Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт з практики на державному підприємстві "Ківерцівське лісове господарство"Зміст

ВСТУП 3
1. Загальна характеристика ДП «Ківерцівське ЛГ», організація обліку 5
2. Аналіз фінансового стану ДП «Ківерцівське ЛГ» 16
3. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку і контролю 60
4. Організація технічного оформлення і забезпечення бухгалтерського обліку і контролю ДП «Ківерцівське ЛГ» 68
5. Обліковий та контрольно-ревізійний підрозділи ДП «Ківерцівське ЛГ» й організація їх роботи 78
6. Організація процесу складання статистичної звітності 83
7. Організація процесу складання фінансової звітності 92
8. Організація процесу складання звітності до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування ДП «Ківерцівське ЛГ» 108
9. Організація процесу складання податкової звітності.
Формування податкової політики відповідно до Податкового кодексу України 112
10. Оптимізація системи оподаткування підприємства 116
11. Науково-педагогічна практика 125
ВИСНОВКИ 138
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 140
ДОДАТКИ 142

ВСТУП

Становлення ринкових відносин в Україні визначається прийняттям ефективних управлінських рішень та веденням бухгалтерського обліку. Саме управління забезпечує зв'язок, інтеграцію економічних процесів в організації.
Під час проходження практики на державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство» (далі ДП «Ківерцівське ЛГ») ми ознайомилися із веденням та організацією бухгалтерського обліку, методикою та методами аналізу на підприємстві.
Об’єктом магістерської практики є ДП «Ківерцівське ЛГ», розташоване на території Ківерцівського, Луцького і Рожищенського районів. Місцезнаходження держлісгоспу: Волинська область, м. Ківерці, вул. Кузнецова, 4.
Предметом дослідження є діяльність підприємства, установчі і фінансові документи, виробничий процес і всі питання, що пов’язані з веденням бухгалтерського обліку на підприємстві, організації аналізу господарської діяльності та внутрішнього контролю.

Планируете аккуратно и красиво обшить стены? Стеновой гипсокартон арочный зарекомендовал себя с хорошей стороны как у строителей, так и людей эксплуатирующих конструкции. В каталоге компании BTT Group Вы найдете подробное описание каждого вида гипсокартона и подберете для себя наиболее подходящий вариант.
Підприємство засноване на державній власності, входить до складу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядковане Державному Комітету лісового господарства України.
В господарській практиці держлісгоспу виділяють дві основні сфери діяльності:
- лісогосподарську (об’єднує весь комплекс робіт, пов’язаних з лісовирощуванням і лісозаготівлею та фінансується за рахунок держбюджету);
- лісопереробну (включає лісопилення, первинну деревообробку, лісохімію, переробку харчових продуктів і знаходиться на госпрозрахунку).
ДП «Ківерцівське лісове господарство» випускає таку товарну продукцію як: пиломатеріали, заготовки дуба, заготовки на європіддони, ламель дубову, березовий сік та інше.
Мета магістерської практики – систематизація, закріплення та розширення теоретичних знань, одержаних під час навчання, розвиток і набуття практичних навичок самостійної роботи за обраною спеціальністю, а також набуття практичних вмінь готувати та викладати навчальний матеріал студентам з облікових дисциплін.
Основні завдання практики:
- ознайомлення з організаційною структурою підприємства, технологією виробництва, організацією управління підприємством, а також з організацією бухгалтерського, фінансового, податкового і управлінського обліку на підприємстві;
- вивчення порядку заповнення фінансової, статистичної та податкової звітності;
- вивчення методів раціональної організації процесу обліку і складання звітності;
- ознайомлення з методикою навчального процесу;
- підготовка методичних і навчальних матеріалів для проведення лекційних і практичних занять з облікових дисциплін;
- опрацювання і систематизація необхідних матеріалів для написання звіту з практики відповідно до чинних вимог.
Методологічною основою проведення дослідження є загальнонаукові прийоми пізнання дійсності серед яких аналіз, що передбачає поділ цілого на дрібні частини і вивчення кожної з них; синтез – поєднання частин в єдине ціле; моделювання – спрощене відображення дійсності за допомогою різноманітних таблиць, а також порівняння, групування. Застосовуються окремі методичні прийоми статистики та економічного аналізу – абсолютні та відносні величини. При визначені окремих питань на підприємстві використано прийоми опитування.
Інформаційною базою при проходженні фахової практики стали різні нормативно-законодавчі документи, такі як Закони України, інструкції, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО) та інші, установчі документи підприємства, первинні документи, зведені регістри аналітичного та синтетичного обліку а також звітність досліджуваного підприємства.

ВИСНОВОК

Державне підприємство «Ківерцівське лісове господарство» засноване на державній власності, входить до складу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядковане Державному Комітету лісового господарства України.
В господарській практиці держлісгоспу виділяють дві основні сфери діяльності:
- лісогосподарську (об’єднує весь комплекс робіт, пов’язаних з лісовирощуванням і лісозаготівлею та фінансується за рахунок держбюджету);
- лісопереробну (включає лісопилення, первинну деревообробку, лісохімію, переробку харчових продуктів і знаходиться на госпрозрахунку).
Держлісгосп випускає таку товарну продукцію як: пиломатеріали, заготовки дуба, заготовки на європіддони, ламель дубову, березовий сік.
На ДП «Ківерцівське лісове господарство» організація обліку належить до компетенції директора і здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV.
Необхідною умовою забезпечення ведення бухгалтерського обліку є облікова політика, яка на досліджуваному підприємстві висвітлюється в Наказі «Про облікову політику підприємства», який складений на початок звітного року.
Згідно пункту 7 Наказу «Про облікову політику підприємства» бухгалтерський облік на ведеться за журнально-ордерною формою обліку, застосовуючи журнали-ордери, затверджені Наказом Держкомлісгоспу України №127 від 15.11.2002 р. та зведений обліковий баланс.
Бухгалтерський облік діяльності підприємства здійснюється згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією про його застосування, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Із загального переліку рахунків 1-го і 2-го порядку з метою максимально адекватного відображення фінансового стану підприємства в обліковому процесі використовують рахунки, наведені в пункті 11 Наказу «Про облікову політику підприємства».
Служби внутрішнього контролю на досліджуваному підприємстві не виділяють, але на окремих працівників покладено обов’язки проведення інвентаризацій та комплексних перевірок.
На ДП «Ківерцівське ЛГ» ведеться документальне оформлення всіх операцій, пов’язаних з виробництвом та реалізацією виробничих запасів, готової продукції, а також розрахунків з працівниками, покупцями та постачальниками. Бухгалтерський облік на ДП «Ківерцівське ЛГ» автоматизований.
Досліджуючи організацію бухгалтерської служби на підприємстві, ми виявили, що не ведеться графік документообігу.
Так, як на підприємстві немає резерву сумнівних боргів, то його треба обов’язково створити, оскільки це дасть змогу покривати витрати підприємства, викликані неповерненням боргу.
Оскільки на ДП «Ківерцівське ЛГ» ведення управлінського обліку майже відсутнє, а проблема обліку і контролю витрат є актуальною, тому ми пропонуємо залучити кількох спеціалістів з ведення управлінського обліку, з метою звуження обов’язків головного бухгалтера.
Так як на ДП «Ківерцівське ЛГ» немає служби внутрішнього контролю, то було б доцільно його створити. Це б полегшило роботу працівників бухгалтерії та інших структурних підрозділів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV // Бухгалтерія. - 2007. - №12. - С.29.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - №13. – С. 3-5.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - №13. – С. 11-13.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - №13. – С. 59-63.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - №13. – С. 57-58.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - №13. – С. 37-39.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. - №13. – С. 63-65.
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291 // Все про бухгалтерський облік. – 2007. - № 66. – С.50, 61-62.
10. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. - 7-ме вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП. «Рута», 2006. – 557-558, 625-627.
11. Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Курс фінансового обліку: Навчальний посібник – К: Знання, 2007. – 468- 471, 536.
12. Гливенко В. В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та приклади: Навчальний підручник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 283-284.
13. Голов С. Ф., Костюченко В.М., Кравченко І. Ю., Ямборко Т. А. Фінансовий облік. Підручник – К: Лібра, 2005. – 534-536.
14. Дейнека А.М. Напрямки реформування лісового господарства// Матер. доповідей Міжнар. наук.-практ. конф. - Івано-Франківськ: Екор, 2005. - 302 с.
15. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: Навчальний посібник. - 2-ге вид., виправлене і доповнене. К.: Знання, 2007. – 360-362. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 422- 423.
16. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний підручник: 2-ге видання – К: Видавництво «Центр навчальної літератури», 2004. – 472- 474.
17. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М., Баранік О.О. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2008. – 472.
18. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 422- 423.
19. Пушкар М. С. Фінансовий облік: Підручник – Тернопіль: Карт-бланси, 2002. – 372-373.
20. Чабанова Н. В., Єфименко Т. І. Фінансовий облік: Підручник – К.: ВУ «Академія», 2007. – 515-520, 547-549.

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з практики на державному підприємстві "Ківерцівське лісове господарство"" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.05.2011 в 01:20. Автором даного матеріалу є Ольга Святославівна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 21114 та скачано 692 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Ольга Святославівна...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали