Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Глобалізація банківської сфери: проблеми та перспективиЗміст

ВСТУП….3
РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ…….....5
1.1. Процес трансформації банків в умовах глобалізації фінансової системи……..5
1.2. Процеси консолідації активів банківських установ як спосіб посилення конкурентних позицій на світовому ринку………...8
РОЗДІЛ 2. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ………..12
2.1. Аналіз впливу іноземного капіталу на банківську систему України………12
2.2. Діяльність міжнародних банківських об’єднань та їх вплив на банківську систему України.19
РОЗДІЛ 3. БУРХЛИВІ БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ПРОДУКТ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВГО РИНКУ, ЇХ ВПЛИВ НА СТАБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ....24
3.1. Проблеми інтеграції банківської системи України до світового фінансового ринку………………24
3.2. Шляхи оптимізації розвитку банківської системи України в умовах глобалізації……27
ВИСНОВКИ ……………..30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ….32
ДОДАТКИ ……………….37

ВСТУП

Характерною рисою сучасних світових економічних відносин стає інтенсивний розвиток фінансової глобалізації із залученням національних економік до світового ринку капіталу, посилення їх взаємозалежності. Відображенням цих процесів стало виникнення єдиного інформаційного простору, інтернаціоналізація та швидке зростання ринків капіталу.
Необхідно враховувати, що в останні роки у світовій банківській індустрії розвинених країн мали місце досить важливі зміни, що позначилися на ефективності та конкурентоспроможності банківського сектору. Банки активно застосовують технічні інновації у банківських інформаційних технологіях. Велике значення має той факт, що світова фінансова індустрія була значно дерегульована за останні два десятиріччя, були зняті географічні та економічні обмеження, завдяки чому активізувалися процеси злиття та поглинання, що призвело до підвищення концентрації банківського капіталу. Врахування останніх тенденцій розвитку світової банківської індустрії є важливим для визначення стратегії розвитку вітчизняної банківської системи, оскільки дозволить задіяти всі механізми, що забезпечать динамічне економічне зростання. У цьому зв'язку дослідження питань розвитку банківської системи в умовах інтеграції та глобалізації набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання.
Об'єктом дослідження є банківська система України в умовах фінансової глобалізації та інтеграції до світового фінансового ринку.
Предметом дослідження є організаційно-економічні засади формування і реалізації механізму участі України в процесах міжнародного руху капіталу в умовах глобалізації.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування інтеграції України до світового фінансового ринку з урахуванням вимог сучасних глобалізаційних процесів, розкритті діючої практики діяльності банківської системи України в умовах інтеграції та глобалізації.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:
 дослідити теоретико-методологічні засади та економічну природу процесів інтеграції та глобалізації в банківській сфері;
 оцінити вплив іноземних банків на банківську систему України;
 дослідити становище банківської системи України в глобалізаційних процесах об`єднань капіталів;
 провести аналіз діючої практики регулювання впливу іноземного капіталу на банківську систему України.
В першому розділі необхідно розглянути теоретичні засади глобалізацій них процесів. В другому розділі розкрито аналіз діяльності банківської системи України під впливом іноземного капіталу та банківських об`єднань. В третьому розділі розкрито позитивні та негативні наслідки глобалізації в банківській сфері, провадження пропозицій і рекомендацій, наданих у роботі, дозволить оптимізувати вплив глобалізаційних процесів на банківську систему України.
На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження Аллея М., Балаші Б., Бея О., Білоруса О., Боринця С., Гаврилюка О., Гейця В., Євстигнєєва В., Журавської О., Киреєва О., Красавіної Л., Кредісова А., Крьомера Г., Михайлова Д., Макогона Ю., Неклесси О., Пахомого Ю., Перру Ф., Поручника А., Рогача О., Румянцева А., Сіденка В., Старостіної А., Філіпенка А., Шишкова Ю., Уайлза П.

ВИСНОВКИ

Таким чином, на основі дослідження, проведеного в науковій роботі ми доходимо до висновку, що наприкінці XX – на початку XXI століття роль рушія розвитку глобальної економіки світу закріпилася за фінансово-банківським сектором. Глобалізація світового господарства і розвиток фінансового ринку тісно взаємопов`язані: необхідна умова глобалізації – доступ до ресурсів світових фінансових ринків, які в свою чергу еволюціонують у процесі створення наднаціональної економіки, змінюють механізми міжнародної конкуренції і стають вагомим фактором конкурентоспроможності національних економік.
Процес трансформації банківської системи України до світового фінансового ринку в умовах глобалізації та інтеграції є беззаперечним явищем.
В першому розділі даної роботи розглянуто сутність глобалізацій них процесів у фінансовій площині. Процес трансформації банківської системи України до світового фінансового ринку в умовах глобалізації та інтеграції є беззаперечним явищем. Еволюція глобалізаційних процесів має довгостроковий характер, поступово поширюючись на нові країни, сприяючі економічному зміцненню їх фінансово-банківських систем.
В другому розділі досліджено вплив іноземного капіталу на банківську систему України та діяльність банківських об`єднань. Неконтрольований приплив іноземного капіталу в банківську систему України робить її залежною від фінансового світопорядку, зовнішніх чинників, неконкурентноздатність вітчизняних банків, отже денаціоналізація банківського сектору, зумовлена поглинанням транснаціональними банками вітчизняних банківських структур.
Розгляд та аналіз наведених вище питань зумовив необхідність до пошуку шляхів удосконалення діючих процесів в банківській системі України під впливом глобалізаційних чинників, які часто мають дестабілізаційний вплив на макроекономічну ситуацію в країни, що зумовлене відсутністю необхідного контролю з боку регулюючих органів. Проаналізувавши існуючі пропозиції щодо впливу процесів глобального фінансового ринку, можна виділити наступні напрямки стабілізації банківського сектору України:
- необхідно за допомогою нормативних актів Національного банку забезпечити недопущення надмірної концентрації іноземного банківсь¬кого капіталу на одному із сегментів ринку банківських послуг;
- потрібно забезпечити належний рівень прозорості джерел зовнішнього інвестування коштів у банківську систему, який би підтверджувався міжнародними рейтинговими агентствами із високою репутацією.
Процеси інтеграції та глобалізації кардинально змінюють структуру і архітектуру банківського сектору і є об`єктивною тенденцією економічного розвитку світу, привносячи створення інноваційних фінансових інструментів і послуг, але за певних умов можуть викликати негативні тенденції як на світовому рівні, так і на національному, що створює об`єктивну необхідність впровадження жорстких процедур національного регулювання транскордонними грошовими потоками.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Глобалізація банківської сфери: проблеми та перспективи" з предмету "Банківська справа". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.11.2011 в 14:03. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1830 та скачано 116 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали