Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Транспортні послуги УкраїниЗміст

Вступ...3
Розділ 1. Теоретичні аспекти міжнародної торгівлі транспортними послугами
1.1. Сутність міжнародних транспортних послуг та їх види......5
1.2. Система регулювання міжнародних транспортних послуг.9
Розділ 2. Аналіз зовнішньої торгівлі транспортними послугами України
2.1. Оцінка динаміки експорту-імпорту транспортних послуг15
2.2. Аналіз структурних змін зовнішньої торгівлі транспортними послугами...18
Розділ 3. Напрями активізації участі України на світовому ринку транспортних послуг
3.1. Шляхи вдосконалення державної політики у сфері транспорту27
3.2. Диверсифікація зовнішньої торгівлі транспортними послугами........33
Висновок....36
Перелік літератури......37

Вступ

Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, її спрямованість на динамічне входження у світову економічну систему вимагають наявності високоефективної та розгалуженої транспортної системи.
Транспортна система відіграє в сучасних умовах визначальну роль як один із найважливіших факторів економічного розвитку держави. До транспортної системи пред'являються високі вимоги щодо якості, регулярності та надійності транспортних зв'язків, збереження вантажів, безпеки перевезення пасажирів, швидкості та якості доставки. Потреба у транспортній системі, що чітко функціонує, дедалі посилюється, стає базисом сталого розвитку продуктивних сил регіонів, а також запорукою інтеграції нашої країни до світових ринків. Вказаними аспектами обумовлюється актуальність теми даної курсової роботи. На початок 90-х років Україна мала досить потужну транспортну систему, стан якої можна було назвати задовільним. На 10 тис. км території країни припадало372 км залізничних колій, 78 км внутрішньоводних і 1933 км. автомобільних шляхів із твердим покриттям, а обсяг вантажних залізничних перевезень перевищував сумарний обсяг перевезень 12 країн ЄС[5 C.18]. У ті часи майже повністю задовольнялися існуючі потреби у швидкості, обсягах та якості перевезень. Складна економічна ситуація в країні після отримання Україною незалежності, трансформаційні зрушення в матеріальному виробництві, зміна економічних пріоритетів у міжнародній торгівлі, розрив колишніх транспортно-економічних зв'язків призвели до значного відставання технологічного прогресу в транспортній галузі, спричинили велике амортизаційне зношення технічних засобів і моторесурсів. В результаті цього, наприклад, на залізничному транспорті середня швидкість руху вантажного потяга сьогодні становить усього 34,8 км/год. Таких прикладів можна навести багато.
Аналіз найважливіших проблем функціонування різних видів транспорту, які чекають свого невідкладного розв'язання, свідчить про їх масштабність, складність і визначальність для загального розвитку економіки України, їх реалізація потребує великих інвестицій і непростих організаційних рішень.
Основна мета написання курсової роботи - є вивчення особливостей та пріоритетних напрямів розвитку світового ринку транспортних послуг в умовах глобалізації.
Задачі роботи:
- визначити теоретичні аспекти міжнародної торгівлі транспортними послугами;
- проаналізувати зовнішню торгівлю транспортними послугами України;
- розглянути напрями активізації участі України на світовому ринку транспортних послуг.
Об’єктом дослідження виступає система зовнішньоторговельних відносин в сфері транспортних послуг.
Предметом роботи є механізм здійснення міжнародної торгівлі транспортними послугами України.
При написанні курсової роботи використовувалися нормативно-правові документи, статистика, інтернет, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених.
Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються мета, задачі, методи, предмет та об’єкт дослідження. В основній частині досліджується поставлена проблема. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження .

Висновки

Підсумовуючи все вищевикладене, можна стверджувати, що рівень розвитку транспортної системи держави — одна з найважливіших ознак її технологічного прогресу і цивілізованості. При інтеграції в європейську і світову економіку потреба у високорозвинутій транспортній системі дедалі посилюється, вона стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство та зайняття в ньому місця, яке відповідає рівню високорозвинутої держави.
Транспорт відіграє дуже важливу роль в народному господарстві, в зовнішньоекономічних зв’язках України, в зв’язках між містом і селом, між окремими районами країни. В сучасному житті без транспорту неможливо уявити виробництво, розподіл обмін та споживання матеріальних благ та послуг населення. Транспорт формує економічні, культурні, рекреаційні та інші зв’язки, а також прискорює соціально-економічний розвиток суспільства.
Та, нажаль, транспорт України потребує значного технічного оновлення. Однак, необхідно також підкреслити, що в Україні є стартові умови для формування сучасної системи транспортних комунікацій, яка відповідала б європейським стандартам. До них насамперед належать: необхідність в усіх видах транспорту докорінного технічного переоснащення галузі і суттєвих організаційних змін; достатня ресурсна база і рівень розвитку техніки і технологій; наявність кваліфікованого трудового потенціалу і передових науково-технічних розробок; вигідні природно-кліматичні й географічні характеристики території; наявність конкурентоспроможних науково-технічних проектів, заінтересованість зарубіжних інвесторів у розміщенні капіталів в Україні; стійка тенденція до визнання України світовим співтовариством як європейської держави, з якою бажано мати стабільні ділові відносини на широкій і довготривалій основі і яка в перспективі справлятиме серйозний вплив на ключові проблеми європейської політики.

Перелік літератури

1. Балабанов К.В. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір: [підручник] / К.В. Балабанов.- Донецьк: Вебер, 2007. – 234 с
2. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: [підручник] / Р.О. Заблоцька. – К.: Знання України, 2004. -280 с
3. Козак Ю.Г. Основи міжнародної торгівлі: [навчальний посібник 2-ге вид., перероб. та доп.] / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінової, К.І. Ржепішевського. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 656 с
4. Мазаракі А.А.Світовий ринок товарів та послуг: [підруч. У 2 ч. – Ч. 2]/ А.А. Мазаракі, Є.М. Воронова, І.В. Чаус – Х.: Вид-во «Ранок», 2008. - 240 с
5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: [підручник]/ В.Є. Новицький. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с
6. Румянцев А.П. Міжнародна торгівля: [навчальний посібник] / А.П. Румянцев, А.І. Башинська, І.М. Корнілова, Ю.В. Коваленко.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с
7. Румянцев А.П. Міжнародна торгівля послугами: [навч. посібник] / А.П. Румянцев, Ю.О. Коваленко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 112 с
8. Рум’янцев А.П. Зовнішньоекономічна діяльність: [навчальний посібник]/ А.П. Рум’янцев. –К.:Вища Школа, 2004.- 326 c
9. Фомичёв В.И. Международная торговля: [учебник 2-е изд., перераб. и д.] / В.И. Фомичёв. – М.: ИНФРА-М , 2001. – 446 с
10. Цвєтов Ю.М. Основи організації транспортного забезпечення зовнішньоторговельних зв’язків України: [навчальний посібник] / Ю.М. Цвєтов, О.Й. Єдін, М.В. Макаренко. - К.: ВАТ «ІКТП – Центр», 2000. – 581 с
11. http://www.ukrstat.gov.ua/
Повна інформація про роботу

курсова робота "Транспортні послуги України" з предмету "Міжнародна економічна діяльність України". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.11.2011 в 21:53. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 951 та скачано 342 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали