Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Сукупний попит та сукупна пропозиція: моделі, фактори та умови рівновагиЗміст

Вступ 3
1. Макроекономічний кругообіг в умовах ринку 6
2. Сукупний попит 11
2.1 Крива сукупного попиту 11
2.2 Фактори, що визначають сукупний попит 13
3. Сукупна пропозиція 17
3.1 Цінові та нецінові фактори, що визначають сукупну пропозицію 21
4. Сукупний попит – сукупна пропозиція як модель економічної рівноваги 23
Висновки 32
Список використаної літератури 34

Вступ

В ринкових умовах важливішими елементами економіки є попит і пропозиція, а також ціна, яка виконує функцію їх урівноваження. Теоретичні основи формування сукупного попиту, сутність та фактори розвитку сукупної пропозиції, а також питання макроекономічної рівноваги та наслідки її порушення – головні проблеми сьогодення України, від якості вирішення яких залежать темпи і пропорції розвитку, становлення держави і заможність її населення.
Отож, обрана тема курсової роботи: «Сукупний попит та сукупна пропозиція: моделі, фактори та умови рівноваги».
Актуальність обраної теми полягає в тому, що проблема вивчення сукупного попиту та пропозиції зумовлена тим, що по мірі переходу економіки України до ринкових відносин виникали і загострювалися економічні і соціальні питання, які не могли бути вирішені автоматично за ринкових умов. Вивчення сукупного попиту є найважливішим завданням для економістів кожної країни. Дослідження сукупного попиту є дуже важливим для вивчення макроекономічної рівноваги ринку, умов його встановлення й порушення.
Модель економічного кругообігу дає загальне уявлення про економічну рівновагу. Тому вона не може відповісти на питання, яким чином ринковий механізм забезпечує цю рівновагу. Щоб відповісти на це запитання потрібно уявити все виробництво товарів та послуг як один сукупний товар, тобто як реальний ВВП (національний продукт) і розглянути такі категорії, як сукупний попит і сукупна пропозиція.
Сукупний попит (СПо) – це реальний обсяг національного продукту, який економіка має намір закупити з метою задоволення своїх платоспроміжних потреб.
На відміну від моделі рівноваги попиту й пропозиції на ринку окремого блага, модель сукупного попиту І сукупної пропозиції (AD-AS) досліджує поведінку економіки в цілому. Вона пояснює причини коливання рівня цін та реальних обсягів національного виробництва, розкриває взаємозв'язок між ними та економічною політикою. Модель застосовується для дослідження і пояснення таких важливих явищ, як інфляція, безробіття, прогнозування впливу на економіку різноманітних факторів, для планування і координації заходів економічної політики короткостроковому і довгостроковому періодах.
Модель AD-AS визначає рівноважні значення агрегованих обсягів попиту і пропозиції залежно від рівня цін товарів та послуг на внутрішньому ринку і характеризують рівень цін усієї сукупності товарів та послуг в економіці. Вимірником рівня цін у моделі AD-AS є дефлятор ВВП поточного періоду до певного базового періоду.
На відміну від моделі рівноваги індивідуального попиту й пропозиції в мікроекономіці модель сукупного попиту і сукупної пропозиції (AD-AS) досліджує поведінку економіки в цілому. Вона пояснює причини коливання рівня цін та реальних обсягів національного виробництва, розкриває взаємозв'язок між ними та економічною політикою. Модель застосовується для дослідження й пояснення таких важливих явищ, як інфляція, безробіття, ділові цикли, для прогнозування впливу на економіку різноманітних факторів, для планування й координації заходів економічної політики в короткостроковому і довгостроковому періодах.
Сукупний попит і сукупна пропозиція агрегуються, відповідно, з рівноважних величин попиту і пропозиції на всіх ринках товарів та послуг. Вони характеризують реальний обсяг національного виробництва за певний період, точніше – вартість кінцевої продукції національного виробництва в цінах базового періоду, які вважаються постійними.
Через те, що категорія сукупного попиту є однією з найважливіших проблем макроекономіки, вона висвітлюється майже в кожному посібнику з макроекономічного аналізу. Перші основи у ці поняття були закладені засновниками класичної теорії А.Смітом, Д.Рикардо, Дж.С.Міллем. Подальшій розвиток теорія попиту і пропозиції отримала у працях А.Маршалла, Е.Бен-Баверка, Л.Вальраса та ін. З нових позицій проблеми сукупного попиту і сукупної пропозиції отримали розвиток у працях Дж. Кейнса. Значний вклад у вирішення цих питань внесли В.Парето, К.Еклунд, П.Самуельсон, Дж.Хікс, А.Оукен, Й.Шумпетер, Є.Слуцкий, В.Коссов, О.Левін, В.Швирков, Дж.Сакс та багато інших вчених. Серед сучасних українських вчених, що плідно працюють над проблемами державного регулювання попиту і пропозиції, прогнозування і регулювання економічного і соціального розвитку держави, слід назвати Гейця В.М., Бабича В.П., Беседіна В.Ф., Бондар І.К., Вісящева В.А., Данилішина Б.М., Євдокимову І.М., Кваснюка Б.Є., Панасюка Б.Я., Савченка А.Г., Щукіна Б.М. та багатьох інших.
Практична значимість такого дослідження полягає у можливості розв’язання значної теоретичної і прикладної проблеми, що надасть змогу застосовувати його результати при розробленні заходів економічної політики в Україні як у час перехідного періоду, так і в період економічного зростання.
Актуальність дослідження та наявність значної кількості нерозв’язаних теоретичних та практичних проблем, що стосуються регулювання попиту і пропозиції, яке найповніше відповідає конкретним потребам економіки України на сучасному етапі побудови ринкових відносин, обумовили мету, завдання і предмет дослідження, його структуру та коло питань, що розглядаються в даній курсовій роботі.

Висновки

Після проведеного дослідження по темі роботи можна сказати, що її основну мету є досягнуто. З даної роботи зробимо наступні висновки: Сукупний попит подається зсередини країни і з-за кордону: усередині - із боку споживачів (підприємств, домашніх господарств і урядів) і місцеві інвестори, а з-за кордону - із боку іноземців. Відповідно, складається з закупівель товарів підприємствами (виробниче споживання), людьми (особисте споживання), урядом (державне споживання), внутрішніх капіталовкладень і експорту товарів за рубіж. Сукупна пропозиція забезпечується також зсередини будь-якої країни і з-за кордону - місцевими й іноземними виробниками. Відповідно, сукупна пропозиція складається з внутрішнього виробництва товарів, визначеного тим або іншим способом, і їхнього імпорту з-за кордону. Як сукупний попит, так і сукупна пропозиція встановлюють деяку взаємозалежність між обсягами виробництва товарів і існуючого рівня цін на ці товари. У рамках усього світу сукупний попит повинний, по визначенню, рівнятися сукупній пропозиції. У той же час, якщо розглядати окремі країни або їхні групи і робити це не ізольовано, а в контексті їх міжнародних економічних взаємозв'язків, те очевидно, що відхилення від балансу попиту і пропозиції є скоріше правилом, чим винятком. Предметом сукупного попиту і сукупної пропозиції в міжнародній економіці є товар, що трактується широко, як уся сукупність матеріальних і нематеріальних предметів, запропонованих для продажу. У більш вузькому змісті, як відомо з загальної економічної теорії, товар є вихідною категорією товарного виробництва, що прийшло на зміну натуральному господарству і характеризується виробництвом товару не тільки і не стільки для власного споживання, скільки на продаж. У теорії міжнародної економіки товар важливий не як продукт виробництва, а як об'єкт попиту і пропозиції. Оскільки головним предметом вивчення є сфера міжнародного спілкування і її обернений вплив на процес виробництва, товар розглядається насамперед із погляду обертання і частково споживання. Товар є таким тільки тоді, коли він комусь потрібний і коли на нього спрямовані дві головні сили ринкової економіки - попит і пропозиція, тобто його хочуть обміняти на інший товар, більш того, хоча б одна з цих сил діє з-за кордону. Якщо хоча б один із цих компонентів відсутніх, те товар стає простою річчю і не є предметом теорії міжнародної економіки. Міжнародна економіка поряд із загальною теорією макроекономіки вивчає закономірності формування сукупного й індивідуального попиту і пропозиції на товари, утворення їхньої рівноважної ціни, відхилення від неї і виникаючи через це раціональні чекання.
Сукупний попит і сукупна пропозиція агрегуються відповідно з рівноважних величин попиту і пропозиції на всіх ринках товарів та послуг. Вони характеризують реальний обсяг національного виробництва за певний період, точніше - вартість кінцевої продукції національного виробництва в цінах базового періоду, які вважаються постійними.
Отже, сукупний випуск у моделі AD-AS - це реальний валовий внутрішній продукт країни.
Функціонування будь-якої економіки ґрунтується на взаємопов’язаному русі ресурсів, споживчих благ і доходів, який називають економічним кругообігом. Центральне місце в ринковій системі займають ринок ресурсів і ринок продуктів, через які домашні господарства, фірми та держава взаємодіють між собою, утворюючи економічний кругообіг, внаслідок якого в економіці визначаються обсяг і структура виробництва, між окремими ринками досягається рівновага.
Сукупний попит – це такий обсяг реального валового внутрішнього продукту, який економіка має бажання закупити з метою задоволення своїх платоспроможних потреб. Сукупний попит у грошовій формі визначається сукупними витратами економіки на закупівлю товарів і послуг (споживчих витрат, валових інвестицій, державних закупівель і чистого експорту).
Сукупна пропозиція – такий обсяг реального валового внутрішнього продукту, який може бути вироблений і запропонований для продажу за певного рівня цін.

Список використаної літератури

1. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. —442 с.
2. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навчальний посібник для студентів вузів. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -442 с.
3. Беседін В.Ф., Беседін І.В. Дідур С.В. Щукін Б.М. Про вдосконалення методів розробки балансів попиту і пропозиції окремих видів продукції // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. №12(31), - Київ. - 2003.
4. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник. -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -651 с.
5. Бункина М. К. Макроэкономика: Учеб. пособие. -М.: Эльф Ко-пресс, 1995. -152 с.
6. Бурда, Майкл. Макроекономіка: Європейський контекст. -К.: Основи, 1998. -682 с.
7. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 608с.
8. Дідур С.В. Попит в системі макропоказників // Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки. Вип. № 15 / - К., 2001.
9. Долан, Эдвин Дж. Макроэкономика - СПб.: АО "Санкт-Петербург оркестр" : АОЗТ "Литера плюс", 1994. -402, с.
10. Дратвер Б. Л. Макроекономіка: Стислий конспект лекцій. -Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. -89, с.
11. Економічна теорія : Підручник. -К.: Центр навчальної літератури, 2006. -779 с.
12. Економічна теорія: Макро - і мікроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів. -К.: Вид. дім "Альтернативи", 2001. -606 с.
13. Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. 3. Г. Ватаманюка та С. М. Панчишина.— К.: Заповіт, 1997.— 408 с
14. Економічний розвиток і державна політика: Навч. посібник. -К.: Вид-во УАДУ, 2001. -475, с.
15. Задоя А. А. Макроэкономика: Учебник.. -К.: Знання , 2006. -368 с.
16. Кривцов О. С. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. -Харків: Факт, 2003. -199 с.
17. Макаренко И. П. Макроэкономика: Модели и цифры (на примере экономики Украины. -К.: Сеста, 2000. -93 с.
18. Манків, Грегорі Н. Макроекономіка: Підручник для України.. -К.: Основи, 2000. -588 с.
19. Мельникова В. І. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів. -К.: Професіонал, 2004. -394, с.
20. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец.: У 2 ч. Ч. 1. Ч. 2. -К.: Основи, 2001. -517 с.
21. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст. -К.: Техніка, 1999. -333, с.
22. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навч. посібник для студ. вузів. -К.: Либідь, 2002. -614 с.
23. Савченко А. Г. Макроекономіка: Підручник. -К.: КНЕУ, 2005. -441 с.
24. Сакс, Джеффри Д. Макроэкономика. Глобальный подход. -М.: Дело, 1999. -847 с.
25. Семюелсон, Пол А. Макроекономіка = MACROEKONOMICS. -К.: Основи, 1995. -573, с.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Сукупний попит та сукупна пропозиція: моделі, фактори та умови рівноваги" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.11.2010 в 22:55. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 6250 та скачано 156 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали