Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціямиЗміст

ВСТУП…3
РОЗДІЛ 1
Теоретичні аспекти функціонування міжнародних фінансових інституцій
1.1. Сутність та поняття міжнародних фінансових інституцій……......5
1.2. Особливості функціонування міжнародних та регіональних фінансово-кредитних установ9
1.3. Призначення міжнародних фінансово-кредитних установ у міжнародному кредитуванні.19
РОЗДІЛ 2
Особливості співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями
2.1. Співробітництво України з МВФ…21
2.2. Співробітництво України з Світовим Банком…....29
2.3. Співробітництво України з іншими міжнародними та регіональними фінансово-кредитними установами..36
РОЗДІЛ 3
Проблеми та перспективи розвитку співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними інституціями……45
ВИСНОВКИ…..49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……53
ДОДАТКИ…….56

ВСТУП

Сучасний етап розвитку України характеризується значними економічними і політичними труднощами. Після періоду експериментів у перші роки незалежності в країні розпочалися спроби ринкових реформ. Ці ініціативи були підтримані міжнародними фінансовими організаціями, зокрема - Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком (СБ), Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).
Сьогодні світова економіка перебуває у стані міжнародної економічної інтеграції, посилюються інтернаціональні, соціально - економічні зв’язки між країнами, а це призводить до створення спеціалізованих інституцій, які своєю діяльністю координують, направляють та коригують сферу міжнародних фінансових відносин, цим самим відповідаючи і за міжнародний економічний розвиток.
Досвід участі України в МВФ та інших міжнародних фінансових організаціях потребує об'єктивного узагальнення. Підведення проміжних результатів трансформації економіки відповідно до стандартних програм МВФ і Світового банку дозволяє, з одного боку, виправити допущені помилки і прорахунки, а з іншого боку - скорегувати програми співробітництва України з урахуванням нових реалій і міжнародного досвіду. Все це обумовлює актуальність проведеного дослідження.
Провідними дослідниками відносин України та міжнародних фінансово-кредитних установ є Рогач О.І., Боринець С.Я., Кабанов В.Г., Савлук М.І., Гончаров Є., Пешко А., Колосова В.П., Федосов В. М. та ін.
Мета курсової роботи полягає у дослідженні напрямків функціонування міжнародних фінансово-кредитних установ, особливостей співробітництва України із ними.
Відповідно до поставленої мети перед роботою постають наступні завдання:
• виокремити індивідуальні, найбільш важливі риси міжнародних фінансово-кредитних організацій
• сформулювати уявлення про характер, структуру, динаміку надходження коштів від міжнародних фінансових організацій;
• показати значення співробітництва України з міжнародними організаціями;
• визначити шляхи вирішення проблем кредитування для України;
• виокремити позицію України у міжнародному кредитуванні;
• дослідити перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями

Об’єкт дослідження – співробітництво України з міжнародними фінансово-кредитними установами.
Предмет дослідження – фінансово-кредитні відносини, які виникають між Україною та міжнародними фінансово-кредитними установами. Інформаційною базою стали законодавчі та нормативні акти, підручники, наукові статті, статистичні дані наукові статті, журнали, статистичні дані, підручники та інша довідкова література.
При написанні даної курсової мною були використані здебільшого теоретичні методи дослідження та методи моделювання, а саме: індукція та дедукція, аналіз і синтез, методи порівняння та класифікації.
Робота складається з трьох розділів. Перший розділ охоплює загальний опис та напрями діяльності міжнародних фінансових інституцій. Особливість другого розділу полягає у виявленні напрямів та перспектив у співробітництві України із міжнародними фінансово-кредитними організаціями. Сутність треього розділу обумовлюється виявленням напрямків та перспектив подальшого співробітництва України, дотримуючись того, що Україна сама становить один з компонентів цілісної системи відносин.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України від 03.06.92 № 2402-ХІІ "Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій"
2. Рогач О.І. Міжнародні фінанси: Підручник - К.: Либідь, 2003. – 455с.
3. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 359 с.
4. Кабанов В.Г. Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку капіталів // Фінанси України – 2009. - № 9, с. 98
5. Савлук М.І. Гроші та кредит: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 634 с.
6. Гончаров Є., Гриценко Д. Використання міжнародних кредитних ліній для розвитку вітчизняної економіки / Схід. - №6 (72). 2005-65 с.
7. Пешко А. Основні шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку країни // Схід. - №3 (69). – 2005. –11-13 с.
8. Колосова В.П. Особливості кредитування Світовим банком країн з перехідною економікою // Фінанси України. - №8. – 2002. – С.48-53.
9. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду (www.imf.org)
10. Офіційний сайт Світового банку (www.worldbank.org)
11. Хорошковький В.І. Міжнародні фінансові інститути і економічні інтереси України // Фінанси України. - №6. – 2002. – С.61-71.
12. Стратегія допомоги України на 2004-2007 роки // Світовий банк. – К.: Видавничий дім «Козаки», 2003. – 52 с.
13. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.
14. Смоляр Ю.О. Розвиток державних запозичень у країнах Західної Європи // Фінанси України. - №4. –58-62 с.
15. Сайт Міністерства економіки України (www.me.gov.ua)
16. Сайт Держкомстата України (www.ukrstat.gov.ua)
17. Дані сайту «Економічна правда» (www.epravda.com.ua)
18. Сайт Міністерства закордонних справ України (www.mfa.gov.ua)
19. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / Під заг. ред. А.І. Кредісова / Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим – К., 2001. – 448 с.
20. Послання Президента України до Верховної Ради України: «Європейський вибір: Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки» — К.: ІВЦ Держкомстату України, 2002.
21. Україна і світова економіка: Оцінка ризиків та рекомендації щодо економічної політики / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. — К.: Альфа-Принт, 2002.
22. Україна на шляху до Європи / За ред. Л. Хоффманна і Ф. Мьоллерс. — К.: Фенікс, 2001.
23. Федосов В. М. Фінансова стратегія розвитку української економіки // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку. — К.: НТУУ КПІ, 2001.
24. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 456 с.
25. Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка: Підручник.– К.:Вища школа, 2005. – 325 с
26. Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. — 119 с.
27. Указ Президента України “Про членство України в Європейському банку реконструкції і розвитку” № 379/92 від 14 липня 1992 року
28. Сайт Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua)
29. А. С. Філіпенко, В. І. Мазуренко, В. Д. Сікора та ін.Міжнародні валютно-кредитні відносини: підручник – К.: Либідь, 1998. 342 с.
30. Офіційний сайт громадської організації "Інститут політики" // www.polityka.in.ua.
31. Сайт економічного спрямування "Economy" // www.economy.at.ua
32. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 2002 268 с.
33. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статистика, 1996.
34. Ковбасюк Ю. Розвиток співпраці України з Міжнародним валютним фондом // Командор. – 2001. – № 1. – С. 27-30.
35. Клименко І. Залучення фінансвових ресурсів Світового банку для фінансування місцевих проектів розвитку. // Матеріали семінару “Проблеми управління великим містом”. - К.: ІГС, 1999. – С. 30-33.
36. Титаренко А..А. Международные организации системы ООН: Справочник. – М., 2005. – 152с.
37. Халевинская Е.Д. Международные экономические организации. – М., 2002. – 328 с.
38. Шреплер Х.А. Международные экономические организации. – М., 1999. – 253 с.
39. Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 2003 рр.): Навч. Посібн. – К.: Освіта, 2005. – 176 с.
40. Поважна Н.Я. Політика міжнародних фінансових організацій у країнах із перехідною економікою // Фінанси України.-2002.-№9.-с.97-101
41. Іванко-Свинцицька І.Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України.-2002.-№8.-С.54-59.
42. Ковбасюк Ю. Міжнародні фінансові організації і Україна: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 40 с.
43. Вахненко Т.П. Міжнародний кредит у світовій валютно – фінансовій системі // Фінанси України. – 2006. - №11. – с.143 – 152.
44. Ткачук Т. Становлення та сучасний стан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів //Вісник НБУ. – 2006. - №4. – с. 56 – 60.
45. Трифонов С.В. Україна і МВФ: шляхи подальшої співпраці // Фінанси України. – 2002. - №9. – с. 113 – 118.
46. В.П. Черевань, А.П. Рум’янцев, Л.А. Романенко. Міжнародна економічна діяльність: Навальний посібник – Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003 р.- 280 с
47. Васенко В. К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник.- Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004 – 216 с.
48. Губський Б. В. Євроатлантична інтеграція України. К.: Логос, 2003. – 328 с.
49. Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: КНТЕУ, 2003. –589 с.
50. А.О. Ревуцька. Напрями поглиблення і оптимізації співробітництва України з міжнародними фінансовими установами //Формування ринкових відносин. 2004, №1 с. 56-59
Повна інформація про роботу

курсова робота "Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.12.2011 в 21:20. Автором даного матеріалу є Інокентій Васерман. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2888 та скачано 182 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Інокентій Васерман...

курсова робота розкриває всі аспекти міжнародного співробітництва України з іншими державами


Подібні матеріали