Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт про проходження фахової практикиПовна назва роботи: Звіт про проходження фахової практики на підприємстві "Львiвобленерго"

Зміст

Вступ….3
Розділ 1. Структура управління та організація економічної роботи на підприємстві..4
Розділ 2. Формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства…13
Розділ 3. Порядок формування та розподілу прибутку на підприємстві..19
Розділ 4. Оподаткування діяльності та оцінка фінансового стану підприємства.23
Розділ 5. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ “Львівобленерго”…27
Висновки .. 30
Список використаних джерел…..32
Додатки..33

ВСТУП

Фінансово-економічна практика є складовою частиною навчального процесу підготовки фахівця. Основним завданням практики є закріплення отриманих теоретичних знань і набуття навиків практичної роботи.
Метою проходження практики на підприємстві є формування у студентів професійних знань і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах ,на базі знань набутих під час навчання. Також поглиблення та закріплення в студентів теоретичних знань з таких предметів, як : фінанси, фінанси підприємств, гроші та кредит; опанування студентами сучасними прийомами , методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.
У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у виробництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкодування витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами господарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою стороною діяльності підприємств.
Необхідною умовою законного функціонування підприємства в сучасних ринкових умовах правильне складання та подання фінансової звітності. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішення повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

ВИСНОВКИ

ВАТ „Львівобленерго” є основним постачальником електроенергії у Львові та області. Належить до приватизованих обленерго. У власності держави перебувають усього 26,98% акцій компанії. Всього є 193972320 простих іменних акцій. Прибутки розподіляються згідно з загальними правилами.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства готується вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. № 996 -ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть на Українi" (зi змiнами та доповненнями) та порядку заповнення рiчного звiту пiдприємства з урахуванням методичних рекомендацiй, розроблених Мiнiстерством фiнансiв України та П(С)БО.
ВАТ “Львiвобленерго” здiйснює передачу електроенергiї мiсцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергiї за регульованим тарифом, вiдповiдно до затверджених постановою НКРЕ Умов та Правил здiйснення пiдприємницької дiяльностi.
На даний час товариство складається з Виконавчої дирекцiї, структурних пiдроздiлiв - 22 районних електричних мереж, Львiвського та Дрогобицького високовольтних районiв електричних мереж, Львiвських мiських електричних мереж, структурних одиниць: "Львiвенергоналадка", "Львiвенергоавтотранс", "Львiвенергосервiс" та Загiн охорони. Зазначенi структурний пiдроздiл та структурнi одиницi не мають статусу юридичної особи.
Метод нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв: основнi засоби вiдображенi в облiку по фактичним витратам на придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення. Нарахування амортизацiї основних засобiв виконується прямолiнiйним методом для цiлей бухгалтерського облiку та згiдно з ст..8 Закону України для цiлей податкового облiку. Облiк запасiв ведеться за собiвартiстю.
Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямого рахунку, множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів. Виручку від реалізації кожної номенклатури виробів визначають за формулою: В = Р*Ц,
де В - виручка, Р- кількість реалізованих виробів, Ц - ціна реалізації кожного виробу.
Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді.
Продаж електроенергiї споживачу здiйснюється постачальником вiдповiдно до договору про постачання електричної енергiї.
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів.
Одним iз видiв дiяльностi ВАТ "Львiвобленерго" є транзит електроенергiї. Суть транзиту полягає в використаннi електричних мереж та iншого обладнання незалежних постачальникiв для передачi електроенергiї споживачам Товариства. Даний вид дiяльностi є лiцензований, регулюється законодавством України та здiйснюється у вiдповiдностi до договору на передачу електроенергiї мiсцевими електромережами мiж постачальником електроенергiї за нерегульованим тарифом та електропередавальною органiзацiєю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: нац. інтереси, реал. загрози, стратегія забезпечення: Навчальний посібник. – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2001. – 307 с.
2. ЗахаровО.І., Пригунов П.Я. Організація та управ¬ління економічною безпекою суб'єктів господарської діяльності: Навч. посіб. — К., 2008. — 257 с.
Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник / За ред. І. М. Петровича. – К.: Знання, 2001. – 405 с.
3. Коніщева Н., Балашова Р., Гураль В. Аналітичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств // Економіст. – 2000. – №12.
4. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.
5. Кириченко О.А., Кім Ю.Г. Методологічні основи економічної безпеки суб'єктів господарювання в транс¬ формаційній економіці // Актуальні проблеми еконо¬міки. — №12. — 2008. — 156 c.
6. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств : (підручник) / О.С. Філімоненков, Д.І.Дема; за ред.. О.С.Філімоненкова. – Київ: Алеута, 2009.- 494с.
7. Фінанси підприємств : (підручник) / А.М. Поддєрьогін… (та ін.); керівник кол. авт. і наук. ред.. А.М. Поддєрьогін; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Редакція 6-е вид., переробл. та допов. Видання Київ : КНЕУ, 2006.- 551с.

Повна інформація про роботу

практична робота "Звіт про проходження фахової практики" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.07.2011 в 15:52. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 7482 та скачано 239 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали