Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Аудит

Облік і аудит доходів та витрат операційної діяльності підприємстваЗміст

Вступ 4
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту доходів та витрат операційної діяльності підприємства 7
1.1. Формування доходу та прибутку сучасного підприємства 7
1.2. Економічна сутність витрат операційної діяльності підприємства 15
1.3. Характеристика нормативно-правової бази та економічної літератури з питань обліку, аналізу та аудиту доходів та витрат операційної діяльності підприємства 24
1.4. Організаційно-економічна характеристика діяльності та облікова політика підприємства – ЗАТ "Спеціалізоване будівельно-монтаж-не управління №15" 30
Розділ 2. Організація обліку витрат та доходів операційної діяльності на досліджуваному підприємстві - ЗАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15" 44
2.1. Документальне оформлення обліку витрат та доходів операційної діяльності підприємства 44
2.2. Синтетичний облік витрат та доходів операційної діяльності підприємства 47
2.3. Особливості розрахунку та обліку виробничих витрат - суттєвої складової операційних витрат досліджуваного підприємства 59
Розділ 3. Проведення аналізу та аудиту витрат та доходів операційної діяльності на досліджуваному підприємстві - ЗАТ "Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15" 65
3.1. Інформаційне забезпечення аналізу та аудиту витрат і доходів діяльності підприємства 65
3.2. Методика проведення аудиту витрат і доходів діяльності досліджуваного підприємства 70
3.3. Загальний та факторний аналіз витрат і доходів операційної діяльності досліджуваного підприємства 80
Розділ 4. Вдосконалення системи автоматизації обліку, аналізу та аудиту витрат і доходів діяльності досліджуваного підприємства із використанням комп'ютерної техніки 87
4.1. Загальна характеристика систем автоматизації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту обліку витрат та доходів на підприємстві 87
4.2. Алгоритм розв’язання задачі автоматизації обліку, аналізу та аудиту витрат і доходів діяльності підприємства 99
Висновки та пропозиції 107
Список використаної літератури 114
Додатки 119

ВСТУП

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності.
Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції (робіт, послуг), а також цін на продукцію, (роботи, послуги).
Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію (роботу, послугу), що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням витрат.
Практично на кожному підприємстві існують резерви для зниження витрат до раціонального рівня, що дозволяє домагатися росту економічної ефективності діяльності, підвищення конкурентноздатності. Особливо це стосується галузі виробництва запчастин, специфікою якого є вузька спеціалізація, дрібносерійність, короткий операційний цикл та висока трудомісткість.
Виробнича діяльність пов’язана з ризиком вкладень у цю сферу. Для мінімізації цього ризику потрібен суворий контроль процесу виробництва, детальний його облік та виявлення факторів, які впливають на сам процес виробництва і витрати, необхідні для його здійснення. Тому для кожного підприємства даної галузі важливий поглиблений аналіз витрат і ефективне управління ними для досягнення високого економічного результату.
Чітка побудова бухгалтерського обліку витрат відповідно до змін, що відбуваються в його організації й техніці ведення, підвищує роль обліку як основного засобу одержання достовірної інформації для прийняття економічно обґрунтованих рішень і попереджень ризику у виробничо-господарській діяльності підприємств, у системі оподаткування, у складанні балансу, звіту про фінансові результати, різноманітної фінансової звітності тощо.
Управління витратами доцільно у всіх сферах діяльності підприємства й має велике значення та цінність для всіх місць виникнення і центрів витрат.
Усі вище вказані фактори обумовлюють важливість і актуальність теми даної дипломної роботи.
Останнім часом багато зроблено щодо удосконалення обліку, аналізу та аудиту витрат та доходів діяльності підприємства. Значний внесок у розробку теорії і практики цього питання зробили вчені Завгородній В.П., Грабова Н.М., Ткаченко Н.М., Бутинець Ф.Ф., Лишиленко О.В., Мних Є.В., Мурашко В.М., Кулаковська Л.П., Сук, Л.К., Сук П.Л, Усач Б.Ф. та інші вчені. Однак розробку цієї проблеми не можна вважати закінченою, оскільки у поглядах вчених-економістів і практиків ще існують суттєві розбіжності з багатьох питань.
Метою написання роботи є з'ясування сучасної природи доходів та витрат операційної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, як основної діяльності сучасного підприємства, обґрунтування теоретичних і методичних положень щодо удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту досліджуваного підприємства - ЗАТ “Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15 (далі ЗАТ СБМУ-15), а також вивчення напрямків удосконалення бухгалтерського обліку з використанням автоматизованих систем обробки інформації.
Виходячи з поставлених цілей, можна сформувати задачі:
- вивчити економічну літературу з питань формування і розподілу доходів та витрат підприємства;
- дослідити діючу практику обліку, аналізу та аудиту доходів та витрат підприємства, що досліджується;
- розробити систему автоматизації обліку, аналізу та аудиту витрат і доходів діяльності досліджуваного підприємства;
- на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності базового підприємства сформулювати висновки та пропозиції по удосконаленню обліку і практичному використанню контролю та аналізу доходів та витрат операційної діяльності досліджуваного підприємства.
Для рішення перерахованих вище задач була використана річна бухгалтерська звітність ЗАТ СБМУ-15 за 2004 і 2005 роки, а саме:
- бухгалтерський баланс на 31 грудня 2004 р.(форма № 1 за ДКУД),
- бухгалтерський баланс на 31 грудня 2005 р.(форма № 1 за ДКУД),
- звіт про фінансові результати за 2004 р. (форма № 2 за ДКУД),
- звіт про фінансові результати за 2005 р. (форма № 2 за ДКУД),
Об'єктом дослідження є доходи та витрати діяльності ЗАТ “Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15”.
Предмет дослідження - система обліку, аналізу та контролю господарських операцій, пов'язаних з доходами та витратами операційної діяльності підприємств.
Методи дослідження:
- загальнонаукові методи (аналіз, синтез, конкретизація);
- спеціальні методи дослідження (порівняння, групування, відносні, середні величини ланцюгових підстановок та різниць).

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої діяльності. В останні роки в практиці українського бухгалтерського обліку відбуваються досить серйозні зміни, пов'язані з перебудовою всієї національної облікової системи і приведенням її до вимог міжнародних стандартів обліку.
Метою даної дипломної роботи було детальне розкриття та вивчення теми, яка стосується обліку, аудиту та аналізу в системі управління витратами та доходами операційної діяльності підприємства та напрямками удосконалення їх обліку при автоматизованій системі у виробничій сфері. Для розкриття мети дипломної роботи автор вирішував наступні задачі:
- вивчити економічну літературу з питань формування і розподілу доходів та витрат підприємства;
- дослідити діючу практику обліку, аналізу та аудиту доходів та витрат підприємства, що досліджується;
- розробити систему автоматизації обліку, аналізу та аудиту витрат і доходів діяльності досліджуваного підприємства;
- на основі порівняння теоретичних знань і практики діяльності базового підприємства сформулювати висновки та пропозиції по удосконаленню обліку і практичному використанню контролю та аналізу доходів та витрат операційної діяльності досліджуваного підприємства
Досить детально вивчивши та проаналізувавши діяльність підприємства ЗАТ “СБМУ №15” автор дипломної роботи дійшов таких висновків:
У ЗАТ “СБМУ №15” існує ряд труднощів і проблем, пов'язаних із загальним нестабільним станом у сучасній економіці. Тому вдосконалення обліку витрат та доходів діяльності для підприємства набуває важливого значення. Воно дозволить поліпшити свою виробничо-фінансову діяльність шляхом виявлення резервів підвищення ефективності використання його потужностей і ресурсів для досягнення намічених цілей.
За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ЗАТ “СБМУ №15”, слід зазначити, що за останні 2 роки вона не є досить успішною, а саме:
1. Питома вага власних засобів підприємства у 2005 році збільшилася на 880 тис. грн. і склала до кінця аналізованого періоду 33,1% від загальної вартості майна підприємства, що викликано (як уже було відзначено) ростом власних обігових коштів (на 17,7%). Важно відмітити, що власних обігових коштів явно нестача на підприємстві, на початку року ця нестача складала 75,6% від загальної вартості майна, а в кінці року за рахунок збільшення непокритих збитків вже складала 84,8% від загальної вартості майна. Ця нестача призвела до того, що наявність цих власних обігових коштів ні в якому разі не хватає для покриття матеріальних оборотних активів, а це призводить до того, що підприємство не в змозі погасити заборгованість всім кредиторам за рахунок цих активів, тому підприємство знаходиться в ще дуже поганому фінансовому стані
2. Позиковий капітал за звітний рік також виріс (на 765 тис. грн. або на 12%). У наявності перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 242,8 тис. грн. Тобто, якщо навіть всі дебітори погасять свої зобов'язання, то ЗАТ не зможе погасити усі свої зобов'язання перед кредиторами, та ще буде зобов’язана заплатити 242,8 тис. грн., яких у нього нема.
3. За звітний період тип фінансової стійкості (нормальна стійкість) товариства не змінився, насамперед завдяки збільшенню власного капіталу, збільшенню довгострокових зобов’язань або збільшенню позикових коштів. По зрівнянню з попереднім (2004 роком) це є прогресом, тому що у попередньому році фінансова стійкість оцінювалася, як нестійкий фінансовий стан.
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності на кінець 2005 року склав 0,16 при його значенні на початок року 0,2. Бачимо зниження цього показника на 0,04, що значить зниження здатності підприємства швидко погасити короткострокові зобов’язання ліквідними коштами. Цей показник практично в 1,5 разів нижче нормативного, що може викликати недовіру до даної організації з боку кредиторів. Керівництву ЗАТ потрібно приділили цьому особливу увагу тому, що у підприємства не вистачає грошових коштів на покриття невідкладних зобов'язань.
5. Значення коефіцієнта швидкої ліквідності з 1,02 на початок 2005 року збільшилося до 1,14 на кінець року і стало вище нормативного значення на 0,14, а це означає, що за рахунок частини дебіторської заборгованості, у випадку її виплати, ЗАТ зможе погасити всю кредиторську заборгованість. Але в цілому значення даного коефіцієнта можна назвати прогнозним, тому що підприємство не може точно знати коли й у якої кількості дебітори погасять свої зобов'язання. Існує велика залежність від таких факторів, як: швидкість платіжного документообігу банків; термін дебіторської заборгованості; платоспроможність дебіторів.
6. Коефіцієнт покриття збільшився за звітний період на 0,25 і склав на кінець року 1,6 (при нормі >1). Зміст цього показника полягає в тому, що якщо підприємство направить усі свої оборотні активи на погашення боргів, то воно ліквідує короткострокову кредиторську заборгованість на 100% і в нього залишиться після даного погашення заборгованості для продовження діяльності 60% від суми оборотних активів.
7. Чистий прибуток у 2005 році істотно збільшився в порівнянні з 2004 роком на 1 557 тис. грн. чи на 51,9%. Істотному збільшенню чистого прибутку сприяло збільшення чистого доходу (виручки) на 836,8 тис. грн. або на 6,2% в порівнянні с попереднім 2004 роком, а також зменшення собівартості реалізованої продукції на 6,4% чи на 749,9 тис. грн.
8. Показник рентабельності реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності за звітний період виріс з 0,05 у 2004 році до 0,11 у 2005 році (за рахунок збільшення операційного прибутку на 908,9 тис. грн.) - тобто збільшився більш, ніж у 2 рази. Це говорить про те, що в 2005 році кожна гривня реалізації приносила у середньому близько 11 копійок балансового прибутку. Показник рентабельності реалізованої продукції за прибутком також виріс у 2005 році з 0,02 на початок року до 0,11 на кінець звітного періоду. Це говорить про те, що попит на продукцію трохи зріс. У такий спосіб у 2005 році на 1 грн. реалізованої продукції підприємство мало 11 копійок чистого прибутку. Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком збільшилася за звітний період на 0,05 і склала до кінця 2005 року 0,09. Як видно з вище сказаного, усі показники рентабельності продукції у 2005 році мали тенденцію к зростанню, а це говорить про правильно налагоджений менеджмент на підприємстві.
9. Рентабельність капіталу у 2005 році зросла на 6% і склала на кінець року 15%. Основна причина росту - збільшення чистого прибутку на 718,5 тис. грн., збільшення рентабельності реалізованої продукції. Підприємство отримало 15 коп. виручки з кожної гривни, вкладеної в активи підприємства.
10. Рівень рентабельності виробничих фондів за звітний 2005 рік становить трохи більше 100%, а за попередній рівень рентабельності мав рівень 0,5. Тобто рентабельність у 2005 році зросла на 50%
Згідно наказу про облікову політику, затвердженою на підприємстві, бухгалтерський облік ведеться на основі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції №291 за журнально-ордерною формою із елементами ком-п’ютерної обробки за допомогою прикладної програми.
При вивченні бухгалтерського обліку, автором дипломної роботи були виявлені такі недоліки:
- деякі документи ЗАТ “СБМУ №15” складені російською мовою;
- незатверджений документообіг на досліджуваному підприємстві;
- неправильної вибір рахунку для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками;
- на досліджуваному підприємстві загальновиробничі витрати не розподіляються між виробленою продукцією, хоча у плановій калькуляції така стаття присутня;
- не затверджено суму представницьких витрат на підприємстві;
- необґрунтоване відкриття субрахунків до рахунків бухгалтерського обліку на даному підприємстві, наприклад 231, 661.11.
Аудит витрат і доходів діяльності ЗАТ “СБМУ №15” поділяється на внутрішній та зовнішній. Автором дипломної роботи було запропоновано методику проведення зовнішнього контролю на досліджуваному підприємстві, яка включає фактичний контроль (інвентаризацію незавершеного виробництва) та документальний контроль (контроль операцій з обліку витрат та доходів діяльності).
Вивчаючи бухгалтерську звітність ЗАТ “СБМУ №15” можна зробити висновок, що суттєвих порушень законодавства щодо визначення витрат та доходів діяльності, правильності формування собівартості продукції, а також правильності віднесення витрат підприємства до адміністративних та витрат на збут не виявлено. Всі суми у бухгалтерській звітності підтверджені відповідними первинними документами.
Не досить досконалим, на думку автора даної дипломної роботи, є ведення внутрішнього контролю на підприємстві, що досліджувалось.
Вважаю значним недоліком відсутність аналізу витрат на досліджуваному підприємстві і пропоную керівництву його запровадження. Я також пропонуємо на ЗАТ “СБМУ №15” проводити аналіз статей витрат для визначення факторів, які впливають на їх зміну. Такий аналіз дозволив би керівництву підприємства приймати відповідні рішення для зменшення витрат базового підприємства.
Досить позитивним у фінансово-господарській діяльності ЗАТ “СБМУ №15” є те, що бухгалтерський облік підприємства ведеться за допомогою зручної, доступної та ефективної автоматизованої програми 1С:"Предприятие". Дана система є могутнім інструментом для роботи головного бухгалтера, який дає можливість систематично та оперативно володіти фінансовим станом підприємства та контролювати своїх підлеглих. Одночасно програма є надійним та доступним помічником рядового бухгалтера, вона дає можливість підняти якість обліку на будь-якій ділянці бухгалтерського обліку. Багато уваги на ЗАТ “СБМУ №15” приділяється ефективному використанню і застосуванню програми, що в основному впливає на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої бази даних, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації, його розміри і структуру підприємства, спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційні можливості технічних засобів.
Для удосконалення управління витратами та доходами діяльності на ЗАТ “СБМУ №15” я вношу такі пропозиції в систему обліку, аудиту та аналізу підприємства, що досліджувалось:
- збільшення чисельності виробничого персоналу;
- розробка та запровадження графіку надходження та обробки документів;
- визначення переліку осіб, відповідальних за діяльність здійснення окремих видів витрат;
- для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками використовувати рахунки, передбачені інструкцією по застосуванню плану рахунків;
- внесення до робочого плану рахунків рахунку загальновиробничих витрат з наступним розподілом цих витрат між виробами;
- систематичне користування послугами аудиторської фірми;
- максимізація контролю за всіма видами витрат;
- проведення інвентаризації декілька разів на рік, порівнянням даних інвентаризації з даними обліку виробництва;
- запровадження аналізу відхилень від планової калькуляції та калькуляції попереднього аналогічного періоду;
- запровадження ведення факторного аналізу витрат на досліджуваному підприємстві.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що фінансова стійкість ЗАТ “СБМУ №15” не втрачена і є шанси вийти із скрутного становища, послабити фінансову напруженість і покращити кінцеві результати шляхом використання виявлених резервів. Це дозволить підвищити його імунітет до фінансових криз, дасть змогу швидко і у повному обсязі на них відреагувати та забезпечить досягнення поставлених цілей, його платоспроможності і конкурентноздатності у майбутніх періодах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція (основний закон) України. Прийнятий ВР України 28.06.96р.
2. Про підприємства в Україні: Закон України від 26.02.96р. №. 785-12.
3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91р. №1577-12
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. № 996-ХІ
5. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93р. №3125-ХІІ.
6. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97р. №168/97-ВР
7. Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991р. №1251-XII
8. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997р. №283/97-ВР
9. Про контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 26.01.93р. №2939-ХІІ
10. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3.04.1993р. №250
11. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291
12. Положення про затвердження порядку надання фінансової звітності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене приказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. №318.
16. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050.106. „облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець та ін., за ред. Проф.. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП „Рута”, 2001.
17. Аудит: практическое пособие / А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик и др. Под ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ПП “Рута”, 2001
18. Білуха М.Т.: Курс аудиту . Підручник. - К.: Вища шк.. - Знання, 1998
19. Бланк И.А. Управление предприятием. - М.: Ассоциация авторов и издатилей “Тандем”. Изд-во ЭКМОС, 1998.
20. Бутинец Ф.Ф. Бухгалтерський і управлінський облік Навч. посібник./ Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Лижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000.
21. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник./ За ред. проф.. Ф.Ф. Бутинця, – Житомир: ЖІТІ, 2000.
22. Бутинець Ф.Ф., Виговська Н.Г., Малюга Н.М., Петренко Н.І.: Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит". - Житомир: ПП. „Рута", 2002.
23. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В., Дави дюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" - Житомир: ПП "Рута", 2002
24. Бутинець Ф.Ф.: Контроль і ревізія: Підручник для студентів спеціальності „Контроль і ревізія" вищ. навч. закладів./ За ред. Проф.. Бутинця Ф.Ф.- 3-тє вид., доп. І перероб. - Житомир: ПП „Рута", 2002.
25. Голов С.Ф.: Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2003.
26. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г.: Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник: 3 - те вид. - К.: А.С.К., 2000.
27. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посібник - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2002
28. Дором Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во „Знання". КОО, 2001
29. Завгородній В.П.: Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К: .А.С.К., 2005.
30. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Монографія. - К.: Єльга, Ніка -Центр, 2002
31. Кужельний М.В., Калюга Є.В., Калюга О.В. Контроль фінансової діяльності та правильності її складання: Навч.-метод. посібник для студентів економічних спеціальностей і працівників обліково-аналітичних і конт-рольно-ревізійних служб підприємств, організацій та установ. - К.: Єльга, Ніка-Центр, 2001
32. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В., Організація і методика аудиту: навч. посібник – Київ, “Каравела”, 2004
33. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібн. К.: Вид-во „Центр навч. літератури”, 2003.
34. Мних Є.В. Економічний аналіз. Підручник. - Житомир, 2002
35. Мурашко В.М., Сторожук Т.М. Мурашко О.В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навчальний посібник/ за ред. П.В. Мельника – К.: ЦУЛ, 2003
36. Первинна документація / Склад. О. Піроженко – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х: Фактор 2003.
37. Поддєрьогін А.М.: Фінанси підприємств: Підручник. - К, : КНТЕУ, 1998
38. Сєрікова Т.М., Понікаров В.Д., Кожанова Є.П., Оленко І.П.: Облік, аналіз, аудит. Навчальний посібник. - X.: ВД „ІНЖЕК" 2003
39. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підр. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. - 6-те вид. - К.: А.С.К., 2002
40. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. – К.: Знання – Прес, 2002.
41. Ушакова Н.М., Кукурудза Л.О., Лисенко В.П. Управління поточними витратами торгового підприємства: Навч. посібн. - К.: КДТЕУ, 1997
42. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.
43. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. – К., 2003.
44. Швиданенко Г.О., Покропившій С.Ф., Клименко С.М.: Економіка підприємства: Навч. - метод. посібник для самост. вивч. - К.: КНЕУ, 2000
45. Білоусов А. Внутрішній аудит: Перспективи розвитку і методика організації на підприємствах України// Бухгалтерський облік і аудит. – 2001 – №2 – с. 45-48
46. Горщар В. 1С: Облік витрат на виробництво продукції // Бухгалтерія – 2003-№35, - с. 34-36
47. Дорфман В. Облік матеріальних витрат у промисловості // Дебет-Кредит – 2002 - №10, - с.23-27
48. Давидова Т.М. Методологічні аспекти обліку витрат на збут та відображення їх в фінансовій звітності // Вісник податкової служби України № 8/2002, - с. 24-28
49. Іванов Ю.А. 1С: Бухгалтерія 7.7 для України: Заняття 44. Облік затрат і визначення фінансового результату.// Податки та бухгалтерський облік, Фактор № 42 (600) 26 травня 2003р. – с. 38-42
50. Іванов Ю., Котлярів Є. Реформована собівартість (калькулювання у промисловості) // Бухгалтерія – 2001– №20/1, - с. 12-14
51. Кузнєцова С. Легітимація як напрям розвитку бухгалтерського управлінського обліку в Україні // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №12, с. 27-29
52. Мазаракі А., Гуляєва Н. та ін. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельної діяльності // Вісник КНТЕУ – 2002. – №6, - с. 7-10
53. Мамішев А. Зміст і призначення контролю в механізмі управління // Економіка, фінанси, право – 2003 – №3, - с. 35-37
54. Мосаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов // Бухгалтерський облік і аудит – 2002 – №9, - с. 24-27
55. Нападовська Л. Методологічні засади упр. обліку // Бухгалтерський облік і аудит – 2004 - №4, - с. 38-40
56. Пустовіт Г. Особливості обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості готової продукції в малих підприємствах //Бухгалтерський облік і аудит 2004 – №5– с. 3-8
57. Почапська Л. Аналіз витрат виробництва видавничої продукції // Вісник КНТЕУ – 2002 – №3, - с.12-15
58. Сук Л.К. Калькулювання собівартості і закриття бухгалтерських рахунків // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. - №23 - с.2-4
59. Сук Л.К. Обґрунтування статей обліку витрат у сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 1999. - №10 - с.6-8
60. Сук П.Л. Групування витрат виробництва в умовах ринку // Економіка АПК. - 2000. - № 1 - с. 15-32.
61. Сук П.Л. Облік витрат // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2001. -№23-с. 7-14.
62. Шандова Н.В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства// Фінанси України – 2003 – №7 – с.97-101
63. Шандора Н.В. Методичні аспекти організації управління витратами // Фінанси України – 2003 – №12 – с. 53-57
64. Юрченко К. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік витрат і звітність // Вісник податкової служби України – 2002. №20. – с. 38-39.
65. Юрченко К. Методи обліку витрат на виробництво продукції //Вісник податкової служби України – 2002р. – №37 – с. 34-37
66. Фінансова звітність ЗАТ “Спеціалізоване будівельно-монтажне управління №15” за 2004 та 2005 роки

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік і аудит доходів та витрат операційної діяльності підприємства" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.03.2011 в 18:38. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3406 та скачано 133 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали