Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Поняття і види господарських товариств (господарське право)Зміст

ВСТУП 3
1. РОЗДІЛ І «Поняття та ознаки господарських товариств як юридичних осіб … 5
1.1 Права та обов’язки учасників господарських товариств………… 9
1.2 Види господарських товариств……………………… ..12
2. РОЗДІЛ ІІ «Характеристика видів господарських товариств»……………….13
2.1 Акціонерне товариство…………………………… ..13
2.1.2 Управління акціонерним товариством…………… ...15
2.2 Товариство з обмеженою відповідальністю………………… ……….20
2.2.1 Управління товариством з обмеженою відповідальністю……… …22
2.3 Товариство з додатковою відповідальністю..… …..….25
2.4 Повне товариство……………… ………………….26
2.5 Командитне товариство…………………… .31
ВИСНОВКИ…...………… ….33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ… ...36

Вступ

Актуальність теми полягає у тому, що вона є однією із важливих тем цивільного права. Господарські товариства, як юридичні особи, є результатом цивільно-правових відносин.
Мета і завдання роботи – розкрити суть господарських товариств, дати повну характеристику кожному виду господарських товариств, розкрити принципи діяльності кожного з них.
Об’єктом дослідження являються різні види господарських товариств, що утворюються з метою одержання прибутку або для задоволення певних суспільних потреб та інтересів.
Предметом дослідження є поняття і види господарських товариств.
Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом.
Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створене й однією особою, якщо законом це прямо не заборонено (ч. 2 ст. 83 ЦК України).
Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. До всіх товариств та установ застосовуються положення ЦК України та інші закони.
Підприємницькі товариства – це товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та подальшого його розподілу між учасниками (ст. 84 ЦК України). Видами підприємницьких товариств є: господарські товариства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, повне та командитне товариства) або виробничі кооперативи.
Непідприємницькі товариства – це товариства, які здійснюють свою діяльність з метою задоволення певних суспільних потреб незалежно від прибутковості.
Отже господарські товариства – це організації, які створюються на основі об’єднання осіб та об’єднання майна. За статтею 1 Закону України „Про господарські товариства“ до господарських товариств належать п’ять самостійних видів товариств: повне, командитне, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство. Їх загальною ознакою є статутний капітал, який поділений на частки між учасниками. Учасником вказаних товариств можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Між тим кожний вид товариства має свої особливі ознаки.

Висновки

Наведена класифікація господарських товариств є вичерпною. В даному випадку було б корисно перейняти досвід високорозвинених країн, законодавство і практика яких уже досить давно і вельми успішно вирішує більшість питань, пов'язаних з організацією і функціонуванням підприємств.
Хочеться звернути увагу вітчизняних підприємців на виключну важливість юридично грамотного оформлення установчих документів при створенні нових господарських товариств, адже від того, наскільки точно в них буде виражена воля сторін залежить стабільність і подальший розвиток підприємств. Вдосконалення правового регулювання діяльності господарських товариств пов'язане і з врегулюванням діяльності всіх суб'єктів підприємницької діяльності. На цю проблему також слід звернути увагу законодавцям, особливо в частині реєстрації товариств. Можна навести багато прикладів, коли недосконалістю нашого законодавства користуються недобросовісні бізнесмени. Проте вказані проблеми існують не лише в Україні.
Отже, зважуючи на важливість чіткого юридичного врегулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, вважаю за необхідне, з врахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду, створити такі закони, які з одного боку сприяли б вільному розвиткові економічних відносин, а з іншого – були б перешкодою для недобросовісних бізнесменів та інших любителів легкої наживи.
Господарські товариства є юридичною особою, яка засновується на умовах засновницького договору, і діє на умовах установчих документів. Господарські товариства являють собою організоване в єдине ціле об’єднання декількох осіб для ведення господарської діяльності, виготовлення продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг, з метою отримання прибутку, тобто належать до господарських організацій корпоративного типу.
Участь у господарському товаристві є водночас обов’язком і правом його учасників. Майнова участь є обов’язковою, а особиста – правом, а в персональних товариствах (повному та командитному) – обов’язком.
Наступна ознака господарського товариства – наявність відокремленого майна. Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників) і право власності на це майно дозволяє товариству самостійно вести господарську діяльність і відповідати за її результати.
Важливою ознакою також є поєднання в них особистих і майнових сил учасників. Майно, внесене учасниками товариства як їхні вклади (паї), належать товариству на праві власності. У той же час частина майна може бути передана товариству його засновниками (учасниками) на праві користування. Наприклад: право користування землею та іншими природними ресурсами, будинками, устаткуванням.
Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в суді від свого імені. Придбання господарським товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.
Засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації можуть бути засновниками та учасниками господарських товариств нарівні з громадянами та юридичними особами України, крім випадків, встановлених законодавчими актами України.
Основна мета господарських товариств – отримання прибутку, це досягається шляхом промислу – систематичного виконання на професійній основі господарської діяльності (виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг) не для власних, а для чужих потреб.
Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
Кожне з цих товариств має свої притаманні лише йому особливості та ознаки, які відрізняють їх одне від одного.
У першому розділі курсової роботи я проаналізував діяльність господарських товариств, порядок державної реєстрації товариств та умови за якими діють товариства, майно товариств та правовий статус учасників господарських товариств. У другому розділі я розкрив види господарських товариств, склавши характеристику кожного з них. У третьому розділі я детально охарактеризував кожен з видів господарських товариств, дав визначення поняттям майно та майнові права в господарському товаристві, розкрив методи управління в різних видах товариств.
Отже господарське товариство є не просто колективним об’єднанням, яке має свою мету, а об’єднанням яке має свою дієздатність та правоздатність, і своїми діями може задовольнити потреби, які виникають на шляху діяльності товариств.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.
2. Господарський кодекс України, станом на 15 вересня 2004. – К.: ВЕЛЕС, 2004. – 164 с., глава 9.
3. Цивільний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 352 с., глава 8 .
4. Закон України „Про акціонерні товариства“.
5. Закон України „Про господарські товариства“ //ВВР від 19 вересня 1991 р.
6. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців“ від 15.05.03. №755-IV.
7. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / О. І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак; За ред. Харитонової – Х.: Одіссей, 2007. – 832 с.
8. Цивільний кодекс України: Науково – практичний коментар / за ред. Харитонова Є.О. – Видання третє – Х.: ТОВ „Одіссей“, 2007. – 1200 с.
9. Вінник О. М. – Господарське право: Курс лекцій – К.: Атака, 2004. – 624 с.
10. Гайворонський В.М, Жушман В.П. – Господарське право України: Підручник. – Харків: Право, 2005. – 384 с.
11. Жук Л.А, Жук І.А, Неживець О.М. – Господарське право: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
12. Щербина В. С. – Господарське право: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.
13. http://zakon.rada.gov.ua
14. Баранцев П. Ліквідація підприємств: правове регулювання, оподаткування // Право України, 2000. – № 12.
15. Кучеренко І. Підстави для ліквідації юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право, 2001. – № 2.
16. Кравчук В. Вклади статутного капіталу господарського товариства // Право України, 2007. – № 7.

  

Повна інформація про роботу

реферат "Поняття і види господарських товариств (господарське право)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 31.05.2011 в 12:29. Автором даного матеріалу є Марина (marinapetrejchuk@rambler.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 5317 та скачано 222 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Марина...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали