Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна економіка

Вільні економічні зониЗміст

Вступ
1. Історичні аспекти створення вільних економічних зон (ВЕЗ)
2. Сутність ВЕЗ та їх роль у залученні іноземних інвестицій.
3. Вільні економічні зони як ефективний засіб залучення іноземних інвестицій
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Необхідність здійснення обмінних операцій між країнами обумовила формування міжнародних економічних відносин як окремої економічної категорії, а також призвела до інтенсивного розвитку міжкраїнного поділу праці і відповідно зміцненню взаємозв'язків в області торгівлі, руху капіталу, наукових і технологічних знань, робочої сили, інформації. Можна з упевненістю говорити про те, що міжнародний поділ праці і міжнародні економічні відносини при їхньому раціональному і правильному використанні можуть бути взаємовигідними для всіх учасників. На сьогоднішній день є чимало підтверджень тому, що, незважаючи на відносно успішний ріст світової економіки в цілому, міжнародна торгівля, що базується на міжнародному поділі праці, розвивається більш швидкими темпами.
Однією з важливих ланок у реалізації принципів відкритої економіки є створення вільних економічних зон. Їх функціонування пов'язується з лібералізацією й активізацією зовнішньоекономічної діяльності. Економіка вільних економічних зон має високий ступінь відкритості зовнішньому світу, а митний, податковий і інвестиційний режим сприятливий для зовнішніх і внутрішніх інвестицій.
Крім залучення іноземного капіталу для активізації економічних процесів усередині країни, створення виробничих вільних економічних зон погоджують із трьома основними задачами:
• Стимулювання промислового експорту й одержання на цій основі валютних коштів;
• Ріст зайнятості;
• Перетворення зон у полігон по випробуванню нових методів господарювання, полюса росту національного господарства.
Важливою причиною утворення вільних економічних зон є те, що часто країна не бажає цілком відкривати свою економіку для припливу іноземного капіталу і тому використовує часткову, локальну відкритість у виді спецзони

Висновок

Функціонування на цей час більше як 700 вільних економічних зон практично в усіх країнах світу активно впливає на загальноекономічні процеси - збільшує обсяг виробництва товарів і послуг посилює активність зовнішньоекономічного обміну, сприяє зростанню чисельності зайнятих, підвищує рівень життя населення тощо.
На цей час найбільша кількість вільних економічних зон сконцентрована в країнах що розвиваються, а частка продукції виробленої на території всіх вільних економічних зон перевищує 5% від загального обсягу світової торгівлі.
Сьогодні механізм вільних економічних зон для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій з успіхом використовують країни з ринковою та перехідною економікою, держави що розвиваються. Найбільше таких економічних юрисдикцій створено у наймогутнішій країні світу - США, Де їх функціонує більше 20% загальносвітової кількості. Свого часу вільні економічні зони сприяли розвитку США, Ірландії, Китаю, Гонконгу, Південної Кореї та інших держав світу. На шляху створення на своїй території вільної економічної зони стала й Україна. Вона поповнила ряд країн, які створюючи вільні економічні зони сподіваються на піднесення національної економіки. В Україні станом на 01 січня 2004 року створено та функціонує 11. Слід наголосити, що незважаючи на порівняно незначний період свого функціонування (3-5 р.), вони показують позитивні результати діяльності, ними залучено більше 1 млрд. дол. США, що в розрахунку на одиницю площі становить 4,2 тис. дол., тоді як у незональних територіях лише 0,088 тис. дол.
Звичайно ці результати були б набагато кращими, якби в вільних економічних зонах України був добре налагоджений господарський механізм, стрижневою основою якого є кредитно-грошове регулювання. Проведений науковцями аналіз показує, що найслабшою ланкою вітчизняних вільних економічних зон є недостатньо розвинена ринкова інфраструктура, страхова справа та фінансове забезпечення, які є наслідком недосконалості монетарного регулювання.
Отже, як свідчить довід вільні економічні зони діють у тих державах, котрі вміло використовують можливості монетарного регулювання у вільних економічних зонах.
Вільні економічні зони відображають як відособлену економічну територію в рамках національної економіки, залучає іноземний капітал, послуговує каталізатором інвестиційної політики в регіоні, сприяє структурній перебудові. Головне призначення вільних економічних зон полягає в тому, що вони є первинним ступенем для розвитку продуктивних сил регіону, що базується на впровадженні нових технологій, виробничих інновацій, що нарощують випуск експорто- та імпортозамінних товарів. Вона виступає своєрідним засобом залучення іноземного капіталу до економіки регіону, зокрема сільське господарство.
Виходячи з цього можна сказати, що прямі іноземні інвестиції є найважливішим чинником глобалізації сучасної світової економіки. Їхню роль тісно пов'язують з діяльністю ТНК і формуванням міжнародного виробництва. Перспективи розвитку інвестицій і трансаціоналізації визначається значною інтенсифікацією операцій зі злиття і поглинання компаній. Розширенням вкладень в інфраструктурні галузі міжнародної корпорації у сфері науково-дослідної та конструкторської роботи. Вільні економічні зони сприяють зростанню в процесі підвищення ефективності інвестування.

Список використаних джерел

1. Сіваченко І.Ю. Вільні економічні зони: Навчальний посібник / Національна Академія наук України. - К.: Дакор-Алерта, 2002.
2. Вільні економічні зони: які перспективи? / /Урядовий кур'єр:Газета центральних органів виконавчої влади України. - Київ, 2005 - №155.
3. Сутність, концептуальні принципи та особливості функціонування вільних економічних зон: (Світова практика та досвід використання в Україні) / В. Мандибура, В. Опанасюк / / Економіст. - Київ, 2003. - №3
4. Вільні економічні зони як фактор підвищення продуктивності інвестиційного процесу / П. Пахолко // Економіка і держава: Міжнародний науково-практичний журнал. - Київ, 2005. - №5.
5. Грошово-кредитне регулювання у вільній економічні зоні / В. Василенко //Банківська справа: Науково-практичний журнал. - Київ, 2005. - №2

  

Повна інформація про роботу

реферат "Вільні економічні зони" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.06.2011 в 14:54. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3044 та скачано 172 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали