Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Маркетингове дослідження ринку мінеральних добрив ( на прикладі ВАТ «Рівнеазот»)»Зміст

Вступ
1. Загальна характеристика підприємства………….
1.1. Аналіз конкурентів……….
1.2. Аналіз споживачів………….
1.3. Аналіз постачальників
2. Аналіз та прогнозування ситуації щодо продукції в Україні
3. Ринок пропозиції
4. Анкета"Ринок попиту" (особисте опитування вибірки споживачів)
Висновки 3
Список використаної літератури 3
Додаток А. Організаційна структура підприємства ВАТ Рівнеазот
Додаток Б. Анкета

ВСТУП

На сьогодні необхідною складовою успіху будь - якого підприємства є вивчення ринку, а саме вивчення споживачів, конкурентів, умови функціонування, цін на товари та послуги та ін. Тому дедалі важливішу роль для підприємства відіграє маркетинг, завдяки якому воно може швидко аналізувати ринкову ситуацію і відповідним чином на неї реагувати.
Маркетинг – це наука, яка вивчає процеси планування і втілення задуму щодо ціноутворення, просування та реалізації ідей, товарів та послуг, шляхом обміну, які задовольняють цілі окремих людей та організацій. Маркетинговий аналіз здійснюється за допомогою маркетингових досліджень.
Маркетингове дослідження – систематичне нагромадження бази даних, необхідних для визначення та реалізації своєї стратегії.
Актуальним у цьому аспекті постає питання ефективного проведення маркетингового дослідження з метою економічного аналізу діяльності підприємства, шляхів вирішення поставлених проблем.
Об'єктом дослідження є підприємство ВАТ «Рівнеазот», яке працює на ринку хімічної промисловості.
Предмет дослідження – особливості здійснення підприємством хімічної діяльності, його становище на ринку, відносини з конкурентами та постачальниками.
Метою маркетингового дослідження є проведення комплексного аналізу ринку хімічної продукції регіону.
Завдання дослідження випливають з поставленої мети:
• навести загальні відомості про підприємство;
• з'ясувати стан конкурентного середовища;
• здійснити аналіз споживачів продукції підприємства;
• оцінити постачальників підприємства;
• визначити перспективи розвитку ринку хімічної продукції в Україні;
• дослідити ринок пропозиції, структуру продукції галузі;
• проведення анкетування між кінцевими споживачами;
• на основі проведеного дослідження зробити висновки.
Структура роботи включає вступ, основну частину, яка складається з чотирьох пунктів, та висновки. Вступ містить опис основних засад та задач проведення дослідження. В основній частині послідовно розкрито результати аналізу основних конкурентів підприємства, споживачів та постачальників, проведено аналіз ринку попиту та пропозиції і встановлено перспективи його розвитку, проведено опитування вибірки споживачів. У висновках узагальнено результати проведеного маркетингового дослідження.

Уривки

Відкрите акціонерне товариство «Рівнеазот» – хімічне підприємство, розташоване у північно – західній частині України на віддалі 15 км від міста Рівне. Це – хімічний гігант України зі своєю історією, наполегливим та працьовитим трудовим колективом, який творить його сьогодення.
ВАТ «Рiвнеазот» створено 13. 11. 95р. на базi орендного пiдприємства «Азот», яке до цього часу було державним хiмiчним пiдприємством. Це багатотоннажне пiдприємство хiмiчної промисловостi було побудоване на Рівненському Поліссі у 1965 роцi згiдно з Постановою ЦК КПРС та Ради Мiнiстрiв СРСР № 300 вiд 20. 03. 62 року та № 696 вiд 02. 07. 62 року. Першочерговим завданням його створення був випуск високоефективних мiнеральних добрив для пiдвищення врожаїв на захiдних регiонах України.
Протягом свого становлення та існування підприємство проходило еволюцію своєї назви.
Iсторичнi назви ВАТ «Рiвнеазот»:
1965 р. – Ровенський завод азотних добрив (РЗАД);
1975 р. – Ровенське виробниче об'єднання «Азот» (РВО «Азот»);
1992 р. – Ровенське державне хiмiчне пiдприємство «Азот» (РДХП «Азот»);
1994 р. – Рiвненське орендне пiдприємство «Азот» (РОП «Азот»);
1995 р. – Вiдкрите акціонерне товариство «Рiвнеазот» (ВАТ «Рiвнеазот»).
Пiдприємство ВАТ «Рівнеазот» веде свою господарську дiяльнiсть на пiдставi Статуту товариства, зареєстрованого розпорядженням Голови мiської ради вiд 19.11.2003р. №3385р, затвердженого загальними зборами акцiонерiв ВАТ «Рiвнеазот» – протокол №3 вiд 07.11.2003 р.
Вiдповiдно до Статуту акцiонерне товариство здiйснює близько 50 видiв дiяльностi, основними з яких є:
• виробництво, збереження i реалiзацiя мiнеральних добрив азотної групи і фосфорної групи;
• продукцiї виробничо – технiчного призначення: амiак, адипiнова кислота, циклогексанон;
Крiм того, пiдприємство виробляє кисень, двуоксид вуглецю рiдкий i твердий. Пiдприємство має власний цех пошиття спецодягу, асфальтну установку. На пiдприємствi дiють наступнi об'єкти соцiально – побутового призначення:
• управлiння громадського харчування;
• палац культури та спорту «Хiмiк»;
• бiблiотека;
• санаторій – профiлакторiй;
• лiкувально – оздоровче управлiння;
• 4 гуртожитки;
• стадiон.
Фiлiй та представництв ВАТ «Рiвнеазот» не має.
22 області України і Крим купують рівненські мінеральні добрива відповідно на ринку мінеральних добрив. Конкурентноспроможна продукція нашого підприємства користується попитом у країнах близького та далекого зарубіжжя. Понад 40 країн світу використовують продукцію з маркою ВАТ «Рівнеазот».
Всi технологiчнi процеси на ВАТ «Рiвнеазот» взаємозв'язанi i проводяться в вiдповiдностi з технологiчними регламентами. Продукцiя, яка виробляється на пiдприємствi – сертифiкована.
Статутний фонд Товариства становить 85094030 грн. Він поділений на 340376120 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Порядок розподілу прибутку та покриття збитків товариством визначається рішенням загальних зборів акціонерів у відповідності до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів.
Товариство створює резервний фонд, фонди сплати дивідендів, виробничого, соціального розвитку та матеріального заохочення. Управління товариством здійснює Генеральний директор - Вищий орган Товариства, йому підпорядковуються помічники, заступники та директори з різних питань. Ієрархію працівників підприємства, а також його підрозділи представлено в організаційній структурі ВАТ «Рівнеазот», що наведена в додатку А.
Стан підприємства, його збитки та прибуток описує його фінансова діяльність. Вона відіграє важливу роль, адже ефективність діяльності кожного підприємства багато в чому залежить від повної і своєчасної мобілізації фінансових ресурсів та правильного їх використання для забезпечення нормального процесу виробництва і розширення виробничих фондів. Фінансову та господарську діяльність забезпечує нормативні та законодавчі документи підприємства.
Облікова політика на пiдприємствi з 2000 року ведеться вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Україні» вiд 16 липня 1999 року, який вступив в силу з 01.01.2000р., де визначенi правовi принципи регулювання i органiзацiї бухгалтерського облiку, починаючи з 01.01.2000р., i затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Система оплати працi затверджена згiдно з колективним договором пiдприємства. Податковий облiк здiйснюється у вiдповiдностi до законодавства України. На пiдприємствi бухгалтерський облiк здiйснюється з використанням засобiв обчислювальної технiки.

ВИСНОВКИ

Досліджуючи підприємство ВАТ «Рівнеазот» було здійснено аналіз ринку хімічних добрив , з'ясовано стан конкурентного середовища, охарактеризовано конкурентів, постачальників і споживачів продукції підприємства ВАТ «Рівнеазот», визначено перспективи розвитку ринку мінеральних добрив в Україні, досліджено структуру пропозиції продукції.
Найвпливовішими та найсерйознішими конкурентами ВАТ «Рівнеазот» є Черкаський ВАТ «Азот» та ЗАТ «Сєвєродонецьке об'єднання Азот», а менш відчутну конкуренцію створюють підприємства ВАТ «Одеський припортовий завод» та ПАТ «Агрохімцентр».
Аналізувавши споживачів підприємства можна дійти висновку, що основними покупцями продукції є кінцеві споживачі – аграрні підприємства, с/г колгоспи, приватні особи, які удобрюють свої землі і т.п. У розповсюдженні продукції ВАТ «Рівнеазот» беруть активну участь також і оптовики – закупівельними, які беруть товар по закупівельним цінам, а потім продають по більш високим.
Серед основних постачальників ВАТ «Рівнеазот» - підприємства з різних регіонів України, а саме: ТОВ НПП «Зоря», що на Луганщині, «УкрГазЕнерго», Компанія «Агропак – Черкаси», Харківський завод «Полимерконтейнер». Оцінивши та проаналізувавши всі переваги та недоліки постачальників можна зробити підсумок, що зазначені постачальники є стабільними партнерами, мають хорошу репутацію, характеризуються багаторічним досвідом роботи, високим рівнем обслуговування, мають хорошу репутацію, вчасно виконують умови договору.......

Анкета для вивчення ринку попиту на хімічні добрива ВАТ «Рівнеазот»

1. Вид вашої діяльності___________________________________________
2. Як часто Ви купуєте хімічні добрива нашого підприємства в обсязі 1 тонни?
а) дуже рідко (1 – 3 рази в рік);
б) час від часу (1 – 3 рази в півроку);
в) дуже часто (1 – 3 рази в місяць).
3. Ваш рівень доходів складає?
а) до 2000 грн. в місяць;
б) коливається в межах 2000 – 3500 грн. в місяць;
в) коливається в межах 3500 – 5000 грн. в місяць;
г) більше 5000 грн. в місяць.
4. Чи влаштовує Вас рівень якості хімічних добрив ВАТ «Рівнеазот»?
а) так;
б) ні;
в) не дуже.
5. Як Ви оцінюєте цінову політику підприємства щодо хімічних добрив?
а) зависокі ціни, які не відповідають якості товару;
б) зависокі ціни, що виправдовують якість товару;
в) низькі ціни, що викликають сумнів щодо ціни товару.
6. Які фактори, крім ціни і якості, впливають на Ваш вибір хімічних добрив?
7. Що саме, на ваш погляд, потрібно змінити (вдосконалити) у виробництві хімічних добрив ВАТ «Рівнеазот»?
а) якість продукції;
б) асортимент товару;
в) розфасовку та упакування добрив;
г) цінову політику;
д) все задовільняє.
8. Чи будете Ви рекомендувати хімічні добрива ВАТ «Рівнеазот» своїм друзям/колегам?
а) так;
б) ні.
Дякую за надання правдивих відповідей!
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

індивідуальна робота "Маркетингове дослідження ринку мінеральних добрив ( на прикладі ВАТ «Рівнеазот»)»" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.12.2011 в 19:30. Автором даного матеріалу є Смоляк Ольга. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2097 та скачано 103 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Смоляк Ольга...

дослідження проводила дуже довго, враховуючи всі деталі, захистили на 98 балів