Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Розробка маркетингового плануЗміст

Вступ......2
РОЗДІЛ 1.Теоретичні основи маркетингового планування...4
1.1 Маркетинговий план, його сутність та значення………..4
1.2 Складові елементи маркетингового плану……6
1.3 Види маркетингових планів (стратегічні, оперативні, тактичні)…12
РОЗДІЛ 2. Розробка маркетингового плану для ВАТ МТС Україна («Мобільні Телесистеми Україна»)...15
2.1 Резюме..15
2.2 Загальні відомості про підприємство. «Мобільні телесистеми Україна»15
2.3 Ситуаційний аналіз……….22
2.4 Стратегічні орієнтири діяльності підприємства………..25
2.5 Програма маркетингу……27
2.6 Організаційна структура…30
2.7 Оцінювання і контроль виконання плану……31
ВИСНОВКИ.....32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..35

Вступ

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, а також управляючі, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.
Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді ж коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такі рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою. Для виконання даної курсової роботи необхідно обрати ринок та фірму, проаналізувати їх та скласти маркетинговий план для підприємства.
Метою курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.
Завданням даної курсової роботи є виявити ступінь підготовки із питань вибору та розробки маркетингової стратегії комплексу маркетингових заходів, товарної, цінової, збутової політики та просування товарів.
Обґрунтування рекомендації для прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу на визначеному підприємстві.
Методи дослідження, які використовувались в роботі – статистичні.
Об’єктом дослідження є організація маркетингової діяльності ВАТ «Мобільні Телесистеми Україна»
Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їх зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.
Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства і розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми.

Уривки

Економічний зміст маркетингу складається в прискоренні віддачі виробничих фондів підприємства або організації, підвищенню конкурентноздатності на ринку, мобільності виробництва, тому багатьом фірмам потрібно вдосконалювати системи планування й контролю.
З метою найбільш ефективного рішення стратегічних завдань в області розвитку підприємтсва був проведений SWOT – аналіз, виявили сильні і слабки сторони компанії.
Ефективне використання коштів маркетингових комунікацій дозволяє вирішувати стратегічні й тактичні завдання фірми, пов'язані із глобальною місією компанії на ринку.
Для фірми планування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить до поліпшення показників збуту й прибутків.
Маркетингова діяльність щодо компанії «МТС Україна» спрямована на стимулювання попиту на продукцію. Для цього фірма користується доступними їй засобами (маркетингова стратегія, цінова політика, стимулювання збуту, політика просування товару, реклама продукції та ін.). Велике значення в цьому процесі має якість і оформлення самої продукції, що залежить не лише від маркетингової служби, а й від безпосередніх виробників – працівників фірми.

Список використаної літератури

1. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов та ін: Ред.-упор. О. І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. – 648 с.
2. Маркетинговий менеджмент. Підручник. / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. – К.: Видавництво «Хімджест» 2008 – 720 с.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2006. – 720 с.
4. Балабанова Л.Б. Маркетинг: підручник. – 2-ге видання перероблене і доповнене. Знання-Прес, 2004. – 645 с.
5. Примак Т. О Маркетинг. Підручник – МАУП ISBN: 966–608–405–8 – 2004.
6. Циба Т.Є Маркетингове планування: Підручник – Видавництво: Центр учбової літератури – 2007. – 125 с.
7. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч посібник. – К.: Вища школа, 2007. – 327 с
8. Котлер Ф. Основі маркетинга: Пер. с англ. – М.: Ростинтєр, 2007. – 698 с.
9. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 393 с.
10. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 152 с.
11. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2006. – 256 с.
12. Кардаш В.Я. «Маркетингова товарна політика» К.: КНЕУ, 2007
13. Коршунов В.І., Курбітов К.Е. «маркетингові дослідження ринку», Харків, 2007
14. Старостіна А.О. «Маркетингові дослідження». Практичний аспект, Н, м, С. Петербург, 2008
15. Гончаров С.М., Дупляк В.Д. Основи маркетингу. – К.-Рівне. 2007
16. Бутенко Н.В. Маркетинг: Підручник. – К.: Атіка, 2007. – 300 с.
17. Бутенко Н.В. Основи маркетингу: Навчальний посібник. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 140 с.
18. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підр. – К.: КНЕУ, 1998. – 268 с.
19. Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг»/Уклад.М.Г. Гребньов.-К.:КНЕУ, 2006
20. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підр. – К.: КНЕУ, 2007. – 268 с.
21. Войчак А.В., Павленко А.Ф. Маркетинг: Підручник – К.: КНЕУ, 2006.
22. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2003.
23. Азарян О.М., Баширов І. Х., Воробйов Б.З., Жаболенко М.В., Криковцева Н.О. Маркетинг: принципи та функції: Навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. – 2. вид., перероб. і доп. – К.: НМЦВО МОіН України, 2001. – 319 с.
24. Вачевський М.В., Скотний В.Г., Вачевський О.М. Промисловий маркетинг. Основи теорії і практики. Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.
25. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.
26. Федоренко В.С. Маркетинг. Навч. посібник. – Черкаси, 2004. – 162 с.
27. http://www.mts.com.ua/
28. http://www.kyivstar.net/
Повна інформація про роботу

курсова робота "Розробка маркетингового плану" з предмету "маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2011 в 21:15. Автором даного матеріалу є Рома. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1920 та скачано 87 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Рома...

курсова робота виконана у відповідності з усіма вимогами і захищена на 100 балів


Подібні матеріали