Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Фінансове право

Органи державного фінансового контролю за виконанням бюджетуЗміст

Вступ.. 3
1. Державний фінансовий контроль…... 5
1.1. Роль державного фінансового контролю в національному господарстві України .. 5
1.2. Сутність фінансового контролю. 7
1.3. Сфери фінансового контролю…. 10
1.4. Класифікація фінансового контролю. 11
2. Бюджетний контроль, органи бюджетного контролю та їх повноваження…... 15
2.1.Поняття та особливості бюджетного контролю. 15
2.2. Органи державного фінансового контролю за виконанням бюджету та їх повноваження….. 19
2.3. Відповідальність за бюджетні правопорушення…... 23
Висновки… 29
Список використаної літератури…. 31

Вступ

Сучасне економічне становище України можна назвати кризовим і це вимагає негайного вирішення низки питань: реформування існуючого фінансово-господарського механізму та вдосконалення фінансової і, в тому числі бюджетної системи. Ці процеси вимагають цілеспрямованого управління та контролю.
Зростання злочинності у сфері економіки зумовлено загальною кризою в державі, економічною нестабільністю та неврегульованістю економічних відносин. Економіка перетворилась на об’єкт пильної уваги злочинних кіл. Вони проникли у такі життєво важливі для держави сфери як фінанси і кредит, грошовий обіг, ринок цінних паперів, іноземних інвестицій, приватизаційну та зовнішньоекономічну діяльність.
Недосконалість законодавчої та відомчої нормативної бази у сфері фінансів та бюджетній сфері зокрема створила сприятливі умови для здійснення незаконних операцій з грошовими коштами бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.
Виникає необхідність найшвидшого оновлення застарілих та освоєння нових елементів системи управління фінансами та його функцій, у тому числі контрольної.
Важливість державного фінансового контролю в економіці держави зумовлено його місцем та роллю серед функцій управління фінансами: контроль займає центральне місце в системі фінансового адміністрування, будучи, з одного боку засобом зв’язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком (статистикою), а з іншого – передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання. Це дає змогу контролю відігравати інтегруючу роль, недооцінка чи ігнорування якої унеможливлюють фінансове адміністрування, призводячи його систему до ліквідації.
У час загального занепаду економіки, неефективного та безвідповідального витрачання коштів бюджетів усіх рівнів та коштів централізованих державних цільових фондів актуального значення набуває фінансовий контроль з боку органів державної влади та управління.
Для здійснення контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів бюджетних установ в Україні діють: від законодавчої влади – Рахункова палата при Верховній Раді України та від виконавчої – Міністерство фінансів України та його територіальні органи, державна контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство України.
Робота контролюючих органів в Україні зосереджується на посиленні контролю за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів та їх збереженням, максимальним відшкодуванням збитків винними посадовими особами, мобілізацією до бюджету платежів та інших надходжень, що були приховані в обліку та звітності.
Виконання цих завдань залишається актуальним в умовах переходу до ринкової економіки.

Висновки

Склад і структура органів бюджетного контролю визначаються державним устроєм країни, функціями і задачами, розв'язуваними державою на тому чи іншому етапі свого розвитку. Розробка і здійснення досконало нової бюджетно-податкової, фінансової політики спрямовані на посилення впливу фінансових важелів на соціально-економічні процеси в суспільстві. При цьому гостро встало питання про створення відповідних фінансових інститутів ринкового типу, здатних ефективно запровадити в життя цю політику. Раніше існуючі і створювані нові фінансові органи стали наділятися не тільки широкими управлінськими повноваженнями, але і великими контрольними функціями, тому що контроль виступає як один з ефективних функціональних елементів керування.
Загальнодержавний контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:
- Верховна Рада України та її органи. Відповідно до ст. 85 Конституції України Верховна Рада України здійснює фінансовий контроль в ході розгляду проектів та затвердження Державного бюджету України і звітів про його виконання, на спеціальних парламентських слуханнях Кабінету Міністрів України, заслуховуванні Програм діяльності Уряду, обговорення й прийняття спеціального фінансового законодавства.
- Рахункова палата Верховної Ради України, яка відповідно до ст. 98 Конституції України від імені Верховної Ради України здійснює контроль за використанням Держаного бюджету України.
- Президент України. Контрольні функції Президента України в сфері фінансової діяльності випливають із його статусу як глави держави. Він безпосередньо здійснює свої контрольні функції, наприклад, підписує фінансові закони.
- Кабінет Міністрів України. Як вищий орган виконавчої влади Кабінет Міністрів України очолює єдину систему виконавчої влади в Україні, забезпечує у відповідності із Конституцією здійснення функцій і повноважень виконавчої влади на території України, самостійно вирішує питання, які віднесені до його відання чинним законодавством. Кабінет Міністрів України здійснює контроль за державними фінансами в ході: безпосередньої практичної реалізації фінансової політики України, державної політики в галузі ціноутворення і оплати праці, складання і виконання Державного бюджету України і звіту про його виконання, здійснення загальнодержавних і міждержавних економічних програм, створення і керівництва діяльністю різних фондів і т.д. Діяльність Кабінету Міністрів України нерозривно пов'язана з управлінням державними фінансами і контролем за їх найбільш раціональним використанням.
- Спеціалізовані органи державної виконавчої влади по управлінню фінансами, для яких сама фінансова діяльність є основною. До цих органів належать: Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна пробірна палата України, Національний банк України, Державна податкова адміністрація України.

Список використаної літератури

1. Конституція України. – 1996 р. // http://www.rada.gov.ua
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст. 170.
3. Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу України" від 26.01.1993 Із змінами, внесеними згідно з Законами до 01.06.2010, - http://zakon.nau.ua/
2. Закон України "Про аудиторську діяльність". від 22.04.93 Із змінами, внесеними згідно з Законами до 01.07.2010, - http://zakon.nau.ua/
3. Закон України "Про Державну податкову службу України". від 04.12.90, Із змінами, внесеними згідно з Законами до 07.10.2010 - http://zakon.nau.ua/
4. Закон України "Про Рахункову палату" від 11.07.96, Із змінами, внесеними згідно з Законами до 01.06.2010 - http://zakon.nau.ua/
5. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №37-38. – Ст. 189.
6. Азаров М.Я., Копилов В.А., Воронова Л.К., Єфіменко Т.І., Мярковський А.І. Науково-практичний коментар до бюджетного кодексу України / Науково-дослідний фінансовий ін-т / Микола Янович Азаров (заг.ред.). - К. : НДФІ, 2006. - 632с.
7. Антипов В.І., Білецька Г.М., Воронова Л.К., Дюрядін В.П., Забродський В.М. Словник фінансово-правових термінів/ Національна академія держ. податкової служби України. НДІ фінансового права/ Лідія Костянтинівна Воронова (заг.ред.). - Ірпінь, 2006. - 343с.
8. Бандурка О.М., Гетьманець О.П.. Бюджетне право України: Підручник / Національний ун-т внутрішніх справ. - Х.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2003. - 152с.
9. Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетний процесс в Украине: Учеб.-метод. пособие. - О.: Юридична література, 2004. - 208с.
10. Бех Г.В., Бондаренко И.Н., Воронова Л.К., Головашевич А. А., Дмитрик О. А. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины/ Академия правових наук Украины; Институт гос. строительства и местного самоуправления/ Н.П. Кучерявенко (общ.ред.). - Х. : Одиссей, 2005. - 416с.
11. Землин А.И. Бюджетное право: Схеми и комментарии / Е.Ю. Грачева (ред.). - М.: Юриспруденция, 2001. - 228с.
12. Зриашвили Н.Д., Староверова О.В., Ремиханова Д.А., Фетисов В.Д. Бюджетное право: Учеб. пособие для студ. зкон. и юрид. вузов/ Александр Макарович Никитин (ред.). - 2.изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 199с.
13. Музика О.А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством / Національна академія держ. податкової служби України; НДІ фінансового права. - К.: Атіка, 2004. - 344с.
14. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Капіца В.А., Глух М.В., Мороз Є.С.. Фінансово-правовий механізм формування дохідної частини бюджетів: Курс лекцій / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. - Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. - 356с.
15. Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права. - Х.: Бізнес Інформ, 1998. - 236с.
16. Фінансове право: Курс лекцій / В.А.Предборський (наук. Керівник авт. Колективу, Жук Л.А., Зюнькін А.Г. та ін. - К.:Правові джерела, - 1998. - 319с.
17. Фінансове право: Підручник/(Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відп.ред. Л.К.Воронова. - X.: Фірма "Консум", 1998. - 496с.
18. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Фінансове право України. Загальна частина: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2003. - 213 с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Органи державного фінансового контролю за виконанням бюджету" з предмету "Фінансове право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 19:47. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1321 та скачано 54 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали