуляції та економічними елементами, калькулювати собівартість одиниці виробу, складати формулу функції витрат, здійснювати розподіл загальновиробничих витрат.

Список використаних джерел

1. П(С)БО 16 «Витрати», затверджено наказом МФУ від 19.01.2000 №27/4248, із змінами і доповненнями // Нова бухгалтерія. – 17.04.2006. – С. 136-140.
2. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджені наказом Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 року № 373.
3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Мінфін України від 30.11.99 р. № 751/4044.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів ,капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Мінфін України від 30.11.99р. № 291.
5. Бідняк М.Н. Організація управління: Навч. посібн. – К.: А.С.К. – 2003. – 176 с.
6. Бородкін О.Р. Внутрішньогосодарський управлінський облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001.- М 2. – с.45-53.
7. Бутинець Ф.Ф. та інші. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів. – Житомир: Ж 1 Т 1, 2000. – 448 с.
8. Герасим П.М. та інші. Управлінський облік на підприємстві: Методика ведення. – Тернопіль, 2001. – 270 с.
9. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник для студ. ВУЗів за спец. «Облік і аудит». – К.: Лібра, 2003. – 703 с.
10. Добровський В.М., Гнилицька Л.В. Управлінський облік: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц. / За ред. В.М. Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 234 с.
11. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посібник. – К.: Знання-прес, 2003. – 287 с.
12. Раденька Л.П., Овод Л.В. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Хмельницький: ХДУ.,2004. – 275 с.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік, контроль і аналіз діяльності центру прибутку підприємства" з предмету "Управлінський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.12.2011 в 17:22. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1287 та скачано 74 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали