Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Національна економіка

Індивідуальна робота з національної економікиЗміст

Вступ 3
1. Проблеми інтеграції економіки України до світового господарського простору……4
2. Основні міжгалузеві комплекси в економіці України та їх структура….13
2.1.Паливно-енергетичний комплекс….21
2.2. Гірничо-металургійний комплекс…23
2.3. Машинобудівний комплекс..26
2.4. Комплекс хімічної індустрії..28
2.5. Військово-промисловий комплекс…31
2.6. Рекреаційно-туристичний комплекс.33
Висновки…35
Література..36
3. Задача….37

Вступ

Економічна інтеграція є наслідком поглиблення міжнародного територіального поділу праці. На певному етапі розвитку цього процесу економічні стосунки між країнами світу характеризуються вже не тільки торговельними, але й тісними виробничими, фінансовими зв'язками. Економічна інтеграція - це процес зближення національних економік шляхом утворення єдиного економічного простору для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили через національні кордони. Національні економіки, спеціалізуючись на певних товарах та послугах, водночас доповнюють одна одну в системі світового господарства. Слово "інтеграція" походить від латинського “integer” - цілий; отже, інтеграція веде до утворення цілісної економічної системи.
Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану. Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства. Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішуються певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підрозділах, регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єднань ,економіка окремих країн - державними та іншими установами ,науково-дослідними інституціями .
Одним з найважливіших етапів в інтеграції України у світовий простір є входження України до ЄС .
Важливими етапами на шляху повернення України в Європу були підписання Угоди про Партнерство і Співробітництво між Україною та ЄС і ратіфікація цієї Угоди Верховною Радою в листопаді 1995 року , підписання Тимчасової Угоди про торгівлю , а також підписання Президентом України Л.Д.Кучмою та Головою Європейської Комісії паном Жаком Сантером Спільної заяви по результатам переговорів , що стало першим прецедентом по відношенню до держави не члена ЄС , в червні 1995 року .
Особливого значення для поглиблення довіри до України та закріплення позитивного ставлення Європейської спільноти до нашої держави набуває вирішення питання про вступ України до Ради Європи .
Інтеграція у західноєвропейські структури та розвиток співробітництва з ЄС є засобом досягнення конкретних економічних цілей .Українські товаровиробники , у першу чергу з найбільш конкурентноздатних сфер української економіки мають отримати більше можливості для експорту своїх товарів у Західну Європу. Країни ЄС підтримують раціональне і прагматичне ставлення України до її інтеграції у західноєвропейські структури .
Багато зусиль Україна доклала , щоб стати повноправним членом РЄ.
9 листопада 1995 р., Комітет Міністрів Ради Європи юридично затвердив рішення Парламентської Ассамблеї РЄ про вступ України до цієї авторитетної міжнародної організації. Ця подія стала актом юридичного визнання авторитету України, її права на входження в усі європейські структури , що створює на континенті нову політичну ситуацію ,дає Україні шанс на поглиблення демократичних перетворень .

Задача

На основі даних таблиці 2 проаналізувати динаміку складових доходів та витрат населення. Пояснити, як визначена динаміка впливає на стан національної економіки та окремих ринків.

Висновки

Необхідною передумовою проведення ефективної інтеграційної політики України є синхронізація відповідних процесів із масштабами і темпами розвитку внутрішньоекономічних факторів.
Відкритість сама по собі не вирішує дані проблеми економічного зростання у контексті нарощування інвестиційної привабливості національної економіки, ані проблеми її реструктуризації. Натомість, зважаючи на велику залежність відкритої економіки від глобального економічного комплексу, відбувається відтік національних ресурсів і капіталів, як то сталося в Україні.
У перспективі головним має бути структурна перебудова господарського комплексу України і переорієнтація його на переважний розвиток тих галузей, які найменше забруднюють природне середовище, мало енерго-, матеріало-, фондо- і працемісткі. Це середнє, точне, сільськогосподарське машинобудування, автомобільна, електротехнічна, електронна, комп'ютерна, приладобудівна, легка і харчова промисловість. Переорієнтація господарського комплексу на розвиток цих галузей промисловості дасть змогу більш як на третину скоротити споживання енергоресурсів, звести до мінімуму забруднення природного середовища, збільшити випуск конкурентоспроможної продукції, валютні надходження і підвищити добробут населення нашої країни.
Порівняно з іншими міжгалузевими комплексами машинобудування впливає на природне середовище значно менше. Проте спеціалізовані підприємства «малої» металургії через їхню чисельність забруднюють атмосферу і воду на рівні переробного металургійного комплексу. До інших забруднювачів середовища відносять відходи металообробки, зокрема ті, що виникають при хромуванні, нікелюванні виробів, виробниче сміття, мастила, пакувальні матеріали. їхні обсяги досить значні. Основні заходи запобігання забрудненню навколишнього середовища цією галуззю пов'язані з поліпшенням технологій виробництва.
Серед численних підприємств військово-промислового комплексу пріоритетними можуть бути ті, які здатні своєю продукцією підтримувати безпеку держави, конкурентоспроможні на світовому ринку. Так, Україна і Росія могли б спільно виробляти найсучасніше устаткування і реалізовувати його зацікавленим країнам з обопільною вигодою.
У перспективі розвиток хімічної індустрії в Україні має здійснюватися переважно за рахунок технічного переоснащення та реконструкції Діючих підприємств з впровадженням ресурсозберігаючих мало- і безвідходних технологій, схем замкненого водообігу.
У промислових вузлах і центрах з високим рівнем концентрації хімічних виробництв поряд з проведенням природоохоронних заходів актуальною проблемою є перепрофілювання екологічно шкідливих виробництв з метою оздоровлення навколишнього середовища.

Список літератури

1. Бендас Н. П., Наливайко О. С. Напрямки та проблеми інтеграції
України у світовий економічний простір// Буковинська Державна
Фінансова Академія 2006
2 Єрьоміна Є. Зовнішньо-економічна діяльність України // Вісник податкової служби України. – 2009. - №23. – ст. 40 – 42.
3. Кукурудза І. І. Політична економія // Матер. до лекцій та семін нарів. — Черкаси, 1999. — 314 с. 26.
4. Лук'яненко Д.Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. Монографія. Київ: КНЕУ, 2001, 538 с
5. Петкова Л.О.Регіональна економіка[текст].- Черкаси:ЧДТУ,2008, 104 с.
6. Сонько С.П, Кулішов В.В. , Мустафі В.І. Ринок і регіоналістика. - К., 2002. - с. 72-80
7. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник. / За ред.
проф. О. І. Шаблія. - Львів: Світ, 2000. - С. 300-302.
8. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч.
посіб. — К.:Вікар, 200І. — 374 с.
9.Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки (навчальний
посібник).-К.:видавництво УАДУ, 1997.-137с.
Повна інформація про роботу

реферат "Індивідуальна робота з національної економіки" з предмету "Національна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.08.2011 в 11:40. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 885 та скачано 38 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...