Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Політичні права і свободи громадянинаЗміст

ВСТУП….……….3
РОЗДІЛ 1. Поняття політичних прав у системі прав і свобод людини і громадяни-на.5
РОЗДІЛ 2. Основні політичні права громадянина Украї-ни………….8
2.1. Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обра-ним…………9
2.2. Право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організа-ції………...……..11
2.3. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстра-ції…...20
2.4. Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернен-ня…….23
РОЗДІЛ 3. Захист політичних прав і сво-бод……...28
ВИСНОВ-КИ…...31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕ-РЕЛ…………..32

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Права, свободи і обов’язки людини і гро-мадянина завжди були в центрі уваги життя суспільства. Не тільки вчені правознавці, але і практики, чия діяльність постійно пов’язана з вирішенням різноманітних питань у сфері забезпечення, реалізації й охорони прав та свобод людини, займаються розробкою і впровадженням нових ефективних механізмів для здійснення людиною і громадянином своїх прав і свобод. Одне з центральних місць серед конституційних прав та свобод людини і громадянина займають політичні права, які відіграють вирішальну роль у побудові держави, а тому рівень їх гарантованості зумовлює ефективність суспільних відносин у майбутньому.
Конституційні прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу неможливо реалізувати в Україні без утвердження політичних прав та свобод людини. Вагомість політичних прав у державотворчому процесі вимагає створення та розвитку системи гарантій, які відповідали б реально існуючим відносинам. Динаміка суспільних відносин, насамперед у політичному житті, зумовлює певні зміни у теоретичному обґрунтуванні та практичному застосуванні конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина. До цього часу в Україні проблема конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод не була, на жаль, належним чином вивчена. Це пов’язано насамперед з історичними чинниками, оскільки в історії України були часи, коли застосування політичних прав та свобод у повній мірі не було можливим. Лише проголошення незалежності України породило реальні можливості використання людиною політичних прав та свобод. Значною мірою отримав розвиток інститут народовладдя. Інтеграційні процеси руху України до міжнародних структур зумовили необхідність приділити належну увагу проблемам гарантування прав та свобод людини і громадянина, в тому числі і політичних. Зазначені фактори підкреслюють актуальність теоретичного обґрунтування проблеми конституційно-правових гарантій політичних прав та свобод людини і громадянина, а також використання отриманих у дослідженні результатів на практиці. Вивчення проблем конституційно-правових гарантій політичних прав має також виключне значення для розвитку конституційного права України як науки та навчальної дисципліни.
Об’єктом дослідження є правові відносини, які виникають у процесі забезпечення прав та свобод людини і громадянина.
Предметом дослідження є політичні права і свободи людини і громадянина.
Метою написання даної курсової роботи є удосконалення наших знань методом активного та ґрунтовного дослідження основних політичних прав і свобод людини і громадянина, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних навиків з цього питання.
У відповідності з метою дослідження виникає необхідність розв’язання таких завдань:
- з’ясування загальних рис та характеристик конституційно-правових політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні;
- формулювання загального поняття «право», «свобода» та визначення поняття «політичні права»;
- з’ясування місця конституційно-правових політичних прав та свобод людини і громадянина у процесі становлення і розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні.

ВИСНОВКИ

Політичні права — це можливості людини і громадяни¬на брати участь у громадському та державному житті, вно¬сити пропозиції про поліпшення роботи державних органів, їхніх службових осіб та об’єднань громадян, критикувати ва-ди в роботі, безпосередньо брати участь у різних об’єднан¬нях громадян.
До цієї групи відносять такі права: брати участь в управ¬лінні державними та громадськими справами, користуватися рівним правом доступу до державної служби, а також служ¬би в органах місцевого самоврядування; обговорювати, прий¬мати закони й виносити рішення загальнодержавного та міс¬цевого значення, беручи участь у всеукраїнському та місце¬вих референдумах; надсилати ін-дивідуальні або колективні письмові звернення чи особисто звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування та їхніх посадо¬вих осіб; утворювати об’єднання громадян (політичні партії, громадські організації) та брати участь у їхній роботі; збира¬тися мирно, без зброї та проводити збори, мі-тинги, походи й демонстрації, про що завчасно сповіщати органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування; вибирати й бути обраним до дер-жавних органів та органів місцевого самовря¬дування; мати громадянство.
Україна використовує досвід розвинутих демократій західних держав, встановлюючи і застосовуючи ряд принципів, які мають гарантувати забезпечення політичних прав і свобод громадян. Це насамперед – загальне право голосу, рівність усіх при виборах, таємне голосування, прямі вибори тощо. Всі ці поняття закріплені в Конституції та законах України.
Пріоритетними напрямами докладання державних зусиль у контексті реалізації політичних прав громадян України мають стати: 1) оптимізація існуючого інституційного механізму реалізації політичних прав, визначення результатів їх здійснення та захисту цих прав у разі порушення; 2) удосконалення нормативно-правової бази, що регламентує різноманітні аспекти практичного здійснення політичних прав громадян; 3) здійснення раціонального впливу на культурно-ідеологічні процеси в суспільстві з метою формування високої політичної культури громадян. Тільки тоді може йтися про реальні гарантії дотримання політичних прав громадян в Україні на рівні європейських стандартів.
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

курсова робота "Політичні права і свободи громадянина" з предмету "Конституційне право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.12.2011 в 17:11. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1153 та скачано 28 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали