Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Страхові пули, їх значення та видиСутність пулу полягає в то¬му, що премія та суми збитків за відповідними ризиками передаються в пул, який розподіляє проходження операцій між членами пулу згідно з розміром премії, що її передано до пулу.
Розрізняють два типи пулів: пули страхування та пули перестра¬хування.
Об'єднання страховиків до пулів виправдане при проведенні небажаних з технічного погляду страхових операцій або невеликих за вузькоспеціалізованих операцій окремих страховиків, для яких важли¬во утримати спеціалістів у цій галузі.
Учасники пулу зобов'язані приймати всі зазначені в угоді ризики тільки в межах пулу. Вони також повинні приймати частку у всіх ри¬зиках, що передані до пулу, чи колективно підписаних всіма його чле¬нами.
Нерідко через пул здійснюється перестрахування ризиків. У такому разі договори страхування спочатку укладаються окремими його учас¬никами, а надалі передаються повністю в пул. Доля кожного члена пу¬лу в перестрахуванні визначається на підставі пропорційного розподі¬лу. Частка, яку отримує кожний з учасників пулу, визначається у вигляді фіксованого відсотка.
Пул, створений на базі співстрахування, має принципові особливо¬сті. Він відрізняється від перестрахового пулу тим, що в полісі, який видається страхувальнику, зазначається перелік членів пулу, які бе¬руть участь у страхуванні певного ризику, і їхня частка в страховій сумі. У тому разі, коли в пулах зі співстрахування беруть участь і про¬фесіональні перестраховики, які не укладають прямих договорів стра¬хування, Їхня частка повинна бути погоджена і підписана прямими страховиками, що беруть участь у конкретному пулі.
Кожний із учасників пулу бере участь у ризиках, що покриваються пулом, на підставі схеми пропорційного розподілу. Максимальний обсяг відпові¬дальності кожного страховика за окремим ризиком за договором стра¬хування не може перевищувати 10 % статутного фонду та сформова¬них страхових резервів страховика.
Кожний з учасників пулу бере участь як у тих ризиках, які він сам прийняв і передав до пулу, так і в усіх інших ризиках, які внесені до пулу іншими учасниками. Це дає можливість кожному учаснику пулу збільшити кількість ризиків, що приймаються на страхування, поліп¬шити структуру страхового портфеля, зменшити небезпеку кумуляції ризиків.
Шляхом створення пулу вирішуються такі завдання:
• за рахунок об'єднання фінансових засобів окремих страховиків відповідно збільшується місткість пулу, а також підвищуються мож¬ливості страховиків з прийняття на страхування значних ризиків.
• підвищується надійність страхового захисту за рахунок збіль¬шення гарантій виконання страховиками своїх обов'язків з відшкоду¬вання збитків.
Перестрахувальні пули бувають таких видів:
- Ринковий пул об'єднує більшість компаній ринку для прийняття великих чи дуже небезпечних, навіть катастрофічних ризиків.
- Урядовий перестраху валь ний пул. У деяких країнах з метою запобігання передання ризиків інозем¬ним закордонним перестраховикам урядами створюються центральні перестрахувальні компанії або пули, у які всі страхові компанії, що здійснюють страхування в державі, повинні передавати до перестра¬хування всі ризики або їх частину.
- Андеррайтерські пули. Невеликі компанії, що мають бажання вийти на новий ринок чи почати проводити новий вид страхування, не мають достатнього дос¬віду чи необхідної місткості. У такому разі вони можуть об'єдну¬ватись, утворюючи пули з компаніями, що мають більший досвід.

  

Повна інформація про роботу

конспект "Страхові пули, їх значення та види" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:20. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1365 та скачано 63 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали