Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Історія економічних учень

Тести з історії економіки та економічної думкиЩо таке „хремастика” Арістотеля?
це наука про обмін, торгівлю, збагачення;

Кому із стародавніх мислителів належить вислів: «раби - це знаряддя, що говорить»?
Платону

Філософи Стародавньої Греції основною галуззю економіки вважали:
землеробство

Вчителем Ксенофонта був:
Сократ

Яку з категорій населення Платон не відносив до жодного стану?
рабів.

Хто вважається засновником терміну «економіка»?
Ксенофонт

Хто вперше в науці побачив зв'язок між поділом праці та розмірами ринку?
Ксенофонт

Концепцію ідеальної держави Платон виклав у творі
«Держава»;

Хто був передвісником концепції А. Сміта про поділ праці?
Ксенофонт

Яка форма власності, на думку Арістотеля, породжує найменше взаємних нарікань? приватна

Визначною пам'яткою соціально-економічної літератури доби Київської Русі є: «Руська Правда».

До представників пізнього меркантилізму належить:
Т. Мен

Який з наступних принципів не належить меркантилізму:
обмеження експорту готової продукції;

Причиною виникнення меркантилізму є:
розвиток товарної економіки;

Вперше термін «політична економія» до наукового обігу запровадив:
А. Монкретьєн.

Хто з видатних учених-економістів вважав себе послідовником учення меркантилістів?
Дж. М. Кейнс;

Яка з перелічених нижче ознак не притаманна меркантилістам?
предметом дослідження є виробництво;

Для досягнення позитивного сальдо у зовнішній торгівлі ранні меркантилісти вважали за доцільне:
не допускати вивозу з країни золота і срібла;

Перу А. Монкретьєна належить праця:
«Трактат політичної економії»;

У якій країні меркантилізм мав назву «кольбертизм»?
Франції;

Державна політика меркантилістів не включала такого твердження:
розвивати сільське господарство;

В якому році побачив світ «Трактат політичної економії» А.Монкретьєна?
1615

До ранніх меркантилістів належить:
Ж. Боден.

Предметом дослідження меркантилістів є:
сфера обігу

Хто вперше висунув ідею єдиної грошової одиниці для всієї Європи?
Г. Скаруффі

У якій сфері за В. Петті створюється національний дохід?
сфера матеріального виробництва;

Загальний принцип економічної політики за Ф. Кене виглядає як:
сприяння розвитку сільського господарства.

Яка теорія Ж.-Б. Сея відома під назвою «закон Сея»?
теорія ринку

Хто вважав, що криза надвиробництва не може статися зі всіма товарами одночасно?
Д. Рікардо

Що на думку В. Петті є джерелом багатства?
праця;

Яке з тверджень не належить фізіократам?
перевага повинна надаватися дослідженням сфери обігу;

Кваліфікована праця, яка оплачується високими заробітками, за Ж. Б. Сеєм, формує:
клас менеджерів-професіоналів.

В основу якого вчення лягли наукові погляди Д. Рікардо?
марксизму;

Основоположником класичної політичної економії в Англії став:
В.Петті

Джерелом багатства за А. Смітом є:
сільське господарство і промисловість;

Ж.-Б. Сей був найбільш видатним послідовником:
А. Сміта

Хто вважав, що основною проблемою капіталізму є проблема реалізації?
Т. Мальтус.

Яке з визначень природної ціни не належить В. Петті?
величина витрат, пов'язаних з прибутком якоїсь речі;

До рушійних сил ринкової економіки А. Сміт зараховував:
дію законів попиту і пропозиції;

«Трактат політичної економії або Простий виклад способу, яким формуються, розподіляються та споживаються багатства» Ж.-Б. Сея був уперше виданий у:
1803р

Хто з економістів сформулював закон спадної родючості ґрунту?
Т. Мальтус.

Від чого, на думку В. Петті, не залежить ціна землі?
від позичкового відсотка;

Вперше терміни «основний» і «оборотний капітал» в науку запровадив:
А. Сміт;

Який чинник виробництва є зайвим у тричинниковій теорії виробництва Ж-Б. Сея?
організація;

Хто у XX ст. розвинув теорію ефективного попиту Т. Мальтуса?
Дж.М. Кейнс

«Видима рука ринку» за А. Смітом - це:
регулювання державою господарського життя;

Хто з класиків-економістів вважав, що «пропозиція породжує попит»?
Ж.-Б. Сей

Яка з перелічених праць належить Т. Мальтусу?
«Принципи політичної економії».

Хто назвав В. Петті „батьком політичної економії... геніальним і оригінальним дослідником-економістом”?
К. Маркс

Праця А. Сміта «Дослідження про природу і причини багатства народів» вийшла друком у:
1776.

Капітал Ж.-Б. Сей трактував як:
могутній двигун, призначений для використання людиною, який утворюється у процесі залучення до виробництва більшої кількості створених продуктів, ніж було спожито в процесі їх виробництва.

До якої наукової школи належить Т. Мальтус?
класичної школи політекономії

Основоположником класичної політичної економії у Франції став:
П.Буагільбер

Хто з класиків-економістів виділив три стани економіки держави: зростання, падіння, застій?
А. Сміт.

Яка назва основної праці Д. Рікардо?
«Початки політичної економії і оподаткування»;

Завдяки існуванню якого класу Т. Мальтус вирішує проблему реалізації?
непродуктивного класу;

У В. Петті зарплата - це:
сума вартостей предметів споживання, які необхідні для фізичного існування людини;

Хто за А. Смітом є «економічною людиною»?
досконалий егоїст, що прагне до особистого збагачення.

Багатство за Д. Рікардо - це:
фізичний обсяг виробництва;

За Т. Мальтусом населення зростає:
за геометричною прогресією;

Хто на думку фізіократа Ф. Кене створює чистий продукт?
Землероб

Яка економічна категорія є вихідною в теоретичні системі А. Сміта?
поділ праці;

Розвиток капіталізму за Д. Рікардо відбувається під впливом:
дії об'єктивних економічних законів;

За якою ознакою Ф. Кене здійснив поділ праці на продук¬тивну і непродуктивну?
праця в сільському господарстві;

Ж.-Б. Сей був представником:
класичної школи політекономії;

Вперше вчення про диференційну земельну ренту було розроблено:
Д. Рікардо;

Яка галузь, за теорією фізіократів, збагачує країну?
матеріальне виробництво

У теорії Ж.-Б. Сея основними чинниками виробництва є:
земля, праця, капітал

З розвитком капіталізму за Д. Рікардо прибуток підприємців:
має тенденцію до зменшення;

Основоположником економічної школи фізіократів став:
Ф.Кене.

Суть теорії ринку Ж.-Б. Сея полягає у тому, що:
товари та послуги обмінюються на інші товари та послуги, тому виробництво одних зумовлює потребу в інших, унаслідок чого завжди забезпечується потенційний попит;

Найбільш сприятливим режимом існування економіки Д. Рікардо вважав:
вільну конкуренцію

У якій галузі національного господарства, за теорією фізіократів, створюється чистий продукт?
сільському господарстві;

Ж.-Б. Сей був видатним економістом:
Франції

Про кого писав Дж. М. Кейнс: «Він підкорив Англію так само цілковито, як свята інквізиція підкорила Іспанію»?
Д. Рікардо

Яка з перелічених теорій лежить в основі економічного вчення С. Сісмонді?
теорія відтворення і криз;

Термін «пролетаріат» в економічну науку запровадив:
С. Сісмонді;

Основною суперечністю капіталізму С. Сісмонді називає:
суперечність між виробництвом і споживанням;

Слова «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» належать:
К. Марксу.

Основним в теоретичній концепції П.-Ж.Прудона є критика:
власності;

Як називається перший том «Капіталу» К.Маркса?
«Процес виробництва капіталу»;

Як називається другий том «Капіталу» К.Маркса?
«Процес обігу капіталу»;

Що Ф.Ліст вважав «головним знаряддям національної оборони, інструментом розвитку і поширення культури, силою, яка знищить традиційну економічну, політичну й культурну роздробленість»?
залізницю.

Як називається третій том «Капіталу» К.Маркса?
«Процес виробництва і обігу капіталу, узятий в цілому»;

Яку сферу Ф. Ліст визнавав основною рушійною силою економічного зростання?
промисловість;

У якому році вийшов перший том «Капіталу» К. Маркса?
1867

У якому році була опублікована праця Ф. Ліста «Національна система політичної економії»?
1841

Яку теорію з нижчеперелічених вперше розробив К. Маркс?
абсолютної земельної ренти;

За Ф. Лістом система А. Сміта і його послідовників була:
«системою приватної економіки»;

Теорія класової боротьби є центральною в:
марксизмі

Автором якої з перелічених теорій був Ф. Ліст?
теорії продуктивних сил;

Теорія додаткової вартості розроблена:
К.Марксом;

С. Сісмонді був представником:
критичної школи політекономії;

Яка з перелічених програм була запропонована Ф. Лістом?
програма побудови промислового суспільства;

Яка теорія є ключовою в „Капіталі” К. Маркса?
трудова теорія вартості;

За С. Сісмонді свобода конкуренції призводить до:
руйнування дрібного виробництва.

Що лежить в основі економічної системи Ф. Ліста?
націоналізм;

З розвитком капіталізму за К.Марксом норма прибутку підприємців:
має тенденцію до зменшення;

У своїй праці «Про комерційне багатство, або Про принципи політичної економії в їхньому застосуванні до торгового законодавства» С. Сісмонді виступає прихильником:
вільної конкуренції і фритредерства;

Яку з цих стадій економічного розвитку Ф. Ліст вважав господарським ідеалом?
землеробсько-мануфактурно-торгівельну.

Який вид суспільного відтворення не досліджується в «Капіталі» К. Маркса?
Звужене

С. Сісмонді називав себе учнем:
А. Сміта

Основним законом капіталізму за К. Марксом є:
збільшення виробництва додаткової вартості.

Головною причиною виникнення безробіття С. Сісмонді вважав:
застосування машин в передових галузях;

Створення пролетарської політичної економії пов’язане з іменем:
К. Маркса.

Хто з економістів здійснив найбільший вплив на німецьку історичну школу?
Ф. Ліст

Засновником австрійської школи став:
К. Менгер

Що вивчає «економікс» А.Маршалла?
людство у його повсякденному житті.

Яка школа виникла у 70-х роках XIX ст. на базі теорій
історичної школи?
нова історична школа;

Головною працею А. Маршалла є:
«Принципи економіксу»

Від чого не залежить обсяг грошової маси за А. Маршаллом?
від обсягу експортно-імпортних операцій;

Який з перечислених методів був основним в економічних дослідженнях представників історичної школи?
історичний метод.

Праця А. Маршалла «Принципи економіксу» вийшла друком у світ:
1890р

А. Маршалла можна вважати засновником:
неокласичного аналізу

Засновником історичної школи вважається:
Ф.Ліст;

Кредитне господарство представник історичної школи в Німеччині Б. Гільдебрандт ототожнює з:
плановою економікою;

Автором концепції економіки добробуту є:
А. Пігу

Лідером якої економічної школи був А. Маршалл?
кембріджської

Хто у науковій діяльності використав термін «господарство Робінзона»?
К. Менгер;

В економічній науці «Хрестом Маршалла» прийнято називати:
перетин кривих попиту і пропозиції;

Яку теорію вперше створив А. Маршалл?
теорію цінової еластичності попиту;

Яка теорія посідає центральне місце у концепціях австрійської школи?
теорія граничної корисності;

Який вчений-економіст не належить до представників кембріджської школи?
К. Менгер;

Хто з економістів запровадив поняття короткостроковий та довгостроковий періоди:
А. Маршалл

Хто був засновником австрійської школи маржиналізму?
К. Менгер

Хто запровадив поняття «споживчий надлишок»?
А. Маршалл

Показник, який вказує на ступінь зміни попиту при зміні ціни на 1%, А. Маршалл назвав:
коефіцієнтом еластичності попиту за ціною.

Хто з перелічених економістів не був маржиналістом?
Р. Коуз;

На думку А. Маршалла у довгостроковому періоді часу постійні витрати стають:
змінними.

Засновником американської школи маржиналізму є:
Дж.Б,Кларк.

Яка економічна школа не поділяла принципів маржиналізму?
історична.

Яким терміном А. Маршалл запропонував замінити термін «політична економія»?
«економікс»

Повна інформація про роботу

тести "Тести з історії економіки та економічної думки" з предмету "Історія економічних учень". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.05.2011 в 18:05. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 10864 та скачано 249 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали