Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Аналіз фінансових та капітальних інвестицій підприємстваЗміст

Вступ..........5
Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансових та капітальних інвестицій..7
1.1. Теоретичні дослідження фінансової і капітальних інвестицій7
1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансових та капітальних інвестицій підприємства..............13
1.3. Методи аналізу інвестиційної діяльності підприємства.........16
Розділ 2. Аналіз ефективності інвестиційної стратегії ВАТ «Синергія».......20
2.1. Обґрунтування створення ВАТ «Синергія»...........20
2.2. Аналіз інвестиційної стратегії та основних показників діяльності інвестиційного фонду ВАТ «Синергія».......24
2.3. Оцінка якості управління активами інвестиційного фонду ВАТ «Синергія».27
Розділ 3. Шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності підприємства.......27
3.1. Управління інвестиційною діяльністю підприємства..............30
3.2. Ефективність управління інвестиціями.33
3.3. Шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності підприємства................36
Висновки....41
Список використаної літератури.44

Вступ

Здійснення глибокої структурної перебудови економіки України вимагає істотного збільшення обсягу інвестицій, активізації інвестиційної діяльності, консолідації всіх джерел інвестування. Економічне зростання, яке спостерігається в Україні, може бути закріплено тільки прискоренням інноваційних перетворень шляхом залучення додаткових інвестицій у наукомісткі технологічні галузі виробництва. З огляду на масштаби економічних реформ, що мають бути здійснені в Україні в процесі структурної перебудови, необхідні значні фінансові ресурси, які не в змозі надати державний бюджет і внутрішні джерела фінансування підприємств. У цих умовах ефективним механізмом, що забезпечує акумулювання і перерозподіл інвестиційних ресурсів шляхом емісії й обігу цінних паперів, повинен виступати національний фондовий ринок.
Інвестиційна діяльність підприємства складається з основних двох напрямків:
- капітальні, або реальні, інвестиції в розвиток матеріального виробництва;
- фінансові, або портфельні, інвестиції в цінні папери підприємства, тобто кредитування підприємства з непрогнозованою (акції) чи прогнозованою (облігації) доходністю.
Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що окрім крупних інвесторів, які здійснюють капітальні інвестиції в розвиток підприємств, суттєвим внутрішнім джерелом фінансових (портфельних) інвестицій у будьякій країні є заощадження дрібних потенційних інвесторів, а найбільш поширеним та привабливим механізмом їх залучення до різних ланок економіки (державного сектору, корпоративного або банківського) є спільне інвестування як об'єднання коштів багатьох суб'єктів з метою їх розміщення у цінні папери, що є предметом діяльності спеціальних підприємницьких структур інститутів спільного інвестування.
Предметом курсової роботи є господарсько-правові відносини, які виникають при здійсненні інвестиційними компаніями діяльності по спільному інвестуванню, а також при здійсненні інвестиційними компаніями в якості торговців цінними паперами діяльності по випуску цінних паперів, комісійної та комерційної діяльності по цінних паперах.
Об’єктом дослідження є оцінка ефективності фінансових інвестицій, здійснених за посередництвом інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів в Україні.
Метою дослідження є аналіз фінансових і капітальних інвестицій, аналіз правового режиму та особливостей їх господарської діяльності, а також виявлення ефективності фінансового інвестування з використанням посередницьких інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній на ринку цінних паперів.
Методологія дослідження: в роботі використовуються наступні методи: історичний, аналітичний, раціональний, формальнологічний, порівняльноправовий, системноструктурний, статистичний, метод порівнянь.

Уривки

Таким чином матеріали курсової роботи обгрунтовують наступні висновки:
1. Існування інститутів спільного інвестування в Україні та успішне застосування ними загальноприйнятих в світі інвестиційних стратегій з реальним обігом та виплатою інвестиційних дивідендів інвесторам – є нове та об’єктивне явище в сучасній Україні після невдалого досвіду “фінансово-інвестиційних пірамід” (1993 – 1999 років).
2. Інвестування коштів в інвестиційні сертифікати ІСІ в Україні на сучасному етапі відродження промисловості та реального зростання випуску продукції є в 710 разів дохідніше, ніж традиційне інвестування в банківські депозити (рівень річної дохідності 10–14%), оскільки фонди інвестують кошти в акції первинних виробників, де прибутковість реалізується набагато вище ніж дохідність фінансових посередників.

Список використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року N 2299III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 грудня 2005 року N 3201IV
2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року N 448/96ВР // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 15 березня 2006 року N 3541IV
3. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року N 1775III // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 994V
розміщенні шляхом прилюдної пропозиції //Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 січня 2002 року N 10 (Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 серпня 2005 року N 455)
4. Батищев В.О. Фондовая биржа и инструменты фондового рынка. М.: Международные отношения, 2002. 272 с.
5.Берлач А. І. та ін. Організаційноправові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов. К.: Фенікс, 2000. 336 с.
6. Бєлєнький П. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні // Вісник НАН України №4, 2002р., с.1117
7.Биржевая деятельность. Учебник/Под ред. проф. А. Г. Грязновой, проф. Р. В. Корнеевой, проф. В. А. Галанова., 3е изд., М.: Финансы и статистика, 2003. 457 с.
8. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.% Никацентр, Эльга,2001.–592 с.
9. Бланк И. А. Торговопосредническое предпринимательство. Экономические основы биржевой торговли. К., 1992. 230 с.
10. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США. М.: Московская центральная фондовая биржа, 2004г. 520 с.
11. Брігкем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К: Діло, 1997. – 867 с.
12. Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Тривола, 2002. 240с.
13. Быков А.В. и др. Биржевая торговля. ИСИ что это такое? Красноярск: Скиф, 2004. 163с.
14. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 602 с.
15. Варенков С.В. Инвестиционный сертификат, как особый фондовый инструмент // Фондовый рынок, №39, 2003. с. 3942.
16. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Организация фондового рынка в Западной Европе / ВЗФЭИ. М.: Экономическое образование, 2003. 324 с.
17. Васильев Г. А., Каменева Н. Г. Фондовый рынок и товарные биржи., 3е изд. переработанное. М.: Высшая школа, 2001.317с.
18. Довбенко М., Довбенко О. СУЧАСНА ТЕОРІЯ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ // "Економіка України", Науковий журнал, N 4 (521), квітень 2005. С. 8192
19. Карайченцева Г.О. Технології залучення інвестиційних ресурсів на ринку цінних паперів // Збірник наукових праць НДФІ, №3, 2004р., с.2731
20. Лисенков Ю. М., Фетюхіна Н. Б. Ринок цінних паперів: Основні поняття і терміни. К.: Київський інститут банкірів банку "Україна", 2002. 346 с.
21. Портфельне інвестування : Навч. посібник / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. — К.: КНЕУ, 2004. — 408 с.
22. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник: Курс лекцій/ за ред. Проф.Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖГГІ 2001. – 432 с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз фінансових та капітальних інвестицій підприємства" з предмету "фінансовий аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2011 в 21:23. Автором даного матеріалу є Кирилюк В. Ю. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1120 та скачано 56 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Кирилюк В. Ю...

курсова робота абсолютна унікальна, захищена на 100 балів у 2011 році


Подібні матеріали