Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Облік та аудит грошових коштівЗміст

Вступ
1. Теоретичні основи організації обліку і аудиту грошових коштів і розрахункових операцій.....
1.1. Основні задачі аудиту грошових коштів касових і розрахункових операцій.......
1.2. Методика і порядок проведення аудиту грошових і розрахункових операцій.......
1.3. Роль аудиту грошових коштів і розрахункових операцій у ревізійній роботі....
1.4. Економічна характеристика об'єкта досліджувань...
2. Порядок організацій обліку і аудиту грошових коштів розрахункових операцій у сучасних умовах...
2.1. Аудит касових операцій
2.2. Аудит підзвітних сум.....
2.3. Облік і аудит у стані розрахунків
3. Удосконалення організації обліку і аудиту в сучасних умовах грошових коштів і розрахункових операцій ...
3.1. Економіко - математична модель витрат на відрядження підприємства ........
3.2. Організація контролю за розрахунковими операціями на підприємствах.......
3.3. Застосування АСУ в роботі аудитора........
4. Розрахунок економічної ефективності пропозицій. ....
5. Охорона праці ..
Висновок
Література.............
Додатки...

ВСТУП

Вже десять років , як Україна по праву зветься суверенною державою. Але однієї цієї вивіски мало щоб вважати державу повноцінним і шановним по гідності своїми громадянами. На теперішній час рівень життя наших людей навіть із величезною натяжкою не можна назвати середнім в умовах економічної політики, що породжує бюджетне безгрішшя , величезні борги, занепад виробництва, тіньову економіку, безробіття.
Початком економічних перетворень в Україні стало прийняття Закону “Про економічну самостійність Української ССР” від 03.03.90 р. Відповідно до нього Україна самостійно визначає економічний статус, а також розробляє і формує фінансову ( бюджетну, податкову, валютну) політику в контексті загальнодержавної економічної політики.
Практикою підтверджується, що фінансова політика, як економічна політика держави в цілому , залежить від сформованого правового поля і функцій органів керування й органів контролю держави в процесі забезпечення фінансових відношень.
Важливим регулятором ринкової економіки є система оподатковування. З її допомогою держава може стимулювати вітчизняних товаровиробників , створювати потужний експортний потенціал, реально підвищувати прибутки населення і забезпечувати дохідну частину державного бюджету.
В умовах кризового стана економіки ,гіперінфляції, в Україні високими темпами зростає грошова маса й у тому числі її готівково-грошовий компонент. Його частка складає п'яту частину всієї маси, що значно вище , чим у країнах із розвитою ринковою економікою.
Обертання готівки є більш коштовним, що зв'язано з високими
витратами по їхньому друкуванню, транспортуванню, збереженню.
З погляду державних інтересів готівково-грошові розрахунки утрудняють здійснення контролю за грошовим обігом, дозволяють юридичним і фізичним особам ховати від податкових служб реальні прибутки та таким способом ухиляються від податків.
Метою даної роботи є закріплення, розробка і затвердження напрямків по удосконалюванню аудиторських послуг в області бухгалтерського обліку операцій по розрахунковому рахунку і касових операціях.
Відповідно до поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:
- визначені основні завдання аудиту коштів касових і розрахункових операцій;
- розкрито роль аудиту коштів і розрахункових операцій у ревізійній роботі;
- описано порядок організації обліку і аудиту касових операцій;
- описано порядок організації обліку і аудиту підзвітних сум;
- описано порядок організації обліку і аудиту в стані розрахунків;
- розроблена економіка - математична модель витрат грошових коштів з розрахункового рахуноку підприємства ;
- розкрита суть контролю, методи і прийоми аудиту;
- розроблена методика перевірки коштів і розрахункових операцій;
- розглянута можливість застосування персонального комп'ютера в роботі аудитора ;
Теоретичну основу дослідження даної роботи склали чинне законодавство України по економічних питаннях і питанням регулювання грошових відношень .
Об'єктом дослідження даної роботи є Товариство з обмеженною відповідальністю Машинно-технологічна станція “Агротехніка”.

ВИСНОВОК

Кризова ситуація, що у даний час склалася в Україні, вимагає проведення ряду радикальних заходів для укріплення економічного положення держави й удосконалюванню його фінансової політики.
Для економіки України характерним є повільний, але поступальний ритм руху до стабілізації. Слабкий розвиток економіки обумовлено багатьма чинниками, зокрема недосконалою податковою системою, відсутністю стимулюючого початку в реформах. Податкова система повинна стати дошкульним механізмом, що адекватно реагує на зміни в економіці. І насамперед на зміни у виробничій політиці підприємств.
Для забезпечення своєчасних і повних податкових надходжень податкові служби повинні приділяти більше уваги поведінці підприємств на ринку. І зі свого боку забезпечити як себе, так і підприємства від можливих помилок по засобам , ретельної перевірки всіх зовнішніх зв'язків підприємства .
Погодженість дій товаровиробників і податкових служб на кожному етапі виробництва, співробітництво в реалізації товарів на ринку повинно бути обопільним і взаємовигідним. Це дозволить досягти компромісу між інтересами виробників і держави.
В даній дипломній роботі визначені основні завдання аудиту коштів касових і розрахункових операцій. Аналізуючи ВАТ “Авіаконтроль” за 1998-1999 роки встановлено, що на протязі двох років на підприємстві було проведено п’ять перевірок з питань дотримання вимог Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Національним банком України 13 жовтня 1997 року і Закону України
В результаті цих перевірок були встановлені порушення і згідно Указу Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” №436\95 від 12.06.95р.зі змінами та доповненнями до ВАТ “Авіаконтроль” застосовувались наступні фінансові санкції:
- не цільове використання отриманих у банку грошових коштів – 1868 грн;
- не своєчасне повернення не витраченої суми , виданої під звіт у касу – 37,50грн
Всього по результатам перевірок ВАТ “Авіаконтроль” застосовані фінансові санкції у розмірі 1905,50грн.
Також по кожній перевірці на керівника Мощицького С.С.. і головного бухгалтера Пічугіну Л.Ю. складені протоколи і постанови про адміністративне правопорушення .
Аналіз ситуації на ВАТ “Авіаконтроль” дозволяє зробити висновок про доцільність більш тісного контакту між підприємствами та аудиторськими фірмами .
Отримані результати підтверджують необхідність прийняття більш рішучих заходів у відношенні платників податків. Таких, наприклад, як , створення мережі консультативних послуг при обласних і районних податкових адміністраціях та впровадження маркетингу в роботу державної податкової служби

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України . \\ Відомості Верховної Ради України .- 1996 р. - Суми, 1996 р. - №30.
2. Закон України “Про економічну самостійність Української ССР” \\ Урядовий кур’єр. – 1991 р. - №24.
3. Закон України “ Про державну податкову службу в Україні” \\ Урядовий кур’єр .- 1998 р. - №6.
4. Закон України “ Про банки і банківську діяльність” \\ Урядовий кур’єр .- 1991 р. - №25.
5. Закон України “ Про підприємництво в Українській ССР” \\ Відомості Верховної ради – 1991 р. - №24.
6. Закон України “Про підприємництво” \\ Урядовий кур’єр .- 1991 р. - №26.
7. Закон України “Про внесення змін і доповнень в Закон України “Про застосування ЕККА і ТКК при розрахунках з споживачами в сфері торгівлі, загального харчування і послуг” \\ Урядовий кур’єр .- 1996 р .- №25.
8. Закон України “Про охорону праці” \\ Урядовий кур’єр .- 1992 р. - №30.
9. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування". \\ Відомості податкової служби України. — 1998. — №22.
10. Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування". \\ Відомості Верховної Ради України. — 1997. — №37.
11. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності". \\ Податки і бухгалтерський облік. — 1998. — №11.
12. Закон України "Про аудиторську діяльність". \\ Відомості Верховної Ради України. — 1993. — №23, №33.
13. Указу Президента України “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки” №436\95 від 12.06.95р.зі змінами та доповненнями. \\ Вісник податкової служби України. — 1998. — №23.
14. Зміни і доповнення у положенні про організацію бухгалтер¬ського обліку та звітності в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України. \\ Діло. — 1995. — №41.
15. Інструкція про порядок заповнення форм річного бухгалтер¬ського звіту підприємства. \\ Діло. — 1995. — №79.
16. Про квартальну бухгалтерську звітність. Наказ Міністерства фінансів України. \\ Діло. — 1996. — №18.
17. Андреев В.Д. Практический аудит. Справочное пособие. — М.: Экономика, 1994. — 368с.
18. Аудит. Практическое пособие. А. Кузьминский, Н. Кужельний, Е. Петрик и др. \\ Под ред. А. Кузьминского. — К.: Учеб-информ, 1996. - 284с.
19. Аудит : Практическое пособие под ред. А.Н. Кузьминского. -К.: “Учетинформ”, 1996- 283 с.
20. Бабич Л. Налоговое реформирование в Украине: напрвления совершенствования \\ Экономика Украины – 1998 - №8 - с. 24.
21. Бабич Н. Украина на фоне мировых бюджетов:умеренность и аккуратность \\Вісник податкової служби –1997 -№10 - с. 47.
22. Белуха Н.Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства: Учебник. — М.: Финансы й статистика, 1992. — 368 с.
23. Бігун В.І. Застосування концепції маркетингу в організаціях податкової служби в умовах розвитку ринкових відносин \\ Фінанси України – 1996 -№ 11 –109 с.
24. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Підручник. — К.: Вища школа, 1994. — 364 с.
25. Білуха М.Т. Аудит у бізнесі: Посібник для бізнесменів. – Дніпропетровськ , фірма “Преском”, 1994.- 240 с.
26. Белобжецкий И.А. Ревизия й контроль в промышленности: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 294 с.
27. Благун І.Г. Функціонування податкової системи в умовах трансформації економіки України. Автореферат дисертації.
28. Богиня Д. Волинський Г. До питання щодо різних варіантів ринкових реформ \\Економіка України -1994- №3- 300 с.
29. Вдовиченко М.І. Про ефективність податкової системи в Україні \\ Фінанси України –1999 -№3 - 99 с.
30. Виговська Н. Структурна реформа чи антикризова програма \\ Вісник податкової служби – 1998 - №12 –57 с.
31. Дикань Л.В. Налогообложение: Учебное пособие. — Харьков: Фактор, 1996. — 192с.
32. Дорощ Н.І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн. \\ Фінанси України. — 1998. — №6. — С.75-82.
33. Дудник А. Налоги лучше платить, или некоторые аспекты борьбы с нарушениями налогового законодательства \\ Вісник податкової служби –1999 -№ 4- 457с.
34. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.-М. : Энергоиздат., 1984 г.
35. Дулик Т.О. Економічні аспекти проблеми ухилення від податків \\ Фінанси України – 1998 - № 12 –91с.
36. Дьяконова И.И. Налоги и налоговая политика Украины.- Киев, "Наукова думка",1997-240с.
37. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет й аудит в системе управлення предприятием. — К.: Ваклер, 1997. — 976 с.
38. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль й аудит в условиях рынка. — К.: Блиц-Информ, 1995. — 932 с.
39. Кнорринг Г.И. Справочник для проектирования электрического освещения-М.:Энергоиздат, 1984,360с.
40. Кочетков А.И. Анализ налоговых ошибок. -М.: Издательство "Дело и Сервис", 1998- 288с.
41. Кощій В. Віртуальна економіка \\ Вісник податкової служби – 1998 -№ 12 -с. 55.
42. Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків \\ Фінанси України – 1998 - №1 – 200 с.
43. Краморовский Л.М. “Ревизия и контроль” : Учебник .- 4-е изд.- М.: Финансы и статистика ,1988.- 300 с.
44. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. — Харьков: Консум, 1997. —432с.
45. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник.- Харьков: Консум, 1997.- 432с
46. Налоги в развитых странах. \\ Под ред. И.Г. Русаковой. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 288 с.
47. Налоги и налоговое право. \\ Под ред. А.В. Брызгалина. — М.: Аналитика-Пресс, 1998. — 608 с.
48. Налоги: Учебное пособие. /В.В. Буряковский, В.Я. Камазин С.В. Каламбет, О.А. Водолазская; Под ред. В.В. Буряковского. — Днепропетровск: Пороги, 1998. — 614 с.
49. Огонь Ц.Г. Податкова політика і доходи бюджетів України \\ Фінанси України – 1997 -№5 – 81 с.
50. Онєгіна В.М. Податки в системі регуляторів економічних процесів. Автореферат дисертації.
51. Палкин Ю. О стимулирующей функции налогов \\ Экономика Украины-1998 -№ 8 –480 с.
52. Положення про документальні записи у бухгалтерському обліку. Наказ Міністерства Фінансів України №88. — 1995. — №51.
53. Положення про організацію бухгалтерського обліку звітності” \\ Урядовий кур’єр ,- 1993.- №10.
54. Положение о безналичных расчетах в хозяйственном обороте Украины. \\ Финансовый Киев, 1993.- №18.
55. Положення про порядок реєстрації і застосування ЕККА при розрахунках готівки з споживачами в сфері торгівлі, загального харчування і послуг” із змінами і доповненнями \\ Вісник податкової служби України, 1999.- №11.
56. Податкова система України: Підручник. \\ В.М. Федосов В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін. За ред. В.М. Федосова. — К. Либідь, 1994.—464с.
57. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Національним банком України \\ Діло. - 1997. - №30.
58. Порядок реєстрації і ведення товарно-касової книги при розрахунках за готівку у сфері торгівлі, суспільного харчування і послуг , затвердженого спільним наказом Міністерства фінансів і Міністерства статистики України від 25.02.97 р. № 48/53\\ Урядовий кур’єр ,- 1997. - №10.
59. Петрик Е.А. Аудит, ревизия й контроль. Нормативные документы. Комментарии. Методические рекомендации. — К. Учебинформ, 1995. — 88 с.
60. Панапка А. и др. Обязоности и права плательщиков налогов \\ Бухгалтерский учет и аудит.- 1995.- №9
61. Поникаров В.Д. Основы аудита. — Харьков: РИО ХГЗУ 1996.—104с.
62. Пушкарева В.М. История финансовой мысли й политика налогов: Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 1996. — 192с.
63. Смоленчук С.М. Котрольно-ревезионная работа в условиях перехода к рынку” \\ Финанси, 1993.-№8;
64. Снип 2.09.04-87 Адміністративні і побутові будинки.
65. Снип II-4-79 Природне і штучне висвітлення.
66. Соколовська А.М.Налоги и их влияние на экономические процессы \\ Финанси , 1996, - №7
67. Стуков С.А. Система производственного учета й контроля. — М.: Финансы и статистика, 1988. —224 с.
68. Сутырин С.Ф. Погорлецкий А.И. Налоги й налоговое планирование в мировой зкономике. \\ Под ред. Сутырина С.Ф. — СПб: Изд-во В.А. Михайлова, Изд -во "Полиус", 1998. — 578 с.
69. Суйц В.П. Аудит. Практическое пособие для аудиторов. —-М.: Издательский центр "Анкил", 1994. — 108 с.
70. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. — М.: Аудит, 1994. — 286 с.
71. Черник Д.Г. Налоги в рыночной зкономике. — М.: Финансы ЮНИТИ, 1997.—384 с.
72. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. — М.: Инфра-М , 1995. — 240 с.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік та аудит грошових коштів" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.04.2011 в 12:10. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1745 та скачано 98 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали