Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Тенденції розвитку господарського права (госпдарське право)Зміст

Вступ 3
1. Історія становлення та розвитку світової науки господарського права 5
2. Розвиток науки господарського права в Україні 11
3. Наукові та практичні аспекти удосконалення господарського законодавства України 17
3.1. Основні недоліки господарського законодавства та шляхи їх усунення: теоретичний аспект 17
3.2. Проблеми застосування норм господарського законодавства у практичній діяльності господарюючих суб'єктів та способи їх подолання 22
Висновки 24
Список використаної літератури 26

Вступ

Починаючи з 90-х років в нашій країні істотно змінилися економічні відносини, оскільки почалися ринкові реформи. Донині нашу економіку як у нас в країні, так і за рубежем прийнято було характеризувати як «командну», «адміністративно-командну», «бюрократичну», «одержавлену» економіку. Для нашої економіки були характерні такі риси, як її плановість, низька продуктивність праці, пріоритет промисловості перед сільським господарством, екстенсивний характер розвитку перед інтенсивним, прихована інфляція, тіньова економіка, панування ідеологічних законів над економічними і т.д. Законодавство, що регулювало соціалістичні економічні відносини, відображало перш за все інтереси держави, захищало державну соціалістичну власність. Вчені-юристи в основному досліджували пише окремі проблеми вдосконалення правового регулювання економіки. В рамках загальної теорії права проблеми взаємин економіки і права досліджувалися виключно з марксистсько-ленінських позицій, хоча, безумовно, багато теоретичних положень не втратили своєї актуальності і сьогодні. Починаючи з 90-х років, з моменту ринкових перетворень, стало істотно мінятися законодавство, регулююче нові економічні відносини. Відповідно стали розроблятися проблеми законодавчого регулювання економічних відносин в нових умовах. Ці проблеми досліджують не тільки представники галузевих юридичних наук (цивільного, адміністративного, фінансового, і банківського права), але і фахівці, в галузі теорії права.
Не дивлячись на достатньо велику кількість загальнотеоретичних робіт з проблем законодавчого регулювання економічних відносин, ніхто в літературі навіть не намагався дати загальну характеристику чинного економічного законодавства. Більше того, як і раніше при соціалізмі, прийнято говорити про господарське законодавство, хоча, як відомо, цей термін асоціюється з планово-розпорядчою економікою, характерною для радянського періоду. Іноді використовується термін «ринкове законодавство», але з ним ніяк не можна погодитися, оскільки в сучасний період в нашій країні не завершений перехід до ринкової економіки і поняття «економічні відносини» значно ширше поняття «ринкові відносини».
На загальнотеоретичному рівні проблеми вдосконалення і ефективності українського законодавства останніми роками досліджуються достатньо ґрунтовно. Заслуговують уваги роботи тих вчених, хто аналізує зміст окремих галузей законодавства. Проте, як наголошується в літературі, економічні відносини поки що багато в чому існують поза рамками правового регулювання, а законодавство в цій сфері знаходиться у стадії становлення.
Метою даної роботи є вивчення тенденцій розвитку науки господарського права.
Для досягнення мети потрібно виконати наступні задачі:
- дослідити світову історію та тенденції розвитку науки господарського права;
- розглянути процес розвитку господарського права в Україні;
- визначити основні тенденції розвитку господарського законодавства в Україні та участь науки в цьому процесі;
- зробити висновки.

Висновки

Господарська сфери суспільного життя забезпечує суспільство необхідними для задоволення потреб його членів, різноманітних організацій та держави в цілому матеріальними благами, яких серед дарів природи не знайти: вони виникають в результаті або переробки дарів природи (вже існуючих матеріальних цінностей – природних багатств, зокрема), або виробництва (створення нових матеріальних цінностей, в т. ч. й з елементами переробки).
Спільне проживання людей неможливо уявити без виробництва різноманітних матеріальних благ для задоволення не пише індивідуальних, а й групових та інших категорій спільних інтересів.
Господарювання, у розумінні задоволення господарських потреб (в одязі, житлі, предметах побуту тощо) певних соціальних груп, було притаманно людській спільноті на ранніх етапах суспільного розвитку. А функціонування будь-якої людської і спільноти неможливо без регулювання відносин між її членами, в т. ч. і з питань ведення господарських справ. Вивчає ці відносини наука господарського права.
Щодо тенденцій розвитку науки господарського права, як світової, так і української можна зробити наступні висновки.
Основною метою науки господарського права на протязі всього часу існування суспільних господарських відносин є теоретичне обґрунтування цих відносин, що включає в себе:
- вивчення типу господарських відносин, існуючих у суспільстві;
- розробку концепцій та рекомендацій щодо законодавчої бази, яка регулює господарські відносини;
- моніторинг нових видів суб’єктів господарювання;
- моніторинг нормативно-законодавчих актів, що регулюють господарські відносини у суспільстві;
- виявлення недоліків та вад у господарському законодавстві та пошук шляхів їх усунення;
- вироблення рекомендацій щодо приведення державного господарського законодавства у відповідність із міжнародними нормами.
В українській науці господарського права можна виділити окремо тенденцію розвитку науки підприємницького права, як частини науки господарського права.
На загальнотеоретичному рівні проблеми вдосконалення і ефективності українського законодавства останніми роками досліджуються достатньо ґрунтовно. Заслуговують уваги роботи тих вчених, хто аналізує зміст окремих галузей законодавства. Проте, як наголошується в літературі, економічні відносини поки що багато в чому існують поза рамками правового регулювання, а законодавство в цій сфері знаходиться у стадії становлення.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // ВВР, 1996 р., № 30.
2. Господарський процесуальний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 6 листопада 1991 року. ВВР, 1992, № 6. ст. 56. із змінами від 21.06.2001, ВВР, 2001, № 36.
3. Белых В. С. Теория хозяйственного права в условиях становлення и развития рыночных отношений // Государство и право. – 1995. – №11.
4. Быков А. Г. Предпринимательское право: проблемы формирования и развития // Вестник МГУ. – Серия № 11 (Право). – 1993. – № 6.
5. Ведяхин В.М. Правовое регулирование рыночных отношений. – Самара, 1992.
6. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2004.
7. Гойрбах А. Основы немецкого торгового и хозяйственного права. – М., 1995.
8. Господарське законодавство України: зб. нормативних актів / Уклад. В. С. Щербина, О. В. Щербина. – К.: Атіка, 2001.
9. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. – Х.: Право, 2005.
10. Господарський кодекс України: Коментар. / За заг. ред. д.ю.н., проф. Саніахметової Н.О. – К.: Одіссей, 2004.
11. Дмитриченко Л.І. Державне регулювання економіки (соціально-економічний аспект): Автореф. дис. д-ра екон. наук. – Донецьк, 2002.
12. Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины. Формирование и перспективи развития – К.: Наукова думка, 1996.
13. Калентьева Т.А. Правовые формы реализации экономической функции Российского государства в условиях перехода к рыночным отношениям: Автореферат дисс.... канд. юрид. наук. – Саратов, 2000.
14. Лебеденко В.І, Коніжай Р.О., Господарське законодавство: навчальний посібник для дистанційного навчання. – Київ: „Університет Україна", 2006 р.
15. Мамугов В. К., Чувпило О. О, Господарче право зарубіжних країн. – К., 1996.
16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К., 2004.
17. Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005.
18. Підприємницьке право в питаннях і відповідях: Навчальний посібник//За ред. Н.А.Саніахметової. – X.: Одисей, 2000.
19. Підприємницьке право: Навч. посіб. / За ред. О. В. Старцева. – К.: Істина, 2006.
20. Плавич В.Л. Дослідження проблеми права і його ролі та можливостей у реформуванні сучасної економіки // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – №3.
21. Харитонов Є.О, Саніахметова Н.О. Цивільне право України: Підручник. – К., 2003.
22. Хозяйственное право: Ученик / Под редакцией В. К. Мамугова. – К., 2002.
23. Шаблиста Л.М. Державне регулювання структурних зрушень в економіці України: Автореф. дис.... д-ра екон. наук. – К., 2003.
24. Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. – СПб., 1908. – Т. 1.
25. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Тенденції розвитку господарського права (госпдарське право)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 16:58. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4065 та скачано 182 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали