Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Історія України

Конституція України основа форм права соціального забезпеченняЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………….….2-4
Розділ 1. Конституція України, як основа форм права соціального забезпечення……………………………………………………………….5-10
Розділ 2. Міжнародно-правові акти як форми права соціального
забезпечення………………………………………………………….….11-24
2.1. Класифікація міжнародно-правових актів як форм права соціального забезпечення…………………………………………….….11-15
2.2. Характеристика основних міжнародно-правових актів як
форм права соціального забезпечення…………………………………15-24
Розділ 3. Закони України як форма права соціального забезпечення……...……25-42
3.1. Класифікація законів як форм права соціального забезпечення....25-29
3.2. Характеристика законів, що регулюють найважливіші
суспільні відносини у сфері соціального забезпечення……………….30-31
3.3. Характеристика законів з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування………………………………..…32-42
Висновки…………………………………………………………………………….43-44
Список використаних джерел ………………………………………………..……45-49


Вступ

В умовах становлення в Україні ринкових відносин постає необхідність посилення гарантій соціального захисту осіб, які в силу об'єктивних обставин потребують піклування і турботи держави. Виконуючи свою соціальну функцію вона на законодавчому рівні встановлює комплекс правових заходів, направлених на забезпечення прав і свобод громадян, визначає напрями своєї соціальної політики. Тому проблема законодавчого регулювання соціально-забезпечувальних відносин все ще залишається актуальною для вітчизняної системи права. Розширення договірних засад в регулюванні суспільних відносин на сучасному етапі ще більше посилило значення законів та інших нормативно-правових актів у цій сфері.
Невирішеними залишаються чимало питань, які стосуються з'ясування соціальної сутності законів, їх класифікації та пошуку оптимального співвідношення з актами міжнародних договорів, що теж належать до джерел вітчизняного права.
Законам взагалі та законам як джерелам права соціального захисту, зокрема, присвячено чимало публікацій. Найбільш фундаментальними з них можна вважати монографію М. Н. Марченко [1], статті В. Я. Бурака [2], П. Д. Пелипенко [3], Д. Коновалова [4].
Метою курсової роботи є характеристика Конституції, міжнародно-правових актів та законів як джерел права соціального забезпечення України, визначення їх місця і ролі у системі правового забезпечення відносин соціального захисту. Вирішення поставлених завдань сприятиме посиленню гарантій соціальних прав громадян України та вдосконаленню форм правового регулювання.
Визначена мета передбачає постановку та вирішення наступних основних завдань:
• аналіз та узагальнення наявних наукових досліджень з даної теми;
• аналіз чинних міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють соціальне забезпечення громадян.
Соціальні відносини є чи не найважливішою сферою громадянського суспільства, тому законодавче врегулювання цих відносин зумовлює актуальність даної теми.
Об’єктом курсової роботи є суспільні відносини з приводу захисту прав людини та громадянина у державі та парламентського контролю у формі нагляду за всіма державними органами і посадовими особами.
Предмет курсової роботи – нормативно-правове регулювання статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також наукові дослідження із зазначеного питання.
Завданням роботи є:
- здійснення аналізу Конституції України як основної форми права соціального забезпечення;
- здійснення класифікації та характеристики основних міжнародно-правових актів як форм права соціального забезпечення;
- здійснення аналізу та класифікації законів як форми права соціального забезпечення;
- надання пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення законодавства, що регулює соціальні відносини.
Предметом дослідження є Конституція України, міжнародно-правові акти та закони України як форми права соціального забезпечення.
При виконання курсової роботи були використані загальнонаукові (діалектичний, формально-логічний, структурно-функціональний) методи пізнання правових явищ, а також спеціально-наукові методи (порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм тощо). Застосовування цих методів дозволило проаналізувати вищезазначені форми права соціального забезпечення, а також зробити висновки про наявні проблеми та шляхи їх вирішення.
Структурно курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
У вступі обґрунтовано актуальність теми курсової роботи, визначено предмет, мету та завдання дослідження, а також структуру роботи.
У першому розділі автор характеризує Конституцію України як основну форму права соціального забезпечення.
Другий розділ присвячений класифікації та характеристиці міжнародно-правових актів як форм права соціального забезпечення.
У третьому розділі розкривається місце закону в ієрархії джерел права соціального захисту, а також наводиться класифікація законів як форми права соціального забезпечення.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30.- Ст.141.
Європейський кодекс соціального забезпечення (Рим, 6 листопада 1990 року) // Акти європейського права із соціальних питань. - К.:Парламентське видавництво, 2005. - 384с.
Європейська соціальна хартія (переглянута), Страсбург, 3 травня 1996 року. - К. : Фенікс, 2004. - 38с.
Бюджетний кодекс України// ВВР України, 2010, № 50-51, ст.572.
Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року №16/98-ВР // ВВР України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
Закон України «Про прожитковий мінімум» //ВВР України, 1999, № 38, ст.348
Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»// ВВР України, 2000, № 48, ст.409
Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»// ВВР України, 2003, №№ 49-51, ст.376
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV // ВВР України. – 1999. - №46-47. - Ст.403
Закон України « Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»// ВВР України , 2001, № 14, ст.71
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»// ВВР України, 2000, № 22, ст.171
Закон України «Про пенсійне забезпечення»// ВВР України, 1992, № 3, ст. 10
Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»// ВВР України, 1992, № 29, ст.399
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»// ВВР України, 1991, № 16, ст.200
Закон України «Про державну службу»// ВВР України, 1993, № 52, ст.490
Закон України "Про статус народного депутата України"//ВВР), 1993, № 3, ст. 17
Закон України «Про прокуратуру»//ВВР України, 1991, № 53, ст.793
Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»// ВВР України, 1997, № 50, ст. 302
Митний кодекс України від 11 липня 2002 р.// ВВР), 2002, № 38-39, ст.288
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»// ВВР України, 2001, № 33, ст. 175
Закон України «Про судову експертизу»// ВВР України, 1994, № 28, ст.232
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»// ВВР України, 1992, № 12, ст.165
Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»// ВВР України, 2000, № 35, ст.289
Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»// ВВР України, 1998, № 40-41, ст.249
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»// ВВР України, 1993, № 45, ст.425
Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»// ВВР України, 1992, № 15, ст.190
Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні// ВВР України, 1994, № 4, ст.18
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні"»// ВВР України, 1991, № 22, ст.262
Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"//ВВР України, 2000, № 24, ст.182
Закон України «Про зайнятість населення»// ВВР України, 1991, № 14, ст.170
Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування"// ВВР України, 1997, № 37, ст.237
Закон України «Про статус гірських населених пунктів в Україні»// ВВР України, 1995, № 9, ст.58
Закон України «Про донорство крові та її компонентів»// ВВР України, 1995, № 23, ст.183
Закон України «Про національний банк України»//ВВР України, 1999, № 29, ст.238
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»// ВВР України, 2003, № 47-48,ст.372
Закон України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям// ВВР України, 2000, № 35, ст.290
Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"// ВВР), 1993, № 5, ст.21
Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” від 16 листопада 2000 року №2109-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №1. - Ст.2
Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»// ВВР України, 1992, № 11, ст.152
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"//ВВР України, 1991, № 21, ст.252
Закон України «Про соціальні послуги» // ВВР України, 2003, № 45, ст.358
Закон України «Про поховання та похоронну справу»// ВВР України, 2004, № 7, ст.47

Закон України «Про благодійництво та благодійні організації"»//ВВР України, 1997, № 46, ст.292
Закон України «Про гуманітарну допомогу»// ВВР України, 1999, № 51, ст.451
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»// ВВР України, 1993, № 4, ст.19

Бурак В. До питання про джерела права соціального забезпечення // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — Л., 2003. — Вип. 38. — С. 362-368.
Болотіна Н.Б. Законодавство України в сфері соціального захисту населення та перспективи його розвитку // Соціальне законодавство України: теоретичні і практичні проблеми розвитку: Матеріали науково-практичного семінару, 23 березня 2005 року, м.Київ / За ред. Н.Б. Болотіної. – К.: КЮІ МВС, 2005. – С. 10-18
Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К.: Знання, 2005. – 381с.
Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. -615 с.
Источники права / Ответственный редактор С.А. Сосна. - Москва: Наука, 1985.
Мачульская Е.Е. Реформа социального обеспечения и необходимость кодификации законодательства // Вестник московского университета. – 1999. - №6. – С.3-31
Мачульська Е.Е. Право социального обеспечения. - М.: Международный центр финансово-зкономического развития. - 1997. -208с.
Пилипенко П. Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записи. — 2005. — № 1-2.
Право соціального забезпечення: Навч. Посібник. Для студентів. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2006. – 496с.
Коновалов Д. Нове у законодавстві з питань соціального розвитку // Юридичний журнал. — 2005. — № 3. — С 31-33.
Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави / П. М. Рабінович. — К. : Атака, 2001.
Системность законодательства как фактор повышения его качества // Государство и право. – 2002. - №8. – С. 5-15.
Сліденко І.Д. Тлумачення конституції: питання теорії і практики в контексті світового досвіду / Одес. нац. юр. академія. - Одеса: Фенікс, 2003.
Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Конституція України основа форм права соціального забезпечення" з предмету "Історія України". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.11.2013 в 14:56. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3080 та скачано 194 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали