Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Перехідна українська економіка. Стан і перспективи розвитку (національна економіка)Зміст

Вступ 3
1. Сутність і основні риси перехідної економіки 5
2. Специфічні риси перехідної економіки 12
2.1 Основні завдання перехідного періоду 14
2.2 Основні моделі перехідної економіки 15
2.3 Економічний устрій у країнах перехідної економіки 16
2.4 Моделі переходу до ринку 18
3. Особливості функціонування перехідної економічної системи України 22
3.1 Основні концепції переходу до ринку 23
3.2 Основні закономірності перехідного періоду 25
4. Перспективи розвитку економіки в Україні 28
Висновок 30
Список використаної літератури 31

Вступ

На межі 80—90-х років майже в усіх соціалістичних країнах змінився політичний устрій. Для суспільних сил, що прийшли до влади, постало завдання проведення глибоких економічних реформ. Суть їх полягала у трансформації (реформуванні) адміністративно-командних національних економік у ринкові.
Активізація сучасних процесів постсоціалістичної трансформації, наявність різних її результатів, тривалість переходу, вимагає пошуку причин відмінностей та чинників прискорення перетворень. Виявлення та вивчення факторів впливу на трансформацію доцільно здійснювати на основі дослідження форм вирішення економічних суперечностей, які визначають результативність реформування. Аналіз економічних суперечностей потребує системного підходу, а саме: вивчення взаємодії суперечностей, які призвели до кризи планового господарства, суперечностей стратегії і тактики реформ, суперечностей взаємодії внутрішніх і зовнішніх умов господарювання. На сучасному етапі необхідно враховувати суперечності глобалізації, регіоналізації, постіндустріальної трансформації, невизначеності векторів перетворень та ін.
Дослідження суперечностей перехідної економіки внаслідок її швидких змін, нестабільності вимагає розгляду багатьох аспектів реформувань, аналізу всієї системи суперечностей перехідного періоду. Науковий аналіз не повністю вивчених факторів розв‘язку суперечностей, його практичне використання у державному регулюванні та економічній політиці сприятиме наростанню позитивних тенденцій в постсоціалістичній трансформації.
Теоретичні аспекти дослідження економічних суперечностей розроблені класиками світової економічної науки: Д.Рікардо, Т.Мальтусом, К.Марксом, Ф.Енгельсом, Й.Шумпетером, тощо. Дослідженню економічних суперечностей на сучасному етапі трансформації до постіндустріального суспільства присвятили свої роботи Д.Белл, Ф.Фукуяма, А.Тоффлер, Дж.Стігліц, В.Іноземцев. Вивчення перехідних економічних суперечностей здійснювали Ж.Сапір, В.Куліков, Ж.Аройо, Я.Кронрод, Ю.Пахомов, І.Лукінов, Е.Лортікян, В.Радченко, В.Черняк, В.Щербина, М.Шніцер, Я.Корнаї, Л.Бальцерович, В.Клаус, Гж.Колодко, А.Ослунд та ін. Різні аспекти суперечностей транзитивної економіки досліджені в роботах вітчизняних вчених: А.Чухна, С.Мочерного, А.Гальчинського, В.Геєця, Я.Жаліла, В.Базилевича, З.Варналія, А.Гриценка, М.Долішного, І.Радіонової, П.Єщенка, В.Мандибури, Б.Кваснюка, В.Тарасевича, А. Задої, В.Радченка, В.Стахівського, В.Сизоненка, О.Білика та ін., а також російських вчених: Л.Абалкіна, Н.Колесова, В.Радаєва, Є.Гайдара, Ю.Осіпова, А.Бузгаліна, А.Колганова, Д.Вахрушева та ін.
В той же час, залишаються недостатньо вивченими суперечності подальшого розвитку і функціонування транзитивної економіки. Так існують суттєві розбіжності серед вчених-економістів стосовно: напрямків наступної трансформації, етапів перетворень, кінцевих координат переходу, чинників економічного зростання. Не до кінця проаналізовано суперечності взаємодії теорії, стратегій, програм і концепцій реформ з економічною політикою, інструментами та практикою перетворень. Тому обрана тема дослідження, присвячена трансформаційній економіці й перехідним суперечностям є важливою і актуальною.
Мета і завдання дослідження полягає у системному аналізі економічних суперечностей об‘єктивних етапів трансформації, виявленні факторів, механізмів і форм їхнього розв‘язку, розробці напрямків і заходів щодо посилення позитивних тенденцій економічного розвитку перехідних країн.
Об'єктом дослідження є перехідна українська економіка, стан і перспективи її розвитку
Предметом дослідження є економічні суперечності перехідної економіки в Україні, їх система, взаємодія, шляхи вирішення.
Теоретичною та методологічною базою дослідження виступають роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені вивченню трансформаційних економік, систем перехідних суперечностей, теорій, етапів та напрямків переходу.

Список використаної літератури

1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. Підручник / За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. К., 1994. Розділ 33 §1 (2), § 2, 3 (4). К., 1997. Розділ 30 (1, 2, 4).
2. Башнянин Г.І. Політична економія. – К., 2000. – 528 с.
3. Вілкул Ю.Г. Ринкова економіка і держава (макроекономічний аспект). — Кривий Ріг, 2003. — 542с.
4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань. — К., 2002. — 544с.
5. Геєць В.М., Панченко Є.Г. Перехідна економіка. — К., 2003. — 592с.
6. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки.в Україні “Економіка України” 2000 № 1
7. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки.в Україні “Економіка України” 2000 № 2
8. Економіка України: десять років реформ. За ред. З. Ватаманюка. – Львів., 2001. – 496 с.
9. Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка. — К., 2004. — 511с.
10. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с.
11. 10.Надточний Б.О. Соціальна політика у ринковій економіці “Людина і праця”, 1994 № 11
12. Новіков В. Соціальна сфера – важливий напрям ринкових реформ “Україна: аспекти праці”, 1997 №6
13. Основи економічної теорії: У 2-х книгах. Зав ред. Ю.В. Ніколенко. – К., 1998. – 272 с.
14. Перехідна українська економіка: стан і перспективи А. Філіпенко (ред.)Марта Гумен (упоряд.), В. Бандера (ред.). — К., 1996. — 224 с
15. Ринкова економіка: теоретичні аспекти О.С.Кривцов (уклад.), В.М.Бережний (уклад.). — Х., 2001. — 288с.
16. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины. — К., 2003. — 656с.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Перехідна українська економіка. Стан і перспективи розвитку (національна економіка)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.11.2010 в 22:51. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1975 та скачано 47 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали